ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2013г. до 31.7.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 401/2011 Жалби Р.И.К. ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ "УСПЕХ" С.КРЪН Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 2.12.2011г.
Потвърждава решениетоПОТВЪРЖДАВА решение № 625 от 31.05.2011г., постановено по гр.дело № 5766/2010г. по описа на Старозагорския районен съд. ОСЪЖДА Р.И.К. ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Производствена кооперация „Успех”, със седалище с.Крън, община Казанлък, област Стара Загора сумаата от 996 /деветстотин деветдесет и шест/ лв., представляващи направените пред настоящата инстация разноски.ОСЪЖДА Р.И.К. ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ допълнителна държавна такса по сметката на Окръжен съд, гр. Стара Загора в размер на 167.05 лв. ОСЪЖДА Производствена кооперация „Успех”, със седалище с.Крън, община Казанлък, област Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ допълнителна държавна такса по сметката на Окръжен съд, гр. Стара Загора в размер на 168.52 лв. Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.
В законна сила от 1.7.2013г.
2 Гражданско дело (В) No 495/2011 Жалби Т.Н.Ц. Й.Х.Г. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 23.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 881/22.07.2011 г. по гр.д. №1263/2011г. по описа на Старозагорския районен съд. ОСЪЖДА Т.Н.Ц. *** съдебен адрес:адв. А.Ж. *** да заплати на Й.Х.Г. от гр.Ст.Загора кв.”Три чучура” бл.22 вх.А ет.6 ап.41 сумата 400 лв. /четиристотин лева/-разноски пред въззивната инстанция.
В законна сила от 4.7.2013г.
3 Гражданско дело No 1027/2011 Дела по ЗОДОВ З.В.Д. ПРОКУРАТУРА НА РБ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ГЛ.ПРОКУРОР Председател и докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 13.2.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от З.В.Д. *** 5, офис 12, ЕГН **********, против ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СОФИЯ искове по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОДОВ, за заплащане на сумата 40 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди и сумата 2000 лв., представляваща претърпени имуществени вреди в резултат на причинен й тормоз в работата й като адвокат, поставяне в изолация от близки и роднини от незаконно повдигнато обвинение по НОХД № 511/2009 г. по описа на Районен съд - Стара Загора, по което с присъда № 185/30.09.2009 г. ищцата била призната за виновна за престъпление по чл.217, ал.2, във връзка с ал.1 и чл.54 от НК и осъдена на „лишаване от свобода" за срок от 6 месеца, което наказание било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 години, която присъда е отменена с въззивно Решение № 183/19.1.2010 г. по внохд № 1181/2010 г. по описа на Окръжен съд - Стара Загора с което производството по делото е прекратено, ведно със законната лихва от 02.12.2010 г. до окончателното изплащане на сумите, като неоснователни и недоказани.ОСЪЖДА З.В.Д. *** 5, офис 12, ЕГН **********, да заплати държавна такса в размер на 1680 лв. /хиляда шестстотин и осемдесет лева/ по сметка на Старозагорски окръжен съд.    
В законна сила от 8.7.2013г.
4 Гражданско дело No 1110/2011 Облигационни искове Р.Д.П.,
Т.Т.П.
Т.Т.Г. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ изцяло дарението, направено от двамата ищци- съпрузите Р.Д.П. ЕГН ********** и т.т.п. ЕГН ********** и двамата от гр. Стара Загора, ул. “Васил Левски” № 8, ет.1, ап.1 на ответницата- дъщеря им Т.Т.Г. ЕГН ********** ***, направено в Нотариален акт № 113, том ХХVІ, нот.дело № 6937/22.12.1993 г. по описа на нотариуса при РС Стара Загора, с който договор са прехвърлили чрез дарение собствените им недвижими имоти, придобити по време на брака им с общ труд и средства, а именно:    1. АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Ст. Загора ул."Васил Левски"№ 8 в сградата на ЖСК "Изгрев" № 1, апартамент В-1-едно на първия етаж с площ от 86.53 /осемдесет и шест цяло и петдесет и три стотни/ квадратни метра, състоящ се от: две спални, дневна, столова с бокс, баня, тоалетна, два коирдора и две тераси при граници: севср-улица, юг-двор, запад-улица, изток-стълбище, Добринка Симеонова, ЗАЕДНО С ЕДНО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №9-девети с площ 3.83 /три цяло осемдесет и три стотни/ квадратни метра при граници: север- Геньо Дралчев, юг-Петър Хъшев, запад-коридор, изток-улица, заедно С ЕДНО ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №24-двадесет и четвърти с площ 5.62-пет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра при граници: север-коридор, юг-двор, запад-Теньо Дралчев, изток-двор ЗАЕДНО С 4.028% /четири цяло нула двадесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място, съставляващо парцела I-първа от квартал 85-осемдесет и пети "В" по плана на гр. Стара Загора, при граници: ул. "Васил Левски", ул."Майор Кавалджиев", ул."Бр.Атанасови и общинско място по нотариален акт, а сега съгласно Схема №8714 /09.08.2011г., издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър, Служба ГКК гр.Стара Загора представлява:    АПАРТАМЕНТ, ЖИЛИЩЕ с идентификатор 68850.503.1.1,  Адрес на имота:гр.Ст.Загора, п.к.6000, ул."В.Левски"№8 ет.2, ап.1  Самостоятелен обект в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор o8850.503.260  брой нива на обекта: 1  Посочена в документа площ:86.53 кв.м.  Прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №9, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 24.  Ниво:1  Съседни самостоятелни обекти в сградата:  На същия етаж:68850.503.260.1.2.  Подобекта:68850.503.2609.1.30,68850503.260.1.31,68850.503.260.1.32.  Над обекта: 68850.503.260.1.4  Данъчната оценка на апартамента съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264 ал.1 от ДОПК, издадено от Община гр. Стара Загора с изх. №Д0008109/16.08.2О11 год. е 67 675.10 лева.    2. ГАРАЖ №1 /едно/, с площ 21.03 /двадесет и едно цяло нула три стотни/ квадратни метра, състоящ се от едно помещение , при граници: север-коридор, юг-двор, запад-улица, изток-Владимир Влаев, ЗАЕДНО с 0.752 %- идеални части от общите части ни сградата и от отстъпеното право на строеж по нотариален акт, а сега съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №8944/12.08.2011г. издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Служба ГКК гр.Стара Загора представлява:  ГАРАЖ в сграда с идентификатор 68850.503.260.1.30.  Адрес на имота : гр.Стара Загора п.к.6000 ул."В.Левски"№8, ет.1, гараж 1.  Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.503.260  Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда  Брой нива на обекта :1  Посочена в документа площ:21.03 кв.м.  Ниво: 1  Съседни самостоятелни обекти в сградата:  на същия етаж:68850.503.260.1.31  Под обекта:68850.503.260.1.25  Над обекта:68850.503.260.1.1.  Данъчната оценка на гаража съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК издадено от Община гр.Стара Загора с изх.№Д 0008109/16.08.2011г. е 13179.50 лева, поради виновно неизпълнение от ответница на задължението да им дава издръжка, от която те се нуждаят.    ОСЪЖДА ответницата Т.Т.Г. ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на ищците Р.Д.П. ЕГН ********** и т.т.п. ЕГН ********** и двамата от гр. Стара Загора, ул. “Васил Левски” № 8, ет.1, ап.1 сумата от 984.50 лева /деветстотин осемдесет и четири лева и 50 стотинки/, представляваща направените от ищците разноски по делото.    
В законна сила от 1.7.2013г.
5 Гражданско дело (В) No 41/2012 Жалби С.Х.Д. МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД КЛОН РУДНИК ТРОЯНОВО-3 С.МЕДНИКАРОВО Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 20.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 150 от 17.11.2011 г., постановено по гр. дело № 236/2011 г. на Районен съд гр. Раднево, като ПОСТАНОВЯВА:   ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Мини “Марица изток” ЕАД клон Рудник “Трояново-3” с. Медникарово, че извършеното уволнение на С.Х.Д., ЕГН **********,***, е незаконно и отменя заповед № 01/14.03.2011 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ВЪЗСТАНОВЯВА С.Х.Д., ЕГН **********,***, на предишната работа - „шофьор на автобус/товарен автомобил, извозващ хора” при “Мини “Марица изток” ЕАД клон Рудник “Трояново-3” с. Медникарово.   ОСЪЖДА Мини “Марица изток” ЕАД клон Рудник “Трояново-3” с. Медникарово, да заплати на С.Х.Д., ЕГН **********,***, сумата от 7 455,48 лв. /седем хиляди четиристотин петдесет и пет лева и 48 ст./, представляваща обезщетение по чл. 225, ал.1 КТ за периода 14.03.2011 г. до 14.09.2011 г., през който е останала без работа поради незаконното уволнение, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба в съда 28.04.2011 г. до окончателното и изплащане.   ОСЪЖДА “Мини “Марица изток” ЕАД клон Рудник “Трояново-3” с. Медникарово, да заплати на С.Х.Д., ЕГН **********,***, сумата от 1046 лв., представляваща адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА Мини “Марица изток” ЕАД клон Рудник “Трояново-3” с. Медникарово, да заплати на Държавата по сметка на Старозагорския окръжен съд сумата 358,22 лв. /триста петдесет и осем лева и 22 ст./ държавна такса по уважените искове.
В законна сила от 12.7.2013г.
6 Гражданско дело (В) No 68/2012 Жалби СИБАНК ЕАД-СОФИЯ С.К.С. Председател:
РУМЯНА ТИХОЛОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 28.3.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1194/21.11.2011г., постановено по гр.дело № 3638/2011г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.  
В законна сила от 17.7.2013г.
7 Гражданско дело (В) No 165/2012 Жалби М.Я.И. Г.К.К. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение №25/17.01.2012 г. по гр.д. №3343/2010 г. по описа на Районен съд-Казанлък в частта, в която М.Я. Денева е осъдена да предаде на Г.К.К. владението на процесния имот като ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения Г.К.К. ЕГН ********** *** против М.Я. Денева ЕГН ********** *** иск за предаване владението на апартамент № 10 на 4 етаж във вход А в жилищен блок № 31 построен с отстъпено право на строеж върху общинска земя в ж.к."Васил Левски" по плана на гр. Казанлък състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 62,81 кв.м. заедно с избено помещение № 7 с полезна площ 9,43кв.м. и приспадащите 1,8751% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена при съседи на жилището-от север ап.36, от юг- ап.11, от изток -междублоково пространство, от запад-улица, от горе ап.13, от долу- ап.7 и на избеното помещение - от север - гараж, от юг-коридор, от изток-избено помещение № 25 и 26 и от запад-сметопровод като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.  ОСЪЖДА М.Я. Денева ЕГН ********** с п.а. да заплати на Г.К.К. ЕГН ********** с п.а. направените по делото разноски в размер на 1000 лв./хиляда лева/.
В законна сила от 29.7.2013г.
8 Гражданско дело (В) No 236/2012 Жалби И.П.И.,
Р.П.К.,
А.П.И.
ЕТ СТРОНИК-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 25.7.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 277 от 19.03.2012 г., постановено по гр. дело № 9/2011 г. на Районен съд Стара Загора.ОСЪЖДА И.П.И., ЕГН **********, Р.П.К., ЕГН ********** и А.П.И., ЕГН **********,***, да заплатят на ЕТ „Строник - Николай Николов”, ЕИК 123512758, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. “Гладстон” № 16, офис № 1, направените по делото разноски в размер на 1 200 лева /хиляда и двеста лева/, представляващи адвокатско възнаграждение.  
В законна сила от 30.7.2013г.
9 Гражданско дело (В) No 332/2012 Жалби М.С.М.,
И.Б.М.,
З.А.К.
Т.С.И.,
С.П.С.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
ДАРИНА К. КРУМОВА-СТОЯНОВА
Решение от 16.11.2012г.
