работно време|контакти|вътрешни правила|вещи лица|синдици|профил на купувача

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Стара Загора, за 2018 г.

Вещи лица 2018г.