Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 4/ 04.01.2013 г.   Година 2013                  Град С.З.

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СОС                           Граждански състав

На шести декември                                                            Година 2012

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                      Председател:МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                Членове: 1. ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

 

                                                                 2. ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар  С.С.

Прокурор ……………………..

като разгледа докладваното от съдията - докладчик КАРАДЖОВА

въззивно гражданско дело № 378  по описа за 2012година.

 

           Обжалвано е решение №65.. по гр.д. №1582/2011 г. по описа на СРС.

 

             Въззивникът  Ж.Д.Ж. във въззивната си жалба излага доводи за незаконосъобразност на решението на районния съд.  Моли същото да бъде отменено и да се постанови ново по същество на спора като се уважи предявения иск.

 

             Въззиваемите Г.А.Д.,И.С.Д. и Е.С.М. чрез процесуалния си представител изразяват становището,че първоинстанционното решение е правилно и законосъобразно ,поради което следва да бъде потвърдено.

 

             Въззиваемите Д.С.,П.М.С.,Ф.Г.Г.,В. С. Г. и А.Д.А.,чрез процесуалния си представител изразяват становище относно неоснователността на подадената въззивна жалба.

 

             Въззиваемите В.И.К.,Й.С.К. и К.И.Ц. редовно и своевременно призовани не се явяват в съдебно заседание и не вземат становище.

 

              Съдът като обсъди събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

                Предявен е  иск  с правно основание чл.53  ал.2 от ЗКИР.

 

      В първоинстанционното производство по безспорен начин се установява следната фактическа обстановка:Не се спори по делото и се установява от записка за вписване № . на нотариален акт № . г., че З.Д.Ж. /майка на ищеца/ е придобила дворно място от 300 кв.м. в землището на гр.С.З., ***" при граници, описани в самия документ.С нотариален акт за собственост по регулация № .962г., З.Д.Ж. и В.И.К. придобиват право на собственост от 30 кв.м., придаващо им се от улица към собствения им парцел . кв.. по плана на гр.С.З.. С нотариален акт за покупко-продажба № .., Д. Ж.Д. /баща на ищеца/, придобива собственост от 326 кв.м. на нива в землището на гр.С.З., ***" при граници, описани в самия акт. С нотариален акт за собственост по регулация № . г., Д. Ж.Д. и И. С.М. придобиват право на собственост от 28 кв.м., придаващо им се от улица към собствения им парцел . в кв.257 по плана на гр.С.З..С протокол за доброволна делба от . г., Ж.Д.Ж. придобива собствеността от 263 кв.м., представляващ имот пл.№ . в кв.. по плана на гр.С.З. и правото си на пожизнено и безвъзмездно обитаване на две стаи в жилищната сграда, намираща се в имот пл.№ 8126 в кв.258.

Видно от приетите като доказателства по делото два броя удостоверения за наследници с №,№ .., .. на Община С.З., Д. Ж.Д. е починал на .., З.М. Д. е починала на .. и Г.Д.Ж. е починал на .., като техен единствен наследник е ищецът Ж.Д.Ж..Видно от нотариален акт №. том ., дело № .. на Старозагорския нотариус, Г.Д. С. е придобил право на собственост на недвижим имот по обстоятелствена проверка за имот пл.№ . кадастрална основа на парцел V-8131 в кв.257 по плана на гр.С.З., представляващо дворно място от 229 кв.м. От протокол № . г. по чл.265 от ПП на ЗТСУ се установява, че собствениците на този имот са уредили регулационни отношения за 27 кв.м., придаваеми към техния имот от имот пл.№ . в кв.257.С молба от .. Г.Д. С. е учредил право на строеж на сина си Д.Г.С. и дъщеря си Ф.Г.Г..

Видно от нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, придобит по наследство и делба № 1., том . дело № .. от 1.. на Старозагорския нотариус, И.В. К. е признат за собственик на 1 /2  ид.част от дворно място от 224 кв.м., представляващо имот пл.№ 8124 част от парцел 1.