ИЗМЕНЯ решение № 464 от 07.05.2012г., постановено по гр. д. № 76 / 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, както следва: ОСЪЖДА М.С.М., ЕГН **********, действащ със съгласието на попечителя си И.А.И., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ, солидарно на И.Б. Мечева- Колева, ЕГН ********** и З.А.К., ЕГН ***********, двамата с адрес в гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов № 149, вх. Б, ап. 14, сумата от още 3000 (три хиляди) лева, представляваща предявено чрез възражение, вземане с основание чл. 72, ал.1 ЗС, относно повишената стойност на следния недвижим имот: апартамент № 5, находящ се в гр. Стара Загора, ул. И. Вазов № 11, вх. А, ет. 2, със застроена площ от 51,94 кв.м., състоящ се от спалня, дневна, кухня, тоалетна, антрета и балкони, с идентификатор №68850.513.357.1.29 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, при граници: север – сем. Николови и стълбище, изток –апартамент на Ж. Симеонов, юг- двор, запад – апартамент на Николови, заедно с принадлежащите му: избено помещение №16, при граници: север – мазе на Чорбаджиев, изток – коридор, юг – мазе на И. Стоянова, запад – мазе на Иванови, като и 0,800% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което е построена жилищната сграда – имот І ЖС -227, в кв.223 по плана на града в следствие от извършени от И.Б. Мечева - К. и З.А.К. подобрения на имота, изразяващи се в подмяна на мазилката на стените на банята, поставяне на фаянс, теракот и нова санитария, частична подмяна на мазилката в една от стаите, боядисване, поставяне на теракот в коридора и кухнята, подмяна на дограмата на входните врати и вътрешните врати в жилището, подмяна на електрическата инсталация - ключове и контакти, като ОТХВЪРЛЯ направеното възражение за подобрения над размера от 13000 (тринадесет хиляди) лева до пълния претендиран размер от 13320 (тринадесет хиляди триста и двадесет) лева. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.ОСЪЖДА М.С.М., ЕГН **********, действуващ със съгласието на попечителя си И.А.И., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на И.Б. Мечева- Колева, ЕГН ********** и З.А.К., ЕГН ***********, двамата с адрес в гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов № 149, вх. Б, ап. 14, сумата от 873 (осемстотин седемдесет и три) лева, представляващи, направените по делото разноски.Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБългария при наличието на касационните основания по чл. 280 ГПК.  
В законна сила от 23.7.2013г.
10 Гражданско дело (В) No 343/2012 Жалби М.Г.У. БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 16.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 301 от 30.05.2012 г., постановено по гр.дело № 769/2012 г. на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА за незаконно и ОТМЕНЯ уволнението на М.Г.У., ЕГН **********,***, чрез адв. Д.Г.,*** офис 5, извършено със заповед № 15/09.01.2012 г. на директора Иван Лалев на Поделение за товарни превози- Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул.„Македония” № 2, ЕИК 1754038560069, към „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр.София, на основание чл.328, ал.1, т.2 КТ- поради съкращаване на щата. ВЪЗСТАНОВЯВА М.Г.У., с посочен адрес, на предишната работа- „вагоноописвач, оператор на телекс” в РТП- Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.У., с посочен адрес, против „БДЖ- Товарни превози” ЕООД- София, ЕИК 175403856, адрес на управление: гр.София, район „Средец”, ул. „Иван Вазов” № 3, иск за заплащане на сумата от 1346.34 лв. /хиляда триста четиридесет и шест лева и тридесет и четири стотинки/, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за периода 12.01.2012 г.- 12.07.2012 г., КАТО ПОГАСЕН чрез ПРИХВАЩАНЕ с насрещните вземания на „БДЖ- Товарни превози” ЕООД- София за обезщетения по чл.222, ал.1 КТ и по чл.220, ал.1 КТ.ОСЪЖДА „БДЖ- Товарни превози” ЕООД- София, с посочен адрес, да заплати на М.Г.У., с посочен адрес, направените по делото разноски в двете съдебни инстанции в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/. ОСЪЖДА „БДЖ- Товарни превози” ЕООД- София да заплати на Държавата по сметка на Окръжен съд- Стара Загора държавна такса в размер на 160 лв./сто и шестдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.    
В законна сила от 26.7.2013г.
11 Гражданско дело (В) No 380/2012 Жалби Е.А.Д.,
А.В.Д.,
Е.В.Д.,
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД КЛОН РУДНИК ТРОЯНОВО-3 С.МЕДНИКАРОВО
Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 19.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение№51/30.03.2012 г. по гр.д. №376/2011 г. по описа на Районен съд-Гълъбовов частта, в която е уважен иска на Е.А.Д. в размер над 70000 лв. ,в частта,в която са уважени исковете на А.В.Д. и Е.В.Д. в размер над 50000лв.,а така също ,в частта относно разноските и дължимата държавна такса като ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Е.А.Д. с ЕГН **********.***, на основание чл.200, ал.1 от КТ против РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" с.Медникарово, община Гълъбово, клон на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД , ЕИК 8330175520019, представлявано от Тошко Желязков Кавалджиев - управител на клон,в частта над 70 000 лв.- представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на смъртта на съпруга й Веселин Атанасов Д. в резултат трудова злополука,настъпила на 28.06.2010 г., ведно със законната лихва от датата на увреждането - 28.06.2010г., до окончателното й изплащане като неоснователен.   ОТХВЪРЛЯ предявените искове от А.В.Д. с ЕГН **********,*** и от Е.В.Д. с ЕГН **********,*** против РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" сМедникарово- община Гълъбово, клон на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД ЕИК 8330175520019, представлявано от Тошко Желязков Кавалджиев - управител на клон, в частта над 50 000 лв.за всеки един от тях- представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на смъртта на баща им Веселин Атанасов Д. в резултат трудова злополука,настъпила на 28.06.2010 г., ведно със законната лихва от датата на увреждането - 28.06.2010г., до окончателното й изплащане като неоснователни. ОСЪЖДА РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" сМедникарово, община Гълъбово, клон на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД , ЕИК 8330175520019, представлявано от Тошко Желязков Кавалджиев - управител на клон, да заплати на Е.А.Д. с ЕГН **********.***, сумата 793 лв.- разноски за адвокатско възнаграждение съобразно уважената част от иска.   ОСЪЖДА РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" сМедникарово, община Гълъбово, клон на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД , ЕИК 8330175520019, представлявано от Тошко Желязков Кавалджиев - управител на клон, да заплати на А.В.Д. с ЕГН **********,*** сумата 1416 лв.- разноски за адвокатско възнаграждение съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" сМедникарово, община Гълъбово, клон на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД , ЕИК 8330175520019, представлявано от Тошко Желязков Кавалджиев - управител на клон, да заплати на Е.В.Д. с ЕГН **********.***, сумата 1416 лв. - разноски за адвокатско възнаграждение съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" с.Медникарово, община Гълъбово, клон на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД , ЕИК 8330175520019, представлявано от Тошко Желязков Кавалджиев - управител на клон да заплати по сметка на Окръжен съд-Ст.Загора сумата от 6 800лв../шест хиляди и осемстотин лева/ - държавна такса съобразно уважената част от исковете. ОСЪЖДА Е.А.Д. с ЕГН ********** с п.а. да заплати на РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" с.Медникарово, община Гълъбово, клон на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД , ЕИК 8330175520019, представлявано от Тошко Желязков Кавалджиев - управител на клон, сумата 690 лв .- направени по делото разноски съобразно отхвърлената част на иска.   ОСЪЖДА А.В.Д. с ЕГН ********** с п.а. и Е.В.Д. с ЕГН ********** с п.а. всеки един от тях да заплатят на РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" с.Медникарово, община Гълъбово, клон на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД , ЕИК 8330175520019, представлявано от Тошко Желязков Кавалджиев - управител на клон, сумата 525 лв.- направени по делото разноски съобразно отхвърлената част на иска.ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Ив.К.по в.гр.д. №380/12г. по описа на С.окръжен съд,в частта относно дължимите по делото разноски.       Пред първата инстанция от страна на ответното дружество е направено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение,заплатено от ищците.Съдията,изразяващ особено мнение в тази част счита,че следва да се приложи разпоредбата на чл.7 ал.2 от Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.Възнаграждението за адвокат следва да се определи съобразно материалния интерес.Безспорно делото е трудово,но е налице претенция с определен интерес,поради което приложима е горецитираната разпоредба.Не намира приложение нормата на чл.7 ал.1 т.1 пр. 1 от този подзаконов нормативен акт,където е предвидено,че възнаграждението по трудови дела е 150 лв.   Предвид тази констатация районният съд правилно не е уважил направеното възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение като е взел предвид трикратният размер на изчисленото по чл.7 ал.2 възнаграждение за адвокат.Относно размера на юристконсултското възнаграждение основата за изчисляване също следва да бъде чл.7 ал.2 от Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, но следва да се взе предвид еднократния размер.     Съдия:     /Ив.К./    
В законна сила от 18.7.2013г.
12 Гражданско дело (В) No 519/2012 Жалби Д.И.Д. П.И.Д. Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 24.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 882/12.08.2012г., постановено по гр. дело № 296/2012г., по описа на Старозагорския районен съд, в частта, в която е предоставено упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца Наталия Данаилова Д. и Иван Данаилов Д. - на майката П.И.Д., определения режим на лични контакти с децата и присъдения размер на издръжката.В ОСТАНАЛАТА част решението е влязло в законна сила.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесецен срок от получаване препис от същото пред ВСК, в частите – относно предоставяне упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца и определения на бащата режим на лични контакти с децата, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал.1 ГПК.  Потвърждава решението
В законна сила от 15.7.2013г.
13 Гражданско дело No 1123/2012 Искове за произход Н.Е.Е. К.М.И. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 7.6.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че К.М.И., ЕГН **********,*** е биологичен баща на детето Н.Е.Е., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.С.З от майка Е.Е.Д. с ЕГН ********** ***. ДОПУСКА промяна в бащино и фамилно име на детето Н.Е.Е. с ЕГН **********, който да носи имената Н. К. И..  РАЗПОРЕЖДА препис от решението след влизането му в законна сила, да се изпрати на ТЗ “ГРАО”- гр.С.З за отразяване в регистрите на ЕСГРАОН и за изпращане на съответната Община- гр.С.З за съставяне на нов Акт за раждане на детето Н.Е.Е. ЕГН **********, роден на *** год. , в който имената му се впишат Н. К. И. и в графа “баща” да се впише К.М.И. ЕГН ********** ***.  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето Н.Е.Е. на майката Е.Е.Д. с ЕГН ********** *** , като определя режим на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата К.М.И. ЕГН **********, с детето – всяка първа и трета събота от месеца от 10,00 часа до 17, 00 часа, както и ДВЕ СЕДМИЦИ през лятото, който да не съвпада с отпуската на майката.  ОСЪЖДА К.М.И., ЕГН **********, да заплаща на детето Н.Е.Е., чрез неговата майка и законна представителка Е.Е.Д. с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 90 /деветдесет лева/, считано от една година назад преди завеждане на исковата молба в съда, а именно от 03.08.2011г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпването на основания за изменяване или прекратяване на издръжката.   ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка в останалата му част до размера на претендираните 100 /сто лева/ месечна издръжка, ведно със законната лихва, като неоснователен в тази му част.   ОСЪЖДА К.М.И., ЕГН ********** с посочени по-горе данни да заплати по сметка на ОС – С.З сумата от 129.60 лева /сто двадесет и девет лева и 60 стотинки/, представляваща дължимата държавна такса съобразно уважената част от иска за издръжка.   РЕШЕНИЕТО може да се обжалва чрез ОС-С.З пред Апелативен съд - гр.Пловдив в двуседмичен срок от съобщението, че е изготвено.  
В законна сила от 2.7.2013г.
14 Гражданско дело No 1147/2012 Други дела В.Б.П. С.Н.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 27.2.2013г.
