2. ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ

 

32                                     18.01.2013 г.                          гр. Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети януари                                                                   2013 година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1. Н. УРУКОВ

 

                                                                              2. ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар: …………..,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Трифон Минчев въззивно гражданско дело номер 372 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

           

            Производството е по реда на  чл. 250 от ГПК.

           

По делото е постъпила молба вх. № . г. от Н.Ч.Н., чрез пълномощника му адв. П.П., с искане съдът да допълни решението си.

               

 В срока за отговор е постъпил такъв от другата страна - А.В.П. в която моли съда да отхвърли изцяло претендираното от жалбоподателя, изразено в горепосочената молба.

 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

С решение № . г., постановено по в. гр. дело № 372 от 2012 г., на ОС С.е отменено решение № . г., постановено по гр. дело № . г. по описа на Районен съд С. в частта в която е оставено без уважение претенцията за признаване за установено по отношение на ответника дължимостта на сумата над установените 50 лева до общо търсените 270 лева, за които е издадена заповед № .г. по ч.гр.д. № .. на С. районен съд, като е признато за установено по отношение на А.В.П., че дължи за заплащане на Н.Ч.Н., сумата от 220 лева  – невърната заемна сума по договор за заем от м. февруари и март 2011 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда – . г. до окончателното изплащане на задължението, за която сума е издадена заповед № . г. по ч.гр.д. № . г. на С.районен съд. Със същото решение е осъден А.В.П., да заплати на Н.Ч.Н., сумата от 140 лв., представляваща разноски по делото.

 

В молбата, молителят моли съда да допълни решението си, като потвърди решението на РС С.в неотменената му част.

Видно от решението на СтРС, претенцията на молителя е уважена до размера на 50 лв. и е отхвърлена в останалата част до претендираните 270 лв. В подадената молба, същия твърди, че с въззивната жалба обжалва решението изцяло, поради което следва да има потвърдителен диспозитив.

 

Съдът намира обаче, че жалбоподателя – молител в настоящото производство е нямал правен интерес да обжалва позитивното за него решение в частта, в която претенцията му е уважена за сумата от 50 лв.. Поради тази причина, съдът намира, че следва да допълни решението си, като остави въззивната жалба без разглеждане и прекрати производството по делото в тази част.

 

По отношение на молбата на жалбоподателя за изменение на решението в частта за разноските, съдът намира следното: Исковата претенция на молителя е уважена изцяло. Същия е направил разноски в размер на 140 лв., които с въззивното решение са изцяло присъдени на жалбоподателя. При това положение съдът намира молбата на жалбоподателя за основателна – съдът е пропуснал да отмени присъдените разноски в първата инстанция, поради което молбата следва да бъде уважена.  

 

Водим от горните мотиви,  Окръжният съд

 

          Р Е Ш И:

 

          ДОПЪЛВА решение № 261 от 12.11.2012 г., постановено по в. гр. дело № 372 от 2012 г., по описа на ОС С.със следното:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Н.Ч.Н. ЕГН **********,*** против решение № . г., постановено по гр. дело № . г. по описа на Районен съд С.в частта с която е признато за установено по отношение на А.В.П. ЕГН **********,***, че дължи за заплащане на Н.Ч.Н. ЕГН **********,***, сумата от 50 лева /петдесет лева/ – невърната заемна сума по договор за заем от 06.01.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда – .. до окончателното изплащане на задължението, за която сума е  издадена заповед № .. по ч.гр.д. № 3372/2011г. на С.районен съд и прекратява производството по делото в тази част.

 

ОТМЕНЯ решение № 494 от 11.05.2012 г., постановено по гр. дело № 4516/2011 г. по описа на Районен съд С.в частта за разноските.

 

РЕШЕНИЕТО е неразделна част от решение № 261 от 12.11.2012 г., постановено по в. гр. дело № 372 от 2012 г., по описа на ОС С.и подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред  ВКС на  РБ.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.                                    2.