От нотариален акт № ., том ., рег.№ ., дело № .., от .. се установява,че И.В. К. е дарил на сина си В.И. В. своята  1 /2  ид.част идеална част от дворно място с идентификатор . по плана на гр.С.З. с площ от 251кв.м., съответстващ имот на имот пл.№ . в кв.. по плана на гр.С.З..

Видно от констативен нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, придобит по наследство № ., том . дело № .. от .. на Старозагорския нотариус, С. А., А.Г. и Г. Г. са признати за собственици на дворно място от 360 кв.м., представляващо кадастралната основа на парцел . в кв.357 по плана на гр.С.З..

С нотариален акт № ., том V, дело № .. от 24.11.1942г. за покупко-продажба, И. М. е придобил право на  собственост на нива в землището на гр.С.З., находяща се в *** от 326кв.м.

Видно от нотариален акт за собственост по регулация № 81, том І, дело № 834/1962г., Д. Ж.Д. и И. С.М. са придобили право на собственост от 28 кв.м., придаващо им се от улица към собственият им парцел VIII-8126,8127 в кв.257 по плана на гр.С.З..

Видно от нотариален акт № ., том V., дело № .. от .., Г.Г.М. е прехвърлила на сина си С.И. М. 1 /2  ид.част от дворно място и постройките в него с площ от 300 кв.м., представляващо имот пл.№ . в кв.258 по плана на гр.С.З..

Видно от нотариален акт за дарение на недвижим имот № ., том ., дело № .. от 02.12.1997г. на Нотариус при СРС., С.И. М. е дарил на децата си И.Д. и Е.М., дворно място с постройките в него от 300 кв.м., представляващо имот с пл.№ ., урегулирано в парцел . в кв.257 по плана на гр.С.З.. От този нотариален акт се установява, че И.С.Д. е придобила право на собственост върху идеална част от недвижим имот по силата на дарение, поради което съпругът й Г.А.Д. не е придобил собственост върху част от недвижимия имот.

       В първоинстанционното производство е назначена и изслушана съдебно – техническа експертиза. От експертното заключение се установява, че първоначалният кадастрален и регулационен план на  *** е одобрен със Заповед № .. на министъра на МРРБ. По този план имотите на ищеца представляват имоти пл.№ ., отреден за парцел . и пл.№ ., отреден за парцел VII-9585,9586 в кв.257. Този план се съхранява в архива на МРРБ гр.С. , а не в Община С.З.. Със заповед № 860/25.11.1960г. е одобрен кадастрален и регулационен план на гр.С.З. за кв.257, където имотите на ищеца представляват имот пл.№ 8125, отреден за парцел IX-8124,8125 и имот пл.№ 8126, отреден за парцел .. Със заповед № 1663/29.06.1964 г. е одобрен кадастрален и регулационен план на гр.С.З. за кв.257,който няма никаква разлика с одобреният план от 1960 г.„ където имотите на ищеца представляват имот пл.№ 8125 отреден за парцел IX-8124,8125 и имот пл.№ 8126 отреден за парцел .  През 1989 година е одобрен нов кадастрален и регулационен план за кв.257 по плана на гр.С.З. със заповед № . г., в който имотите на ищеца Ж.Ж. са под кадастрални номера пл.№ 8125 и пл.№ 8126 отредени за парцел V- . в кв.257. С решение № .. на Общински съвет гр.С.З., е одобрен нов кадастрален и регулационен план на гр.С.З. за *** Имотите на ищеца представляват УПИ . и УПИ . в кв.257. С одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.С.З., одобрени със заповед № .. и одобрено изменение със заповед № КД- .. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.С.З., имотите на ищеца представляват поземлени имоти с идентификатори № . и № ..

Районния съд се е позовал на заключението на  вещото лице,че при съпоставка на кадастралния и регулационен план на *** по плана на гр.С.З., одобрен с Решение № .. на Общински съвет гр.С.З. и кадастралната карта на гр.С.З., одобрена със заповед № .. на Директор на АГКК гр.С. и изменение на кадастралната карта със заповед № .. на Началника на СГКК гр.С.З., се установява, че има несъществена разлика в имотите на ищеца и тя е както следва: Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта е с площ 237 кв.м. и е идентичен с УПИ . в кв..*** който имот е с площ 235 кв.м., в т.ч. придаваеми от улица 2 кв.м. и отчуждаеми за улица 1 кв.м. Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5159 по кадастралната карта е с площ 303 кв.м. и е идентичен с УПИ . в кв.257*** по действащия регулационен план, който имот е с площ 300 кв.м, в т.ч. отчуждаеми за улица 3 кв.м. В случая между първите имоти разликата е от 2кв.м., а във втория случай разлика няма. В този случай непълнота или грешка в регулационния план на кв.257*** по плана на гр.С.З. и кадастралната карта на гр.С.З. няма. Според вещото лице, не       е налице грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.С.З. за имоти с идентификатори .. Разминаване        между границите по регулация на кадастралния и регулационен план, одобрен с Решение № . г. на Общински съвет гр.С.З. на кв.257*** и границите на имоти с идентификатори . по действащата кадастрална карта няма.  Не     е налице грешно или непълно заснемане на имотите на ищеца, както и разминаване на граници по кадастралната карта на гр.С.З., одобрена със заповед № РД-18-.. на Директор на АГКК гр.С. и изменение на кадастралната карта със заповед № . г. на Началника на СГКК гр.С.З. и по сега действащия кадастрален и регулационен план, одобрен с Решение № . г. на Общински съвет гр.С.З. .

 Според вещото лице, по кадастралния план, одобрен със заповед № .. имотите на ищеца представляват имоти пл.№№ 9584 и 9585. По кадастралния план, одобрен със заповед № .. и заповед № .. имотите на ищеца представляват имоти пл.№№ .. По кадастралния план, одобрен със заповед № .. имотите на ищеца представляват имоти пл.№№ . урегулирани в парцел ..По кадастралния план одобрен с решение на Общински съвет гр.С.З. № . г. имотите представляват имоти пл.№№ . и . урегулирани в УПИ .и УПИ ..  В момента на място е приложен последният кадастрален и регулационен план от 2007г., а основа за изработването му е послужил предходния кадастрален и регулационен план от 1989 година. В Община С.З. не са били открити данни за заплащания и протоколи за придаваеми места от и към имотите на ищеца. Вещото лице установява,че има различия между действащия кадастрален и регулационен план от 2007 г. и регулационните планове от 1960г. и 1964г. Те са следните: Различна кадастрална основа, оттам и номерация на имотите на ищеца и ответниците; Различно отреждане по регулация, оттам и различна кадастрална основа; Регулационните граници минават по имотните..При съвместяване на плановете е видно, че имот пл.№ 8.от плановете от .г. и .г., съответства на имот пл.№ 5158 от действащия кадастрален и регулационен план, а имот пл.№ 8125 от плановете от 1960 г. и 1964 г. съответства на имот пл.№ .от действащия план.По действащия кадастрален и регулационен план отреждането е за УПИ I.и УПИ ., а в плана от. г. отреждането за имотите е ..При този план регулационната граница минава по фасадата на съществуваща "паянтова жилищна сграда" - ПМЖ в имот пл.№ 8127 и има придаваеми и отчуждаеми места по регулация между имоти пл.№№ 8125 и 8124. Различията в регулационните планове от 1960г. и 1964г. и регулационния план от 1989г. се изразяват в това, че в плановете от 1960г. и 1964г. съществува парцел VIII, който е отреден за имоти с пл.№№ 8126 и 8127 и парцел IX, който е отреден за имоти с пл.№№ 8124 и 8125. По плана от 1989г. отреждането по регулация е променено - като за имоти с пл.№№ 8125 и 8126 е отреден парцел V-8125,8126. При този план регулационната граница между имот 8124 и 8125 не минава по имотната граница, а има придаваеми места по регулация. Регулационната граница между имот пл.№ 8126 и имот пл.№ 8127 минава по западната фасада на съществуващата сграда, означена като „ПМЖ" в имот пл.№ 8126 и за имот пл.№ 8127 е отреден самостоятелен парцел IV-8127. Различията между кадастралните планове от 1958г. и плановете от 1960г. и 1964г. са в различната кадастрална основа и номерация на имотите, както и различно отреждане по регулация, което е във връзка с различната кадастрална основа.При съвместяване на плановете имот пл.№ 8125 от плановете от 1960г. и 1964г. , съотвества на имот пл.№ 9584 от плана от 1958г., а имот пл.№ 8126 от плановете от 1960г. и 1964г. съответства на имот пл.№ 9585 от плана от 1958г. Северозападната граница между имоти пл.№№ 8126 и 8127 в точката която е в дъното на имотите по плана одобрен от 1958г., се е намирала с 2 м. на север от постройките в имот пл.№ 8126 и не тангира с фасадите на постройките както е показано на плана от 1960г. Няма отклонение на тази граница в точката към улицата.Югозападната граница между имоти пл.№№ 8125 и 8126 и имоти пл.№№ 8131 и 8132 по плана одобрен от 1958 г., се е намирала на 0.90 м на запад от границата отразена в следващия кадастрален план от 1960 г.

   Настоящата инстанция изцяло споделя възприетата от районния съд фактическа обстановка по делото и направените правни изводи.

 

           Предмет на иска по чл.53 ал.2 изр.2 ЗКИР е установяване правото на собственост на ищеца върху частта от дворното място, заключена между погрешно нанесените според ищеца в кадастралната основа, имотни граници с имотите на ответниците и твърдените верни имотни граници към минал момент, а именно - към момента на одобряване на действащия регулационен план.

         Производството по чл.53 ал.2 ЗКИР е специално производство и предполага пропуск/грешка или непълнота/ при нанасянето на всички имоти в действащите КК и ПУП на съответното населено място.Когато,по една или друга причина,някой от имотите не е нанесен при изготвянето на действащата КК на населеното място,процедурата е административна и се развива пред областната администрация.Само и доколкото няма спор за собственост,отказът да се нанесе един имот по административен ред,предвиден в ЗКИР,е  процесуална предпоставка да се упражни иск за защита правото на собственост.Когато нанасянето на конкретен недвижим имот е свързано с конкуриращи права на собственост между лицата,чиито имот не е нанесен и тези на лицата,на които е нанесен изцяло или отчасти “чуждия” имот и е налице спор за принадлежността на вещното право,то преюдициалността на спора за собственост към един минал момент предполага приоритетно разрешение и се включва имплицитно в предмета на произнасянето налице ли е грешка или непълнота при нанасянето на имотите в КК.

         Следва да се направи извода,че ищецът предвид наличните по делото доказателства има правен интерес от завеждането на настоящия иск. Настоящата инстанция споделя извода на първоинстанционния съд,че предявения иск е неоснователен и недоказан. Не са налице предпоставките,обуславящи уважаването на исковата претенция. На осн.чл.272 ГПК въззивният съд препраща към мотивите на първата инстанция. Приетия  като писмено доказателство по делото протокол от 13.09.2012 г. на Община Ст.Загора е неотносим към предмета на делото.       

         Поради гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно. Поради това същото следва да бъде потвърдено.

 

        Водим от горните мотиви, ОС

 

                                                   Р  Е  Ш  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение №653/13.06.2012г. по гр.д. №1582/2011 г. по описа на СРС.

 

       ОСЪЖДА  Ж.Д.Ж. ЕГН ********** ***-къща да заплати на И.С.Д. ЕГН ********** и Е.С.М. ЕГН ********** и двамата с адрес:*** сумата 780 лв./седемстотин и осемдесет лева/-разноски в производството.

 

       ОСЪЖДА  Ж.Д.Ж. ЕГН ********** с п.а.  да заплати на Ф.Г.Г. ЕГН ********** със съдебен адрес:*** адв.Е.Н. сумата 200лв./двеста лева/-разноски в производството.

 

        ОСЪЖДА    Ж.Д.Ж. ЕГН ********** с п.а.да заплати на Д.Г.С. ЕГН ********** и П.М.С. ЕГН ********** и двамата със съдебен адрес:*** адв.Е.Н. сумата 200лв./двеста лева/-разноски в производството.

 

         ОСЪЖДА  Ж.Д.Ж. ЕГН ********** с п.а. да заплати на А.Д.А. със съдебен адрес:*** адв.Е.Н. сумата 100лв./сто лева/-разноски в производството.

 

          Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: