ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2013г. до 31.1.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 186/2011 Жалби Н.С.Г. В.П.Л.,
М.Т.Р.,
В.Т.Я.,
С.П.Д.
Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 23.1.2012г., в законна сила от 14.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 167 от 26.02.2008 г. , постановено по гр.дело № 273/2005 г. на Старозагорския районен съд,в частта,в която е признато за установено по отношение на ответниците ,че ищецът е собственик на 1/6 ид.ч. от общите части на сградата в гр.Ст.Загора бул.”Цар Симеон Велики” №116 ,УПИ ІІ-1852,1853 в кв.6 по сега действащия план на града,включително и от таванското помещение като ПОСТАНОВЯВА:  ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.С.Г. ЕГН ********** ***,М.Т.Р. ЕГН ********** ***,В.Т.Я. ЕГН ********** *** и С.П.Д. ЕГН ********** *** ,че В.П. Л. ЕГН ********** *** е собственик на 18,5 % ид.ч. от общите части на сградата в гр.Ст.Загора бул.”Цар Симеон Велики” №116 ,УПИ ІІ-1852,1853 в кв.6 по сега действащия план на града,включително и от таванското помещение.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата обжалвана част.  ОСЪЖДА Н.С.Г. ЕГН ********** *** да заплати на В.П.Л. ЕГН ********** *** сумата 500лв. /петстотин лева/ -възнаграждение за един адвокат пред настоящата инстанция.
2 Гражданско дело (В) No 256/2011 Жалби З.К.К. МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 11.7.2011г., в законна сила от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 36/02.03.2011 г. по гр.д. №840/2010 г. по описа на Радневския районен съд като ПОСТАНОВЯВА:   ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на З.К.К. ЕГН ********** *** ,извършено със заповед №УП-02-192/05.10.2010 г. на Изпълнителния директор на “Мини Марица- Изток” ЕАД гр.Раднево и като такова го отменя.   ВЪЗСТАНОВЯВА З.К.К. ЕГН ********** *** на предизаеманата длъжност “снабдител-доставчик” в звено “Снабдяване”,към отдел “Доставки и технически контрол”,Дирекция “Маркетинг” в “Мини Марица- Изток” ЕАД гр.Раднево.   ОСЪЖДА “Мини Марица- Изток” ЕАД гр.Раднево да заплати на З.К.К. ЕГН ********** с п.а. сумата 7557,19 лв./ седем хиляди петстотин петдесет и седем лева и деветнадесет стотинки/- обезщетение по чл.225 ал.1 КТ за периода 05.10.2010 г. -05.04.2011 г. ведно със законната лихва,считано от 01.12.2010 г. до окончателното изплащане на сумата като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендирания размер 7800лв.като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОСЪЖДА “Мини Марица- Изток” ЕАД гр.Раднево да заплати на З.К.К. ЕГН ********** с п.а. сумата 1150 лв. /хиляда сто и петдесет лева /-разноски в производството
3 Гражданско дело (В) No 476/2011 Жалби П.З.М. РУДНИК ТРОЯНОВО-1-С.ТРОЯНОВО - КЛОН НА МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР.РАДНЕВО Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 16.12.2011г., в законна сила от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 114/02.09.2011г., постановено по гр. дело № 226/2011г., по описа на Радневския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПРИЗНАВА за незаконно и ОТМЕНЯ уволнението на П.З.М. ***, извършено със заповед № 53/14.03.3011г. на Управителя на дружеството инж. Д. Чолаков, поради дисциплинарно наказание „уволнение”, на основание чл.344, ал.1, г.1 от КТ.  ВЪЗСТАНОВЯВА П.З.М. с ЕГН **********, на предишната работа „общ работник” в звено „Вторични суровини”, на основание чл. 344, ал.1, т.2 от КТ  ОСЪЖДА Рудник „Трояново 1”със седалище и адрес на управление: село Трояново, община Раднево, клон на Мини „Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, ЕИК на клон 0023, представляван от Управител инж. Димитър Колев Чолаков, да заплати на П.З.М. ***, сумата 3 889.08 лева /три хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и осем ст./, представляваща обезщетение за оставане без работа вследствие на незаконното уволнение за шестмесечен период от време, считано от 14.03.2011г. до 14.08.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба в съда на 19.04.2011г., до окончателното й изплащане, на основание чл.344, ал.1, т.3, във вр. с чл.225, ал.1 от КТ и чл.86 от ЗЗД.  ОСЪЖДА ответника Рудник „Трояново 1”със седалище и адрес на управление: село Трояново, община Раднево, клон на Мини „Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, ЕИК на клон 0023, представляван от Управител инж. Димитър Колев Чолаков, да заплати на П.З.М. ***, сумата 800 лева /осемстотин лева/, представляваща направени разноски в двете инстанции за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал.1 ГПК.  ОСЪЖДА ответника Рудник „Трояново 1”със седалище и адрес на управление: село Трояново, община Раднево, клон на Мини „Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, ЕИК на клон 0023, представляван от Управител инж. Димитър Колев Чолаков, да заплати на държавата по сметка на Окръжен съд – Стара Загора сумата 255.56 лева /двеста петдесет и пет лева и 56 ст./, представляваща дължима държавна такса и сумата 135 лева /сто тридесет и пет лева/, възнаграждение за вещо лице, на основание чл. 78, ал.6 от ГПК.    
4 Гражданско дело No 1092/2011 Облигационни искове за непозволено увреждане В.Г.И.,
В.К.И.
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 16.5.2012г., в законна сила от 4.1.2013г.
ОСЪЖДА ответника ***" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, район Т., ж.к. „***", ул. „Б", бл.8, представлявано от законните представители Румен И. Янчев, Клаус Мюледер, Андреас Шобервалтер, Иво Ивов Груев и Кристоф Рат ДА ЗАПЛАТИ на ищците В.Г.И. с ЕГН********** с постоянен адрес гр.***, бул.„***" № ***, ет. 1, ап.2 и В. К. И. с ЕГН**********, с постоянен адрес гр.***, бул.„***" № ***, ет. 1, ап.2 и двамата със съдебен адрес: гр. ***, ул. „***" № 119, ет.1, офис 1, тел. *** адв. Ж.З. *** сумата общо от 240 000 /двеста и четиридесет хиляди лева/, или по 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева за всеки един от ищците, за причинените им неимуществени вреди от смъртта на техния син и законен наследодател Й.В. И., ведно със законната лихва върху същите суми за всеки един от тях , считано от датата на увреждането 24.10.2010. год., до окончателното изплащане на дължимите суми, както и сумата 2850 лева /две хиляди осемстотин и петдесет лева/ , представляваща направените от ищците разноски по делото.    ОСЪЖДА ответника ***" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, район Т., ж.к. „***", ул. „Б", бл.8, представлявано от законните представители Румен И. Янчев, Клаус Мюледер, Андреас Шобервалтер, Иво Ивов Груев и Кристоф Рат да заплати по сметка на Окръжен съд гр. *** сумата от 9600.00 лева /девет хиляди и шестотин лева/, представляващи дължимата държавна такса съразмерно уважената част на иска.  
