О П Р Е Д Е Л Е  Н И Е

 

     /21.01.2011 година                                               Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 21.01.                                                                                                 2011 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:  ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                           ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор …………………

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

частно гражданско дело  номер  16 по описа за  2011 година.

 

 

Обжалвано е определение от ...., постановено по гр. дело №...г., по описа на С.РС, с което е спряно изпълнението по изп.дело.

 

Жалбоподателката Б.Г.Т. развива подробни доводи в частната жалба. На първо място счита, че съдът неоснователно е поел, че подадената молба е подадена в срока за възражение, което било видно от данните по изпълнителното дело – поканата за доброволно изпълнение. Заявява, че произнасянето разгледано по същество е незаконосъобразно, предвид хипотезата на чл. 420, ал.2 ГПК, предвиждаща представянето на „убедителни писмени доказателства”. Представеното на съда удостоверение издадено от прокурор няма характера на „убедително писмено доказателство”. Възниквал и въпросът дали подадената молба би могла да бъде определена по чл. 423 ГПК, по която компетентен е да се произнесе въззивният съд. Намира, че общият извод е, че както в хипотезата на чл. 420, ал.2, така и по чл. 423, ал.1 ГПК постъпилото искане на М.В. се явява просрочено, а отделно от това е неоснователно по същество. Моли да бъде отменено постановеното от РС определение и присъдят в настоящото производство разноски.

 

Не е постъпил писмен отговор от ответната страна.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Постъпила е молба от М.В.В. ***, чрез Районния съд, с която моли да се спре изпълнението по изпълнително дело № ...г., по описа на ЧСИ К.А.. Твърди, че действително записа на заповед е подписан от нея, но съдържанието е добавено след полагането на подписа. По този повод в Районна прокуратура гр. С. е образувано и приключено досъдебно производство № ...г. срещу четири лица, между които и взискателят по изп.дело, образувано срещу нея – Б.Г.Т.. Обвинителният акт е внесен в РС гр. С. на ...г.

 

РС е счел, че искането е допустимо и основателно. Приложил е разпоредбата на чл.420, ал.2 ГПК, тъй като към искането са приложени писмени доказателства, които са убедителни, че сумата не се дължи. Съдът е приел, че по делото са налице данни, от които може да се направи извода, че присъдената сума по ч.гр.дело №.... не се дължи.

 

Въззивният съд намира, че в случая намира приложение разп. на чл. 423 ГПК, която дава право на длъжника, който е бил лишен от възможността да оспори вземането по заповед за изпълнение чрез подаване на възражение в срока по чл. 414 от ГПК, да подаде възражението си пред въззивния съд, в едномесечен срок от узнаването на заповедта за изпълнение. Молбата за приемане на възражението следва да се основава на твърдения за наличие на обстоятелствата по чл. 432, ал.1, т.1-4 ГПК. В случая възражението се основава на твърдения за обстоятелства по смисъла на чл. 432, ал.1, т.4 от ГПК – длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

 

Съдът намира, че възражението е подадено в срока по чл. 423, ал.1 от ГПК поради следните съображения: Видно от представеното удостоверение № ...г. от ...г. на РП гр. С., срещу лицето Б.Г.Т. – жалбоподателката е образувано, водено и приключено ДП № ...г. по описа на ОД на МВР гр. С. за документни престъпления. Същото е внесено на ...г. с обвинителен акт за разглеждане в РС гр. С.. Предмет на престъплението е частен документ – запис на заповед от ...г. /процесният/, за сума в размер на 38 000 лв. в полза на Б.Г.Т., носещ подписа на издателя–М.В.В.. Действително, поканата за доброволно изпълнение е получена от М.В. на ...г., но не може да се установи кога е образувано досъдебното производство срещу жалбоподателката, за да се прецени дали е спазен едномесечния срок за подаване на възражението по чл. 423, ал.1 от ГПК, тоест, дали на длъжницата В. към момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение й е било известно, че е образувано досъдебно производство срещу Б.Т.. Това обстоятелство не може да се установи и в продължение на едномесечния срок по чл.423, ал.1 от ГПК. В издаденото удостоверение на РП гр. С. е отбелязано, че производството е образувано през ...г., но не е посочен месеца.

 

Въззивният съд приема искането за основателно, поради следното: Това е пак във връзка с представеното удостоверение от РП гр. С., посочено по-горе. Молителката В. е представила убедително писмено доказателство, което е основание за спиране изпълнението по образуваното изп.дело. Законът не предвижда изискването убедителните писмени доказателства да са изходящи от страните по правоотношението. Наличието на досъдебно производство е релевантен факт.

 

Поради изложеното, искането за спиране на заповедта по чл.417 ГПК е основателно. Спирането на заповедта по чл. 417 ГПК може да бъде допуснато от въззивния съд и с акта по съществото на искането по чл.423, ал.1 ГПК за приемане на възражението, като в този случай въззивният съд преценява искането за спиране при условията на чл.420, ал.1 и ал.2 ГПК. Съдът може да спре принудителното изпълнение при условията на чл. 420, ал.2 ГПК, когато искането на длъжника е подкрепено с убедителни писмени доказателства, разколебаващи удостоверителната доказателствена сила на изпълнителното основание.

 

Въззивният съд намира, че РС е допуснал нарушение на родовата подсъдност. В случая намира приложение разп.на чл. 423 ГПК, независимо, че с писмо изх.№ ...г. молбата на молителката М.В. е изпратена от Окръжен съд – гр. С.на Районен съд – гр. С., по компетентност. Поради това обжалваното определение следва да бъде обезсилено. Следва да се приеме възражението подадено от М.В.В., срещу заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 ГПК, в размер на 38 000 лева, и да се спре изпълнението на същата.

 

Водим от горното, въззивният съд    

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА възражение вх. № ..../молба/, подадена от М.В. ***, с ЕГН **********, срещу заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК, издадена по ч.гр.дело № ...г. по описа на С. районен съд, в полза на Б.Г.Т. ***, с  ЕГН **********.

СПИРА изпълнението срещу заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК, издадена по ч.гр.дело №...г. по описа на РС гр. С., за сумата 38 000 лева /тридесет и осем хиляди лева/, въз основа на запис на заповед, издаден на 01.08.2008г., въз основа на която е образувано изп.дело № ...г. на ЧСИ рег. № ..., с район на действие С. окръжен съд.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на ЧСИ – К.А. за постановеното определение.

ОБЕЗСИЛВА определение от ...г. постановено по гр.дело № ...г., по описа на С. РС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.