ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2013г. до 31.3.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 539/2011 Жалби Т.Д.Ц. А.А.П.,
Г.Д.Г.
Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 6.1.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 106/11.08.2011г., постановено по гр.дело № 220/2011г., по описа на Радневския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.А.П. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. Стара Загора, ул. „К. Ганчев” № 64, чрез преупълномощен адвокат Б.В. от адв. Р.Г. ***, установителен иск против Г.Д.Г. с ЕГН **********,*** и Т.Д.Ц. с ЕГН ********** *** Загора, да се признае за установено, че ответниците солидарно му дължат сумата в размер на 11 000 лева /единадесет хиляди лева/ по запис на заповед от 23.01.2008г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.  ОСЪЖДА А.А.П. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. Стара Загора, ул. „К. Ганчев” № 64, чрез преупълномощен адвокат Б.В. от адв. Р.Г. ***, да заплати на Т.Д.Ц. с ЕГН ********** *** Загора, сумата 3 320 лева /три хиляди триста и двадесет лева/, представляваща разноски в производството пред двете инстанции.  
В законна сила от 18.3.2013г.
2 Гражданско дело No 1129/2011 Облигационни искове за непозволено увреждане Г.Р.Х. ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА - М.ИЗТОК ЕООД - ГР.РАДНЕВО Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 8.10.2012г.
ОСЪЖДА ответника “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-МАРИЦА ИЗТОК” ЕООД- със седалище и адрес на управление в гр.Раднево, област Старозагорска, ул.“Гита” № 2- ЕИК 123521271, да заплати на ищеца Г.Р.Х.- ЕГН ********** *** парични обезщетения за причинените му вреди за неправомерното ползване на негови авторски права с публикуването в бр.27/08.07.2010г. на издавания от ответника в."Марица- Изток" негова кръстословица, без посочване на името му, както следва :1.Сумата 20 лв./двадесет лева/, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди.2.Сумата 240 лв./двеста и четиридесет лева/ представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди,ведно със законната лихва върху тази суми от общо 260 лв./двеста и шестдесет лева/, считано от 27.10.2010г. до окончателното изплащане на сумите.ОТХВЪРЛЯ иска на ищеца Г.Р.Х.- ЕГН ********** *** срещу ответника “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-МАРИЦА ИЗТОК” ЕООД- със седалище и адрес на управление в гр.Раднево, област Старозагорска, ул.“Гита” № 2- ЕИК 123521271, за заплащане на парично обезщетение за причинените му неимуществени вреди от неправомерното ползване на негови авторски права с публикуването в бр.27/08.07.2010г. на издавания от него в."Марица- Изток" на негова кръстословица без посочване на името му, над присъдените 240 лв., до претендираните 480 лв., като неоснователен и недоказан в тази му част, ведно със законните последици от това. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.  
В законна сила от 25.3.2013г.
3 Гражданско дело No 1136/2011 Облигационни искове за непозволено увреждане М.М.Д. К.К.С.,
Н.Г.Н.,
Н.Т.Т.
Докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 18.2.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в митивите и в диспозитивите на първоинстанционното си Решение № 101/23.11.2012г., постановено по настоящото гражданско дело № 1136/2011г. по описа на СОС, като навсякъде навсякъде на ищеца М.М.Д. ЕГН е вярното **********.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез СОС пред ПАС.  
В законна сила от 8.3.2013г.
4 Гражданско дело (В) No 2/2012 Жалби ИНТЕЛЕКТ ЕООД - ГР.СТАРА ЗАГОРА Ж.М.С.,
Н.Д.М.,
И.А.Б.,
С.Т.А.,
Г.Б.М.
Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 2.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1131/09.11.2011г. постановено по гр. дело № 287/20Юг., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТХВЪРЛЯ предявеният от Ж.М.С. с ЬГН **********, Н.Д.М. с ЕГН **********, И.А.Б. с ЕГН **********, С.Т.А. с ЕГН ********** и Г.Б.М. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил" № 28, кантора № 16, адвокат Т.З. ***, иск - против „Интелект" ЕООД гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 112, офис 20,21, представлявано от Людмила Стоянова Маркова, ЕИК 833066485, да премахне изградената на стълбището между сутерена и партерния етаж на масивна сграда с обекти за стопанска дейност, построена в дворно място от 1850 кв.метра в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики „ №  112 - преградна стена с врата 100/200 см., изпълнена с блокчета „итонг" и метална ламарина, преграждаща празното пространство между стъпалата и вертикалната част по линията на стълбищното рамо, водещо към кота +4,60 м. и пода на кота 0, 00м., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.  ОСЪЖДА Ж.М.С. с ЕГН **********, Н.Д.М. с ЕГН **********, И.А.Б. с ЕГН **********, С.Т.А. с ЕГН ********** и Г.Б.М. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил" № 28, кантора № 16, адвокат Т.З. ***, да заплатят на „Интелект" ЕООД гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 112, офис 20,21, представлявано от Людмила Стоянова Маркова, ЕИК 833066485, сумата 3 200 лева /три хиляди и двеста лева/, направени разноски в двете съдебни инстанции.  
В законна сила от 7.3.2013г.
5 Гражданско дело (В) No 175/2012 Жалби ДВАНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА" А.П.Б. Председател:
РУМЯНА ТИХОЛОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 30.5.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 86/02.02.2012г., постановено по гр.дело № 5470/2011г. по описа на Старозагорския районен съд.ОСЪЖДА XII Основно училище „Стефан Караджа" гр.Стара Загора, ул. Ком № 35 да заплати на А.П.Б., ЕГН ********** *** Иван Асен II № 49, вх.А, ап.48 сумата от 400 /четиристотин/ лв., представляваща направени пред настоящата инстанция разноски за адвокат.  Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.  
В законна сила от 7.3.2013г.
6 Гражданско дело (В) No 179/2012 Жалби С.А.Т.,
БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 29.6.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 102/29.02.2012г., постановено по гр. дело № 2859/2011г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    
В законна сила от 14.3.2013г.
7 Гражданско дело (В) No 253/2012 Жалби Т.Д.М. С.А.К. Председател:
РУМЯНА ТИХОЛОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 20.7.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 130 от 14.03.2012г., постановено по гр.д.№ 1993/2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.  
В законна сила от 26.3.2013г.
8 Гражданско дело (В) No 269/2012 Жалби ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД Е.И.Д. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 25.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 385 от 17.04.2012 г., постановено по гр. дело № 1234/2012 г. на Районен съд Стара Загора, КАТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.И.Д., ЕГН **********,***, срещу “ПСК Ес Би Ес” АД, гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 92, ЕИК 123054669, иск за отменя на дисциплинарно наказание “уволнение”, наложено на Е.И.Д. със заповед № 4/27.01.2012 г. от изпълнителния директор на “ПСК Ес Би Ес” АД, гр. Стара Загора, като неоснователен и недоказан.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от Е.И.Д., ЕГН **********,***, срещу “ПСК Ес Би Ес” АД, гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 92, ЕИК 123054669 иск за поправка на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, като недопустим, като постановява:  ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр. дело № 269/2012 г. по описа на ОС Стара Загора в частта относно предявения от Е.И.Д., ЕГН **********,***, срещу “ПСК Ес Би Ес” АД, гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 92, ЕИК 123054669, иск за поправка на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение.  ОСЪЖДА Е.И.Д., ЕГН **********,***, да заплати на “ПСК Ес Би Ес” АД, гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 92, ЕИК 123054669, сумата от 350 лв. (триста и петдесет лева), представляваща адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 26.3.2013г.
9 Гражданско дело (В) No 325/2012 Жалби МАРЕ ООД - ГР.КАЗАНЛЪК К.З.Б.,
Р.З.Б.
Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 22.10.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 205/11.04.2012г. постановено по гр. дело № 212/2012г., по описа на Казанлъшкия районен съд.
В законна сила от 18.3.2013г.
10 Гражданско дело (В) No 372/2012 Жалби Н.Ч.Н. А.В.П. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 18.1.2013г.
ДОПЪЛВА решение № 261 от 12.11.2012 г., постановено по в. гр. дело № 372 от 2012 г., по описа на ОС Стара Загора със следното:ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Н.Ч.Н. ЕГН **********,*** против решение № 494 от 11.05.2012 г., постановено по гр. дело № 4516/2011 г. по описа на Районен съд Стара Загора в частта с която е признато за установено по отношение на А.В.П. ЕГН **********,***, че дължи за заплащане на Н.Ч.Н. ЕГН **********,***, сумата от 50 лева /петдесет лева/ – невърната заемна сума по договор за заем от 06.01.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда – 23.06.2011г. до окончателното изплащане на задължението, за която сума е издадена заповед № 2285/24.06.2011г. по ч.гр.д. № 3372/2011г. на Старозагорския районен съд и прекратява производството по делото в тази част.ОТМЕНЯ решение № 494 от 11.05.2012 г., постановено по гр. дело № 4516/2011 г. по описа на Районен съд Стара Загора в частта за разноските.РЕШЕНИЕТО е неразделна част от решение № 261 от 12.11.2012 г., постановено по в. гр. дело № 372 от 2012 г., по описа на ОС Стара Загора и подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ.  