5 Гражданско дело (В) No 35/2012 Жалби Р.Д.С. Н.П.С. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 20.3.2012г., в законна сила от 28.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение №458/05.10.2011 г. по гр.д. №1813/2011 г. по описа на Районен съд Казанлък, в частта относно вината ,присъдените по делото разноски и държавна такса като ПОСТАНОВЯВА:   ОБЯВЯВА, че вина за разстройството на брака имат и двамата съпрузи- Н.П. Атанасова и Р.Д.С..   ОСЪЖДА Н.П. Атанасова с ЕГН **********,***, да заплати на Държавата по сметка на Окръжен съд-Ст.Загора сумата 20 лв. /двадесет лева/-държавна такса.   ОСЪЖДА Р.Д.С. с ЕГН **********, с адрес на призоваване гр.Казанлък, ж.к. “ Изток”, бл.28, вх.Д, ет.6, ап.112, да заплати на Държавата по сметка на Окръжен съд-Ст.Загора сумата 20 лв. /двадесет лева/-държавна такса.  
Особено мнение
Особено мнение на съдия Ив. Караджова по гр.д. №35/2012 г. по описа на Старозагорския окръжен съд:       Обжалвано е решение №458/05.10.2011 г. по гр.д. №35/12 г.описа на КРС в частта относно вината и присъдените по делото разноски .     С решението си районния съд е прекратил сключения между страните граждански брак като е обявил ,че вина за разстройството на брачните отношения има мъжа Р.Д.С..Присъдил е в полза на ищцата направените от нея разноски в производството.     Въззивникът Р.Д.С. обжалва решението в горепосочените части като моли същото да бъде отменено и да се постанови друго по същество на спора като се обяви ,че вина за разстройството на брака имат и двамата съпрузи .Моли да се отмени решението на съда и в частта относно присъдените по делото разноски.     Въззиваемата Н.П.С. изразява становище чрез процесуалния си представител ,че решението на районния съд в обжалваните части е правилно и законосъобразно,поради което следва да бъде потвърдено.     Съдията-докладчик по делото изразява становището ,че решението на Районен съд-Казанлък в обжалваните части е правилно и законосъобразно.Безспорно в хода на първоинстанционното производство се установява ,че вина за разстройството на брака има ответника.Споделят се в тази насока доводите и съображенията на първостепенния съд.От показанията на свидетелката Саафет Мустафа Ерзован, без родство със страните по делото, се установява, че е съседка на съпрузите в с. Крън от 47 години. Сочи, че преди тридесет години, когато ищцата е била бременна с четвъртото си дете ответника й нанесъл побой и се наложило съседи да ги разтървават. Свидетелства, че причина за този инцидент било съмнението на ответника, че детето не е негово. Твърди, че ответника непрекъснато предизвиквал скандали, наричал съпругата си с обидни думи. Свидетелката сочи, че когато починала дъщерята на страните не могли да намерят С. до късно, а на третия ден след смъртта й той напуснал семейното жилище. Твърди, че ищцата се страхувала от съпруга си. Свидетелства, че след скандали с ответника Н.С. често преспивала в дома й, както и при други съседи. Свидетелката Ерзован сочи, че ищцата е вярваща.    Видно от показанията на свидетелката Денка Касева, без родство със страните по делото същата познава от около тридесет и пет години страните по делото. Сочи, че с ищцата били колежки. Последната непрекъснато й се оплаквала от съпруга си. Свидетелства за случай преди години, преди раждането на последното им дете, когато ищцата отишла на работа отекла, синя и с избити зъби. Сочи, че в годините е имало много други случаи, при които ответника упражнявал насилие спрямо ищцата, като за тези инциденти е научавала не само от споделеното й от Н.С., но и от видимото й състояние, тъй като последната ходела на работа отекла и в синини. След скандали ищцата оставала да преспива в съседи и колежки. Твърди, че в първите дни след смъртта на дъщеря им Боряна не видяла ответника вкъщи. Тогава ищцата поела грижите за внука си, а съпругът й вместо да й помага окончателно напуснал семейното им жилище. Твърди, че ответника живее с нейна бивша колежка. Заявява, че в годините за Н.С. в селото и сред колегите в Завода за пружини не се било чуло нищо по повод нейна изневяра. Свидетелства, че ищцата е вярваща. По повод религията също е имала скандали със съпруга си.  От показанията на свидетелката Атанаска Искрева, без родство със страните по делото, се установява, че същата познава страните като семейство. От своя колежка през 2007г. научила, че ответника е заживял със сестра й.Миналата година ищцата й споделила, че тази връзка е от десет години.    Съдията –докладчик по делото намира за обосновани доводите на районния съд ,че безспорно се установява упражняването на физически и психически тормоз от страна на ответника по отношение на ищцата. Установява се като брачно провинение за въззивника изневяра,която е довела до краха в семейните отношения.    Въззивника твърди ,че съпругата му е вярваща ,което е довело до неразбирателства в семейството. По делото не се доказва същата да посещава секта. Официални религии са православието ,католическата религия и протестанството. Не се доказва убежденията на ищцата да са повлияли негативно на брачните отношения. От друга страна разпоредбата на чл. 37 ал.1 от Конституцията на Република България гарантира свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи като ненакърними и това обстоятелство не може да бъде ангажирано, като брачно провинение. По твърдението, че ищцата страда от психическо заболяване същото не може да се вмени в нейна вина. По делото няма събрани доказателства, че вследствие заболяването си ищцата е проявявала агресия или е ставала причина за възникване на конфликти в семейството. Относно твърденията на ответника, че е изпитвал основателни съмнения за бащинството на четвъртото им дете и това е станало причина за конфликтите и физическото насилие над ищцата съдът счита, че по делото няма събрани надлежни доказателства в тази насока. Още повече, че ако ответника действително е считал, че не е баща на сина си Добрин е следвало да заведе дело за произход. Показанията на свидетелката Михова, че брат й/ ответника/ е заварил вкъщи чужд мъж останаха изолирани и недоказани .    По делото безспорно се установява, че от десет години ответникът е напуснал семейното жилище, като в годините на продължилия над четиридесет години брачен съюз е упражнявал психическо и физическо насилие спрямо съпругата си, предизвиквал е конфликти в семейството, с което е породил основателен страх у ищцата, демонстрирал е явно неуважение към нея. Установил е връзка с друга жена. Гореустановените брачни провинения на съпруга безусловно ангажират брачната му вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство. Правилно районния съд в тежест на ответника е възложил направените по делото разноски.    Предвид гореизложеното решението на районния съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.           СЪДИЯ:     /Ив Караджова/                                    
6 Гражданско дело (В) No 65/2012 Жалби Н.С.Н. АЛЕКС-ИНВЕСТМЪНТ ЕООД Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 11.4.2012г., в законна сила от 21.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 1277 от 05.12.2011 г., постановено по гр. дело № 6377/2010 г. на Районен съд гр. Стара Загора, в частта в която е отхвърлен иска на Н.С.Н. против „Алекс-инвестмънт” ЕООД гр. Симитли, за обезщетяване на имуществени вреди, причинени в имот находящ се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон велики № 20, представляващ УПИ №ХХ -4073 в кв. 334 в резултат на строителство, извършвано от работници на ответника в съседния имот УПИ ХIХ -4072 в кв. 334, чрез възстановяване на масивната ограда по западната граница на имота, както и в частта в която е осъден Н.С.Н. да заплати на „Алекс-инвестмънт” ЕООД гр. Симитли, разноски в размер над сумата от 149,73 лв. до 1610 лв. и вместо това постановява:  ОСЪЖДА „Алекс-инвестмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли, ул. “Предел” № 35, ЕИК 101686884, да обезщети имуществените вреди на Н.С.Н., ЕГН **********,*** Симеон велики № 55, ет. 3, ап. 8, причинени в имот находящ се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон велики № 20, представляващ УПИ № ХХ - 4073 в кв. 334 в резултат на строителство, извършвано от ответника в съседния имот УПИ ХIХ - 4072 в кв. 334, чрез възстановяване на масивната ограда по западната граница на имота.  ПОТВЪРЖДАВА решенето в останалата обжалвана част.  ОСЪЖДА „Алекс-инвестмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли, ул. “Предел” № 35, ЕИК 101686884, да заплати на Н.С.Н. ЕГН **********,*** Симеон велики № 55, ет. 3, ап. 8, сумата 430,85 лв./четиристотин и тридесет лева и 85 ст./, представляваща направените от него разноски по делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.С.Н., ЕГН **********о*** Симеон велики №55, ет. 3, ап. 8 за намаляне на адвокатския хонорар, присъден по гр. д. № 6377 от 2010 г. по описа на Районен съд Стара Загора.    
