Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 12/ 09.01.2013 г.           Година 2013                 Град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                           Граждански състав

На шести декември                                                             Година 2012

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                          Председател:МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                         

                                                Членове: 1. ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

 

                                                              2. ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар  С.С.

Прокурор ……………………..

като разгледа докладваното от съдията - докладчик КАРАДЖОВА

въззивно гражданско дело № 294  по описа за 2012 година.

 

      Обжалвано е решение №. г. по гр.д.№. г. по описа на СтРС,с което се отхвърля предявения от П.Т.С. против ПОДЕЛЕНИЕ /…… - с. З., представлявано от началника майор инж. И. П. С., иск с правно основание чл. 225 ал. 3 КТ, за заплащане на сумата от 13953,80 лв., представляваща обезщетение за периода от . г. до . г. за недопускане на П.Т.С. да изпълнява работата „главен счетоводител” в ответното поделение / военно формирование/, на която е възстановена, като неоснователен.

 

  Въззивницата П.Т.С. обжалва постановеното решение като във въззивната жалба излага доводи за незаконосъобразност на същото.Моли съда да отмени решението на районния съд,спора да се реши по същество като се уважи предявения иск.

 

Въззиваемият Поделение …. с.З. чрез процесуалния си представител изразява становище,че обжалваното решение е правилно и законосъобразно,поради което следва да бъде потвърдено.Претендира присъждане на направените по делото разноски.

 

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и доводите на страните намери за установено следното:

 

          Предявен е иск с правно основание чл. 225, ал. 3 от КТ.

 

 

Не се спори по делото, че с решение № . г. по гр.дело № . г. по описа на ОС – С., потвърдено с решение № . г.  по гр.дело № . г. на ВКС , уволнението на ищцата, извършено със заповед от  . г. на началника на поделение …с.З. е признато за незаконно, като ищцата е възстановена на предишната й длъжност „главен счетоводител” в ответното поделение.

 

Видно от представеното съобщение на ОС – С., ищцата е уведомена по реда на чл. 345 КТ, че е възстановена на длъжността „главен счетоводител” на . г. Не се спори по делото, че в 2-седмичния срок по чл. 345 КТ, на . г. ищцата се е явила в ответното поделение, за да заеме работата, на която е била възстановена, като в тази връзка е подала молба вх. № . г.

 

Видно от  заповед № 78/03.02.2009 г.  на началника на поделение 24850 с.Змейово е посочено, че ищцата се възстановява на длъжността „главен счетоводител”, считано от датата на издаване на разрешение за работа с класифицирана информация. В заповедта е посочено, че на основание МЗ №ОХ . г. за работа в поделение . З.се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/. Във връзка с това на ищцата е указано да представи на нещатния служител по сигурността необходимите документи за разкриване на процедура за проучване с попълнен въпросник приложение № 2 към чл. 47 и чл. 48 от ЗЗКИ. 

 

На . г. ищцата е подала до началника на ответното поделение заявление вх.№. г.  В заявлението ищцата е посочила, че желае да й бъде прекратено проучването по ЗЗКИ, поискала е да й бъдат върнати обратно подадените документи и е заявила и, че не желае да остане на длъжност в под…..

 

С оглед подаденото от ищцата заявление, началника на ответното поделение е издал заповед № . г., с която е отменил т. 1,2 и 3 от заповед № .. г.

 

          Районният съд правилно е определил правната квалификация на предявения иск,а именно чл.225 ал.3 КТ и е изследвал наличието на предпоставките,обуславящи основателност на предявения иск: 1/. работника или служителя да е възстановен от съда на заеманата преди незаконното уволнение длъжност; 2/. работника или служителя да се е явил да заеме длъжността, на която е възстановен; 3/. явяването на работа да е в рамките на срока по чл. 345 ал. 1 КТ; 4/. да е налице недопускане до работа от страна на работодателя или негови длъжностни лица чрез създаване на пречки за изпълняване на трудовите задължения по възстановеното трудово правоотношение; 5/. недопускането до работа е извършено виновно, а не по  причини, за които работодателя не отговоря; 6/. да са претърпени вреди вследствие недопускането до работа, т.е. да не е изплащано от работодателя трудово възнаграждение за времето, през което работника или служителя не е бил допуснат до работа.

 

Безспорно е установено, че ищцата е възстановена от съда на заеманата преди незаконното уволнение длъжност „главен счетоводител” в поделение 24850 с. Змейово и че се е явила в рамките на срока по чл. 345 ал. 1 КТ да заеме длъжността, на която е възстановена. Установи се и, че практически още при явяването си на .. г. в ответното поделение, ищцата не е била допусната да изпълнява длъжността на която е възстановена, тъй като съгласно т. 1 от заповед № .. г. на началника на ответното поделение „възстановяването” на ищцата на длъжността „главен счетоводител” е под отлагателно условие – считано от датата на издаване на разрешение за работа с класифицирана информация, каквото разрешение се е изисквало към … г. съгласно МЗ № …. г.