ПРИЗНАВА за установено спрямо ищцата В.Б.П.- ЕГН ********** ***, че ответницата С.Н.К.- ЕГН ********** *** й дължи общо сумата 33 000 лв./тридесет и три хиляди лева/, от неплатен заем по Договор за заем от 20.06.2006г., за който има учредена договорна ипотека на недвижим имот с ***. на нотариус Денчо Недялков с район на действие СРС, регистриран под № 181 по описа на Нотариалната камара- С., ведно със законната лихва върху главницата от 33 000 лв. от 02.06.2011г. до окончателното изплащане на сумите, както и сумата 2 660 лв./две хиляди шестстотин и шестдесет лева/ направени разноски по ЧГД № 299/2011г. по описа на СРС.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от днес чрез СОС пред ПАС.  
В законна сила от 16.7.2013г.
15 Гражданско дело No 1155/2012 Други дела П.Т.П. Д.Д.Й. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 12.4.2013г.
ПРИЗНАВА за установено спрямо ищеца П.Т.П.- ЕГН **********,***?***, че ответницата Д.Д.Й.- ЕГН ********** ***?Трите Чучура - Север?, бл. 64, вх. А, ет. 5, ап. 33 му дължи общо сумата от 30 000 лв./тридесет хиляди лева/, ведно със законната лихва за забава върху претендираното вземане от датата на подаване на Заявлението по чл.417 от ГПК в РС – град Стара Загора на 10.07.2012г., до окончателното изплащане на всички суми по делото.  ОСЪЖДА ответницата Д.Д.Й.- ЕГН ********** ***?Трите Чучура - Север?, бл. 64, вх. А, ет. 5, ап. 33 да заплати на ищеца П.Т.П.- ЕГН **********,***?*** всички направени разноски в размер на 2 400 лв./две хиляди и четиристотин лева/.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд – град Стара Загора пред Апелативен съд – град Пловдив.  
В законна сила от 12.7.2013г.
16 Гражданско дело No 13/2013 Други дела С.А.Ч. Ю.А.Ч. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 11.7.2013г.
  ПОСТАВЯ под пълно запрещение пълнолетното лице Ю.А. , ЕГН ********** ***. Загора. РАЗПОРЕЖДА препис от решението, след влизането му в законна сила, да се изпрати на ТЗ “ГРАО” – Стара Загора за изпращане на кмета на община Павел баня, обл. Старозагорска. Решението може да се обжалва в 2-седмичен срок от днес чрез Окръжен съд гр.Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.    
В законна сила от 26.7.2013г.
17 Гражданско дело No 35/2013 Други дела Г.Ж.Л. С.К.Л. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 20.6.2013г.
ПОСТАВЯ под пълно запрещение непълнолетното лице С.К.Л., ЕГН ********** от ****   РАЗПОРЕЖДА препис от решението, след влизането му в законна сила, да се изпрати на ТЗ “ГРАО” – Стара Загора.   Решението може да се обжалва в 2-седмичен срок от днес чрез Окръжен съд гр.Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.  
В законна сила от 5.7.2013г.
18 Гражданско дело No 44/2013 Други дела Д.Е.Т. Е.Г.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 20.6.2013г.
ПОСТАВЯ под пълно запрещение непълнолетното лице Е.Г.Т., ЕГН ********** ***.   РАЗПОРЕЖДА препис от решението, след влизането му в законна сила, да се изпрати на ТЗ “ГРАО” – Стара Загора.   Решението може да се обжалва в 2-седмичен срок от днес чрез Окръжен съд гр.Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.  
В законна сила от 5.7.2013г.
19 Гражданско дело No 45/2013 Други дела Д.Е.Т. С.Г.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ПОСТАВЯ под пълно запрещение пълнолетното лице С.Г.Т., ЕГН ********** ***.   РАЗПОРЕЖДА препис от решението, след влизането му в законна сила, да се изпрати на ТЗ “ГРАО” – Стара Загора.   Решението може да се обжалва в 2-седмичен срок от днес чрез Окръжен съд гр.Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.  
В законна сила от 19.7.2013г.
20 Гражданско дело No 46/2013 Искове за произход Б.Т.Ш. Т.Ш.,
С.Б.Б.
Председател и докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 28.6.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Т.Ш. роден на ***г. в *** не е баща на малолетната Б.Т.Ш.- ЕГН **********, родена на ***г*** от майка А.В.Ч. - ЕГН ********** ***, а неин баща е С.Б.Б., ЕГН **********,***.  ПОСТАНОВЯВА промяна в бащиното и фамилното име на малолетното дете, като вместо Б.Т.Ш., то да носи имената Б. С.Б..  РАЗПОРЕЖДА препис от решението след влизането му в законна сила, да се изпрати на ТЗ“ГРАО”- гр.Стара Загора за отразяване в регистрите на ЕСГРАОН и за изпращане на съответната Община- гр.Стара Загора за съставяне на нов Акт за раждане на детето Б.Т.Ш. - ЕГН **********, в който имената му се впишат Б. С.Б.- ЕГН **********, родена на *** ***, от майка А.В.Ч. ЕГН ********** *** и баща С.Б.Б., ЕГН **********,***.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок чрез ОС-Ст.Загора пред АС-Пловдив, който за присъствалите страни тече от днес.  
В законна сила от 15.7.2013г.
21 Гражданско дело No 53/2013 Други дела Д.А.Д.,
М.Д.Д.
М.Д.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН С. ЗЛАТЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ПОСТАВЯ под пълно запрещение непълнолетното лице М.Д.Д., ЕГН ********** ***.   РАЗПОРЕЖДА препис от решението, след влизането му в законна сила, да се изпрати на ТЗ “ГРАО” – Стара Загора.   Решението може да се обжалва в 2-седмичен срок от днес чрез Окръжен съд гр.Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.  
В законна сила от 19.7.2013г.
22 Гражданско дело (В) No 1001/2013 Жалби П.М.С. КЕЛАН ЕООД-ГР.КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 1.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 590/14.11.2012г., постановено по гр. дело № 2201/2012г., по описа на Казанлъшкия районен съд.  
В законна сила от 23.7.2013г.
23 Гражданско дело (В) No 1011/2013 Жалби И.Г.К. ВЕГА ОЙЛ"ЕООД Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 22.3.2013г.
ОТМЕНЯ изцяло решение № 1209/15.11.2012 г. по гр.д. №3697/2012г., по описа на Районен съд - Стара Загора, като неправилно и незаконосъобразно, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА “ВЕГА ОЙЛ” ЕООД с ЕИК 201086399, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Железни врата” № 23, ап.4, представлявано от управителя Жоржета Младенова Копринкова-Чемширова, с ЕГН **********, със съдебен адрес:***, адв. Александър Ц.Г. от САК, да заплати на И.Г.К. ***, и със съдебен адрес: гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 158, ет. 6, офис 33, сумата от 8 300 лева /осем хиляди и триста лева/, представляваща дължимо обезщетение по чл.226 от КТ за незаконно задържане на трудовата книжка на въззивника И.Г.К. с посочени по-горе данни, за времето от 23.06.2010г. до 09.05.2012г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.06.2010г., до окончателното изплащане на дължимата сума, както и сумата 1 820 /хиляда осемстотин и двадесет/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила от 16.7.2013г.
24 Гражданско дело (В) No 1042/2013 Жалби МИНИ МАРИЦА ИЗТОК "ЕАД ГР РАДНЕВО Д.Г.Г.,
Г.Т.М.
Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 16.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 173/13.12.2012г. по гр.д. № 297/2012 г., по описа на Районен съд-Раднево.ОСЪЖДА “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - гр. Раднево, с ЕИК 833017552, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, 6260, ул. “Г. Димитров” № 13, представлявано от Евгени Г. Стойков – изпълнителен директор, да заплати на Д.Г.Г. с ЕГН **********,*** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направените от този въззиваем разноски по делото пред въззивната съдебна инстанция.ОСЪЖДА “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - гр. Раднево, с ЕИК 833017552, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, 6260, ул. “Г. Димитров” № 13, представлявано от Евгени Г. Стойков – изпълнителен директор, да заплати на Г.Т.М. *** и със съдебен адрес: адв. А.С. ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направените от този въззиваем разноски по делото пред въззивната съдебна инстанция.    
В законна сила от 16.7.2013г.
25 Гражданско дело (В) No 1080/2013 Жалби Ц.К.Р. ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ" АД-ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 25.6.2013г.
ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕ № 153/08.04.2013г. по в.гр.дело № 1080/2013г., по описа на Старозагорския окръжен съд, както следва: ОСЪЖДА Ц.К.Р. ЕГН **********,***, да заплати на “Ембул Инвестмънт” ООД – гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. “Патриарх Евтимий” № 50, представлявано от Ерол Лодрик с ЕИК 123542630 – сумата 3 000 лева /три хиляди лева/, представляваща направени разноски по делото в първоинстанционния съд за възнаграждение на адвокат  
В законна сила от 29.7.2013г.
26 Гражданско дело (В) No 1086/2013 Жалби Н.В.И. Й.С.Й.,
И.Н.И.
Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 27.5.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1371/13.12.2012 г. по гр.д. № 170/2012г., по описа на Старозагорския районен съд, като правилно и законосъобразно.ОСЪЖДА Н.В.И. ***, със съдебен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Цар И. Шишман” № 81-А, ет.1 – чрез адв. Ал. Ж., да заплати на Й.С.Й. с ЕГН **********,*** и със съдебен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Св. Княз Борис І” № 98, ап. 6 - сумата от 600/шестстотин лева/лева, представляваща направените от този въззиваем разноски по делото пред въззивната съдебна инстанция.    
В законна сила от 5.7.2013г.
27 Гражданско дело (В) No 1098/2013 Жалби БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД К.Ж.К. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 27.5.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение под № 1329/07.12.2012г., постановено по гр.д. № 3132/2012г., по описа на Районен съд-С. З., като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА “Б. Т. К.” АД ГРАД С. с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. С., 1784, община Столична, Район Младост, бул. “Цариградско шосе” № 115и, представлявано от Бернар Жан Люк Москени, в качеството му на главен изпълнителен директор, да заплати на К.Ж.К. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес за получаване на призовки и съобщения: гр.С. З., бул. "Руски" 56, сутерен, чрез адвокат С.Р., сумата от 1 200 /хиляда и двеста лева/ лева, представляваща направените от въззиваемия разноски по делото, пред въззивната инстанция.    
В законна сила от 15.7.2013г.
28 Гражданско дело (В) No 1130/2013 Жалби БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД М.П.З. Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА
Решение от 30.5.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 129 от 31.01.2013г., постановено по гр.дело № 3915/2012г. по описа на Старозагорския районен съд. ОСЪЖДА “БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, гр.София, представлявано от ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДЖУРОВ и ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, с адрес: гр.София, район Средец, ул.Иван Вазов № 3, с ЕИК 175403856 ДА ЗАПЛАТИ на М.П.З. с ЕГН ********** *** сумата от 600 лева /шестстотин лева/, представляваща направени разноски по делото за адвокат пред въззивната инстанция. Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.  
В законна сила от 15.7.2013г.
29 Гражданско дело (В) No 1135/2013 Жалби К.Т.К. И.Ж.И. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 6.6.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 270 от 04.03.2013г., постановено по гр.дело № 6216/2012г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.    
В законна сила от 19.7.2013г.
30 Гражданско дело (В) No 1148/2013 Жалби Н.Л.А. ФЕРМЕР - 2000 АД Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 11.6.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1415 от 18.12.2012 г., постановено по гр.дело № 622/2012 г. на Старозагорския районен съд. Решението подлежи на касационно обжалване само в частта относно инцидентния установителен иск в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.  
В законна сила от 26.7.2013г.