7 Гражданско дело (В) No 119/2012 Жалби СРЕДНА ГОРА АД Е.Х.Б. Председател и докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 10.5.2012г., в законна сила от 24.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 1301 от 09.12.2011 г., постановено по гр.дело № 4297/2011 г. на Старозагорския районен съд, в частта му, с която „Средна гора” АД- Стара Загора е осъдено да заплати на Е.Х.Б. обезщетение за оставане без работа в размер 1822.18 лв. със законната лихва върху тази сума от 11.08.2011 г. и съответната за тази част от иска държавна такса от 17.65 лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.Х.Б. против „Средна гора” АД гр.Стара Загора иск с правно основание чл.344, ал.1, т.3 вр. чл.225, ал.1 КТ за разликата над 1381 лв. /хиляда триста осемдесет и един лева/ до пълния предявен размер от 1822.18 лв.  ПОТВЪРЖДАВА решение № 1301 от 09.12.2011 г., постановено по гр.дело № 4297/2011 г. на Старозагорския районен съд, в останалата обжалвана част. ОСЪЖДА „Средна гора” АД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Калояновско шосе” № 2, да заплати на Е.Х.Б., ЕГН **********,***, действащ със съгласието на попечителя си Е.А.А., ЕГН **********,***, със съдебен адрес за двамата: адв. Н.К. ***, направените по делото разноски за въззивната инстанция в размер на 375 лв./триста седемдесет и пет лева/ съразмерно с уважената част на иска. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.  
8 Гражданско дело (В) No 132/2012 Жалби П.Т.Е. С.Р.Ж.,
Ц.Г.Р.,
Е.И.Р.
Председател:
РУМЯНА ТИХОЛОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 28.5.2012г., в законна сила от 17.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1136/10.11.2011г., постановено по гр.дело № 5428/2010 г. по описа на Старозагорския районен съд .ОСЪЖДА П.Т.Е. ЕГН: **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Е.И.Р., ЕГН: ********** и Ц.Г.Р., ЕГН: **********,***,Димчо Стаев" № 1, вх. Б, ап. 39 сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.  
9 Гражданско дело (В) No 143/2012 Жалби С.З.К. РУДНИК "ТРОЯНОВО- 3"-КЛ. "М.МАРИЦА -ИЗТОК "ЕАД Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 16.5.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение №7/15.02.2012 г. по гр.д. №534/2011 г. по описа на Районен съд-Гълъбово като ПОСТАНОВЯВА:   ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, клон “РУДНИК ТРОЯНОВО-3” ЕИК 833017552019, със седалище и адрес на управление с.Медникарово, общ.Гълъбово,че уволнението, извършено със Заповед №09/10.10.2011г. на Управителя на Рудник “Трояново – 3” на С.З.К. ЕГН********** ***.Загора е незаконно и ОТМЕНЯ Заповед №09/10.10.2011г. на Управителя на Рудник “Трояново3”, като незаконосъобразна.   ВЪЗСТАНОВЯВА С.З.К. ЕГН ********** ***.Загора на предишната работа- на длъжността “Машинен оператор товарачни машини – над 1,5куб.м.”, участък РТНК-5 в “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, клон “РУДНИК ТРОЯНОВО-3”.   ОСЪЖДА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, клон “РУДНИК ТРОЯНОВО-3” ЕИК 833017552019, със седалище и адрес на управление с.Медникарово, общ.Гълъбово да заплати на С.З.К. ЕГН ********** ***.Загора сумата 309,75лв./триста и девет лева и седемдесет и пет стотинки/ на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ, във връзка с чл.225, ал.1 от КТ за обезщетение за времето от 10.10.2011г. до 17.10.2011г., през което ищецът е останал без работа, поради незаконното уволнение ,сумата 60,12 лв./шестдесет лева и дванадесет стотинки/ на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ, във връзка с чл.225, ал.2 от КТ за обезщетение за времето от 18.10.2011г. до 24.10.2011г., през което ищецът е работил по трудов договор в “Марица Транс” ООД гр.Гълъбово с по-ниско трудово възнаграждение и сумата 2010,29 лв. /две хиляди и десет лева и двадесет и девет стотинки/ на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ, във връзка с чл.225, ал.1 от КТ за обезщетение за времето от 25.10.2011г. до 10.12.2011г., през което ищецът е останал без работа, поради незаконното уволнение, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска-12.12.2011г. до окончателното изплащане на сумите,като ОТХВЪРЛЯ исковете в останалата част като неоснователни.  ОСЪЖДА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, клон “РУДНИК ТРОЯНОВО-3” ЕИК 833017552019, със седалище и адрес на управление с.Медникарово, общ.Гълъбово да заплати на С.З.К. ЕГН********** ***.Загора сумата 600лв./шестстотин лева/-разноски в производството.
10 Гражданско дело (В) No 172/2012 Жалби АРСЕНАЛ АД ГР.КАЗАНЛЪК ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛ НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИБУШЕВ,
Г.С.Б.
Председател:
РУМЯНА ТИХОЛОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 22.5.2012г., в законна сила от 28.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 28 от 19.01.2012г., постановено по гр.д.№ 2284/2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която се отхвърля иска за обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ, за оставане без работа за шест месеца поради уволнението до размера на 1680 лв. и в частта относно присъдените разноски, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА “Арсенал” АД гр.Казанлък, бул. Розова долина № 100, да заплати на Г.С.Б. ***, ЕГН ********** още 261.80 лв., /двеста шестдесет и един лв. и 80 ст./, представляващи обезщетение за оставане без работа поради незаконното уволнение за периода 15.08.2011г. – 15.02.2012г., ведно със законната лихва, считано от 17.10.2011г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 1190 /хиляда сто и деветдесет/ лв., представляващи направените пред двете инстанции разноски за адвокатска защита.  ОСЪЖДА “Арсенал” АД гр.Казанлък, бул.Розова долина № 100, да заплати допълнителна държавна такса по сметката на Окръжен съд Стара Загора в размер на 10.47 лв.  ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.  
