Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 186  …………………30.06.2011 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На първи юни…………………………………………………………...Година 2011              

В публичното заседание в следния състав:

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                             ДАРИНА СТОЯНОВА                                                                                                           

                        

 

 

Секретар П.В.………………………………………………………

Прокурор………………………………………………………………..……………..

като разгледа докладваното от…………………………….съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 225……..по описа за 2011……...……...година.

 

        Обжалвано е решение № 169 от 17.02.2011 г., постановено по гр.дело № 2318/2010 г. на Старозагорския районен съд, с което В.П.Л. е осъдена да заплати  ЗК „Лев Инс” АД- София сумата … лв., представляваща регресно вземане за изплатено на 31.01.2009 г. на застрахованото лице ОББ- АД София застрахователно обезщетение, както и … лв. разноски по делото.

 

        Въззивницата В.П.Л. счита, че решението е неправилно. Моли същото да бъде отменено и да не бъдат начислявани адвокатски хонорари и държавни такси. Подробните съображения, изложени в жалбата, са докладвани в с.з.

 

        Въззиваемият ЗК „Лев Инс” АД гр.София, чрез пълномощника си по делото адв.С.Ч., взема становище, че жалбата е неоснователна и моли решението на районния съд да бъде потвърдено. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

 

        Третото лице помагач ОББ- АД гр.София не взема становище по въззивната жалба.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е бил предявен е иск за сумата от … лв. с правно основание чл.213, ал.1 КЗ и за сумата от …лв. с правно основание чл.86 ЗЗД. Ищецът ЗК „Лев Инс" АД- София е твърдял,  че по силата и условията на Договор за издаване на кредитна карта „Глобул ОББ Мастеркард" от 29.02.2008 г. ОББ АД- София предоставил на ответницата В.П.Л. банков кредит под формата на кредитен лимит в размер на … лв. Кредитната карта била издадена по повод закупуването на потребителски стоки на стойност … лв., като тази стойност била за сметка на разрешения кредитен лимит. Според уговореното в чл.24 от Общите условия на „ОББ" АД за дебитни и кредитни карти, неразделна част от Договора за предоставяне на кредитна карта, които Общи условия съгласно чл.9.1, картодържателят с полагане на подпис под Договора за предоставяне на кредитна карта потвърдил, че му били предадени и е ги е приел, банката е превела на търговеца стойността на закупената от картодържателя стока. Съгласно чл.22 от Договора за издаване на кредитна карта, картодържателят следвало да изплаща на банката цената на закупената стока на 12 месечни вноски по …лв. Длъжникът не изпълнил договорните си задължения относно погасяване на дължимите суми съгласно чл.17 до чл.21 вкл. от Общите условия на ОББ- АД за дебитни и кредитни карти. Съгласно чл.42 същите, при неплащане на две поредни погасителни месечни вноски, целият дълг на кредитополучателя станал автоматично предсрочно изискуем, без да е необходимо Банката да уведомява кредитополучателя предварително за това. Задълженията на картодържателят към 16.01.2009 г. към ОББ- АД били в общ размер на …лв. По силата и при условията на сключен на 01.10.2005 г. Рамков договор за застраховка между ищеца и ОББ- АД, застрахователната компания покрила неплащане на дължими от страна на картодържателя погасителни вноски към застрахования- ОББ- АД. Изплащането на застрахователното обезщетение било извършено в съответствие с чл. 12.2 от Рамковия договор- служебно от ОББ- АД от сметка на застрахователното дружество, разкрита при банката, за което ЗК „Лев Инс" АД била дала съгласие за плащането. По силата на чл.213, ал.1 КЗ с изплащане на застрахователното обезщетение по имуществена застраховка „Кредити"- „Кредит погасяване на части", ищцовото дружество встъпило в правата на застрахования против причинителя на вредата до размера на изплатеното обезщетение по имуществената застраховка. За настъпилото суброгиране в правата на удовлетворения кредитор ОББ- АД издала към ЗК „Лев Инс" АД надлежно писмо. Длъжникът В.П.Л. била уведомена за встъпване на „ЗК Лев Инс" АД в правата на удовлетворения кредитор по реда на чл.9.7 от Общите условия на ОББ- АД за дебитни и кредитни карти. Ищецът е претендирал ответницата да бъде осъдена да му заплати заплатеното застрахователно обезщетение в размер на …лв.- главница, …лв.- договорна лихва за периода от 29.02.2008 г. до 16.01.2009 г. и наказателна лихва- … лв. за периода от 29.02.2008 г. до 16.01.2009 г. Ответницата В.Л. в срока по чл.131 ГПК е взела становище, че признава дължимостта на сумата от 479.38 лв. към ОББ- АД. Твърди, че не била уведомена за прехвърлянето на дълга си от ОББ- АД към ЗК „Лев Инс" АД, а представител на ищеца не се е свързал с нея, за да й предостави разплащателна сметка, по която да преведе сумата. Моли да не й бъдат възлагани разноските по делото и адвокатското възнаграждение. Третото лице- помагач ОББ- АД София не е взел становище по иска.

 

        Не е спорно по делото, а и се установява от представения Договор за издаване на кредитна карта „Глобул ОББ Мастеркард", че на 29.02.2008 г. между ОББ- АД и ответницата В.Л. е сключен договор, по силата на който ОББ- АД й предоставя кредитна карта „Глобул ОББ Мастеркард” с кредитен лимит в размер на … лв. при условия, уговорени подробно в договора и приложените към него Общи условия на ОББ- АД за дебитни и кредитни карти. По делото са представени и рамкови договор за застраховка № …г., сключен между ОББ- АД и ЗК „Лев Инс" АД- София, по силата на който застрахователят застрахова вземанията на застрахования, произтичащи от сключени с клиенти договори, съгласно Общите условия по застраховка „Кредити" и Специалните условия на застраховка „Кредит, погасяван на части /потребителски кредит/", като предмет на застраховката са непогасени задължения на картодържателите по договори за издаване на кредитни карти за закупуване на стоки при търговци; Общи условия застраховка „Кредити" и Специални условия по застраховка „Кредит погасяван на части /Потребителски кредит/". От представеното суброгационно писмо от ОББ- АД, се установява, че във връзка с настъпило застрахователно събитие /неплащане на вноски по кредита от страна на кредитополучателя/, ищецът е заплатил на третото лице ОББ- АД застрахователно обезщетение в размер на … лв. по щета № 1611610003/2008 г. Видно от представеното извлечение по сметка за 30.01.2009 г. за изплатени застрахователни обезщетения, в същото на с.2 е включена сумата от … лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по процесната щета.

 

        Съгласно разпоредбата на чл.213, ал.1 КЗ, с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата- до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. В случая по делото е установено и не се оспорва от ответницата, че същата не е изпълнила задълженията си в размер на … лв., от които главница- …лв., лихви- договорна …лв. и наказателна- …лв., към ОББ- АД по сключения между тях договор за кредитна карта. Съгласно чл.42 от Общите условия на ОББ за дебитни и кредитни карти, целият дълг става автоматично предсрочно изискуем при неплащане на две поредни погасителни вноски от страна на кредитополучателя, без да е необходимо банката да уведомява предварително картодържателя. Във връзка с това неизпълнение за ОББ- АД са настъпили имуществени вреди в същия размер. Настъпването на последните от неплащането от страна на ответницата на погасителните вноски по главници, лихви и такси по договора за издаване на кредитна карта, ОББ- АД е застраховало с рамковия договор за застраховка, сключен с ищеца. Поради настъпване на уговореното в рамковия договор застрахователно събитие, ищецът заплатил на застрахования на 31.01.2009 г. застрахователно обезщетение в размер на … лв. С плащането на застрахователното обезщетение и по силата на горепосочената разпоредба от КЗ ищецът е встъпил в правата на застрахования ОББ- АД срещу причинителя на вредата- ответницата В.П.Л. до размера на заплатеното застрахователно обезщетение от … лв. По делото липсват доказателства тази сума да е възстановена от ответницата на ищеца ЗК „Лев Инс" АД или да е платена на ОББ- АД. Поради това, предявеният регресен иск за заплащане на това обезщетение се явява основателен и доказан и следва да бъде уважен в пълен размер, както правилно е приел и районният съд. Неоснователно е възражението на въззивницата, че не била уведомена по реда на р.ІХ, т.2.1 от Специалните условия по застраховка „Кредит погасяван на части” с поне две уведомителни писма за просрочени плащания. Такова възражение не е било направено в отговора й по чл.131 ГПК и не може да бъде правено за първи път пред въззивната инстанция. Но дори и да няма уведомяване /което е било задължение на застрахования- ОББ, а не на ищеца/, то това обстоятелство няма правните последици, до които се домогва ответницата, свързани с неоснователност на претенцията. Самата тя признава, че не е платила задължението си, застрахователното събитие е настъпило и ищецът е изпълнил задължението си по договора си с ОББ-АД.

 

        Неоснователно е и възражението, че не следва да се присъждат разноски в полза на ищеца. За да се възложат разноските върху ищеца, съгласно чл.78, ал.2 ГПК е необходимо да са налице две кумулативно свързани предпоставки: ответникът с поведението си да не е дал повод за завеждане на делото и ако признае иска. Вярно е, че в отговора си по чл.131 ГПК ответницата е признала, че дължи процесната сума, но не е налице втората от посочените предпоставки. В случая именно поведението на ответницата- неплащането на погасителните вноски по договора за кредит, е  дало повод за завеждане на делото.

 

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                              Р  Е Ш  И :

 


        ПОТВЪРЖДАВА решение № 169 от 17.02.2011 г., постановено по гр.дело № 2318/2010 г. на Старозагорския районен съд.

 

        Делото е разгледано и решено при участието на трето лице- помагач на страната на ищеца- Обединена българска банка" /ОББ/ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане", ул.”Света София” № 5, ЕИК 000694959.

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                         2.