31 Гражданско дело (В) No 1152/2013 Жалби Д.Х.Н. Н.П.Н. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 11.6.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 303 от 11.03.2013г., постановено по гр.дело № 6213/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта относно вината и в отхвърлителната част по отношение на претенцията за издръжка за размера над 100 лв. до 150 лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРИЕМА за установено, че вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака има съпруга Н.П.Н..  ОСЪЖДА Н.П.Н. ***, с ЕГН **********, да заплаща на малолетното се дете Танимир Невелинов П., с ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка Д.Х.Н. ***, с ЕГН **********, още 50 /петдесет/ лв. - ежемесечна издръжка, считано от 05.11.2011г. до настъпване на основания за изменяване или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, както и сумата от 500 /петстотин/ лв., представляващи направените по делото разноски за държавна такса за настоящата инстанция – 25 лв., държавна такса пред първата инстанция – 25 лв. и 450 лв. – възнаграждение за адвокат. ОСЪЖДА Н.П.Н. ***, с ЕГН **********, да заплати на държавата по сметка на Окръжен съд - Стара Загора още 72 /седемдесет и два/ лв. - допълнителна държавна такса върху размера на присъдената издръжка. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280, ал.1 от ГПК.  
В законна сила от 23.7.2013г.
32 Гражданско дело (В) No 1162/2013 Жалби С.А.Б. КМЕТСТВО С . КРЪН Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 10.6.2013г.
ОТМЕНЯ отчасти решение № 98/28.02.2013г. по гр. дело № 3306/2012г., по описа на Районен съд - гр. Казанлък в частта му, в която РС-Казанлък е оставил без уважение молбата за промяна на бащиното име на молителя С.А.Б. ***, с ЕГН **********, от “А.” на “АСЕНОВ”, като неправилно и незаконосъобразно в тази му част, и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ДОПУСКА промяна и в бащиното име на С.А.Б. ***, с ЕГН **********, от “А.” на “АСЕНОВ”.ПОТВЪРЖДАВА решение № 98/28.02.2013г. по гр. дело № 3306/2012г., по описа на Районен съд - гр. Казанлък в останалата му част.
В законна сила от 19.7.2013г.
33 Гражданско дело (В) No 1171/2013 Жалби ПРЕСКОВ АД,
И.М.Д.,
Ж.М.Д.,
М.И.Д.
Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА
Решение от 21.6.2013г.
ОТМЕНЯВА решение № 165 от 08.02.2013г., постановено по гр.дело № 4196/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, в частите, в които е осъден „Пресков" АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален" ЕИК 833067555, представлявано от Ирина Василева Динева да ЗАПЛАТИ на М.И.Д. сумата над 30 000 до 33 500лв, на И.М.Д. сумата над 30 000 до 33 500лв и на Ж.М.Д. сумата над 30 000 до 33 500лв., за всеки един по отделно, както и в частта за разноските и ДТ, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.И.Д. ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №274, ет.З, ап.16 против „Пресков" АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален" ЕИК 833067555, представлявано от Ирина Василева Динева ИСК за сумата над 30 000 до 33 500 лв., като неоснователен.  ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.М.Д. ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. Стефан Караджа №110, ет.2, ап.4 против „Пресков" АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален" ЕИК 833067555, представлявано от Ирина Василева Динева ИСК за сумата над 30 000 до 33 500 лв., като неоснователен.  ОТХВЪРЛЯ предявеният от Ж.М.Д. ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №274, ет.3, ап.16 против „Пресков" АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален" ЕИК 833067555, представлявано от Ирина Василева Динева ИСК за сумата над 30 000 до 33 500 лв., като неоснователен.ОСЪЖДА „Пресков" АД да заплати на М.И.Д., на осн. чл.78 ал.1 ГПК, сумата 941 /деветстотин четиридесет и един / лева, представляваща деловодни разноски съобразно уважената част от исковете.ОСЪЖДА „Пресков" АД да заплати на И.М.Д. и Ж.М.Д., на осн. чл.78 ал.1 ГПК, сумата 2941 /две хиляди деветстотин четиридесет и един/ лева, представляваща деловодни разноски съобразно уважената част от исковете. ОСЪЖДА М.И.Д., И.М.Д. и Ж.М.Д. да заплатят на „Пресков" АД, на осн.чл.78 ал.З ГПК, сумата 3031 лв. /три хиляди и тридесет и един лева/, представляваща деловодни разноски съобразно отхвърлената част от исковете.  ОСЪЖДА „Пресков" АД да заплати да заплати, на осн. чл.78, ал.6 от ГПК, в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и сметка на Старозагорския окръжен съд сумата 3600 лв. /три хиляди и шестстотин/ лева, представляваща държавна такса.  ПОТВЪРЖДАВА решението в останалите му обжалвани части. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.  
В законна сила от 29.7.2013г.
34 Гражданско дело (В) No 1183/2013 Жалби ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА А.М.А.,
М.А.А.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Решение от 19.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 343 от 19.03.2013 г., постановено по гр.дело № 6000/2012 г. на Старозагорския районен съд. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.М.А., ЕГН ********** и М.А.А., ЕГН **********, двамата от гр.Стара Загора, ул. „Българско опълчение” № 7, ап. 5, направените от тях разноски по делото във въззивната инстанция в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/. Решението не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 19.7.2013г.
35 Гражданско дело (В) No 1186/2013 Жалби СИЛМИК ЕООД П.Г.Г. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 5.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 138 от 22.03.2013г., постановено по гр.д.№ 3036/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.ОСЪЖДА “Силмик” ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Дъбово, обл.Стара Загора, ул.9-ти септември № 3 да заплати на П.Г.Г., с ЕГН-********** *** Михайловски № 9, вх.В, ет.5, ап.9 сумата от 300 /триста /лева, представляващи направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.7.2013г.
36 Гражданско дело (В) No 1188/2013 Жалби А.Г.Г. ТЕРМИС" ООД Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 5.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 413 от 01.04.2013г., постановено по гр.д.№ 6551/2012г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.7.2013г.
37 Гражданско дело (В) No 1190/2013 Жалби БЪЛГАРИЯ-К" АД Г.И.К. Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ И. УРУКОВ
Решение от 16.7.2013г.
ОТМЕНЯ отчасти решение № 99/28.02.2013г., постановено по гр. д № 2909/28.02.2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която същият съд е осъдил “Б.-К” АД с ЕИК 833067565, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Цар Освободител” № 46, представлявано от Г.Х. Г., да заплати на Г.И.К. с ЕГН **********,***, сумата 2 325.77 лева /две хиляди триста двадесет и пет лева и 77 стотинки/, представляващи неизплатено трудово възнаграждение от месец януари 2012г. до м. септември 2012г., ведно със законната лихва считано от датата на завеждане на исковата молба – 05.11.2012г., до окончателното изплащане на сумата, над размера от 1 839.66 лева /хиляда осемстотин тридесет и девет лева и 66 ст./, представляващи чистия действителен размер на неизплатените трудови възнаграждения след приспадане на дължимите удръжки за периода от януари 2012г. до м. септември 2012г.,, както и в частта му, с която са осъдени да заплатят направените по делото съдебни и деловодни разноски в полза на ищеца Г.И.К. с посочени по горе данни, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ иска на Г.И.К. с ЕГН **********,***, против “Б.-К” АД с ЕИК 833067565, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Цар Освободител” № 46, представлявано от Г.Х. Г. в частта му над размера от 1 839.66 лева /хиляда осемстотин тридесет и девет лева и 66 ст./, до присъдения размер от 2 325.77 лева /две хиляди триста двадесет и пет лева и 77 стотинки/, представляващи неизплатено трудово възнаграждение за периода от месец януари 2012г. до м. септември 2012г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 19.03.2013г., до окончателното изплащане на сумата, претендирана върху отхвърлената част от главницата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН в тази му част.ОСЪЖДА “Б.-К” АД с ЕИК 833067565, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Цар Освободител” № 46, представлявано от Г.Х. Г. да заплати на Г.И.К. с ЕГН **********,***, сумата от 553 /петстотин петдесет и три/лева, представляваща направените от последния разноски по делото, съразмерно уважената част на исковете.  ОСЪЖДА “Б.-К” АД с ЕИК 833067565, съд седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Цар Освободител” № 46, представлявано от Г.Х. Г. да заплати по сметка на Казанлъшкия районен съд сумата от 134.10 лева /сто тридесет и четири лева и 10 ст./лева, съразмерно уважената част от исковете, и държавна такса в размер на 5 лв., при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.И.К. с ЕГН **********,***, да заплати на “Б.-К” АД с ЕИК 833067565, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Цар Освободител” № 46, представлявано от Г.Х. Г. сумата от 71.52 лева /седемдесет и един лв. и 52 ст./ лева, представляваща направените от въззивника разноски пред въззивната инстанция.ПОТВЪРЖДАВА Решение № 99/28.02.2013г. по гр. дело № 2909/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата му част.  
В законна сила от 16.7.2013г.
38 Гражданско дело (В) No 1195/2013 Жалби М.С.П.,
Е.Т.П.,
С.Т.П.
РАЙФАЙЗЕН БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД,
И.Т.П.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 12.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Иванов П., ЕГН **********, М.С.П., ЕГН ********** и Е.Т.П., ЕГН ********** и тримата от гр.Ст.Загора кв. “Трите чучура” №22 вх.Б ет.1 ап.51, против постановление за възлагане на недвижим имот от 03.08.2011г. на ЧСИ Гергана Илчева по изп.д. №1280/10 г. по описа на ЧСИ като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.7.2013г.
39 Гражданско дело (В) No 1204/2013 Жалби Г.Г.Г.,
П.К.Г.
БОЙЛ ООД Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 12.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 128/18.03.2013г. постановено по гр. дело № 2202/2012г., по описа на Казанлъшкия районен съд. ОСЪЖДА Г.Г.Г. с ЕГН **********, и П.К.Г. с ЕГН ********** – двамата от гр. Гурково, ул. “Балкан” № 6, област Стара Загора, да заплатят на “БОЙЛ” ООД – ГРАД СТАРА ЗАГОРА, ул. “Св. Княз Борис І “ № 93, ет. 9, ЕИК 833039424, представлявано от управителя Р.И.Д., да заплатят сумата 500 лева /петстотин лева/ направени разноски във въззивната инстанция за адвокатско възнаграждение.    
В законна сила от 12.7.2013г.
40 Гражданско дело (В) No 1206/2013 Жалби Т.С.Т. Г.С.С. Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА
Решение от 11.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 506 от 19.04.2013г., постановено по гр.дело № 4709/2012г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 11.7.2013г.
41 Гражданско дело (В) No 1210/2013 Жалби Т.Д.Д.,
Т.М.Д.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА " МАРАК 1" Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 8.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 277/05.03.2013г., постановено по гр. дело № 7153/2012г., по описа на Старозагорския районен съд, в частта, в която са осъдени Т. и Т. Делистоянови да заплатят на ЕС на собствениците на самостоятелен обект сграда “Марак 1” – гр. Несебър, сумите над 220.35 лева – всеки един от тях и над сумата 1.22 лева – мораторна лихва, всеки един от тях и дължими разноски по делото над сумата 81.50 лева, дължима от всеки един от ответниците, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:ОСЪЖДА Т.Д.Д., с ЕГН **********,***, да заплати на Етажна собственост на собствениците на самостоятелен обект сграда “Марак 1” – гр. Несебър, к.к. “Слънчев бряг”, представлявано от управителя “Марак Девелопмънтс БГ” ЕООД - гр. Бургас, представлявано от Ричард Ейнс, сумата 220.35 лева /двеста и двадесет лева и 35 ст./, представляваща дължима годишна вноска за разходите за управление и поддържане на общите части на посочената сграда, за периода: от 01.03.2011г. до 29.07.2011г., съобразно решения на ОС на ЕС от 08.07.2011г., ведно със законната лихва считано от 31.08.2012г. до изплащане на вземането, сумата от 1.22 лева /един лев и 22 ст./ - представляващо обезщетение за забавено плащане за периода 01.03.2011г. до 29.07.2011г., както и сумата 81.50 лева /осемдесет и един лева и 50 ст./, представляваща разноски по делото.    ОСЪЖДА Т.М.Д., с ЕГН **********,***, да заплати на Етажна собственост на собствениците на самостоятелен обект сграда “Марак 1” – гр. Несебър, к.к. “Слънчев бряг”, представлявано от управителя “Марак Девелопмънтс БГ” ЕООД - гр. Бургас, представлявано от Ричард Ейнс, сумата 220.35 лева /двеста и двадесет лева и 35 ст./, представляваща дължима годишна вноска за разходите за управление и поддържане на общите части на посочената сграда, за периода: от 01.03.2011г. до 29.07.2011г., съобразно решения на ОС на ЕС от 08.07.2011г., ведно със законната лихва считано от 31.08.2012г. до изплащане на вземането, сумата от 1.22 лева /един лев и 22 ст./ - представляващо обезщетение за забавено плащане за периода 01.03.2011г. до 29.07.2011г., както и сумата 81.50 лева /осемдесет и един лева и 50 ст./, представляваща разноски по делото.    ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на собствениците на самостоятелен обект сграда “Марак-1” – гр. Несебър, к.к. “Слънчев бряг”, представлявано от управителя “Марак Девелопмънтс БГ” ЕООД - гр. Бургас, представлявано от Ричард Ейнс, да заплати на ОСЪЖДА Т.Д.Д., с ЕГН **********,***, сумата 376 лева направени разноски по делото. ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на собствениците на самостоятелен обект сграда “Марак-1” – гр. Несебър, к.к. “Слънчев бряг”, представлявано от управителя “Марак Девелопмънтс БГ” ЕООД - гр. Бургас, представлявано от Ричард Ейнс, да заплати на Т.М.Д., с ЕГН **********,***, сумата 376 лева направени разноски по делото.ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на собствениците на самостоятелен обект сграда “Марак-1” – гр. Несебър, к.к. “Слънчев бряг”, представлявано от управителя “Марак Девелопмънтс БГ” ЕООД - гр. Бургас, представлявано от Ричард Ейнс, да заплати на държавния бюджет по сметка на Окръжен съд – гр. Стара Загора - сумата 25 лева, дължима държавна такса по въззивната жалба.
В законна сила от 8.7.2013г.
42 Гражданско дело (В) No 1213/2013 Жалби Т.Г.Г. К.Т.К. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Определение от 2.7.2013г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 1219 от 23.11.2011 г., постановено по гр. д. № 6963/2010 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, в частта, относно предявения от Т. Господинов Г. против К.Т.К. насрещен иск с правно основание чл.56, ал.6 от СК.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1213/2013г. по описа на Старозагорския окръжен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок, считано от съобщаването му.  
В законна сила от 17.7.2013г.
43 Гражданско дело (В) No 1214/2013 Жалби Д.К.Г. ЗАГОРКА АД -ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Определение от 15.7.2013г.
ОТМЕНЯ определението си от 03.07.2013 г., постановено по горното дело, за обявяване на устните състезания за приключени и произнасяне с решение. ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1214/2013 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.  ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за изпълнение на процедурата по чл.247 ГПК. След изпълнението на същата делото ДА СЕ ВЪРНЕ на Старозагорския окръжен съд за произнасяне по въззивната жалба.пределението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.7.2013г.
44 Гражданско дело (В) No 1217/2013 Жалби Т.Р.Т. Ю.М.Й.,
М.Т.Т.
Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 22.7.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 475/12.04.2013 г., постановено по гр. дело № 6178/2012 г. на Районен съд С., като постановява: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Ю.М.Й., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на детето М.Т.Т., ЕГН **********, двамата с адрес гр. Стара Загора, кв. “Три чучура-север” бл. 75, вх. А, ап. 23, че Т.Р.Т., ЕГН **********, гр. Стара Загора, кв. “Три чучура-ЗСК”, № 2, вх. Б, , ет. 6, ап. 17, не дължи по Изпълнително дело N9 20127660401343 на ЧСИ Кръстьо Ангелов, peг. № 766, район на действие Окръжен съд Стара Загора, сумата в общ размер на 3083,47 лева за периода от 01.01.2009 год. до 10.10.2012 год., от които 1600 лева - месечна издръжка за периода от 01.01.2009 год.; 501.49 лева - лихва; 10.80 лева -допълнителни разноски; 300 лева -разноски по изпълнителното дело; 271.18 лева - такса по т.26 от Тарифа за таксите и разноските по ЗЧСИ, в полза на ЧСИ Кръстьо Ангелов; 400 лева -др. сума, хонорар за адвокат, поради погасяване чрез плащане.ОСЪЖДА Ю.М.Й., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на детето М.Т.Т., ЕГН **********, двамата с адрес гр. Стара Загора, кв. “Три чучура-север” бл. 75, вх. А, ап. 23, да заплати на Т.Р.Т., ЕГН **********, гр. Стара Загора, кв. “Три чучура-ЗСК”, № 2, вх. Б, , ет. 6, ап. 17, сумата от 1165,20 лв., представляваща разноски по делото  
В законна сила от 22.7.2013г.
45 Гражданско дело (В) No 1224/2013 Жалби Н.К.Н. В.Л.А. Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Определение от 9.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1224/2013 г. по описа на Старозагорския окръжен съд. ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за изпълнение процедурата по чл.247 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка. След изпълнение на процедурата по чл.247 ГПК делото ДА СЕ ВЪРНЕ на Старозагорския окръжен съд за произнасяне по въззивната жалба. Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.7.2013г.
46 Гражданско дело (В) No 1228/2013 Жалби А.М.Д.,
М.А.Д.
Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 24.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 372/22.03.2013г., постановено по гр. дело № 5773/2012г., по описа на Старозагорския районен съд.
В законна сила от 24.7.2013г.
47 Гражданско дело (В) No 1229/2013 Жалби И.А.К. Д.Т.С.,
Н.Т.С.,
П.К.Т.,
Н.К.М.
Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 22.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 440/05.04.2013г., постановено по гр. дело № 5496/2012г., по описа на С. районен съд, включително и в частта за присъдените разноски и държавната такса, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ДОПУСКА съдебна делба между И.А.К. с ЕГН **********,***, п. 7, от една страна и Д.Т.С. с ЕГН ********** ***, Н.Т.С. с ЕГН **********,***, П.К.Т. с ЕГН **********,*** и Н.К.М. с ЕГН **********,***, от друга страна, по отношение на новообразуван недвижим имот № 206.418 по плана на новообразуваните имоти местността “А”, находяща в землището на с. Х, ЕКАТТЕ 77476, Община – С. З., одобрен със заповед № 161/20.03.2006г. на Областен управител на Област С. З., с площ 946 кв. метра, вид територия: селско стопанство, НТП: лозови насаждения /не терасирани/, при съседи на имота: 206.9504 – полски път Кметство село Хрищени, 206.414- лозе на наследниците на Г. П. Ф., 206.412 – лозе на наследниците на И.Т. Христова, 206.177 – лозе на наследниците на И.Т. Христова и 206.176 – лозе на наследниците на Стоян Петров Лечев, при квоти: 769/946 ид. части за И.А.К. и 177/946 ид. части - общо за Д.Т.С., Н.Т.С., П.К.Т. и Н.К.М..  
В законна сила от 22.7.2013г.
48 Гражданско дело (В) No 1231/2013 Жалби ПЪТСТРОЙ ООД Б.Г.Г. Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 19.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 523/25.04.2013г., постановено по гр. дело № 648/2013г., по описа на Старозагорския районен съд.    
В законна сила от 19.7.2013г.
49 Гражданско дело (В) No 1237/2013 Жалби А.А.П.,
АБО ГРАНИТИ ООД
Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 19.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 278/05.03.2013г., постановено по гр. дело № 6313/2012г., по описа на Старозагорския районен съд в частта, в която е отхвърлен предявеният иск за положен извънреден труд над сумата 832.57 лв,за периода 01.01.2012 г – 10.10.2012 г., до размера на 2 191 лева, за положен извънреден труд през периода от 09.05.2011г. до 10.10.2012г., в частта, в която е осъден ответника да заплати на ищцата сумата в размер на 477.80 лева, представляваща направените по делото разноски и в частта, в която е осъден същия да заплати в полза на държавата по бюджета на съда държавна такса в размер на 83.26 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:ОСЪЖДА “АБО ГРАНИТИ” ООД-ГРАД ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4018, Район централен, бул. “Марица” № 154, ет. 3, ап. 25, ЕИК 115795954, представлявано от управителя Борис Любенов Кръстев, да заплати на А.А.П. с ЕГН **********, от гр. Стара Загора, кв. “Три чучура-север” № 82, вх. А, ет. 1, ап. 33 /съдебен адрес: адв. З.Д. ***/, допълнително сумата 1358.43 лева /хиляда триста петдесет и осем лева и 43 ст./, представляваща полаган извънреден труд за периода 09.05.2011г. до 10.10.2012г., ведно със законната лихва от датата на постъпване на исковата молба – 12.11.2012г. до окончателното изплащане, както и сумата 1 584 лева /хиляда петстотин осемдесет и четири/ лева, представляваща разноски за двете съдебни инстанции, съгласно чл. 78, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА “АБО ГРАНИТИ” ООД-ГРАД ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4018, Район централен, бул. “Марица” № 154, ет. 3, ап. 25, ЕИК 115795954, представлявано от управителя Борис Любенов Кръстев, да заплати на държавата по сметка на Старозагорския окръжен съд сумата 138 лева – дължима държавна такса.ОСЪЖДА А.А.П. с ЕГН **********, от гр. Стара Загора, кв. “Три чучура-север” № 82, вх. А, ет. 1, ап. 33 /със съдебен адрес: адв. З.Д. ***, да заплати на “АБО ГРАНИТИ” ООД-ГРАД ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4018, Район централен, бул. “Марица” № 154, ет. 3, ап. 25, ЕИК 115795954, сумата 740.32 лева /седемстотин и четиридесет и лв. и 32 ст./ - разноски в двете съдебни инстанции, съобразно чл. 78, ал. 3 ГПК. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.
В законна сила от 19.7.2013г.
50 Гражданско дело (В) No 1239/2013 Жалби И.Е.Д.,
Е.И.Д.
Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
ТРИФОН И. МИНЧЕВ
Решение от 22.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 493 от 17.04.2013 г., постановено по гр. дело № 699/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ОСЪЖДА И.Е.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Д.А.Д., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на детето Е.И.Д., сумата от 300 лева, представляваща направени по делото разноски.  
В законна сила от 22.7.2013г.
51 Гражданско дело (В) No 1240/2013 Жалби К.Д.С.,
Г.Д.С.,
Д.П.С.,
Н.П.С.,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
М.Д.С.,
Р.А.П.,
Н.Н.П.,
З.Н.Г.,
А.Д.С.,
А.Н.С.,
Д.Н.С.,
Ц.Г.Г.
Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Определение от 2.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1240/2013 г. на Старозагорския окръжен съд. ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за администриране на въззивните жалби съобразно дадените в настоящото определение указания. Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 2.7.2013г.
52 Гражданско дело (В) No 1258/2013 Жалби Т.М.П.,
В.Т.П.,
Т.Т.П.
Председател и докладчик:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА
Решение от 26.7.2013г.
ОТМЕНЯ изцяло решение № 199/24.04.2013г., постановено по гр. дело № 383/2013г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Д.А.Ч. като майка и законен представител на малолетното си дете В.Т.П. с ЕГН ********** и Т.Т.П. с ЕГН **********, със съгласието на майка си Д.А.Ч. с ЕГН **********, и тримата с адрес: гр. Казанлък, ул. “Пушкин” № 5, вх. Е, ет. 6, ап. 136, против Т.М.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Казанлък, ул. “Л. Кабакчиев” № 6, вх. Б, ап. 36, настоящ адрес: село Енина, община Казанлък, ул. “Пролет” № 6, за изменение размера на месечната издръжка на децата както следва: на Т.Т.П. от 120 лева на 220 лева, и на детето В.Т.П. от 100 лева на 180 лева, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска и до настъпване на основания за изменение или прекратяването й, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.ОСЪЖДА Д.А.Ч. като майка и законен представител на малолетното си дете В.Т.П. с ЕГН ********** и Т.Т.П. с ЕГН **********, със съгласието на майка си Д.А.Ч. с ЕГН **********, и тримата с адрес: гр. Казанлък, ул. “Пушкин” № 5, вх. Е, ет. 6, ап. 136с ЕГН , от гр. Павел баня, област Стара Загора, ул. „ Яне Сандански” № 3, за заплати на Т.М.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Казанлък, ул. “Л. Кабакчиев” № 6, вх. Б, ап. 36, с настоящ адрес: село Енина, община Казанлък, ул. “Пролет” № 6, сумата 150 лева – направени разноски в първоинстанционното производство за адвокатско възнаграждение.    