11 Гражданско дело (В) No 373/2012 Жалби Д.И.А.,
З.К.Н.,
М.К.М.,
З.К.М.,
М.К.А.,
Б.Т.Б.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
ДАРИНА К. КРУМОВА-СТОЯНОВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 629 от 08.06.2012г. постановено по гр.д. № 6787/2011г. на Районен съд – Стара Загора в частта, в която е отхвърлена претенцията на Д.И.А., З.К.Н., М.К.М., З.К.М. и М.К.А. против Б.Т.Б. за заплащане на сумата от 3000 лева, представляващи внесени от ищците разноски по досъдебно производство №ЗМ–1837/2009 по описа на РПУ-Стара Загора, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОСЪЖДА Б.Т.Б., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Д.И.А., ЕГН **********, З.К.Н., ЕГН **********, М.К.М., ЕГН **********, З.К.М., ЕГН ********** и М.К.А., ЕГН **********, всички от гр. Стара Загора, ул. Мазалат № 2 по 600 (шестстотин) лева на всеки, представляващи направени от тях разноски по досъдебно производство №ЗМ–1837/2009 по описа на РПУ-Стара Загора. ОСЪЖДА Б.Т.Б., с п.а. да заплати на Д.И.А., ЕГН **********, З.К.Н., ЕГН **********, М.К.М., ЕГН **********, З.К.М., ЕГН ********** и М.К.А., ЕГН **********, всички с п.а. сумата от още 818,19 лева (осемстотин и осемнадесет лева и деветнадесет стотинки), представляващи направени от тях разноски за адвокатско възнаграждение в първоинстанционното производство.    ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.    ОСЪЖДА Б.Т.Б., с п.а. да заплати по сметка на Окръжен съд – Стара Загора сумата от 60 (шестдесет) лева, представляваща дължима държавна такса за въззивното производство.    Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБългария при наличието на касационните основания по чл. 280 ГПК.    
12 Гражданско дело (В) No 375/2012 Жалби З.К.С. РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК Председател:
РУМЯНА ТИХОЛОВА Докладчик:
ДАРИНА К. КРУМОВА-СТОЯНОВА
Определение от 29.11.2012г., в законна сила от 16.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на З.К.С., ЕГН: **********, с адрес *** за изпращане на настоящото в.гр.д. № 375/2012г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора за разглеждане от Софийски градски съд.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.С., с п.а., против действията на частния съдебен изпълнител Димитър Димитров, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора по ИД № 20118670400139 - насочване на изпълнението срещу следния недвижим имот: дворно място, цялото с площ 650 кв.м., представляващо УПИ ХІХ-439, в кв. 71 по плана на с. Средногорово, Община Казанлък, заедно с построените в него паянтова жилищна сграда и стопанска постройка и стоманобетонна конструкция (колони и плоча) на уличната регулационна линия и страничната регулационна линия към УПИ със застроена площ от 22,41 кв.м., като ПРЕКРАТЯВА производството в тази част.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на З.К.С., с п.а. за насочване на изпълнението съгласно предложения от него начин, като ПРЕКРАТЯВА производството в тази част.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на З.К.С., с п.а., за спиране на изпълнението по ИД № 20118670400139 по описа ЧСИ Димитър Димитров, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора.Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването пред Апелативен съд – Пловдив.  
13 Гражданско дело (В) No 458/2012 Жалби Т.Ж.Г. Г.Д.Г. Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА
Решение от 14.12.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 889 от 12.08.2012 г., постановено по гр.дело № 5983/2011 г. на Старозагорския районен съд. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.    
14 Гражданско дело (В) No 461/2012 Жалби С.Н.Н. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 10.1.2013г., в законна сила от 10.1.2013г.
ОБЕЗСИЛВА изцяло решение № 36/20.07.2012г., постановено по гр.дело № 136/2012 г. по описа на Районен съд- гр. Чирпан, поради неподсъдност на делото на този съд като първа инстанция.ИЗПРАЩА гр. дело № 136/2012г. по описа на Чирпанския районен съд на компетентния съд – Окръжен съд гр. Стара Загора, по правилата на родовата подсъдност.
15 Гражданско дело (В) No 470/2012 Жалби МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ - ОВОЩНИК" АД М.М.Б.,
Н.Д.К.,
П.В.Д.,
БУЛСАТКОМ- АД
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Определение от 20.11.2012г., в законна сила от 15.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр. дело № 470/2012 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, поради оттегляне на жалбата. Определението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаване на определението.      
16 Гражданско дело (В) No 478/2012 Жалби Т.М.М. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ЧИРПАН Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 12.12.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 922 от 14.09.2012 г., постановено по гр.дело 1543/2012 г. на Старозагорския районен съд. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.  
17 Гражданско дело (В) No 484/2012 Жалби ОС НА ТПК ГР. СТАРА ЗАГОРА ТПК ИВАН АЛЕКСИЕВ Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 3.1.2013г., в законна сила от 3.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 807/12.07.2012г., постановено по гр. дело № 750/2004г., по описа на СРС  ОСЪЖДА ***, със седалище и адрес на управление *** да заплати на *** със седалище и адрес на управление в *** сумата 400 лв. /четиристотин лева/, направени разноски за адвокатско възнаграждение във въззивната инстанция.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
18 Гражданско дело (В) No 488/2012 Жалби П.К.Г. Г.С.Н. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 18.1.2013г., в законна сила от 18.1.2013г.
ОТМЕНЯ изцяло решение № 81/28.09.2012г. по гр. дело № 172/2012г., по описа на Районен съд- гр. Гълъбово, като неправилно и незаконосъобразно, и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Г.С.Н. с ЕГН **********,***, да заплати на П.К.Г. с ЕГН **********,***, сумата 5 000 лева /пет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинените на ищеца на 09 срещу 10.10.2011г. неимуществени вреди – претърпени болки и страдания вследствие на ухапвания от кучето собственост на ответника Г.С.Н. с ЕГН **********,***.
19 Гражданско дело (В) No 492/2012 Жалби М.А.И.,
А.М.И.,
А.К.М.
М.К.А.,
С.П.К.,
Т.И.К.,
Й.М.К.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 11.1.2013г., в законна сила от 11.1.2013г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 945 от 25.08.2011 г., постановено по гр.дело № 1517/2010г., по описа на Старозагорския районен съд. ПОТВЪРЖДАВА допълнително решение 645 от 11.06.2012г., постановено по гр.д.№ 1517/2010г. по описа на Старозагорския районен съд.  ОСЪЖДА А.К.М., Минко К.А. и Й.М.К.,***, С.П.К. и Т.И.К.,***, да заплати на М.А.И., ЕГН ********** и А.М.И. с ЕГН **********,*** сумата от 644.50 лв. /шестстотин четиридесет и четири лв. и 50 ст./, представляващи направените поделото разноски за двете инстанции. Решението не подлежи на обжалване.    
20 Гражданско дело (В) No 493/2012 Жалби Р.А.А. ДИРЕКЦИЯ "СП" - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 7.1.2013г., в законна сила от 7.1.2013г.
ИЗМЕНЯ решение № 982 от 02.10.2012г., постановено по гр.д. № 4191/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която съдът е определил предоставянето на социални услуги – резидентен тип чрез настаняване в кризисен център ”Самарянска къща” при сдружение “Самаряни - гр. Стара Загора за срок от една година и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОПРЕДЕЛЯ предоставянето на социални услуги – резидентен тип чрез настаняване в кризисен център ”Самарянска къща” при сдружение “Самаряни” - гр. Стара Загора по отношение на непълнолетното дете Р.А.А. до навършване на 18 – годишна възраст на същото дете или до промяна на обстоятелствата, довели до прилагане на мярката за закрила.
21 Гражданско дело (В) No 507/2012 Жалби Х.Х.З. А.А.З. Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2013г., в законна сила от 11.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 531/18.10.2012г., постановено по гр. дело № 2590/2012г., по описа на Казанлъшкия районен съд.  
22 Гражданско дело (В) No 518/2012 Жалби Д.Г.Т.,
Т.Т.Т.,
Я.Т.Г.