 

  Районният съд е приел,че не е налице предпоставката, а именно недопускането на ищцата да изпълнява длъжността, на която е възстановена да е извършено виновно от работодателя.Настоящата инстанция с оглед на пълното и всестранно изясняване на обстоятелствата по делото е изискала от Поделение 24850 с.Змейово да представи списъка на длъжностите или задачите,за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация по чл.37 ЗЗКИ,както и МЗ .. г./…. . Действително по делото няма спор, че разрешение за достъп до класифицирана информация се е изисквало към момента на явяването на ищцата да заеме длъжността, на която е възстановена .Този извод въззивната инстанция прави въз основа на анализа на представените от въззиваемия документи.

 

   Следва да се отбележи обстоятелството,че действително длъжността “главен счетоводител” не съществува в щатното разписание,в сила от 01.06.2003 г.Създадена е длъжност “главен специалист по финансовото осигуряване”. Реално трудовата функция на ищцата не се е съкратила,а само се е променило нейното наименование,без да се изменя характера на извършваната работа.В този смисъл са неоснователни доводите на въззиваемия за неоснователност на предявения иск предвид несъществуването на длъжността “главен счетоводител”.

 

 Налице е влязло в сила решение,с което уволнението на въззивницата в настоящото производство е признато за незаконно и същата е възстановена на предишната работа-“главен счетоводител” в поделение 24850 с.Змейово общ. Ст.Загора.Настоящата инстанция счита,че работодателят-въззиваем в производството е следвало да го изпълни и реално да допусне ищцата до работа. Всички съображения на районния съд относно необходимостта същата да има съответно ниво за достъп до класифицирана информация по същество са правилни,но в периода до получаването на достъп работодателят е бил длъжен да осигури работа на ищцата, в която не се включва изискване за наличност на достъп до класифицирана информация. В противен случай се дерогира действието на влязлото в сила решение,което е задължително.

 

Въззивният съд намира ,че работодателят виновно не е осигурил допуснал ищцата да изпълнява трудовата си функция,което обуславя основателност на предявения иск.

 

Пред настоящата инстанция е назначена съдебно-икономическа експертиза,която установява дължимостта на претендираната от ищцата сума. Предявеният иск следва да се уважи до размера на исковата претенция,а именно-13 953,80 лв.

 

 Предвид гореизложеното обжалваното решение следва да бъде отменено и да се постанови друго по същество на спора,с което да се уважи иска.

   Воден от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

           ОТМЕНЯ решение №. г. по гр.д.№.г. по описа на СтРС като ПОСТАНОВЯВА:

 

           ОСЪЖДА ПОДЕЛЕНИЕ /В..- с. З., представлявано от началника майор инж. И. П.С.да заплати на П.Т.С. ЕГН ********** от гр.С. кв.”З.” ул.”С. В.” №. вх.. ет.. ап..сумата 13953,80 лв./тринадесет хиляди деветстотин петдесет и три лева и осемдесет стотинки/- представляваща обезщетение за периода от . г. до . г. за недопускане на П.Т.С. да изпълнява работата „главен счетоводител” в ответното поделение / военно формирование/, на която е възстановена.

            Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

         

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     

 

         

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:

 

Особено  мнение  на съдия Ив.К. по в.гр.д. №.. по описа на С. окръжен съд.

           

     В първоинстанционното производство е безспорно установено,че на . г. ищцата е подала до началника на ответното поделение заявление вх.№. г.В заявлението ищцата е посочила,че желае да й бъде прекратено проучването по ЗЗКИ,поискала е да й бъдат върнати обратно подадените документи и е заявила,че не желае да остане на длъжност в под.. с.З..

     Съгласно разпоредбата на чл.43 ал.6 ЗЗКИ,в случаите на оттегляне  на писменото съгласие на проучваното лице проверката се прекратява незабавно. В този смисъл след като въззивницата в настоящото производство е подала заявление да бъде прекратено проучването по ЗЗКИ не може да се приеме,че след тази дата е налице виновно поведение на работодателя относно недопускането на същата да изпълнява възложената трудова функция.

     Предявения иск е частично основателен за периода . г.-. г. съгласно втори вариант от заключението на съдебно-икономическата експертиза.

      Предвид гореизложеното решението на районния съд следва да бъде отменено,в частта,в която е отхвърлен предявения иск до размера на 1078,59 лв.В останалата обжалвана част като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

 

                                                                     Съдия:

 

                                                                                     /Ив.К./