В законна сила от 26.7.2013г.
53 Гражданско дело (В) No 1259/2013 Жалби Н.И.А. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА Докладчик:
РУМЯНА ТИХОЛОВА
Определение от 9.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1259/2013 г. на Старозагорския окръжен съд. ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за администриране на въззивната жалба съобразно дадените в настоящото определение указания. Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.7.2013г.
54 Частно гражданско дело (В) No 1266/2013 Частни жалби Н.Н.И. Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА К. ТЕЛБИЗОВА
Определение от 15.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело №1266/2013г. на Старозагорския окръжен съд.ВРЪЩА делото на Радневския районен съд- служба по вписванията за администриране на частната жалба и окомплектоване на преписката. След администриране на частната жалба, делото да се изпрати на Окръжен съд –Стара Загора за произнасяне по същата. Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 15.7.2013г.
55 Гражданско дело (В) No 1268/2013 Жалби И.Т.К. М.Д.П.,
Д.И.Т.
Председател:
РУМЯНА ТИХОЛОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Определение от 24.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр. дело № 1268/2013г. на Старозагорския окръжен съд. ВРЪЩА делото на Радневския районен съд за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности във въззивната жалба, с оглед изложеното в обстоятелствената част на определението. Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.7.2013г.
56 Гражданско дело (В) No 1272/2013 Жалби К.Ж.Ж. Б.Д.П. Председател:
РУМЯНА ТИХОЛОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МАВРОДИЕВА
Решение от 25.7.2013г.
ОТМЕНЯВА постановлението от 03.07.2013 год. на ЧСИ Яна Георгиева с район на действие ОС – Стара Загора, с което е отказано намаляване на приетия по делото адвокатски хонорар от 300 лв. като направени разноски от взискателя по изпълнителното дело. НАМАЛЯВА на основание чл. 78, ал.5 от ГПК, адвокатското възнаграждение на адв. К.А., по изпълнително дело № 275/2013г. по описа на ЧСИ Яна Георгиева с район на действие ОС Стара Загора от 300 лв. на 150 лв.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.7.2013г.
57 Гражданско дело (В) No 1279/2013 Жалби И.С.И. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
МАРГАРИТА К. САРАНЕДЕЛЧЕВА Докладчик:
АСЕН Ц. ЦВЕТАНОВ
Решение от 26.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 692 от 03.06.2013 г., постановено по гр. дело № 1736/2013 г., по описа на Районен съд – Стара Загора.
В законна сила от 26.7.2013г.
58 ВНОХД No 1214/2012 ВНОХД А.Н.А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
КРАСИМИР Р. РАЧЕВ
Решение от 26.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 64 от 04.04.2012 год., постановена по НОХ дело № 2417/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.
В законна сила от 26.7.2013г.
59 ВНОХД No 1228/2012 ВНОХД К.К.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
КРАСИМИР Р. РАЧЕВ
Решение от 26.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 83 от 29.05. 2012 год., постановена по НОХ дело № 244/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.7.2013г.
60 ВНЧХД No 1283/2012 ВНЧХД Д.Н.С. Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
КРАСИМИР Р. РАЧЕВ
Решение от 26.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 97 от 14.06.2012 год., постановена по НЧХД № 1181/2011 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, като правилна и законосъобразна.  
В законна сила от 26.7.2013г.
61 НОХД No 213/2013 Гл.VIII. Активен подкуп на мест.дл.л.отг.служ.пол. - чл. 304а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА К.Д.Р. Председател и докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Присъда от 5.7.2013г.
К.Д.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.Р. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.304а, предложение трето във връзка с чл.304, ал.1 във връзка с чл.58а, ал.1 във връзка с чл.54 във връзка с чл.36 от НК, поради което го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и на ГЛОБА в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), платима в полза на Съдебната власт, по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия К.Д.Р. – с посочена по-горе самоличност – наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.    
Мотиви от 10.7.2013г.
В законна сила от 22.7.2013г.
62 ЧНД No 261/2013 Чл.243, ал.4 ал.5 НПК - прекратяване на НП В.Г.У. Председател и докладчик:
ТОНЬО М. ТОНЕВ
Определение от 29.5.2013г.
ОТМЕНЯВА постановление на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за прекратяване на досъдебно производство №1691/2012 год. по описа на РУ”Полиция” гр.Казанлък водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343,ал.І,б.”б” във вр. с чл.342,ал.І НК с пострадал Л.Н.У.
В законна сила от 3.7.2013г.
63 НОХД No 266/2013 Гл.II. Убийства довършени - чл.115-118 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА С.Ю.С. Председател и докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Присъда от 24.6.2013г.
С.Ю.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Ю.С. в извършване на престъпление по чл.116, ал.1, т.3, предложение първо във връзка с чл.115 във връзка с чл.58а, ал.1 във връзка с чл.36 от НК, поради което го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание същият да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на подсъдимия С.Ю.С. – с посочена по-горе самоличност – времето на предварителното му задържане по взетата спрямо него МН “задържане под стража”, считано от 03.01.2013 г. до влизане в сила на присъдата.  
Мотиви от 10.7.2013г.
В законна сила от 10.7.2013г.
64 ЧНД No 293/2013 Чл.243, ал.4 ал.5 НПК - прекратяване на НП Д.Б.В.,
К.И.В.,
Х.И.К.
Председател и докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Определение от 11.6.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 25.04.2013 г. на Окръжна прокуратура - Стара Загора, с което е прекратено досъдебно производство № 330/2011 г. по описа на РУ “Транспортна полиция”– Стара Загора водено срещу неизвестен извършител.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок от съобщаването му до жалбоподателите, повереника им и ОП - Стара Загора пред Апелативен съд – Пловдив.  
В законна сила от 5.7.2013г.
65 НОХД No 313/2013 Гл.II. Убийства довършени - чл.115-118 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Н.М.Д.,
А.А.Б.
Председател и докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Споразумение от 11.7.2013г.
Н.М.Д.
А.А.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Б. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, ученик в ХІ клас в СОУ “Максим Горки” – Стара Загора, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.11.2012 г. в с. Змейово, общ. Стара загора в съучастие като извършител с Н.М.Д., с ЕГН ********** отнел чужди движими вещи – пари на стойност 7,00 лева, 1 бр. DVD плеър марка “VD TECH” в комплект с принадлежащите му: 1 бр. черна текстилна чанта с презрамка с предна преграда, с бял надпис в долния десен ъгъл “VD TECH”, закопчаваща се с черен цип, 1 бр. дистанционно управление, черно на цвят с надпис “VD TECH” и сив надпис на бутоните, 1 бр. антена черна на цвят, 1 бр. зарядно устройство, черно на цвят, модел HY-11210 и 1 бр. захранващ кабел от МПС-во за DVD, черен на цвят, всички на стойност 119,92 лв.; 1 бр. мобилен телефон, марка “Самсунг”, модел “SGH-С260” на стойност 74,95 лв.; 1 бр. сим карта на стойност 9,60 лв.; 1 бр. мобилен телефон, марка “Нокиа”, модел “2100” на стойност 25,00 лв.; 4 бр. секретни ключове на стойност 9,52 лв.; 1 бр. метален ключодържател с форма на “Айфелова кула” на стойност 4,41 лв., всичко на обща стойност 250,40 лв. от владението на собственика Иванка Тодорова Чолакова, с ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и Иванка Чолакова е била приведена в беззащитно състояние, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.198, ал.4, предл.2, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1, вр. чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за максималния изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 11.7.2013г.
66 НОХД No 325/2013 Гл.V. Грабеж - чл.199 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА М.А.М.,
Н.Р.А.
Председател и докладчик:
КРАСИМИР Й. ГЕОРГИЕВ
Споразумение от 15.7.2013г.
М.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.М. – роден на ***г***, български гражданин от ромски етнос, постоянен адрес:***, със завършен седми клас, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 във вр. с чл.198, ал. 1 във вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК, МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален «строг» режим на изтърпяване в затворническо заведение от «закрит» тип.     На основание чл. 59, ал. 1 от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия М.А.М., ЕГН ********** е бил с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 20.03.2013г. до влизане в сила на настоящото определение.        
Н.Р.А.
   ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Р.А. – роден на ***г***, турчин, български гражданин, постоянен адрес:***2, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 198, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, МУ НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.     На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» на подсъдимия Н.Р.А. за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.        
В законна сила от 15.7.2013г.
67 НОХД No 327/2013 ГЛ.IX. Компютърни престъпления гл.IXа чл.319а-чл.319е НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Х.В.К. Председател и докладчик:
ТАТЯНА Г. КОЕВА
Споразумение от 19.7.2013г.
Х.В.К.
ПРИЗНАВА обв.Х.В.К. ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.319а ал.1 НК и чл.54 НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.  ПРИЗНАВА обв.Х.В.К. със снета самоличност ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.212а ал.2 вр. с чл.18 НК и чл.55 ал.1 т.1 НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн.чл.23 ал.1 и ал.3 НК ОПРЕДЕЛЯ на обв.Х.В.К. ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение ОТЛАГА на осн.чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, към което ПРИСЪЕДИНЯВА отчасти наказанието ГЛОБА в размер на СТО ЛЕВА.  ОСЪЖДА обв.Х.В.К. със снета самоличност ДА ЗАПЛАТИ на държавата по бюджетна сметка на Старозагорски окръжен съд направените по делото разноски в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/.  
В законна сила от 19.7.2013г.
68 ЧНД No 329/2013 ЗИИПКОПНФС /Рамково решение на СЕ/ РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА Р.БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
А.Т.К.
Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Решение от 28.6.2013г.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
А.Т.К.
ПРИЗНАВА на основание чл.32, ал.1 във връзка с чл.16, ал.7, т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС) постановление № 103291393 на Участък Пътна полиция- Любляна, Република Словения по преписка №2602-1438/2012, издадено на 11.04.2012г., влязло в сила на 20.04.2012 г., с което на българския гражданин А.Т.К., ЕГН ********, роден на *** ***, с последен известен адрес ***, е наложена финансова санкция в размер на 820 евро, равностойна на 1603,78.лв./ хиляда шестстотин и три лева и седемдесет и осем стотинки/ по курса на БНБ към деня на издаване на постановлението, за извършени на 11.04.2012г. нарушения на Закона за правилата за движение по пътищата, а именно, че на посочената дата е управлявал на автомагистрала А1 нерегистрирано превозно средство „TV Peugot Boxer”, както и че е теглел в платното за спиране прикачено към него неизправно превозно средство- ”TV Fiat Ducato”, без да има право на това, тъй като неизправността му не е възникнала на пътното платно- нарушения на чл. 30/ 19 и чл. 82/4 от Закона за правилата за движение по пътищата; както и затова, че не се е регистрирал адресно в РСловения в предвидения за това срок- нарушение на чл. 25/1 от Закона за адресната регистрация.  
Мотиви от 28.6.2013г.
В законна сила от 6.7.2013г.
69 ЧНД No 330/2013 ЗИИПКОПНФС /Рамково решение на СЕ/ РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д.Ц.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТ. ЗАГОРА,
Д.Н.Ц.
Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Решение от 28.6.2013г.
Д.Ц.
ПРИЗНАВА на основание чл.32, ал.1 във връзка с чл.16, ал.7, т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС) наказателна присъда № 170/ 24.01.2012г. на Районен съд - Арад, Република Румъния, влязла в сила на 26.03.2012г., с която българския гражданин Д.Н.Ц. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Стара Загора, с последен известен адрес:***, е бил признат за виновен и осъден във връзка с извършени от него деяния на 07.07.2010г. по чл.293, ал.1 от НК; чл.20 от НК, във вр. с чл.70, ал.1 от Извънредна наредба на правителството № 105/2001г., приложение на чл.37, ал.1 от НК; чл.291 от НК; чл.86, ал.2 от Извънредна наредба на правителството № 195/2002г., във връзка с което е бил осъден да заплати и парична сума за разходите на съдебната и административна процедура, довела до обявяване на решението парична сума в размер на 500 леи, равностойна на 2251,71 лв./ две хиляди двеста петдесет и един лев и седемдесет и една стотинки/ по курса на БНБ към деня на издаване на присъдата- 24.01.2012г..  
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТ. ЗАГОРА
Д.Н.Ц.
Мотиви от 28.6.2013г.
В законна сила от 6.7.2013г.
70 НОХД No 348/2013 Гл.VI. Престъпления против паричната и кредитна система - чл.243-250 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Р.Й.М. Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Споразумение от 5.7.2013г.
Р.Й.М.
ПРИЗНАВА обвиняемата Р.Й.М. – родена на ***г. в гр.Сливен, българка, българска гражданка, живуща ***, със средно образование, работеща, разведена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че през периода 28.09.2012г. – 26.10.2012г., в с.Ковачево, общ.Раднево, обл.Стара Загора и в гр.Нова Загора, в условията на продължавано престъпление, е използвала платежен инструмент – дебитна карта № 4870020001898706, IBAN № BG 22 STSA 93000015460330, издадена от „Банка ДСК” EАД – клон – Раднево на името на Славка Иванова Колева, без съгласието на титуляря Славка Иванова Колева, както следва:  - на 28.09.2012г. в 18:49ч. в с.Ковачево, общ.Раднево, обл.Стара Загора, от АТМ устройство на „Корпоративна търговска банка” АД, изтеглила сумата от 20 лева;  - на 25.10.2012г. в 18:36ч. в с.Ковачево, общ.Раднево, обл.Стара Загора, от АТМ устройство на „Уникредит Булбанк” АД, изтеглила сумата от 400 лева;   - на 26.10.2012г. в 10:57ч. в гр.Нова Загора, от АТМ устройство на „Юробанк И Еф Джи България” АД изтеглила сумата от 30 лева, като общият размер на получената сума е 450 /четиристотин и петдесет/ лева и деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание чл. 249 ал.1, вр. с чл.26 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК и НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „Лишаване от свобода” в размер на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.   На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” на обвиняемата Р.Й.М. с ЕГН ********** и посочени по-горе данни, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото споразумение в сила, като на основание чл.55 ал.3 вр. ал.1 от НК не налага кумулативно предвиденото наказание ”Глоба”.  
В законна сила от 5.7.2013г.
71 НОХД No 360/2013 Гл.XI. чл.354а,б и чл.354в ал.2-4 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА С.Х.К. Председател и докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Споразумение от 17.7.2013г.
С.Х.К.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.Х.К. за престъпление по чл. 354а ал.1, изречение 2 от НК.  На основание чл. 354а, ал.1, изречение 2 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С.Х.К., наказание една година и шест месеца "лишаване от свобода".  НА ОСНОВАНИЕ чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ обвиняемият С.Х.К. да изтърпи наложеното му наказание една година и шест месеца "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.        
В законна сила от 17.7.2013г.
72 ВНОХД No 1029/2013 ВНОХД И.А.Г.,
А.А.Г.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА
Решение от 19.7.2013г.
ИЗМЕНЯ Присъда №189/18.12.2012 г., постановена по нохд №1380/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, КАТО ПРИЗНАВА А.А.Г. за невинен в това, че е извършил престъплението в условията на повторност и ГО ОПРАВДАВА по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.28, ал.1 НК. ПРИЗНАВА И.А.Г. за невинен в това, че е извършил престъплението в условията на повторност и ГО ОПРАВДАВА по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.28, ал.1 НК.     ПОТВЪРЖДАВА Присъда №189/18.12.2012 г., постановена по нохд №1380/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, в останалата й част.     РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.7.2013г.
73 ВНОХД No 1054/2013 ВНОХД Г.А.А.,
В.Д.М.,
А.Д.И.,
П.Д.Г.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Решение от 29.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 190 от 13.09.2012 г., постановена по н.о.х.д. № 316/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 29.7.2013г.
74 ВНОХД No 1099/2013 ВНОХД С.В.М. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Решение от 23.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 31 от 07.02.2013 г., постановена по НОХД № 1389/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък.    
В законна сила от 23.7.2013г.
75 ВНЧХД No 1129/2013 ВНЧХД И.Ю.А.,
К.А.А.
Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
ТАТЯНА Г. КОЕВА
Решение от 24.7.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 21.02.2013г., постановено по НЧХД №1793/2012г. по описа на Ст.РС, с което е прекратено наказателното производство.  ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия съд.  Решението е окончателно.
В законна сила от 24.7.2013г.
76 ВНОХД No 1130/2013 ВНОХД А.Д.Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ТОНЬО М. ТОНЕВ
Решение от 16.7.2013г.
ОТМЕНЯ Присъда № 4/07.03.2013 г., постановена по НОХД № 335/2012 г. по описа на Районен съд – Чирпан.  ВРЪЩА делото на Районен съд – Чирпан за ново разглеждане от друг състав.  
В законна сила от 16.7.2013г.
77 ВНОХД No 1136/2013 ВНОХД Г.К.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
ТАТЯНА Г. КОЕВА
Решение от 24.7.2013г.
Изменя присъдата-намалява наказаниетоИЗМЕНЯ Присъда №61/26.03.2013г., постановена по НОХД №330/2013г. по описа на Казанлъшки районен съд в частта й досежно наложеното наказание, като на основание чл.343б ал.1 НК и чл.58а ал.4 вр. чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.К.К. ЕГН ********** на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес” два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОТМЕНЯ отделното изтърпяване на основание чл.68 ал.1 НК на отложеното наказание по НОХД №551/2012г. по описа на Казанлъшки районен съд.  ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.  Решението е окончателно.
В законна сила от 24.7.2013г.
78 ВНОХД No 1143/2013 ВНОХД П.А.Д.,
Р.Г.Р.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Решение от 10.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 6 от 23.03.2013 г., постановена по н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.7.2013г.
79 ВНОХД No 1147/2013 ВНОХД С.И.С. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Решение от 15.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 276/ 12.12.2012г., постановена по НОХД № 1755/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.    
В законна сила от 15.7.2013г.
80 ВНОХД No 1148/2013 ВНОХД М.Т.М. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Решение от 12.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 41 от 28.02.2013 г., постановена по н.о.х.д. № 1151/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
81 ВНАХД No 1149/2013 ВНАХД ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
М.Х.С.
Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Решение от 11.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 137/13.02.2013 г., постановено по АНД № 2338/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.  Решението не подлежи на жалба и/или протест.  
В законна сила от 11.7.2013г.
82 ВЧНД No 1150/2013 Чл.243, ал.6 НПК Ж.Н.Д. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА
Определение от 18.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Определение от 03.04.2013 г., постановено по чнд №143/2013 г. на Чирпански районен съд.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  Потвърждава
В законна сила от 18.7.2013г.
83 ВНОХД No 1159/2013 ВНОХД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. ЧИРПАН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. СТ. ЗАГОРА
А.Т.Д.,
Д.Т.Д.
Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Решение от 22.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 1 от 29.03.2013 г., постановена по НОХД № 428/2012 г. по описа на Районен съд – Чирпан.
В законна сила от 22.7.2013г.
84 ВНОХД No 1160/2013 ВНОХД А.Д.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
ТАТЯНА Г. КОЕВА
Решение от 24.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда №4/17.04.2013г., постановена по НОХД №36/2013г. по описа на Чирпански районен съд.
В законна сила от 24.7.2013г.
85 ВНАХД No 1164/2013 ВНАХД Б.В.Г. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ТОНЬО М. ТОНЕВ
Решение от 24.7.2013г.
Отменя отчасти решениетоИЗМЕНЯВА решение №219/29.04.2013 год. по АНД №553/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд, като НАМАЛЯ срокът на лишаване от правото да управлява МПС по отношение на обв.Б.В.Г.,ЕГН ********** от пет месеца на един месец.  ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част
В законна сила от 24.7.2013г.
86 ВНОХД No 1169/2013 ВНОХД Ш.К.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ТОНЬО М. ТОНЕВ
Решение от 19.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 8 от 18.04.2013 г. по НОХД № 430/2012 г. на Районен съд Чирпан.  Решението не подлежи на обжалване и протест.  
В законна сила от 19.7.2013г.
87 ВЧНД No 1172/2013 Чл.243, ал.6 НПК З.Д.М. Председател и докладчик:
ТОНЬО М. ТОНЕВ
Определение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №297 от 23.04.2013 год. по чнд №918/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №зм 161/2012 год. по описа Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР - гр.Стара Загора, образувано и водено против неизвестен извършител за престъпление по чл.343,ал.І,б.”б”,предл.2 вр. с чл.342,ал.І НК.
В законна сила от 11.7.2013г.
88 ВНОХД No 1174/2013 ВНОХД А.И.Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
ИВА Н. СТЕФАНОВА
Решение от 18.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 6 от 24.04.2013 г., постановена по н.о.х.д. № 117/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 18.7.2013г.
89 ВНОХД No 1176/2013 ВНОХД Й.А.А.,
И.С.М.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
Г.Ж.М.
Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
КРАСИМИР Й. ГЕОРГИЕВ
Решение от 23.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 54/18.03.2013г., постановена по НОХД № 2740/2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора.
В законна сила от 23.7.2013г.
90 ВНОХД No 1179/2013 ВНОХД ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Т.П.С. Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Решение от 18.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 184/14.05.2013 г. постановена по НОХД № 49/2013 г. по описа на Районен съд – Раднево.  Решението не подлежи на жалба и/или протест.    
В законна сила от 18.7.2013г.
91 ВНЧХД No 1183/2013 ВНЧХД К.Й.Т. Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Решение от 18.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 75/26.04.2013 г., постановена по НЧХД № 2525/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.7.2013г.
92 ВНЧХД No 1186/2013 ВНЧХД К.А.А.,
М.Б.М.,
А.Г.А.,
М.С.М.
Председател:
ТОНЬО М. ТОНЕВ Докладчик:
СОНЯ Х. КАМЕНОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОТМЕНЯ Определение от 27.05.2013 г., с което на основание чл.250, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.4, т.2 от НПК е прекратено производството по НЧХД № 76/2013 г. по описа на Районен съд – Раднево и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на наказателното производство.  Решението не подлежи на жалба и/или протест.  
В законна сила от 16.7.2013г.
93 ВЧНД No 1188/2013 ВЧНД М.Ж.Е. МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С/У ПРОТИ. ПРОЯВИ НА НЕПЪЛ. И МАЛ. ОБЩИНА МЪГЛИЖ,
АСП - ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"- ГР. МЪГЛИЖ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 235 от 09.05.2013г. по ЧНД № 405 /2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по възпитателно дело № 1 / 2013г. по описа на МКБППМН – гр.Мъглиж.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С/У ПРОТИ. ПРОЯВИ НА НЕПЪЛ. И МАЛ. ОБЩИНА МЪГЛИЖ
АСП - ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"- ГР. МЪГЛИЖ
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Мотиви от 12.7.2013г.
В законна сила от 11.7.2013г.
94 ВЧНД No 1200/2013 ВЧНД М.М.А. Председател:
СПАСЕНА В. ДРАГОТИНОВА Докладчик:
КРАСИМИРА ДОНЧЕВА
Определение от 18.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Определение № 275 от 06.06.2013 г., постановено по ЧНД-д № 723/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Постановление от 15.05.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-1503/2012 г. по описа на РПУ – Казанлък, водено срещу Анета Цветанова Миткова-Славова за престъпление по чл.209, ал.1 от НК.  
В законна сила от 18.7.2013г.
95 ВЧНД No 1207/2013 Чл.243, ал.6 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАЗАНЛЪК Председател:
МАРИАНА Д. ХРИСТАКИЕВА Докладчик:
КРАСИМИР Й. ГЕОРГИЕВ
Определение от 22.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Определение № 254 от 21.05.2013г., постановено по ЧНД № 670/2013г. по описа на Районен съд гр. Казанлък.    
В законна сила от 22.7.2013г.
96 Търговско дело (В) No 445/2011 Жалби БУЛМИГ ООД МЕДИА ГРУП ЕООД Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 23.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 467/28.04.2011 г. постановено по гр. д. № 6365/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Стара Загора в обжалваната част.
В законна сила от 23.7.2013г.
97 Търговско дело No 37/2012 Облигационни искове А.М.,
М.М.Д.
ЕВРО БУЛ ЕАД Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 1.11.2012г.
ОСЪЖДА "ЕВРО БУЛ” ЕАДда заплати на А.М. и М.М.Д. гражданин на Ирландия и двамата чрез адв. Н.С.С. САК следните суми: сумата 3879.00лв., представляваща платена на "ЕВРО БУЛ” ЕАД, ЕИК 123091988 сума на отпаднало основание, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 06.01.2012г. до изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 3879.00лв. до размера на 4000лв като неоснователен, да им заплати сумата 31 409.37евро, представляваща платена на "ЕВРО БУЛ” ЕАД, ЕИК 123091988 сума на отпаднало основание, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 06.01.2012г. до изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 31 409.37евро до размера на 33 318.05лв. като неоснователен.      
В законна сила от 16.7.2013г.
98 Търговско дело No 414/2012 Искове по ТЗ ПЕТКОВ ДИ ЕООД П.К.П. Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 28.6.2013г.
ОСЪЖДА П.К.П. да заплати в полза на масата на несъстоятелността на “П. ДИ” ЕООД /в несъстоятелност/ сумата 37 200 лв./ с включен ДДС, представляваща цената на продаденото от ,,П. ДИ’’ ЕООД /в несъстоятелност/- гр. Стара Загора технологично оборудване, получена неоснователно от П.К.П., в качеството му на управител на дружеството, ведно със законната лихва от предявяване на иска - 30.05.2012 г. до окончателното изплащане на вземането, както и да заплати по сметка на Окръжен съд – гр. Стара Загора държавна такса в размер на 1 488 лв.  
В законна сила от 25.7.2013г.
99 Търговско дело No 591/2012 Други дела ТД НА НАП БУРГАС ИРМ-ГР.СЛИВЕН ЦЕРЕРА ИНВЕСТ ЕООД,
ХЕПИ ФРУТ БГ" ЕООД
Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Определение от 30.4.2013г.
Прекратява делото поради оттегляне на исковата молба.
В законна сила от 15.7.2013г.
100 Търговско дело (В) No 890/2012 Жалби ЗАХАРА"ООД ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ"ЕАД,
Д.Ж.И.
Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 16.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 964/27.09.2012 г. постановено по гр. д. № 4842/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.
В законна сила от 16.7.2013г.
101 Търговско дело No 49/2013 Несъстоятелност НИКОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ Докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Определение от 18.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 49/2013г. по описа на Окръжен съд – гр.С.З..
В законна сила от 9.7.2013г.
102 Търговско дело No 69/2013 Облигационни искове РАДЕВСКИ И СИН" ЕООД ПЪТИЩА СТАРА ЗАГОРА" ЕАД Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 6.6.2013г.
ОСЪЖДА ,,**’’ ЕАД, ЕИК 200128404 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ,,Хаджи Димитър Асенов’’ № 70 да заплати на ,,**’’ ЕООД, ЕИК 123640074 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв. ,,Васил Левски’’, бл. 25, вх. А, ет. 3 сумата от 35 073,38 лв
В законна сила от 2.7.2013г.
103 Търговско дело (В) No 1053/2013 Жалби С Г ГРУП" ООД Д.А.П. Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 10.7.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 10.7.2013г.
104 Търговско дело (В) No 1060/2013 Жалби ЕТ"ДОБРИ ЕМАНУИЛОВ" ЕТ СТОЯН ЖЕЛЕВ - МТС КОМЕРСИАЛ Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 26.4.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 594/19.11.2012 г. постановено по гр. д. № 3090/2010 г. по описа на Районен съд – гр. *** в обжалвана част.    
В законна сила от 1.7.2013г.
105 Търговско дело (В) No 1071/2013 Жалби НИКОМ-64 ЕООД ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 27.5.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 30.7.2013г.
106 Търговско дело (В) No 1091/2013 Жалби Н И Н ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД МЕДИНА МЕД" ООД,
Н.С.Н.
Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 26.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на “***” ЕООД
В законна сила от 16.7.2013г.
107 Търговско дело (В) No 1095/2013 Жалби ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЛОЗЕН" /В ЛИКВИДАЦИЯ/,
Х.С.Н.
ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ ООД Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 1.7.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 1.7.2013г.
108 Търговско дело (В) No 1102/2013 Жалби ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВЯНЕ" ЕАД В.С.Ф. Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 12.7.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 12.7.2013г.
109 Търговско дело (В) No 1104/2013 Жалби М.И.С. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ"АД ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 4.7.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 4.7.2013г.
110 Търговско дело (В) No 1107/2013 Жалби Т.К.Б.,
В.Г.Б.
ЕКО-ИНДЕКС ООД,
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.ПЛОВДИВ
Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 22.5.2013г.
ОТМЕНЯ решение от 27.05.2011 г. постановено по гр. д. № 57/2010г. по описа Районен съд – гр. С.З. като ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от ТД на НАП гр. П., против “Е.И.” ООД , Т.К.Б. и В.Г.Б. иск за ОБЯВЯВАНЕ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по отношение на ТД на НАП гр. П. договор за продажба.  
В законна сила от 4.7.2013г.
111 Търговско дело (В) No 1126/2013 Жалби В.М.П. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД,
М.А.С.,
Д.Б.Г.,
М.А.Д.
Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 5.7.2013г.
Oтменя действия на ЧСИ.
В законна сила от 5.7.2013г.
112 Търговско дело (В) No 1159/2013 Жалби М.И.С.,
В.С.П.
ФИНАНС ГРУП 1" ЕООД Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 78/18.01.2013 г. постановено по гр. д.  № 5062/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част.  
В законна сила от 12.7.2013г.
113 Търговско дело (В) No 1165/2013 Жалби ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВЯНЕ" ЕАД К.М.Е. Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 18.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 12/07.01.2013 г. постановено по гр.д.№2040/2012 год. по описа на Районен съд-К..
В законна сила от 18.7.2013г.
114 Търговско дело (В) No 1168/2013 Жалби С.Г.ГРУП ООД К.Н.Д. Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 8.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 242/25.02.2013 г. постановено по гр. д. № 6202/2012 г. по описа на Районен съд – гр. Стара Загора.
В законна сила от 8.7.2013г.
115 Търговско дело (В) No 1171/2013 Жалби ЕОС МАТРИКС ООД В.А.А.,
Т.Д.К.
Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 10.7.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 10.7.2013г.
116 Търговско дело (В) No 1174/2013 Жалби С.Г.ГРУП ООД А.И.Х. Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
АННА Т. ТРИФОНОВА
Решение от 8.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 81/21.02.2013 г. постановено по гр. д.  № 1820/2012 г. по описа на Районен съд – гр. Казанлък.    
В законна сила от 8.7.2013г.
117 Търговско дело (В) No 1184/2013 Жалби С.И.К. ПРО ЛЕГО АД Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 2.7.2013г.
Потвърждава решението на КРС.
В законна сила от 2.7.2013г.
118 Търговско дело (В) No 1186/2013 Жалби К.Ж.Ж.,
Ж.Ч.Ж.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 19.7.2013г.
Потвърждава решението на Радневския РС.
В законна сила от 19.7.2013г.
119 Търговско дело (В) No 1209/2013 Жалби ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗАД АРМЕЕЦ АД - ГР.СОФИЯ Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
АНТОНИЯ И. ТОНЕВА
Решение от 11.7.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №102/04.03.2013г., постановено по гр.дело №61/2013г. по описа на Районен съд К..
В законна сила от 11.7.2013г.
120 Търговско дело (В) No 1210/2013 Жалби И АР БИ ЛИЗИНГ ЕАД Н.ЗАПРЯНОВ ЕООД,
Р.Х.Т.,
З.Н.З.,
Д.Н.Т.,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ГР.ПЛОВДИВ ИРМ-ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 10.7.2013г.
ОТМЕНЯ действията на ЧСИ К.А., изразяващи се в разпределение от 06.03.2013 г. на суми по изп. д. № 689/2011 г. по описа на същия ЧСИ като незаконосъобразни.
В законна сила от 10.7.2013г.
121 Търговско дело (В) No 1215/2013 Жалби ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
ЕТ "ЕВРОКОМФОРТ-СЛАВЕЯ СТОЙЧЕВА",
В.Г.Д.
Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 13.6.2013г.
Оставя без уважение жалбите, като неоснователни.
В законна сила от 17.7.2013г.
122 Търговско дело (В) No 1222/2013 Жалби МЕГАТЕР"ООД ЕТ"МЕГИ-СТАНЬО НИКОЛОВ Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
АНТОНИЯ И. ТОНЕВА
Решение от 17.7.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 17.7.2013г.
123 Търговско дело (В) No 1224/2013 Жалби ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" Х.А.А. Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 26.7.2013г.
Потвърждава решението на СтРС.
В законна сила от 26.7.2013г.
124 Търговско дело (В) No 1236/2013 Жалби П.И.П. ДУНЕВ"ЕООД Председател:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ Докладчик:
РУМЯНА А. ТАНЕВА
Решение от 4.7.2013г.
Oтменя постановление за прекратяване от 25.03.2013 г., постановено по изп. д. № 1190/2008 г. по описа на ЧСИ Кр. Ангелов, като незаконосъобразно.  
В законна сила от 4.7.2013г.
125 Търговско дело (В) No 1238/2013 Жалби ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВЯНЕ" ЕАД М.Г.Я. Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Решение от 19.7.2013г.
Потвърждава решението на Старозагорския РС.
В законна сила от 19.7.2013г.
126 Търговско дело (В) No 1267/2013 Жалби А.П.А. ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ ЕАД Председател и докладчик:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА
Определение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.А. против действия, изразяващи се в определяне на разноските по изп. д. № 20137650400574/2013 год. по описа на ЧСИ Гергана Илчева в размер на 476,34 лева и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.    ИЗПРАЩА жалбата по компетентност на ЧСИ Гергана Илчева с рег. №765 с район на действие ОС – Стара Загора за произнасяне по разноските по изп. д. № 20137650400574/2013 год. по описа на ЧСИ Гергана Илчева в размер на 476,34 лева.  
В законна сила от 3.7.2013г.
127 Търговско дело (В) No 1286/2013 Жалби ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Д.Г.Г. Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 17.7.2013г.
Оставя без уважение жалбата, като неоснователна.
В законна сила от 17.7.2013г.
128 Търговско дело (В) No 1287/2013 Жалби ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД М.П.М. Председател:
РУМЯНА Б. ПЕНЕВА Докладчик:
ИВАНЕЛА А. КАРАДЖОВА
Решение от 17.7.2013г.
Оставя без уважение жалбата, като неоснователна.
В законна сила от 17.7.2013г.
129 Търговско дело (В) No 1302/2013 Жалби ТРИАДА МЕТАЛ ООД ДП"СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" Председател и докладчик:
ДИМИТЪР М. ХРИСТОВ
Решение от 24.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от „Триада метал" ООД с ЕИК 117584404 със седалище и адрес на управление : гр. Русе, ул. Райко Даскалов № 32, ет. 2 със съдебен адрес: град Русе, ул. „Фердинанд" № 4, ет. 4, офис 16 против постановление, с което е отказано поправка на допусната грешка по изп. д. № 1138/2011 г. по описа на ЧСИ Гергана Илчева с район на действие Окръжен съд – Стара Загора като неоснователна.    
В законна сила от 24.7.2013г.