Г.С.Т. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 28.1.2013г., в законна сила от 28.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1007 от 08.10.2012 г., постановено по гр. дело № 450/2012 г. по описа на Районен съд Стара Загора
23 Гражданско дело (В) No 520/2012 Жалби ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Р.А.М. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 11.1.2013г., в законна сила от 11.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 1115 от 31.10.2012 г., постановено по гр.дело № 4348/2012 г. на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОСТАНОВЯВА мярка за закрилата на Р.А.М., ЕГН **********, чрез настаняването му в ДДЛРГ „Теофано Попова” в гр.Стара Загора до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Решението се изпълнява незабавно. Решението е окончателно.  
24 Гражданско дело (В) No 536/2012 Жалби Д.С.Х. Д.Г.Т. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 10.1.2013г., в законна сила от 10.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на адв. Д.Д. в качеството си на процесуален представител на Д.С.Х. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 49, и със съдебен адрес: гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 56-сутерен, чрез адв. Д.Д., против действията на ЧСИ Яна Гаева Георгиева с район на действие Окръжен съд-Ст.Загора по изп.д. № 20128710400445/2012г., в частта, относно несвоевременното призоваване на жалбоподателката по делото, както и насрочването на описа на недвижим имот в срока за доброволно изпълнение, като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателката Д.С.Х. – с посочени по-горе данни, за спиране на изпълнението по изп.д. № 20128710400445/2012г., по описа на ЧСИ Яна Гаева Георгиева с район на действие ОС-Стара Загора, като неоснователно.  
25 Гражданско дело (В) No 550/2012 Жалби ЕТ "СИПКО -ИВАНКА БЕЛИШКА" С.Й.К.,
В.Й.К.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 8.1.2013г., в законна сила от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на против отказа на ЧСИ Атанаска Пътникова, рег.№ 764 за отлагане на насрочения за 03.07.2012 г. опис на недвижими имоти по изп.дело № 336/2011 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на ЕТ „СИПКО- Иванка Белишка” гр.Казанлък, ЕИК 123156792, против действията на Частния съдебен изпълнител Атанаска Пътникова, рег. № 764- насочването на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, по изп.дело № 366/2011 г. Решението в частта, с която е оставената без разглеждане жалбата и прекратено производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ПАС в едноседмичен срок от съобщението му на страните, а в останалата част е окончателно и не подлежи на обжалване.  
26 Гражданско дело (В) No 553/2012 Жалби М.П.О. П.А.Г.,
Р.А.С.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Определение от 11.1.2013г., в законна сила от 11.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр. дело № 553/2012г. на Старозагорския окръжен съд. ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности във въззивната жалба, с оглед изложеното в обстоятелствената част на определението.  
27 Гражданско дело No 1069/2012 Други дела К.П.К. Ж.А.С. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 11.12.2012г., в законна сила от 28.1.2013г.
ПОСТАВЯ ПОД ОГРАНИЧЕНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Ж.А.С.; ЕГН ********** с постоянен адрес с. Оряховица, общ.Стара Загора, дома на Димитрина Иванова.    
28 Гражданско дело No 1081/2012 Искове за произход Е.С.И. Г.Т.Г.,
Н.А.И.,
Е.Г.Т.
Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 6.12.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Г.Т.Г., ЕГН ********** със съдебен адрес *** не е биологичен баща на детето Е.Г.Т., ЕГН **********, родена ***год. в гр.Казанлък от майка Н.А.И. - ЕГН **********, с настоящ адрес с.Ветрен, кв. “Изток” № 31.   ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Е.С.И.,*** е биологичен баща на детето Е.Г.Т., ЕГН **********, родена ***год. в гр.Казанлък от майка Н.А.И. - ЕГН **********, с настоящ адрес с.Ветрен, кв. “Изток” № 31.    ПОСТАНОВЯВА промяна в бащиното и фамилното име на малолетното дете, като вместо Е.Г.Т. то да носи имената Е. ЕЛВЕРОВ И..  
29 Гражданско дело No 1141/2012 Искове за произход З.Д.Н. Д.Д.Н.,
Т.Г.А.,
Р.А.Н.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 29.11.2012г., в законна сила от 14.1.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д.Д.Н., ЕГН **********, с постоянен адрес *** не е баща на З.Д.Н., ЕГН **********,*** от майка Р.А.Н., ЕГН ********** ***.  ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Т.Г.А., ЕГН **********, с постоянен адрес *** е баща на З.Д.Н., ЕГН **********,*** от майка Р.А.Н., ЕГН ********** ***.  ПОСТАНОВЯВА промяна в бащиното и фамилното име на ищеца, като вместо З.Д.Н., той да носи имената З. Т. А..   РАЗПОРЕЖДА препис от решението да се изпрати на *** за съставяне на нов акт за раждане и на *** за отбелязване в акта за раждане на З.Д.Н., в който имената му се впишат З. Т. А., роден на ***г*** от майка Р.А.Н., ЕГН ********** и баща Т.Г.А., ЕГН **********.   РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2-седмичен срок от днес, който за присъствалите страни тече от днес, а за неприсъствалата страна Д.Д.Н. от получаване на съобщението, че същото е изготвено, чрез СОС пред ПАС.  
30 Гражданско дело No 1184/2012 Други дела Г.И.Х. Докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Определение от 4.12.2012г., в законна сила от 4.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по исковото гр.д.№ 1184/2012г. по описа на общия СОС, поради липса на специална административно- съдебна компетентност.   ИЗПРАЩА делото по специалната административно- съдебна подсъдност на специализирания АС гр. С.З..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се връчи за сведение на ищцата на посочения й домашен адрес.  
31 НОХД No 345/2011 Гл.II. Убийства довършени - чл.115-118 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА П.Д.А. Председател и докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Присъда от 17.1.2012г., в законна сила от 7.1.2013г.
П.Д.А.
ПРИЗНАВА подсъдимата П.Д.А. , ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на 24.08.2010 година в град Г. умишлено умъртвила А.А. Д. на основание чл.116, ал.1, т.4, предложение 2, т.5 и т.6, предложение 2 и 3, вр.чл.115 и чл.54 от НК я ОСЪЖДА на седемнадесет години и шест месеца лишаване от свобода, като я ПРИЗНАВА за НЕВИННА и я ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение да е извършила престъплението по чл.116, ал.1, т.4, предложение 2, т.5 и т.6, предложение 2 и 3, вр.чл.115 от НК и на 25.08.2010 г.  ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата първоначален “строг” режим за изтърпяване на така наложеното й наказание лишаване от свобода в затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Мотиви от 23.2.2012г.
32 НОХД No 804/2011 Гл.V. Грабеж - чл.199 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател и докладчик:
КРАСИМИР Й. ГЕОРГИЕВ
Присъда от 24.1.2012г., в законна сила от 8.1.2013г.
Д.Г.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Г.Д. - роден на ***г. в гр. Нова Загора, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, понастоящем в Затвора гр. Стара Загора, ЕГН - ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода 20 март – 05 май 2011г. в град Стара Загора, в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив отнел и направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност в размер на 1565,65лв., поради което и на основание чл.199, ал. 1, т. 4 във връзка с чл.198, ал.1, във връзка с чл. 26, ал.1, във връзка с чл. 29, ал.1, буква „а” и „б” от НК във връзка с чл. 373, ал. 2 от НПК във връзка с чл. 58а, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ ГОДИНИ при първоначален “строг” режим на изтърпяване в затворническо заведение от “закрит” тип.    На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия Д.Г.Д., ЕГН ********** е бил с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 13.05.2011г. до влизане в сила на настоящата присъда.  
Мотиви от 22.3.2012г.