В законна сила от 1.3.2013г.
11 Гражданско дело (В) No 387/2012 Жалби К.Д.Д. Д.Д.Ч.,
Н.Д.Ч.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 652 от 13.06.2012г., постановено по гр.д.№ 1681/2008г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280, ал.1 от ГПК.    
В законна сила от 20.3.2013г.
12 Гражданско дело (В) No 464/2012 Жалби ОБЩИНА МЪГЛИЖ Д.К.Н. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Определение от 14.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Мъглиж, действаща чрез кмета Господин Антонов Господинов против действието на ЧСИ Ана Г., рег.№ 871, с район на действие - ОС - Стара Загора, по определяне на разноски по изпълнително дело № 381/2012г. по описа на ЧСИ като недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 464/2012г. по описа на ОС-Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.  
В законна сила от 11.3.2013г.
13 Гражданско дело (В) No 505/2012 Жалби П.И.П. В.Д.М.,
В.Д.И.,
Х.И.Х.,
Р.П.Р.,
И.Г.Т.,
М.К.М.,
Д.К.Т.,
Е.С.А.,
Н.Ж.С.,
Г.Ж.Г.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 21.1.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение от 966 № 27.09.2012г., постановено по гр.д.№ 3862/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения В.Д.М., ЕГН **********, В.Д.И., ЕГН **********, Х.И.Х., ЕГН **********, Р.П.Р., ЕГН **********, И.Г.Т., ЕГН **********, М.К.М., ЕГН **********, Д.К.Т.-Милчева, ЕГН **********, Е.С.А., ЕГН **********, Н.Ж.С., ЕГН ********** и Г.Ж.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес: гр.Стара Загора, ул.Захари Княжески 83, вх.юг, ет.1, ап.2-адвокатска кантора, адв.Д.П. против П.И.П., ЕГН ********** ***, иск за осъждане ответника да предаде владението на общо помещение - пералня, находящо се в сутерена на сградата, намираща се в гр.Стара Загора, ул.Гвардейска №1, с площ от 12 кв.метра, при граници - от север - мазе на Ганчо и Недка Тодорови, изток - двор, юг-помещение за смет и запад - склад на магазин като неоснователен.ОСЪЖДА В.Д.М., ЕГН **********, В.Д.И., ЕГН **********, Х.И.Х., ЕГН **********, Р.П.Р., ЕГН **********, И.Г.Т., ЕГН **********, М.К.М., ЕГН **********, Д.К.Т.-Милчева, ЕГН **********, Е.С.А., ЕГН **********, Н.Ж.С., ЕГН ********** и Г.Ж.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес: гр.Стара Загора, ул. Захари Княжески № 83, вх. юг, ет.1, ап.2-адвокатска кантора, адв.Д.П. да заплатят на П.И.П., ЕГН ********** ***, сумата от 1925 / хиляда деветстотин двадесет и пет/ лв., представляващи направените по делото разноски. Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.
В законна сила от 4.3.2013г.
14 Гражданско дело (В) No 506/2012 Жалби ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД З.С.Г. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 18.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 907 от 04.09.2012г., постановено по гр.дело № 7112/2011г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната част.ОСЪЖДА Главно управление “Строителство и възстановяване” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.Коломан, № 1-3, ЕИК 201906947, представлявано от П.Н.К., да заплати на З.С.Г. ***, ЕГН **********, чрез адв.П.П. *** сумата от 450 /четиристотин и петдесет /лева, представляващи направените по делото разноски. Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.    
В законна сила от 12.3.2013г.
15 Гражданско дело (В) No 512/2012 Жалби ЛЪКИ 9 ООД-СТАРА ЗАГОРА П.В.Я. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 18.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1048 от 15.10.2012 г., постановено по гр.дело № 2650/2012 г. на Старозагорския районен съд. ОСЪЖДА „Лъки 9” ООД гр.Стара Загора, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 117, ЕИК 123685767, да заплати на П.В.Я., ЕГН **********,***, направените по делото разноски във въззивната инстанция в размер на 500 лв./петстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.    
В законна сила от 1.3.2013г.
16 Гражданско дело (В) No 521/2012 Жалби М.Г.К. С.А.Б.,
Х.Ф.Б.
Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА
Решение от 15.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №605 от 08.06.2010г., постановено по гр.д.№ 1484/2009г. по описа на Старозагорския районен съд. ОСЪЖДА М.Г.К. ЕГН ********** *** да заплати на С.А.Б. ЕГН**********, действуваща като настойник на поставения под пълно запрещение Х.Ф.Б. ЕГН ********** двамата с адрес Стара Загора, ул. Х. Ботев №130, вх."Б", ет.7, ап.78 сумата от 1930 лв. /хиляда деветстотин и тридесет лева/, представляваща направените разноски пред въззивната и касационна инстанция.Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.  
В законна сила от 22.3.2013г.
17 Гражданско дело (В) No 525/2012 Жалби Р-К ТРОЯНОВО-СЕВЕР С.КОВАЧЕВО-КЛ. М. МАРИЦА ИЗТОК Р.И.И. Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА
Решение от 1.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 150 от 19.10.2012 г., постановено по гр.дело № 358/2012 г. на Радневския районен съд. ОСЪЖДА Рудник “Трояново-север” с.Ковачево, клон на “Мини Марица изток” ЕАД гр.Раднево, да заплати на Р.И. *** ЕГН********** сумата 1400лв. /хиляда и четиристотин лв./, представляваща разноски по делото за въззивната инстанция.  Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.  
В законна сила от 6.3.2013г.
18 Гражданско дело (В) No 526/2012 Жалби Л.В.П. Н.П.П. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 15.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 503 от 13.05.2012 г., постановено по гр.дело № 3928/2011 г. на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част.Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.  
В законна сила от 26.3.2013г.
19 Гражданско дело (В) No 542/2012 Жалби Т.П.Г. Б.А.Н. Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 7.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 352/20.06.2012г., постановено по гр. дело № 110/2012г., по описа на Казанлъшкия районен съд.ОСЪЖДА Т.П.Г. с ЕГН **********,***, да заплати на Б.А.Н. с ЕГН **********,***, сумата 100 лева – направени разноски във въззивната инстанция за адвокатско възнаграждение, съгласно чл. 78, ал. 3 от ГПК.  
В законна сила от 7.3.2013г.
20 Гражданско дело No 1018/2012 Облигационни искове за непозволено увреждане Н.Н.А. Е.Х.Ю. Докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Определение от 15.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гражданско дело № 1018/2012г. по описа на СОС   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез СОС пред ПАС  
В законна сила от 6.3.2013г.
21 Гражданско дело No 1107/2012 Облигационни искове за непозволено увреждане Н.И.Н.,
М.И.Н.,
Н.И.Н.,
М.Ж.Н.
Н.С.К. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 4.2.2013г.
ОСЪЖДА ответника Н.С.К. ЕГН ********** *** да заплати на ищците Н.И.Н., ЕГН **********, М.И.Н., ЕГН **********, двамата живущи в гр.Казанлък. ж.к."Васил Левски"бл.15, ет.2, ап.8, Н.И.Н. ЕГН **********, М.Ж.Н., ЕГН **********, двамата живущи в с.Д., ул."С." № . сумата общо от 120 000 /сто и двадесет хиляди / лева или по 30 000 /тридесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинените на ищците неимуществени вреди, изразяващи се в душевни болки и страдания, предизвикани от внезапната смърт на техния баща и син ИЛИЯ НАЙДЕНОВ Н., които са пряка и непосредствена последица от извършеното престъпление от ответника Н.С.К. с посочени по-горе данни, ведно със законната лихва върху същата сума, считано от датата на увреждането 27.01.2010г. до окончателното изплащане на дължимите суми, както и сумата от 3000 /три хиляди/ лева, представляваща направените от ищците разноски по делото, съразмерно уважената на иска, като ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди в останалата му част до размера на претендираните общо 200 000 /двеста хиляди лева/ или по 50000 /петдесет хиляди/ лева за всеки един от ищците, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН в тази му част. ОСЪЖДА ответника Н.С.К. ЕГН ********** *** да заплати на първия ищец Н.И.Н., ЕГН **********,*** сумата в размер на 5 190 (пет хиляди сто и деветдесет) лева, представляваща главница, лихви и банкови такси по потребителски банков кредит, получен от пострадалият Илия Найденов Н., изплатена от сина му Н.И.Н., ЕГН **********, в качеството му на поръчител по кредита и представляваща нанесени имуществени вреди, вследствие извършеното престъпление от ответника Н.С.К., ведно със законната лихва върху същата сума, считано от деня на увреждането 27.01.2010г. до окончателното изплащане на сумата.ОСЪЖДА ответника Н.С.К. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Окръжен съд гр.Стара Загора сумата от 5007.60 /пет хиляди и седем лева и 60 ст./, представляваща дължимата държавна такса по делото, съразмерно уважената част на гражданския иск.
В законна сила от 5.3.2013г.
22 Гражданско дело No 1121/2012 Искове за произход Е.Х.Г. Д.Х.Н.,
В.С.Г.,
С.С.Г.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 21.2.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.Ж.Г.- ЕГН **********, с постоянен адрес *** не е баща на малолетния С.С.Г.- ЕГН **********, роден на ***г. в С.З. от майка Е.Х.Г.- ЕГН ********** ***.  ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д.Х.Н.- ЕГН ********** *** е баща на малолетния С.С.Г.- ЕГН **********, роден на ***г. в С.З., от майка Е.Х.Г.- ЕГН ********** ***.  ПОСТАНОВЯВА промяна в бащиното и фамилното име на малолетното дете, като вместо С.С.Г., то да носи имената С.Д.Н..  РАЗПОРЕЖДА препис от решението след влизането му в законна сила, да се изпрати на ТЗ“ГРАО”- гр.С.З. за отразяване в регистрите на ЕСГРАОН и за изпращане на съответната Община- гр.Ст.Загора за съставяне на нов Акт за раждане на детето С.С.Г.- ЕГН **********, в който имената му се впишат С.Д.Н.- ЕГН **********, роден на *** г. в гр.Ст.Загора, от майка Е.Х.Г.- ЕГН ********** ***, и баща Д.Х.Н.- ЕГН ********** ***.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок чрез ОС-Ст.Загора пред АС-Пловдив, който за присъствалите страни тече от днес-21.02.2013г., а за неприсъствалите ОП- Ст.Загора и ДСП- гр.Казанлък, обл.Старозагорска- от датите на връчването му.  
В законна сила от 18.3.2013г.
23 Гражданско дело No 1131/2012 Искове за произход С.С.П. С.С.П.,
П.С.П.,
Г.И.Ч.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 14.2.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Г.И.Ч.- ЕГН **********, с постоянен адрес **** е баща на малолетния С.С.П.- ЕГН **********,*** от майка С.С.П.-***.  ПОСТАНОВЯВА промяна в бащиното и фамилното име на малолетното дете, като вместо С.С.П., то да носи имената С. Г. Ч..  ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Г.И.Ч.- ЕГН **********, с постоянен адрес **** е баща на малолетния П.С.П.- ЕГН **********,*** от майка С.С.П.-***.  ПОСТАНОВЯВА промяна в бащиното и фамилното име на малолетното дете, като вместо П.С.П., то да носи имената П. Г. Ч..  РАЗПОРЕЖДА препис от решението да се изпрати на Община гр.С.З. за съставяне на нов Акт за раждане на С.С.П., в който имената му се впишат С. Г. Ч.- ЕГН **********,*** от майка С.С.П.-*** и баща Г.И.Ч.- ЕГН **********.  РАЗПОРЕЖДА препис от решението да се изпрати на Община- гр.С.З. за съставяне на нов Акт за раждане на П.С.П., в който имената му се впишат П. Г. Ч.- ЕГН **********,*** от майка С.С.П.-*** и баща Г.И.Ч.- ЕГН **********.  ОСЪЖДА Г.И.Ч.- ЕГН ********** *** да заплати на С.С.П.- ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на общо 531 лв./петстотин тридесет и един лева/.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок, който за присъствалите страни тече от днес- 24.01.2013г., а за неприсъствалите страни ОП – С.З. и ДСП – С.З. от получаване на съобщението, че същото е изготвено, чрез СОС пред ПАС.  
В законна сила от 7.3.2013г.
24 Гражданско дело No 1132/2012 Други дела С.К.К. Я.И.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 21.2.2013г.
ПОСТАВЯ под пълно запрещение пълнолетното лице Я.И.К., ЕГН **********, с адрес ***.   РАЗПОРЕЖДА препис от решението, след влизането му в законна сила, да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство - Кмета на Община гр. С.З., обл. С.З., както и на ТЗ “ГРАО” – С.З., съгласно чл.97 от ПСАРОВАС и чл.115 от ЗГР.   Решението може да се обжалва в 2-седмичен срок от днес чрез СОС пред ПАС  
В законна сила от 8.3.2013г.
25 Гражданско дело No 1136/2012 Облигационни искове за непозволено увреждане К.К.А.,
З.Д.А.
А.С.Г. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 7.2.2013г.
ОСЪЖДА ответника А.С.Г. ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора, да заплати на ищците К.К.А. с ЕГН **********,*** Загора, и З. Димитров А. с ЕГН **********,*** Загора, със съдебен адрес: гр. Стара Загора, ул. “К. Ганчев” № 62, ет.2, стая 3, адв. П.Б.Х. ***, общо сумата от 61 500 /шестдесет и една хиляди и петстотин/ лева, от които сумата от 1 500 лева /хиляда и петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпените от ищците имуществени вреди – разноски за погребението, както и сумата от 60 000 лева /шестдесет хиляди лева/, или по 30 000 /тридесет хиляди лева/ за всеки един от ищците, представляваща обезщетение за претърпените от ищците неимуществени вреди, изразяващи се в душевни болки и страдания, настъпили от внезапната смърт на техния син Б.З.А., ведно със законната лихва върху главницата от 61 500 лева, /шестдесет и една хиляди и петстотин лева/, считано от датата на увреждането 24.12.2008г., до окончателното изплащане на дължимите суми, както и сумата от 5 049 лева /пет хиляди и четиридесет и девет лева/, представляваща направените от ищците разноски по делото, съразмерно уважената на иска, като ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди в останалата му част до размера на претендираните общо 120 000 /сто и двадесет хиляди лева/ или по 60 000 /шестдесет хиляди лева/, за всеки един от ищците, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН в тази му част.ОСЪЖДА ответника А.С.Г. ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора, да заплати по сметка на Окръжен съд - гр.Стара Загора сумата от 2 460 /две хиляди четиристотин и шестдесет лева/, представляваща дължимата държавна такса по делото, съразмерно уважената част на гражданския иск.
В законна сила от 12.3.2013г.
26 Гражданско дело No 1151/2012 Други дела И.Т.К. М.И.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 28.2.2013г.
ПОСТАВЯ под пълно запрещение пълнолетното лице М.И.К., ЕГН **********, с адрес ***.   РАЗПОРЕЖДА препис от решението, след влизането му в законна сила, да се изпрати на ТЗ “ГРАО” – С.З., съгласно чл.97 от ПСАРОВАС и чл.115 от ЗГР.   Решението може да се обжалва в 2-седмичен срок от днес чрез СОС пред ПАСв.  
В законна сила от 15.3.2013г.
27 Гражданско дело No 1189/2012 Искове за осиновяване С.А.С. М.М.И.,
Н.М.С.
Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Определение от 7.3.2013г.
ОТМЕНЯ определение си от 12.02.2013 г. с което е насрочено открито съдебно заседание за 15.03.2013 г. /петък/ от 11,00 ч..  РАЗПОРЕЖДА да се присъди на назначения особен представител адв. К. *** възнаграждение в размер на 150 лева от внесения от молителите депозит, за което да се издаде РКО. Възнаграждението да се преведе по банков път по личната сметка на особения представител адв. А. ***.   ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гражданско дело № 1189/2012 г. по описа на СОС   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез СОС пред ПАС.  
В законна сила от 25.3.2013г.
28 Гражданско дело No 10/2013 Вещни искове Н.Г.Г. Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Определение от 19.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 10/2013 г. по описа на ОС - гр. С.З., поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.  ВРЪЩА исковата молба обратно на ищеца Н.Г.Г. ***.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаването на съобщението с частна жалба чрез ОС-С.З., до Апелативен съд- гр. Пловдив.  
В законна сила от 7.3.2013г.
29 Гражданско дело No 28/2013 Облигационни искове за непозволено увреждане К.А.Б.,
Ю.П.Б.
АСП ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Определение от 15.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по образуваното първоинстанционно гр.д.№ 28/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора поради първоначална липса на родова компетентност за разглеждане на иска по спора.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.   РАЗПОРЕЖДА делото да се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на компетентния първоинстанционен Районен съд- гр.Стара Загора.  
В законна сила от 15.3.2013г.
30 Гражданско дело No 32/2013 Облигационни искове за непозволено увреждане С.Б.К. Г.Г.Б.,
И.Д.Г.
Докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Определение от 11.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по образуваното първоинстанционно гр.д.№ 32/2013г. по описа на СОС, поради първоначална липса на родова компетентност за разглеждане на спора.   ИЗПРАЩА делото по правилата на родовата и местната подсъдност на компетентния първоинстанционен РС- гр.К., обл.С..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване не подлежи на обжалване пред по- горен съд.  
В законна сила от 11.3.2013г.
31 Гражданско дело (В) No 1005/2013 Жалби М.Г.А.,
В.М.К.
М.В.К. Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 5.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1286/28.11.2012г., постановено по гр. дело № 5774/2012г., по описа на Старозагорския районен съд. ОСЪЖДА М.Г.А., с ЕГН **********, от гр. Стара Загора, кв. “Три чучура-юг” блок 58, вх. В, ап. 95, със съдебен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Цар Калоян” № 52, вх. А, ет. 1, ап. 2 – чрез адв. Н. Д., да заплати на М.В.К. ***, сумата 150 лева, представляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение във въззивното производство
В законна сила от 12.3.2013г.
32 Гражданско дело (В) No 1008/2013 Жалби Н.Д.П.,
С.Г.А.,
Н.Х.А.
Д.Г.Т. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 6.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1069 от 22.10.2012 г., постановено по гр.дело № 944/2012 г. на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част. ОСЪЖДА Н.Д.П., ЕГН **********,***, Светлана Ганева А., ЕГН **********, и Н.Х.А., ЕГН **********,***, да заплатят на Д.Г.Т., ЕГН **********,***, направените по делото разноски за въззивната инстанция в размер на 300 лв. /триста лева/. Решението не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 6.3.2013г.
33 Гражданско дело (В) No 1010/2013 Жалби ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Б.Т.П. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 6.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1240 от 22.11.2012г., постановено по гр.дело № 3971/2012г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 6.3.2013г.
34 Гражданско дело (В) No 1016/2013 Жалби РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАЗАНЛЪК Б.А.Б.,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 12.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 618/30.11.2012г., постановено по гр. дело № 2547/2012г., по описа на К. районен съд.    
В законна сила от 19.3.2013г.
35 Гражданско дело (В) No 1027/2013 Жалби Г.Н.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА- ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА
Решение от 14.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1310 от 05.12.2012г., постановено по гр.дело № 3842/2012г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 14.3.2013г.
36 Гражданско дело (В) No 1028/2013 Жалби Й.Т.П. Е.Т.М. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Определение от 20.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по в гр.д. № 1028/2013 г. по описа на Старозагорския Окръжен съд, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщенията от страните, пред ВКС на РБ.    
В законна сила от 20.3.2013г.
37 Гражданско дело (В) No 1034/2013 Жалби К.Г.Г. Г.З.Г. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 18.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1267 от 27.11.2012 г., постановено по гр. дело № 4732/2012 г. по описа на Районен съд Стара Загора.
В законна сила от 18.3.2013г.
38 Гражданско дело (В) No 1046/2013 Жалби Г.Д.Ч. Б.Г.Ч. Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА
Решение от 22.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 952 от 25.09.2012г., постановено по гр.дело № 4109/2012г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 22.3.2013г.
39 Гражданско дело (В) No 1054/2013 Жалби Й.П.Й.,
Д.В.А.
В.С.А. Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 6.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1448/27.12.2012г., постановено по гр. дело № 5529/2012г., по описа на Старозагорския районен съд.  
В законна сила от 6.3.2013г.
40 Гражданско дело (В) No 1066/2013 Жалби П.А.Т. Н.П.Т. Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА
Решение от 28.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1359 от 13.12.2012г., постановено по гр.дело № 5194/2012г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 28.3.2013г.
41 Гражданско дело (В) No 1068/2013 Жалби Ц.В.П. В.Й.П. Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 6.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1420/19.12.2012г., постановено по гр. дело № 5178/2012г., по описа на Старозагорския районен съд.ОСЪЖДА Ц.В.П. с ЕГН **********,***, да заплати на В.Й.П. с ЕГН **********,***, сумата 200 лева - направени разноски за адвокатско възнаграждение във въззивната инстанция.  
В законна сила от 6.3.2013г.
42 Гражданско дело (В) No 1073/2013 Жалби Н.Т.Н.,
И.К.А.,
В.Х.К.
Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 21.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 626/06.12.2012г., постановено по гр. дело № 1143/2012г., по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, в която са отхвърлени исковете за сумите 70 лева и сумата 12.59 лева - направени разходи от ищеца за заплащане на нотариални такси и транспортни разходи, отхвърлен е предявения иск за връщане на сумата 466.66 лева, представляваща част от 700 лева – по 233.33 лева за всеки от ответниците, съобразно дела си, в частта, в която ответниците са осъдени да заплатят на ищеца съдебни разноски в размер на 116.20 лева и в частта, в която ищецът е осъден да заплати на ответниците съдебни разноски в размер на 185.97 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА И.К.А. с ЕГН **********,*** и В.Х.К. с **********,***, в качеството им на наследници на Благомир Начев К. – бивш жител ***, починал на 30.01.2012г., да заплатят на Н.Т.Н. с ЕГН **********,***, всеки от тях съобразно дела си – по 233.33 лева, част от сумата 700 лева и сумата по 41.30 лева – за всеки един от тях, разходи за нотариални такси и разноски по изпълнение на договор за поръчка, с пълномощно от 27.01.2012г. и направените разноски в двете съдебни инстанции в размер на 547 лева.ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.
В законна сила от 21.3.2013г.
43 Гражданско дело (В) No 1074/2013 Жалби С.Х.У.,
С.П.Г.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 28.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1302 от 04.12.2012 г., постановено по гр.дело № 4962/2012 г. на Старозагорския районен съд.Решението не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 28.3.2013г.
44 НОХД No 626/2010 Гл.VII. Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл.255-257 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА З.М. Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Присъда от 2.12.2011г.
З.М.
І. ПРИЗНАВА подсъдимия ЗА ВИНОВЕН по чл.256, ал.2 във вр. с чл.256 ал.1 от НК, във връзка с чл. 54 от НК му налага наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 ГОДИНИ / ТРИ ГОДИНИ/, което наказание да изтърпи ефективно в затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим на основание чл. 61 т.3 вр. с чл. 59 от ЗИНЗС/, като ПОСТАНОВЯВА и КОНФИСКАЦИЯ на 1/2/една втора/ част от имуществото на подсъдимия .  На основание чл.256, ал.2 във вр. с чл.256 ал.1, във връзка с чл. 37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия от правото да упражнява търговска дейност за срок от 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.  ІІ. ПРИЗНАВА подсъдимия ЗА ВИНОВЕН по чл. 255 ал.3, вр. с ал.1 т.6 и т.7, вр. с чл. 26, ал.1 от НК, във връзка с чл. 54 от НК му налага НАКАЗАНИЕ “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 ГОДИНИ / ТРИ ГОДИНИ /, което наказание да изтърпи ефективно в затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим на основание чл. 61 т.3, вр. с чл. 59 от ЗИНЗС/.  ІІІ. ПРИЗНАВА подсъдимия за виновен по чл.255 ал.3 във вр. с чл.255, ал.1, т.2 от НК, във вр. с чл. 54 от НК му налага наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /ТРИ/ ГОДИНИ/, което наказание да изтърпи ефективно в затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим на основание чл. 61 т.3 вр. с чл. 59 от ЗИНЗС, като на основание чл.256, ал.2 във вр. с чл.256 ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА и КОНФИСКАЦИЯ на 1/2/една втора/ част от имуществото на подсъдимия.  На основание 23, ал.1 от НК КУМУЛИРА така определените наказания на подсъдимия като определя едно общо най- тежко наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ТРИ ГОДИНИ, което да изтърпи при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от „открит” тип на основание чл. 61 т.3 вр. с чл. 59 от ЗИНЗС.  ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най- тежко наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, наказанието КОНФИСКАЦИЯ на 1/2/една втора/ част от имуществото на подсъдимия както и наказанието ЛИШАВАНЕ от право да упражнява търговска дейност за срок от 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.  
Мотиви от 11.1.2012г.
В законна сила от 18.3.2013г.
45 НОХД No 664/2012 Гл.VII. Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл.255-257 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА И.Г.Р. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Присъда от 5.3.2013г.
И.Г.Р.
ПРИЗНАВА подс. И.Г.Р., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.6 и т.7 във вр. с чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА подс.И.Г.Р., с посочена самоличност, ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  НА ОСНОВАНИЕ чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс.И.Г.Р., с посочена самоличност едно ОБЩО НАЙ – ТЕЖКО наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн.чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.  НА ОСН. чл.25 ал.1, във вр. с чл.23 ал.1 НК групира наказанията наложени на подс. И.Г.Р., с посочена самоличност по НОХД № 401/2008г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора и по настоящото дело, като МУ НАЛАГА ЕДНО ОБЩО НАЙ-ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното на подсъдимия И.Г.Р., с посочена самоличност общо наказание, наказанието ГЛОБА в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева).  ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – Пловдив.  
Мотиви от 20.3.2013г.
В законна сила от 20.3.2013г.
46 ВНОХД No 1268/2012 ВНОХД С.Й.Й.,
С.Р.А.,
С.А.А.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ТОНЬО М. ТОНЕВ
Присъда от 12.12.2012г.
ОТМЕНЯ Присъда № 100/27.06.2012 г., постановена по НОХД № 477/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък вместо което П О С Т А Н О В И: ПРИЗНАВА подсъдимия С.Й.Й. за НЕВИНЕН, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу му обвинение за престъпление по чл.215, ал.1 от НК.  
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Мотиви от 28.12.2012г.
В законна сила от 29.3.2013г.
47 ВНОХД No 1313/2012 ВНОХД С.П.П. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
ТАТЯНА Г. КОЕВА
Решение от 11.3.2013г.
ОТМЕНЯ Присъда №116/22.05.2012г., постановена по НОХД №1620/2011г. по описа на Старозагорски районен съд в частта, с която е уважен предявеният от пострадалата П.К.К. против подсъдимия С.П.П. граждански иск за причинени имуществени вреди за сумата 716,64 лева и в частта, с която е отхвърлен същият иск до размер на 1100 лева, както и е осъден подсъдимият С.П. да заплати на държавата държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 50 лева, като ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.  ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.  ОСЪЖДА подсъдимия С.П.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на държавата направените във въззивното производство съдебни разноски за изслушване на вещите лица в съдебно заседание общо в размер на 60 лева /шестдесет лева/.  
В законна сила от 11.3.2013г.
48 ВНОХД No 1361/2012 ВНОХД С.А.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Решение от 11.3.2013г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.337, ал.1, т.3 от НПК Присъда № 146/25.10.2012 г., постановена по НОХД № 1329/2011 г. по описа на Районен съд – Казанлък, както следва:  ОТМЕНЯ присъдата В ЧАСТТА, в която е постановено подсъдимият С.А.К., ЕГН ********** – с посочена в присъдата самоличност - да изтърпи наложеното му наказание лишаване от свобода при първоначален “общ” режим в затворническо общежитие от открит тип, вместо което  П О С Т А Н О В Я В А:  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното на подсъдимия С.А.К. наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.  ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.  
В законна сила от 11.3.2013г.
49 ВНАХД No 1400/2012 ВНАХД Ю.А.А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ТАТЯНА Г. КОЕВА
Решение от 7.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение №939/08.11.2012г., постановено по АНД №1591/2012г. по описа на Старозагорски районен съд.  
В законна сила от 7.3.2013г.
50 ВНАХД No 1401/2012 ВНАХД Д.К.Н. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател:
ТАТЯНА Г. КОЕВА Докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Решение от 4.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 891 от 24.10.2012 г., постановено по АНД № 1494/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.  
В законна сила от 4.3.2013г.
51 НОХД No 19/2013 Гл.VIII. Активен подкуп на мест.дл.л.отг.служ.пол. - чл. 304а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА С.Б.Й. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Присъда от 25.2.2013г.
С.Б.Й.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Б.Й. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.10.2012 г. в гр. Стара Загора, дал подкуп – пари, 1 бр. банкнота с номинал 10 /десет/ лева със сериен № АО 4530374 на полицейски орган, осъществяващ контрол на пътното платно – младши контрольор Гьоко Петков Петков в сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – Стара Загора, за да не извърши действия по служба – да състави по отношение на С.Б.Й., като водач на МПС – лек автомобил, марка «Фиат Марея» с рег. № СТ 8694 АР, акт за установяване на административно нарушение по чл.70, ал.3 и чл.137а, ал.1 от Закона за движение по пътищата – управление на МПС без включени задължителни къси светлини през деня и неизползване на обезопасителен колан по време на движение в гр. Стара Загора, поради което и на основание чл. 304а от НК, във вр. с чл.304, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева.  НА ОСНОВАНИЕ чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.  
Мотиви от 28.2.2013г.
В законна сила от 12.3.2013г.
52 НОХД No 27/2013 Гл.VI. Престъпления против паричната и кредитна система - чл.243-250 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА И.Г.К. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Споразумение от 14.3.2013г.
И.Г.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.К. - роден на *** г. в гр. Пирдоп, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че че на 23.04.2012 г. в гр. Габрово и гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление използвал платежен инструмент – дебитна карта № 67050130005424620, издадена от «Банка ДСК» ЕАД – ФЦ Габрово на името на Н.Г.К., без съгласието на титуляра – Н.Г.К., като извършил два броя операции – теглене на парични средства от АТМ устройство в гр. Габрово на 23.04.2012 г. в 12,12 часа – 400,00 лева и покупка на прахосмукачка “i Robot/roomba 531 KYN531041104080700538“ чрез ПОС терминал при магазин “Технополис” в гр. Стара Загора на 23.04.2012 г. в 14,06 часа – 685,00 лева, всичко в размер на 1085,00 лева, поради което и на основание чл.249, ал.1, предл.І във вр. с чл.26, ал.1 от Н, във вр. с чл.381, ал.4 от НПК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален СТРОГ режим, както и на ГЛОБА в размер на 200 лева.  ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото прахосмукачка “i Robot/roomba 531 KYN531041104080700538“ ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на Държавата като вещ придобита от престъпление, която не подлежи на връщане.  ОСЪЖДА подсъдимия И.Г.К., с п.с., да заплати направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 310,00 /триста и десет/ в полза на Държавата по бюджетната сметка на ВСС.  УКАЗВА на гражданския ищец, че сумата в размер на 1085 лева е внесена от подсъдимия по сметка на Окръжен съд – Стара Загора с б.б. № 339509 от 21.02.2013 г..  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 27/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.  
В законна сила от 14.3.2013г.
53 ЧНД No 47/2013 Чл.23, 25 и 27 от НК - комулации П.А.Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Определение от 25.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 47/2013 г. по описа на ОС – Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивна жалба и частен протест пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок от днес.  
В законна сила от 12.3.2013г.
54 НОХД No 69/2013 Гл.XI. Причиняване на смърт в транспорта - чл.343, ал.1 "в" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА П.Г.Т. Председател и докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Присъда от 14.3.2013г.
П.Г.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Т. за виновен в престъпление по чл.343а, ал.1, б. „б”, във вр. с чл.343, ал.1, б. „в”, във вр. с чл.342, ал.1 и чл.58а, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на осем месеца „лишаване от свобода”.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание на подсъдимият П.Г.Т. с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.  На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимият П.Г.Т. от право по чл.37, ал.1, т.7 от НК – право да управлява МПС, за срок от една година, считано от влизане на присъдата в сила.    
Мотиви от 25.3.2013г.
В законна сила от 30.3.2013г.
55 НОХД No 75/2013 Гл.II. Блудство - чл.149, ал.5 НПК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА А.Т.А.,
Ж.М.С.
Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА
Присъда от 26.2.2013г.
 
А.Т.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Т.А. - роден на *** ***, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, живущ ***, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2012 г. в с.Загоре, обл.Стара Загора, в съучастие с Ж.М.С., като съизвършител, като употребил сила и заплашване извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, без съвкупление, по отношение на лице ненавършило 14 годишна възраст – М.И.Д., ЕГН**********, на 13 години, като блудството представлява особено тежък случай, поради което и на основание чл.149 ал.5 т.4 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което следва на основание чл.61 т.3 вр. чл.59 ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи в затворническо общежитие от “открит” тип , при първоначален “общ” режим.     НА ОСНОВАНИЕ чл.59 ал.1 от НК съдът ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият А.Т.А. е бил задържан по мярка за неотклонение “Задържане под стража” по ДП №1213/2012 г. на Първо РУ “Полиция” Стара Загора, считано от 17.08.2012 г.    
Ж.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ж.М.С. - роден на *** ***, български гражданин, неосъждан, ученик в ОУ ”Христо Ботев”, живущ ***, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2012 г. в с.Загоре, обл.Стара Загора в съучастие с А.Т.А., като съизвършител, като употребил сила и заплашване извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, без съвкупление, по отношение на лице ненавършило 14 годишна възраст – М.И.Д., ЕГН**********, на 13 години, като блудството представлява особено тежък случай, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.149 ал.5 т.4 вр. ал.2 вр. ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК вр. чл.58а ал.1 вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА НА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.    НА ОСНОВАНИЕ чл.69 ал.1 от НК съдът ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание “лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.  
Мотиви от 14.3.2013г.
В законна сила от 14.3.2013г.
56 НОХД No 100/2013 Гл.VIII. Активен подкуп на мест.дл.л.отг.служ.пол. - чл. 304а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА Д.Д.Р. Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Присъда от 25.2.2013г.
Д.Д.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Р., роден на ***г. в гр.Ст.Загора, българин, българско гражданство, със средно образование, неженен, месторабота „ТЕДА”ООД-Казанлък, неосъждан, живущ *** баня, с ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2013 година около 03.40 часа в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, по бул.” Розова долина “ в посока север-юг, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “ Фолксваген Пасат ” с рег. № СТ 1655 АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,21 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410 “ с фабричен № 0189, поради което и на основание чл.343б,ал.1, във вр. с чл. 58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4/ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.    На основание чл.343г, във вр. с чл. 343б,ал.1, вр. с чл. 37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Д.Р. с ЕГН**********, и посочени по- горе данни от самоличността, от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Р., роден на *** год. в гр.Ст.Загора, българин, българско гражданство, средно образование, не женен, месторабота „ТЕДА”ООД-Казанлък, неосъждан, живущ *** баня, с ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2013 година в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, на бул.” Розова долина “ дал подкуп – парична сума от 40 .00 лв./ четиридесет / лева- една банкнота с номинал 20.00 лв./ двадесет лева/, емисия 2007 год. и със сериен № БЗ 0965215, и една банкнота с номинал 20.00 лв. / двадесет лева/, емисия 2007 год. със сериен № БВ 3763883, на длъжностни лица- полицейски органи – младши автоконтрольор І степен Иво Цанев Цанев в група “Пътен контрол “ на сектор “Охранителна полиция” към РУ”Полиция” –Казанлък, и младши автоконтрольор І степен Боян Дечев Господинов в група “Пътен контрол “ на сектор “Охранителна полиция” към РУ”Полиция” –Казанлък, за да не извършат действия по служба- да не съставят по отношение на него като водач на МПС акт за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата, поради което и на основание чл. 304а, във вр. с чл. 304, ал. 1, във вр. с чл. 58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8/ОСЕМ/ МЕСЕЦА, като му налага и кумулативно предвиденото в закона по- леко наказание- „ГЛОБА” в размер на сумата от 300 лв./ триста лева/, за което след влизане в сила на присъдата да бъде издаден изпълнителен лист в полза на Държавата.      На основание чл. 23, ал.1 от НК КУМУЛИРА така наложените по отношение на подсъдимия Д.Д.Р. с ЕГН**********, наказания като НАЛАГА по- тежкото от тях, а именно наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8/ОСЕМ/ МЕСЕЦА.  На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното общо най- тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на подсъдимия Д.Д.Р. с ЕГН**********, и посочени по-горе данни от самоличността за изпитателен срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.    НА ОСНОВАНИЕ чл. 23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най- тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на подсъдимия Д.Д.Р. с ЕГН**********, с посочена по-горе самоличност, наложеното на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 37, ал.1 т.7 от НК наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.    НА ОСНОВАНИЕ чл. 23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най- тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на подсъдимия Д.Д.Р. с ЕГН**********, с посочена по-горе самоличност, наложеното на основание чл. 304а, вр. с чл. 304, ал. 1 от НК наказание – „ГЛОБА” в размер на сумата от 300 лв./ триста лева/, за което след влизане в сила на присъдата да бъде издаден изпълнителен лист в полза на Държавата.    
Мотиви от 26.2.2013г.
В законна сила от 4.3.2013г.
57 НОХД No 114/2013 Гл.VIII. Активен подкуп на мест.дл.л.отг.служ.пол. - чл. 304а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА И.Р.Р. Председател и докладчик:
КРАСИМИР Й. ГЕОРГИЕВ
Присъда от 4.3.2013г.
И.Р.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Р.Р. – роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 13.02.2013г. в гр. Стара Загора, е предложил и дал подкуп – парична сума от 20 лева, състоящ се съответно от една банкнота с номинал 10 /десет/ лева и със сериен № АИ 6141504, една банкнота с номинал 5 /пет/ лева и със сериен № БА 3066192 и една банкнота с номинал 5 /пет/ лева и със сериен № БД 2586610 на полицейски орган – старши полицай Злати Р. Манолов, при Първо РУ „Полиция” – гр. Стара Загора, за да не извърши действие по служба – да състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, поради което и на основание чл. 304а във връзка с чл.304, ал. 1 от НК във връзка с чл. 372, ал. 4 от НПК във връзка с чл. 373, ал. 2 от НПК във връзка с чл. 58а, ал. 1 и чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от четири месеца и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода” за срок от четири месеца за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.    ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 307а от НК, във вр. чл. 53, ал. 1 от НК отнемане в полза на държавата на вещественото доказателство - една банкнота с номинал 10 /десет/ лева и със сериен № АИ 6141504, една банкнота с номинал 5 /пет/ лева и със сериен № БА 3066192 и една банкнота с номинал 5 /пет/ лева и със сериен № БД 2586610.    ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство – един брой международна карта за автомобилна застраховка № 05808244 /лист 10 от ДП/ да бъзе върната на застрахованото лице В.Ц.Т., ЕГН **********.      ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд - Пловдив.    
Мотиви от 4.3.2013г.
В законна сила от 11.3.2013г.
58 НОХД No 160/2013 Гл.XI. чл.354а,б и чл.354в ал.2-4 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА Г.В.А. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Споразумение от 26.3.2013г.
Г.В.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.В.А. - роден на *** ***, живущ ***, с постоянен адрес ***-ти пехотен полк, № 20, ет.2, ап.4 и настоящ адрес ***3, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.02.2013 г. в гр. Стара Загора, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, както следва:  Марихуана /канабис/ с нетно тегло 0,1882 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабиол 7,5% теглови на стойност 1,13 лева;  Марихуана /канабис/ с нетно тегло 0,3267 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабиол 9,1% теглови на стойност 1,96 лева;  Амфетамин с нетно тегло 0,8159 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – амфетамин /база/ 6,9 % теглови на стойност 24,48 лева;  Амфетамин с нетно тегло 0,8263 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – амфетамин /база/ 4,7 % теглови на стойност 24,79 лева;  Метамфетамин с нетно тегло 0,2975 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 24,5 % теглови на стойност 7,44 лева;  Метамфетамин с нетно тегло 0,3973 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 28 % теглови на стойност 9,93 лева;  Метамфетамин с нетно тегло 0,2890 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 25,5 % теглови на стойност 7,23 лева;  Метамфетамин с нетно тегло 3,0382 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 25 % теглови на стойност 75,96 лева;  Амфетамин с нетно тегло 0,1204 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – амфетамин /база/ 6,2 % теглови на стойност 3,61 лева;  Смес от амфетамин и метамфетамин с нетно тегло 2,9610 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – амфетамин /база/ 5,5 % теглови и метамфетамин /база/ 0,2 % теглови на стойност 88,83 лева;  Кокаин с нетно тегло 0,2773 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – кокаин 46,0 % теглови на стойност 44,37 лева;  Кокаин с нетно тегло 0,2760 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – кокаин 43,9 % теглови на стойност 34,50 лева,   всичко на обща стойност 324,23 лева съгласно ПМС № 23/1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал.1, предл. първо от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 1 (една) година и 11 (единадесет) месеца при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.  НА ОСНОВАНИЕ чл.59, ал.1 от НК от наказанието Лишаване от свобода за срок от една година и единадесет месеца ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Г.В.А. е бил с МН “Задържане под стража” по същото ДП, считано от 02.02.2013 г. до влизане в сила на споразумението.    НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемият Г.В.А. по-лекото наказание „ГЛОБА”.  
В законна сила от 26.3.2013г.
59 НОХД No 165/2013 Гл.XI. чл.354а,б и чл.354в ал.2-4 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Т.В.С. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА
Споразумение от 27.3.2013г.
Т.В.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.В.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че че на 13.03.2013 г. в гр. Стара Загора без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 0,4515 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 12,2% на стойност 2,71 лв.; марихуана с нето тегло 0,7978гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 12,3% на стойност 4,79 лв.; марихуана с нето тегло 0,4337 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 15,2 % на стойност 2,60 лв.; марихуана с нето тегло 9,74`101 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11,9 % на стойност 58,44 лв.; марихуана с нето тегло 14,2300 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,2 % на стойност 85,38 лв.; амфетамин с нето тегло 33,9500 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин 7,2 % на стойност 1018,5 лв.; амфетамин с нето тегло 1,0391 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин 7,5 % на стойност 41,73 лв. всичко на обща стойност 1214,09 лв. (хиляда двеста и четиринадесет лева и девет стотинки) съгласно ПМС 23/1998 г. с цел разпространение, поради което и на основание чл. 354а ал.1 предл.1 от НК и вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „лишаване от свобода” в размер на една година и единадесет месеца.    НА ОСНОВАНИЕ чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за СРОК от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от днес.     НА ОСНОВАНИЕ чл.55 ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА”.    
В законна сила от 27.3.2013г.
60 ВЧНД No 1008/2013 Чл.243, ал.6 НПК С.В.Х. Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Определение от 4.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА определение № 951/ 12.12.2012 г. от закрито заседание по ЧНД № 2669/ 2012г. по описа на Ст.З.РС, с което на основание чл. 243, ал.5 т.1 от НПК е потвърдено като законосъобразно постановлението от 27.11.2012 г. на РП-Ст.Загора за прекратяване на наказателно производство по ДП № зм-33/ 2011 г.по описа на ОД на МВР- Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК.   Настоящото определение не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.3.2013г.
61 ВНОХД No 1017/2013 ВНОХД И.Б.И. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Решение от 4.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 260 от 23.11.2012 г., постановена по н.о.х.д. № 2243/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.
В законна сила от 4.3.2013г.
62 ВНОХД No 1023/2013 ВНОХД С.М.У. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТ. ЗАГОРА Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Решение от 4.3.2013г.
ИЗМЕНЯ присъда № 181 от 05.12.2012 г., постановена по НОХД № 1326/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък В ЧАСТТА й относно размера на наказанието, като :  НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия С.М.У., с ЕГН ********** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА от една година и два месеца на ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.3.2013г.
63 ВНЧХД No 1026/2013 ВНЧХД С.П.Ж. Н.К.Д. Председател и докладчик:
ТОНЬО М. ТОНЕВ
Решение от 27.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда №146/18.09.2012 год. по НЧХД №898/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.
В законна сила от 27.3.2013г.
64 ВЧНД No 1032/2013 Чл.243, ал.6 НПК К.А.Д. Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Определение от 5.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА постановеното по ЧНД № 10/2013г. по описа на КРС определение № 7/ 08.01.2013г. от закрито заседание на същата дата, с което е потвърдено изцяло постановлението на РП- Казанлък от 20.12.2012г. за прекратяване на наказателното производство, водено срещу обвиняемия по ДП № ЗМ-756/ 2012г. по описа на РУ„П”-Казанлък К.А.Д. за извършено от него престъпление по чл.172а, ал.1 от НК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 5.3.2013г.
65 ВНОХД No 1043/2013 ВНОХД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
И.Г.З. Председател:
КРАСИМИР Р. РАЧЕВ Докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Решение от 15.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 13/21.01.2013 г., постановена по НОХД № 2591/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.   Решението не подлежи на жалба и/или протест.  
В законна сила от 15.3.2013г.
66 ВЧНД No 1058/2013 Чл.243, ал.6 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Определение от 22.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА определението от закрито заседание на 21.10.2012г. по ЧНД № 1523 /2013г. по описа на Ст.З.РС, с което е отменено постановлението за прекратяване на наказателното производство от 25.06.2012г. на РП – гр.Стара Загора по ДП № 221/ 2012г. по описа на Първо РУ”Полиция”- гр.Стара Загора, водено срещу неизвестен извършител, за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.12 от НК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 22.3.2013г.
67 ВЧНД No 1075/2013 Чл.243, ал.6 НПК Д.Г.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Определение от 15.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА определение № 113 от 18.02.2013 г., постановено по ч.н.д. № 2617/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено постановление от 20.11.2012 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 46-с/2011 г. по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура – Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.131, ал.1, т.2, вр. с чл.130, ал.2 от НК, поради липса на данни за извършено престъпление.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.3.2013г.
68 ВЧНД No 1082/2013 ВЧНД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА Д.И.К.,
А.М.С.
Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Определение от 25.3.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от № 740 от 06.02.2013 г. по НОХД № 2741/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е прекратено съдебното производство по делото и същото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора за отстраняване на допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено процесуално нарушение.  ВРЪЩА делото за разглеждането му от същия съд и състав от стадия на глава ХІХ от НПК – Подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание.  
В законна сила от 25.3.2013г.
69 Търговско дело No 753/2009 Облигационни искове ПАРКСТРОЙ"ЕООД ЗС"МАРИЦА ИЗТОК"АД ГЪЛЪБОВО Докладчик:
СТЕФАН Д. САРАНЕДЕЛЧЕВ
Решение от 14.3.2011г.
В законна сила от 14.3.2013г.
70 Търговско дело No 161/2010 Облигационни искове ЛИБРА"ЕАД АГЛИКА" ЕООД Председател и докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 4.8.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на “А.” ЕООД – гр.С.З., че дължи на “Л.” ЕАД – гр.С. процесните суми, като ОТХВЪРЛЯ иска до размера на 187 984,85 лева, като неоснователен.
В законна сила от 7.3.2013г.
71 Търговско дело No 493/2010 Несъстоятелност ФАНТАЗИЯ"ЕООД КАНС-СЗ"ЕООД Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 15.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на длъжника “К.СЗ” ЕООД - с. Ш., община К., обл. С.З., ул. “Г.М.” № 4, ЕИК ***.    ЗАЛИЧАВА от търговския регистър длъжника “К.СЗ” ЕООД - с. Ш., община К., обл. С.З., ул. “Г.М.” № 4, ЕИК ***.  
В законна сила от 26.3.2013г.
72 Търговско дело No 19/2011 Облигационни искове РАЙФАЙЗЕНБАНК/БЪЛГАРИЯ/ЕАД П.С.А.,
Д.Д.А.,
С.П.А.,
С.Н.А.,
Д.П.С.
Председател и докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 18.2.2013г.
Обявява на основание чл. 135, ал.1 ЗЗД за недействителен спрямо “***)” ЕАД, с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул.”***” №18-20 Договор за покупко-продажба на недвижими имоти
В законна сила от 21.3.2013г.
73 Търговско дело No 739/2011 Облигационни искове МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД СТРОЙРЕМОНТ-2" ЕООД Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 27.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове с правно основание чл. 49 във вр. с чл. 45 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД от “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД.
В законна сила от 4.3.2013г.
74 Търговско дело (В) No 95/2012 Жалби П.И.П. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
ФОНДАЦИЯ"БЪЛГАРО-БЕЛАРУСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД-ФИ,
ДУНЕВ"ЕООД,
НАП-ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ФИНАНС ГРУП 1" ЕООД,
ОБЩИНА МЪГЛИЖ
Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 5114/18.11.2011 г. против разпределение, изготвено с протокол от 03.11.2011 г. и жалба вх. № 5912/28.12.2011 г. против разпределение, изготвено с протокол от 14.12.2011г. по изп.д. № 1190/2008 г. по описа на ЧСИ Кръстьо Ангелов, подадени от П.И.П. ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване: град Стара Загора, ул. “Отец Паисий” № 40, партерен етаж, като неоснователни.
В законна сила от 1.3.2013г.
75 Търговско дело No 254/2012 Дела от и срещу търговци МИНИ МАРИЦА ИЗТОК"АД СЛЕЙТ"ЕООД Председател и докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 28.3.2013г.
Осъжда “С” ЕООД – гр. С, ДА ЗАПЛАТИ на “М” ЕАД сумата 21 493,39лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 20.03.2012г. до окончателното изплащане на сумата както и сумата 10 967,17лв., представляваща лихва за забава .като ОТХВЪРЛЯ иска до размера на сумата на от 10 975,31 лв. Осъжда "С"ЕООД да заплати и направените по делото разноски.  
В законна сила от 28.3.2013г.
76 Търговско дело No 384/2012 Дела от и срещу търговци МОБИЛ 1 ООД ЕТ "РОСИЦА-55-ГЕОРГИ ТОНЧЕВ" Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 11.10.2012г.
ОСЪЖДА Георги Тончев Тончев, в качеството на едноличен търговец с фирма ЕТ “РОСИЦА – 55 – ГЕОРГИ ТОНЧЕВ”- гр.Стара Загора да заплати на “МОБИЛ 1”ООД – гр.Стара Загора сумата от 27 085.12 лева с ДДС , представляваща неплатена сума по фактура № 1972/31.10.2009г., ведно със законната лихва, считано от предявяване на исковата молба - 11.05.2012г. до окончателното изплащане на дължимата сума, сумата от 6 856.98 лева , представляваща лихва за забава в плащането върху главницата по фактурата, за периода от 01.12.2009г. до 11.05.2012г. - датата на подаване на исковата молба в съда, както и сумата от 4867.69 лева , представляваща направени по делото разноски.
В законна сила от 13.3.2013г.
77 Търговско дело No 458/2012 Дела от и срещу търговци СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ"ООД ТРАНС НОВА 09"ЕООД Председател и докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 28.3.2013г.
Осъжда „Т 09" ЕООД, да заплати на “С" ООД, сумата 68 229, 23 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 15.06.2012г. до окончателното изплащане на задължението и сумата от 5 430 лева /пет хиляди четиристотин и тридесет лева/, представляваща направените по делото разноски.  
В законна сила от 28.3.2013г.
78 Търговско дело No 461/2012 Облигационни искове ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ДИМАКС-62"ЕООД Председател и докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 15.3.2013г.
Признава за установено съществуването на парично вземане на “ПИБ”АД срещу „Д" ЕООД . за следните суми: 1) 33 772 евро (тридесет и три хиляди седемстотин седемдесет и две евро) - главница, 2) 7319,86 евро (седем хиляди триста и деветнадесет евро и осемдесет и шест евроцента) - договорна лихва от 20.1.2010 г. до 27.10.2011 г., 3) 4797,69 евро (четири хиляди седемстотин деветдесет и седем евро и шестдесет и девет евроцента) - наказателна лихва от 20.1.2010 г. до 12.12.2011 г., 4) 705,74 евро, представляваща главница за комисионната за управление на кредита в размер на 481,10 евро (четиристотин осемдесет и едно евро и десет евроцента) и наказателна лихва върху комисионната за управление в размер на 224,64 евро (двеста двадесет и четири евро и шестдесет и един евроцента), ведно със законната лихва върху главницата от 12.12.2011 г. до изплащане на вземането, за което вземане са издадени заповед № 5347/21.12.2011 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК и изпълнителен лист от 21.12.2011 г. по ч.гр.д. № 7158/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.  Осъжда „Д" ЕООД да заплати на “ПИБ”АД с разноските по настоящото производство в общ размер от 4434.65 лева.  
В законна сила от 15.3.2013г.
79 Търговско дело No 592/2012 Други дела ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД ЕТ "ШАЦИ-ДИНКО ГОСПОДИНОВ" Докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Определение от 15.2.2013г.
Прекратява делото.
В законна сила от 19.3.2013г.
80 Търговско дело (В) No 695/2012 Жалби МАРПЕКС ООД,
ДИТ-М ООД
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 11.1.2013г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 68/06.04.2012 год., постановено по гр. д.  № 625/2011 год. по описа на Радневския районен съд като НЕДОПУСТИМО.    ВРЪЩА делото друг състав на Радневския районен съд за постановяване на решение по отношение на надлежните страни - ищци в производството.    ПРЕКРАТЯВА производството по в.търг.д. № 695/2012 год. по описа на Старозагорския окръжен съд.  
В законна сила от 5.3.2013г.
81 Търговско дело No 772/2012 Дела от и срещу търговци АНДЕЛА ИНВЕСТ " АД ГБС-ТОНЗОС"АД ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Определение от 5.2.2013г.
Прекратява делото поради постигната между страните спогодба.
В законна сила от 26.3.2013г.
82 Търговско дело No 795/2012 Дела от и срещу търговци БУЛ ТРЕЙДИНГ" ООД СИЛВЪР СТАР"ООД Председател и докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 15.3.2013г.
Уважава иска изцяло.
В законна сила от 15.3.2013г.
83 Търговско дело (В) No 825/2012 Жалби БАНКА ДСК ЕАД Г.Б.Д. Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 26.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 268/14.05.2012 г. постановено по гр. д. № 2424/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Казанлък в обжалваната част.  
В законна сила от 26.3.2013г.
84 Търговско дело (В) No 852/2012 Жалби ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВЯНЕ АД Х.П.Т. Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 27.3.2013г.
Потвърждава решението на Старозагорския РС.
В законна сила от 27.3.2013г.
85 Търговско дело No 864/2012 Дела от и срещу търговци МАСТЪР ФИЙД ЕООД ЗДРАВЕЦ-ТУР ООД Председател и докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 11.3.2013г.
ОСЪЖДА „ЗДРАВЕЦ-ТУР" ООД, да заплати на “М”ЕООД, сумата 28 630,82лв., представляваща вземания по неизплатени суми по фактури, и обезщетение за забавено изпълнение на задълженията, както и законната лихва върху претендираните главници, както и разноските по делото.  
В законна сила от 11.3.2013г.
86 Търговско дело (В) No 884/2012 Жалби ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВЯНЕ АД Н.Д.Д. Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 21.3.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 21.3.2013г.
87 Търговско дело (В) No 898/2012 Жалби АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СТАРА ЗАГОРА ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 1.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1015/10.10.2012 г. постановено по гр. д. № 2928/2012 г. по описа на Районен съд – гр. Стара Загора в обжалваната част.
В законна сила от 1.3.2013г.
88 Търговско дело (В) No 907/2012 Жалби ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" В.Ж.В. Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 22.3.2013г.
Потвърждава решението на РС - Раднево.
В законна сила от 22.3.2013г.
89 Търговско дело No 17/2013 Облигационни искове БУЛКОМЕРС ООД К Н Д ООД Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Определение от 11.2.2013г.
Прекратява делото поради постигнато извънсъдебно споразумение.
В законна сила от 12.3.2013г.
90 Търговско дело No 41/2013 Жалби по чл.25 ЗТР С.И.И. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ГР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 15.3.2013г.
Отменя отказ на АВ.
В законна сила от 15.3.2013г.
91 Търговско дело No 63/2013 Жалби по чл.25 ЗТР ЗАГОРКА"АД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР Докладчик:
АНТОНИЯ И. ТОНЕВА
Решение от 27.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА отказ №20120725132414-2/29.01.2013г. на Агенция по вписванията – Търговски регистър София към Министерство на правосъдието по заявление вх. №20120725132414/25.07.2012г.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Апелативен съд Пловдив.
В законна сила от 19.3.2013г.
92 Търговско дело No 91/2013 Жалби по чл.25 ЗТР АРБАЛОВ КЪМПАНИ АД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 19.3.2013г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказ №20130214172454-2 от 21.02.2013г. на Агенция по вписванията – Търговски регистър.
В законна сила от 19.3.2013г.
93 Търговско дело (В) No 1001/2013 Жалби АГРОЕКОЛОГИЯ ООД РОЗИМЕКС ЕООД,
ГТ ЕООД
Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 27.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 539/22.10.2012 г. постановено по гр. д. № 1741/2012 г. по описа на Районен съд – гр. ***.
В законна сила от 27.3.2013г.
94 Търговско дело (В) No 1007/2013 Жалби ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ"АД К.Г.К. Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 11.3.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 11.3.2013г.
95 Търговско дело (В) No 1008/2013 Жалби ЕВН БЪЛГАРИЯ - ЕЛЕКРОСНАБДЯВАНЕ АД В.И.В. Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 11.3.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 11.3.2013г.
96 Търговско дело (В) No 1012/2013 Жалби ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "УНИКА" АД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 7.3.2013г.
Отменя решение №1112/30.10.12 г. по гр.д. №478/2012 г.по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната част и в частта относно разноските.
В законна сила от 7.3.2013г.
97 Търговско дело (В) No 1018/2013 Жалби Д.И.Д. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 22.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 637/11.06.2012 год., постановено по гр. д.  № 3971/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.    ОСЪЖДА Д.И.Д. ***,,** 27, вх. Б, ап. 49 да заплати на „**” ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК ** със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. ** № 62 сумата от 210 лева /двеста и десет лева/, представляваща разноски пред настоящата инстанция.  
В законна сила от 22.3.2013г.
98 Търговско дело (В) No 1028/2013 Жалби И.Д.Н. ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС"ЕООД,
СОНЕТИ 2009" ЕООД
Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 1.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на И.Д.Н..
В законна сила от 2.3.2013г.
99 Търговско дело (В) No 1029/2013 Жалби СИЛМИК ЕООД Г.Ф. Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Определение от 30.1.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата и прекратява делото.
В законна сила от 25.3.2013г.
100 Търговско дело (В) No 1036/2013 Жалби АГРОЕКОЛОГИЯ ООД РОЗИМЕКС ЕООД Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Определение от 6.3.2013г.
Прекратява делото и връща на КРС.
В законна сила от 6.3.2013г.
101 Търговско дело (В) No 1045/2013 Жалби ЖОРЕТИ ЕООД,
Г.Д.Р.
ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 27.3.2013г.
Оставя без уважение жалбата.
В законна сила от 27.3.2013г.
102 Търговско дело (В) No 1048/2013 Жалби АГРОЕКОЛОГИЯ ООД РОЗИМЕКС ЕООД,
Т.П.П.
Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
АНТОНИЯ И. ТОНЕВА
Решение от 27.3.2013г.
Потвърждава решението на КРС.
В законна сила от 27.3.2013г.
103 Търговско дело (В) No 1068/2013 Жалби ЕТ "СИПКО -ИВАНКА БЕЛИШКА" С.Й.К.,
В.Й.К.
Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Определение от 19.2.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата, като недопустима.
В законна сила от 5.3.2013г.
104 Търговско дело (В) No 1092/2013 Жалби ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ООД ЖОРЕТИ ЕООД Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Определение от 11.3.2013г.
Прекратява делото и изпраща на ДСИ за изпълнение на указания.
В законна сила от 11.3.2013г.
105 Търговско дело (В) No 1111/2013 Жалби ЕНЕРГОПЛАН А.Д. КТЧ ИНТЕРИМПЕКС ЕООД Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 22.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на “ЕНЕРГОПЛАН” АД КЧТ – гр. София против действие по изплащане на сума в размер на 5 948, 22 лв. в полза на взискателя “ИНТЕРИМПЕКС” ЕООД – гр. Стара Загора по изп. д. №3181/2012 г. по описа на ДСИ Раданова при СИС на Районен съд – гр. Стара Загора като неоснователна.  
В законна сила от 22.3.2013г.
106 Търговско дело (В) No 1113/2013 Жалби ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЛИТЕРА ПРИНТ АД Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 22.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Община Стара Загора против постановление от 14.02.2013 г., с което е отказано намаляване на приетото адвокатско възнаграждение в размер на 7 842, 40 лв. с ДДС по изп. д. № 20127650401730 по описа на ЧСИ Гергана Илчева като неоснователна
В законна сила от 22.3.2013г.
107 Частно търговско дело (В) No 1125/2013 Частни жалби ДОНЧО ПОПОВ-09 ЕООД И.К.В. Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Определение от 27.3.2013г.
Потвърждава разпореждане № 2545/22.02.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 894/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.    
В законна сила от 27.3.2013г.
108 Търговско дело (В) No 1127/2013 Жалби ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД Н.К.В.,
В.В.Д.
Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 27.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ЗД “ЕВРОИНС” АД – гр. София против постановление от 15.02.2013 г., с което съдебният изпълнител е отказал да намали адвокатското възнаграждение в размер на 600 лв. по изп. д. №20138710400085 по описа на ЧСИ Яна Георгиева с рег. № 871 и с район на действие Окръжен съд – гр. Стара Загора като неоснователна.    
В законна сила от 27.3.2013г.