33 НОХД No 570/2012 Гл.VIII. Активен подкуп на мест.дл.л.отг.служ.пол. - чл. 304а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -ГРАД СТАРА ЗАГОРА И.Г.П. Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Присъда от 18.12.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
И.Г.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.П. - роден на ***г., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес: гр.Ст.Загора, кв.”Лозенец”, ул.”Околчица” №78, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2012г. в гр.Стара Загора, предложил подкуп– пари 14-четиринадесет лева в 1-една банкнота от 10/десет/ лева, с № АФ 6919752 и две банкноти с номинал от по 2 /два/ лева с номера БД 3385150 и БП 1980592, на полицейски органи при І-во РУП - гр.Стара Загора– Динко Колев Колев и Груди Динев Грудев, и двамата старши полицаи в група „ООР”, за да не извършат действие по служба – да съставят по отношение на И.Г.П., като водач на МПС – товарен автомобил „Форд транзит” с рег.№ СТ 2075 ВА, акт за установяване на административно нарушение по чл.150 от Закона за движение по пътищата – управление на МПС без да притежава правоспособност и свидетелство за управление, поради което и на основание чл.304а, във връзка с чл.304, ал.І от НК, във вр. с чл. 58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ МЕСЕЦА.     На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода на подсъдимия И.Г.П. с посочено по- горе ЕГН и данни от самоличността, за изпитателен срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.     НАЛАГА на подсъдимия И.Г.П. с посочена по-горе самоличност предвиденото в закона кумулативно по-леко наказание – „ГЛОБА” в размер на сумата от 200/двеста/ лева, за което след влизане на присъдата в сила да бъде издаден изпълнителен лист в полза на Държавата.  
Мотиви от 20.12.2012г.
34 ЧНД No 639/2012 Чл.243, ал.4 ал.5 НПК - прекратяване на НП БРИКЕЛ ЕАД ГР.ГЪЛЪБОВО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Определение от 4.12.2012г., в законна сила от 17.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА постановлението от 02.11.2012г. на прокурора от ОП- Ст.Загора Р.Рахнев, с което на основание чл. 243, ал.1 т.1, чл. 244, ал.1 т.2 и чл. 35, ал.1 от НПК, частично е прекратено наказателното производство по ДП № зм-5/ 2011г. по описа на РУ”П”-Гълъбово /прокурорска преписка № 252/ 2011г. по описа на ОП- Стара Загора/, образувано срещу Камелия Генова Куманова, досежно извършено престъпление по чл.203, ал.1 от НК, като е указано същото да продължи да се води срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 202, ал.2 т.1 от НК, и делото е изпратено на РП- Гълъбово по компетентност.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
35 ЧНД No 659/2012 Чл. 44 ЗЕЕЗА - екстрадиция ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Я.И.К. Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
ТАТЯНА Г. КОЕВА
Решение от 3.1.2013г., в законна сила от 3.1.2013г.
Я.И.К.
ПОСТАНОВЯВА българският гражданин Я.И.К. ЕГН ********** ДА БЪДЕ ПРЕДАДЕН на италианските власти в изпълнение на Европейска заповед за арест от 19.11.2012г., издадена от съдия по предварителното следствие при съда в гр.Акуила Р Италия Джузепе Романо Гаргарела за провеждане на наказателно преследване срещу него.   Решението е окончателно.  
Мотиви от 3.1.2013г.
36 НОХД No 662/2012 Гл.VI. Престъпления против паричната и кредитна система - чл.243-250 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА И.К.К. Председател и докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Споразумение от 31.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
И.К.К.
 ПОДСЪДИМИЯТ И.К.К. се признава за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.249, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК, поради което го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На основание чл.66, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия И.К.К. - с посочена по-горе самоличност – наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.      
37 ВНОХД No 1064/2012 ВНОХД РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ"ООД,
А.Х.Х.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Определение от 21.3.2012г., в законна сила от 28.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело.  ВРЪЩА като недопустима жалбата на жалбоподателя “Райфайзенбанк Лизинг България “ ООД – гр.София.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба/или протест пред ВКС в 7-дневен срок от днес за присъствалите в съдебно заседание страни, а за неприсъствалия жалбоподател - от получаването на съобщението.  
38 ВНОХД No 1230/2012 ВНОХД П.М.П. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
КРАСИМИР Й. ГЕОРГИЕВ
Решение от 14.1.2013г., в законна сила от 14.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 139/04.06.2011г., постановена по НОХД № 842/2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.    
39 ВНАХД No 1236/2012 ВНАХД М.Д.Б. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
КРАСИМИР Р. РАЧЕВ Докладчик:
КРАСИМИР Й. ГЕОРГИЕВ
Решение от 14.1.2013г., в законна сила от 14.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 553 от 13.06.2012г., постановено по АНД № 1126/2012г. по описа на Старозагорски районен съд.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
40 ВНОХД No 1261/2012 ВНОХД В.П.А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА
Решение от 25.1.2013г., в законна сила от 25.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда №92/26.04.2012 г., постановена по нохд №1784/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
41 ВНЧХД No 1291/2012 ВНЧХД Б.В.Л. И.М.И. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА
Решение от 9.1.2013г., в законна сила от 9.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда №173/06.07.2012 г., постановена по нчхд №239/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
42 ВЧНД No 1324/2012 Чл.243, ал.6 НПК М.С.И. Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Определение от 8.1.2013г., в законна сила от 8.1.2013г.
ОТМЕНЯ определение от 13.08.2012 г., постановено по ч.н.д. № 1369/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено постановление № 4463/2010 г. от 11.05.2012 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 567/2010 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора, водено срещу В.И.С. за престъпление по чл.212, ал.4, пр.1, във връзка с ал.1 от НК.ОТМЕНЯ постановление № 4463/2010 г. от 11.05.2012 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 567/2010 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора, водено срещу В.И.С. за престъпление по чл.212, ал.4, пр.1, във връзка с ал.1 от НК.  ВРЪЩА д.п. № 567/2010 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора на Районна прокуратура – Стара Загора за продължаване на наказателното производство и разкриване на обективната истина по делото.  
43 ВНОХД No 1347/2012 ВНОХД Х.В.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Решение от 29.1.2013г., в законна сила от 29.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 127/02.10.2012 г., постановена по НОХД № 773/2012 г. по описа на РС – Казанлък.  Решението не подлежи на жалба и/или протест.  
44 ВНОХД No 1350/2012 ВНОХД Г.С.А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Решение от 7.1.2013г., в законна сила от 7.1.2013г.
Изменя присъдата в наказателната част    
45 ВНОХД No 1385/2012 ВНОХД П.Т.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Решение от 30.1.2013г., в законна сила от 30.1.2013г.
ИЗМЕНЯ Присъда № 150/05.11.2012 г., постановена по НОХД № 1156/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък В ЧАСТТА относно наложеното на подсъдимия П.Т.М., ЕГН ********** - с посочена в присъдата самоличност – наказание, като НАМАЛЯВА същото от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ПОТВЪРЖДАВА присъдата в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  Решението не подлежи на жалба и/или протест.  
46 ВНОХД No 1386/2012 ВНОХД И.Д.И. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Решение от 25.1.2013г., в законна сила от 25.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 226 от 08.11.2012 г., постановена по НОХД № 146/2012 г. по описа на Районен съд – Раднево.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
47 ВЧНД No 1388/2012 Чл.243, ал.6 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ТОНЬО М. ТОНЕВ
Определение от 9.1.2013г., в законна сила от 9.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №859 от 20.11.2012 год. по чнд №2457/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №зм 285/2011 год. по описа на ОДМВР - гр.Стара Загора от 30.10.2012 год.
48 НОХД No 26/2013 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА К.С.Г.,
Д.С.М.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА Г. КОЕВА
Споразумение от 31.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
К.С.Г.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.С.Г. ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, неженен, ученик в 12-ти клас на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” гр.Стара Загора, живущ ***7, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2011г. в гр.Ст.Загора с цел да набави за себе си имотна облага придобил чужди движими вещи - 1 100 евро (в левова равностойност 2 151,38 лева), за които знаел, че са придобити от другиго - Драгомир Пламенов Бечев чрез престъпление - грабеж над японския гражданин Тошихиро Камбе на същата дата, като, макар и непълнолетен, е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.215 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б. „б” НК ГО ОСЪЖДА НА ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на съдебния акт пред учителския съвет и класа, в който учи в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” гр.Ст.Загора.    
Д.С.М.
  ПРИЗНАВА обвиняемия Д.С.М. - ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, неженен, ученик в 12-ти клас на Спортно училище „Т.Каблешков” гр.Стара Загора, живущ ***1, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2011г. в гр.Ст.Загора с цел да набави за себе си имотна облага придобил чужди движими вещи - 1 500 евро (в левова равностойност 2 932,50 лева) и 10 000 японски йени (в левова равностойност 183,78 лева), представляващи в левова равностойност общо 3 116,28 лева, за които знаел, че са придобити от другиго - Драгомир Пламенов Бечев чрез престъпление - грабеж над японския гражданин Тошихиро Камбе на същата дата, като, макар и непълнолетен, е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.215 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б. „б” НК ГО ОСЪЖДА НА ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на съдебния акт пред учителския съвет и класа, в който учи в Спортно училище ”Т. Каблешков” гр.Ст.Загора.  
49 ВЧНД No 1001/2013 Чл.243, ал.6 НПК А.И.Г. Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Определение от 9.1.2013г., в законна сила от 9.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА определение № 885 от 27.11.2012 г., постановено по ч.н.д. № 2572/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.
50 ВЧНД No 1003/2013 Чл.243, ал.6 НПК Г.Ж.П. Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Определение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
Отменя и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Определение № 615/24.10.2011 г., постановено по ЧНД № 709-Д/2011 г. по описа на Казанлъшки районен съд, вместо което  П О С Т А Н О В И:  ОТМЕНЯ Постановление на Районна прокуратура - Казанлък от 17.06.2011 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ - 442/10 г. по описа на РУ “Полиция” - Казанлък, водено срещу Л.С.П., ЕГН ********** за престъпление по чл.211, предложение първо във връзка с чл.210, ал.1, т.3, предложение второ във връзка с чл.209, ал.1 от НК и ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Казанлък с указания за извършване на правна оценка на фактите след изясняване на обстоятелствата, посочени в мотивите на отменителните решения на съдилища.  Определението не подлежи на жалба и/или протест.
51 ВЧНД No 1010/2013 Чл.243, ал.6 НПК Д.И.И. Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Определение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Определение № 703 от 10.12.2012г., постановено по ЧНД № 1385/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Постановление от 23.11.2012 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ 1390/2012 г. по описа на РУ ”Полиция” – Казанлък, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2, вр. с ал.1 от НК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и/или протест.  
52 Търговско дело No 151/2011 Дела от и срещу търговци ИНДУСТРИАЛИНВЕСТ"АД С.Г.Г. Председател и докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 24.7.2012г., в законна сила от 29.1.2013г.
ОСЪЖДА С.Г.Г. ДА ЗАПЛАТИ на “ИНДУСТРИАЛИНВЕСТ” АД сумата от 10 040 лева, като получена без основание, ведно със законната лихва, считано от завеждане на исковата молба – 23.02.2011г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останала му част за сумата от 239 960 лева като неоснователен и недоказан.  
53 Търговско дело (В) No 446/2011 Жалби ТИХ ТРУД- СТАРА ЗАГОРА "ЕООД ЕТ"ДАЙМЪНД-ДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ" Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 14.10.2011г., в законна сила от 11.1.2013г.
Отменя отчасти решението
54 Търговско дело No 576/2011 Облигационни искове БАНКА ДСК ЕАД СОЛАР - С ЕООД,
ЕТ СОЛАР-САШКА ПЕТКОВА-ДИМИТРА ПЕТКАНОВА,
С.П.П.,
П.К.П.
Председател и докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 2.1.2013г., в законна сила от 30.1.2013г.
Признава за установено, че “С”ЕООД , гр. К , Д И П - Т в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ” С.П. - Д П” гр. Стара Загора , С.П.П. *** и П.К.П. гр.Ст.Загора дължат СОЛИДАРНО на“Б” ЕАД, сумите : 79 250 евро – главница, 8 191,90 евро – договорна лихва за периода 03.02.2010г. – 12.04.2011г, 1 015,57 евро – лихва за забава за периода 15.02.2011г. до 12.04.2011г. ведно със законната лихва върху главницата,считано от 13.04.2011г. до окончателното изплащане.  Оставя без разгреждане иска предявен на основание чл.422 ал.1 ГПК във вр. с чл.415 ал.1 ГПК от “Б” ЕАД, за установяване съществуването на вземането на ищеца срещу ответниците за направените в заповедното производство-предмет на ч.гр.д. № 1902/2011 г. по описа на СтРС разноски в размер на 5673,36лв.  Осъжда “С”ЕООД , гр. К , Д И П - Т в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ” С.П. - Д П” гр. Стара Загора , С.П.П. *** и П.К.П. гр.Ст.Загора да заплатят на “Б” ЕАД, гр. С направените в производството разноски в размер на 7 636,68 лв./седем хиляди шестстотин тридесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/.  
55 Търговско дело No 304/2012 Дела от и срещу търговци ЕТ "ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ-ВЕСИ" ЕТ "АСКЕНТ -ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ" Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 12.12.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
ОсъждаП Б П, да заплати на В Г В, сумата 807,51лв.Отхвърля предявените от В Г В, в искове. Осъжда П Б П, да заплати разноските по делото..  
56 Търговско дело No 388/2012 Дела от и срещу търговци МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД - РАДНЕВО ЕКО ГАРДЕН ФРУКТ ЕООД Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 18.10.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
ОСЪЖДА “Е” ЕООД - гр. С, да заплати на “М” ЕАД – гр. Р следните суми: сумата 42 782,12лв. (четиридесет и две хиляди седемстотин осемдесет и два лева и 12ст.), представляваща непризнат данъчен кредит по 79бр. фактури,ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 18.05.2012г. до окончателното изплащане на сумата както и сумата 12 640,67лв. (дванадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева и 67ст.), както и направените по делото разноски.
57 Търговско дело No 632/2012 Несъстоятелност ОЛИМПИЯ 1-2-3" ЕООД Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 15.11.2012г., в законна сила от 10.1.2013г.
Отхвърля молбата, като неоснователна и недоказана.
58 Търговско дело (В) No 660/2012 Жалби СВЕЖЕСТ ЕООД ЕТ МАГАБИТ-ГАВРАИЛ УЗУНОВ Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 25.1.2013г., в законна сила от 25.1.2013г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 728/29.06.2012 г. постановено по гр. д. № 5374/2011 г. по описа на Районен съд – Стара Загора    ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за разглеждане от друг състав.  
59 Търговско дело No 696/2012 Облигационни искове МЕТАЛИК АД,
ЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО АД,
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ЕНЕРГОРЕМОНТ-ИДА"
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД С.КОВАЧЕВО Докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Определение от 15.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
Прекратява делото и изпраща по подсъдност на РРС.
60 Търговско дело (В) No 705/2012 Жалби КООПЕРАЦИЯ "ПЧЕЛА-94" Н.В.Ч. Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 22.11.2012г., в законна сила от 4.1.2013г.
Потвърждава решението на СтРС в обжалваната част.
61 Търговско дело (В) No 728/2012 Жалби МОТОТЕХНИКА И АВТОСЕРВИЗИ-СТАРА ЗАГОРА" АД Т.А.Т.,
С.С.О.
Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 11.1.2013г., в законна сила от 11.1.2013г.
ОТМЕНЯВА решение № 762/04.07.2012 г. постановено по гр.д. № 6371/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта с която са отхвърлени предявените от “**” АД град Ст. Загора, правоприемник на “**” ЕООД, с ЕИК ** със седалище и адрес на управление: гр. Ст.Загора, ул. ** № 157, вх. В, ет. 1, офис № 1 против С.С.О., с ЕГН **********,*** и Т.А.Т., с ЕГН **********, със същи адрес /в качеството им на законни наследници на ** бивш жител на гр. Ст.Загора починал на 01.08.2011 г./ искове за заплащане стойността на извършени авторемонтни услуги на МПС “**” с рег. № РВ 21 20 ВТ, рама ** по договор за изработка в края на м. април 2009 г. до размера на сумата 5 155, 50 лв., по иска за заплащане на мораторна лихва за периода от 12.06.09 г. до 17.11.11 г. до размера на сумата 1 334, 53 лв. и иска за обезщетение за пропуснати ползи за лишаване от ползване на гараж до размера на сумата 1 353 лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОСЪЖДА С.С.О., с ЕГН **********,*** и Т.А.Т., с ЕГН **********, със същи адрес /в качеството им на законни наследници на ** бивш жител на гр. Ст.Загора починал на 01.08.2011 г./ да заплатят на “**” АД град Ст. Загора, правоприемник на “**” ЕООД, с ЕИК ** със седалище и адрес на управление: гр. Ст.Загора, ул. ** № 157, вх. В, ет. 1, офис № 1, както следва: 1. сумата 5 155, 50 лв. /пет хиляди сто петдесет и пет лева и 50 ст./, ведно със законната лихва, считано от 17.11.2011 г. до окончателното изплащане, представляваща стойност на извършени авторемонтни услуги на МПС“**” с рег. № РВ 21 20 ВТ, рама ** по договор за изработка в края на м. април 2009 г., от които сумата 3 866, 63 лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и 63 ст./, ведно със законната лихва, считано от 17.11.2011 г. до окончателното изплащане да се заплати от С.С.О., с посочени данни, а сумата от 1 288, 88 лв. /хиляда двеста осемдесет и осем лева и 88 ст./ ведно със законната лихва, считано от 17.11.2011 г. до окончателното изплащане да се заплати от Т.А.Т., с посочени данни; 2. сумата 1 334, 53 лв. /хиляда триста тридесет и четири лева и 53 ст./, представляваща мораторна лихва за периода от 12.06.2009 г. до 17.11.2011 г., от която сумата 1 000. 90 лв. /хиляда лева и 90 ст./ да се заплати от С.С.О. с посочени данни, а сумата от 333, 63 лв. /триста тридесет и три лева и 63 ст. / да се заплати от Т.А.Т. с посочени данни; 3. сумата 1 353 лв. /хиляда триста петдесет и три лева/, ведно със законната лихва, считано от 17.11.2011 г. до окончателното изплащане, представляваща обезщетение за пропуснати ползи от договорно неизпълнение по договор за изработка от края на м. април 2009 г. за лишаване от ползване на гараж, от която сумата 1 114, 75 лв. /хиляда сто и четиринадесет лева и 75 ст./, ведно със законната лихва, считано от 17.11.2011 г. до окончателното изплащане да се заплати от С.С.О. с посочени данни, а сумата от 338, 25 лв. /триста тридесет и осем лева и 25 ст./, ведно със законната лихва, считано от 17.11.2011 г. до окончателното изплащане да се заплати от Т.А.Т. с посочени данни.    ОСЪЖДА С.С.О., с ЕГН **********,*** и Т.А.Т., с ЕГН **********, със същи адрес /в качеството им на законни наследници на ** бивш жител на гр. Ст.Загора починал на 01.08.2011 г./ да заплатят на “**” АД град Ст. Загора, правоприемник на “**” ЕООД, с ЕИК ** със седалище и адрес на управление: гр. Ст.Загора, ул. ** № 157, вх. В, ет. 1, офис № 1 направените по делото разноски съобразно уважената част от исковете в размер на 931 лв./деветстотин тридесет и един лева/.    ОСЪЖДА “**” АД град Ст. Загора, правоприемник на “**” ЕООД, с ЕИК ** със седалище и адрес на управление: гр. Ст.Загора, ул. ** № 157, вх. В, ет. 1, офис № 1 да заплати на С.С.О., с ЕГН **********,*** и Т.А.Т., с ЕГН **********, със същи адрес /в качеството им на законни наследници на ** бивш жител на гр. Ст.Загора починал на 01.08.2011 г./ направените по делото разноски съобразно отхвърлената част от исковете в размер на 447 лв. /четиристотин четиридесет и седем лева/.    
62 Търговско дело No 735/2012 Други дела СДРУЖЕНИЕ "МУЗИКАУТОР" СТАТИС"АД Председател и докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Определение от 14.1.2013г., в законна сила от 14.1.2013г.
Прекратява делото поради постигната спогодба.
63 Търговско дело (В) No 784/2012 Жалби ЕТ" БОЯНА - ИВАНКА ДИМИТРОВА" ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД,
Д.П.Д.
Председател:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА Докладчик:
ДАРИНА К. КРУМОВА-СТОЯНОВА
Определение от 29.11.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Б.И.Д.”, против действията на ЧСИ Ивелина Биволова, изпълнително дело № 20128690400056 - налагане на възбрана върху ид. ч. от недвижим имот.  ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 784/2012г. по описа на Окръжен съд - Стара Загора.  
64 Търговско дело (В) No 806/2012 Жалби БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД М.Д.Р. Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 10.1.2013г., в законна сила от 10.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение от 16.07.2012 г. постановено по гр. д. № 6145/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Стара Загора.
65 Търговско дело (В) No 824/2012 Жалби ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД П.И.Г. Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 15.1.2013г., в законна сила от 15.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №766/05.07.2012г., постановено по гр.д. №6663/2011г. по описа на Районен съд - Стара Загора.
66 Търговско дело No 902/2012 Жалби по чл.25 ЗТР КООПЕРАЦИЯ "ПЧЕЛА-94" АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР Докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 21.1.2013г., в законна сила от 21.1.2013г.
ОТМЕНЯ отказ № 20121205155915/06.12.2012 г. на Агенцията за вписване – Търговски регистър като незаконосъобразен.  
67 Търговско дело (В) No 1003/2013 Жалби АЛФА ГРУП 2003" ООД СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ" ООД Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 18.1.2013г., в законна сила от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 17676/19.11.2012 г., подадена от “А.Г.” ООД, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. “Овча купел 2”, блок 34 Б, етаж партер против постановлението за разноски, инкорпорирано в съобщение с изх. № 30832/05.11.2012 г. по изп. д. № ******** по описа на ЧСИ Г.И. като неоснователна.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 18051/23.11.2012 г. на “А.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. “Овча купел 2”, блок 34 Б, етаж партер против за намаляване на приетото адвокатското възнаграждение в размер на 5 880 лв. поради прекомерност по изп. д. № ******** по описа на ЧСИ Г.И. като неоснователна.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. “Овча купел 2”, блок 34 Б, етаж партер за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК.