Р Е Ш Е Н И Е

 

23                                         11.01.2013г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на дванадесети декември                               две хиляди и дванадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                                        РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:

                                                                       МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 492 по описа за 2012 година.

 

Производството е образувано по въззивната жалба на адв. Б.Б. като пълномощник на М.А.И. и А.М.И. против решение № 945 от 25.08.2011г.,  и по въззивна жалба на А.К.М. против допълнително решение № 645 от 11.06.2012г., постановени по гр.дело № 1517/2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с които се отхвърля иска на М.А.И. и А.М.И. против А.К.М., М.К.А. и против С.П.К. и Т.И.К. за предаване владението на 23 кв.м, представляващи ивица от имота на ответниците по протежението на границата между съседните имоти на страните в кв.288 по плана за регулация, одобрен със заповед № 888/ 29.03.2007г. на Общински съвет-Стара Загора, погрешно изместена с 0,75м на юг по протежение на улицата като неоснователен и недоказан; присъдени са разноски; допуска се поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 945/25.08.2011 г. по гр.д. № 1517/2010 г. на СтРС на л.2, стр.4 в пасаж 1 на шести ред след думите „гр. Стара Загора, ул. „”, № и пред думите „За предаване владението” да се чете „както и против Й.М.К.,***; уважава се като основателен иска на М.А.И. и А.М.И., и се признава за установено по отношение на ответниците А.К.М., М.К.А., Й.М.К., и против С.П.К. и Т.И.К. – наличието на грешка в кадастралната основа в отразяването на границата между съседните имоти на страните – от юг имот № 502.5379, за който е образуван УПИ VІІ в кв.288 по плана за регулация, одобрен със заповед № 888/29.03.2007 г. на ОбС – Стара Загора, а от север имот № 502.5378, за който е образуван УПИ VІ в кв. 288 по плана за регулация одобрен със заповед № 888/29.03.2007 г. на ОбС – Стара Загора, погрешно изместена с 0,75 м на юг от страната по протежение на улицата.

 

Въззивниците М.А.И. и А.М.И. са останали недоволни от постановеното решение, поради което го обжалват в срока. Считат, че решението е недопустимо, неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с доказателствата. Молят да бъда обезсилено като недопустимо или да се отмени като незаконосъобразно. Излагат подробни съображения, които са докладвани в съдебно заседание. Претендират разноски.

 

Въззивникът А.К.М. е останал недоволен от допълнителното решение, постановено по делото, поради което моли да бъде отменено като неправилно. Решението било порочно поради неправилно приложение на закона и постановяването му при съществено процесуално нарушение. Излага съображения, които съдът е докладвал в съдебно задседание. Счита, че решението следва да бъде отменено и делото върнато за ново разглеждане със задължителни указания за изготвяне на доклад по делото и даване на възможност на страните да предприемат съответни процесуални искания.

 

Въззваемите М.К.А. и Й.М.К., редовно и своевременно призовании, не се явяват не изпращат представител и не вземат становище по жалбите.   

 

Въззиваемите С.П.К. и Т.И.К., в становището си по жалбата заявяват, че предоставят на съда да реши.

 

         След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

Предявен е иск за установяване на грешка в кадастралната карта с правно основание чл.53, ал.2 от ЗКИР. 

Ищците М.А.И. и А.М.И. твърдят в исковата си молба, че били съсобственици при равни права на недвижим имот, а именно дворно място, заедно с жилищна сграда, цялото място от 260 кв.метра, находящо се в гр.Стара Загора на ул.”…” №…, съставляващо недвижим имот планоснимачен № 8622, парцел Х-8622, 8623 в кв.288 по плана на гр.Стара Загора. Твърдят, че от север имотът им граничил с този на ответниците А.К.М., М.К.А., С.П.К. и Т.И.К.. Сочат, че по действащият ПУП на кв.Македонски”, одобрен с Решение № 888/29.03.2007г., имотът на ищците бил под № 5379, включен в УПИ VII - 5379, 5380 кв.288, а на ответниците № 5377, 5378, включени в УПИ -5377, 5378. Дворищната регулация между горните УПИ минавала по имотните граници между имот № 5379 /на ищците/ и имоти № 5377 и 5378/на ответниците/. Твърдят още, че било допуснато отклонение при пренасянето на границата между посочените имоти, като със 75см. били преместени регулационните граници между УПИ и УПИ VІІ в кв.288,   както  съответно   и   имотната   граница   между   ПИ   5379   и   ПИ   5378  от кадастралната карта била преместена със 75см. в УПИ VII, съответно в ПИ 5379 от изток откъм улицата. Допусната била фактическа и правна грешка, като неправилно отразената имотна граница между имотите на ищците и ответниците следвало да минава на 75см. северно от посочената в плана, като ищците били собственици на тази ивица от имота, с площ от 23 кв.метра. Ответникът А.К.М. взема становище, че искът е неоснователен и недопустим, тъй като между същите страни и на същите основания имало влязло в законна сила решение по гр.д.№ 235/2007г. по описа на СтЗРС, където регулационната и имотна граница, за която спорили страните била очертана, не била допусната грешка. По стария и по действащия план площта на имота на ищците била 227 кв.метра, а на ответниците 228 кв.метра. Ответниците М.К.А., Й.М.К., С.П. К. и Т.И. К. не вземат становище по иска.

Въз основа на твърденията на страните, въззивната инстанция приема, че е налице спор за имуществено право, поради грешка в кадастралната карта, представляваща неправилно отразена граница между имотите на ищците и ответниците, навлизаща в имота на ищците, който спор, следва да се разреши по съдебен ред – чл.53, ал.2 от ЗКИР. Производството по чл.53, ал.2 от ЗКИР включва не само искане за установяване на непълнота или грешка в кадастралната карта, но и искане за установяване съществуването на претендираното имуществено право в патримониума на ищците към момента на одобряване на действащия подробен устройствен план.

От представения по делото нотариален акт № ,том , дело № г. на Нотариус при СРС се установява, че А.М.И. и М.А.И. са собственици на по 1/2 ид.част от следния недвижим имот: дворно място, заедно с намиращата се в него жилищна сграда, цялото място с площ от 260 кв.метра, находящо се в град Стара Загора, на ул.”…”, съставляващо недвижим имот планоснимачен № 8622, за който имот е отреден парцел Х-8622, 8623, в квартал 288 “Г.Гърбачев по плана на гр.Стара Загора, при граници на парцела: ул.Стръмна, парцел ІХ-8620, 8621; парцел XI - 8624, парцел ІІ-8630 и парцел ІІІ-8631, 8632.

От приложеното гр.д.№ 235/2007г. по описа на Старозагорския районен съд се установява, че М.А.И. и А.М.И. са предявили против А.К.М., М.К.А., С.П. К. и Т.И. К. иск по чл.109 от ЗС за преустановяване на неоснователно поведение на ответниците, премахване на незаконни строежи, на вътрешните регулационни линии, и оградата, изградена в южната част на парцела на ответниците и за възстановяване на границите, който иск е отхвърлен като неоснователен.

От представения по дело № 235/2007г. по описа на СтРС,  нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № , том , регистър , дело № г. се установява че К.А.М. е бил собственик на следния недвижим имот: дворно място, в местността „Юсеин – Челебийка от 261 кв.метра, който имот със саморъчно завещание № , н.д.№ … г., е завещал след смъртта си на синовете си М. К. А. и А.К.М., както и на съпругата си З.И.М.. С нотариален акт № , дело № г. за дарение на недвижим имот М. К. А. е дарил на сина си Й.М. К. собствената си 1/2 ид.част от дворно място от 216 кв.метра - кадастралната основа на имот пл.№ 8621 от парцел ІХ-8620,8621, в кв.288 - на ул.”…” №…, и първия етаж от източния близнак на масиванта двуетажна жилищна сграда, построена в дворното място и 1/2 ид.част от общите части на сградата.

От приложеното гр.д. № 235/2007г., се установява, че със Заповед № 50/10.01.2007г. на кмета на Община Стара Загора, е отказано извършване техническа анкета и попълване на кадастралния план на кв.Македонски, гр.Стара Загора, одобрен от Агенцията по кадастъра със заповед № 300-4-86/12.12.2002г., собственост на: за ПИ 5377, 5378 - С. П.К., Т. И.К., А.К.М., М. К.А. и за ПИ 5379, 5380 - А.М.И., М.А.И., С.В.Д., с мотива, че когато непълнотите и грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след разрешаване на спора по съдебен ред.

От представеното строително разрешение № РС – И 549 от 02.11.2009г. е видно, че ответниците са получили разрешение да извършат строителство на ограда по южната регулационна граница на имота си.  

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, която е представила основно и допълнително заключение. От основното заключение на вещото лице се установява, че кадастралните граници на имотите съвпадат с имотните граници по кадастралната карта, като е допуснато отклонение в пренесената регулационна граница между УПИ ІХ-8620,8621 и УПИ Х-8622, 8623 в кв.288 по плана от 1966 г. и границата в сега действащия план - с линейно отклонение 0,75м. Вещото лице сочи, че регулационната граница между УПИ -5377,5378 и УПИ -5379,5380 в кв.288, съответно и имотната граница между ПИ № 5378 и ПИ 5379 от кадастралната карта е преместена с 0,75м в УПИ VІІ-5379,5380, съответстващ ПИ № 5379 от изток. От обясненията на вещото лице при изслушването му в съдебно заседание се уточнява, че регулационната граница следва да се измести на север в поземления имот на ответниците, при което имота на ответниците ще се намали с 12 кв.м., на база тези 0.75 м., съответно да се увеличи имота на ищците. От допълнителното заключение на вещото лице, на база на кадастралния план, одобрен със заповед № 888 от 29.03.2007г. се установява, че имота на ответниците - № 5378 е с площ от 228 кв.метра, а този на ищците - имот № 5379 е с площ от 227 кв.метра.  Съдът възприема изцяло заключенията на вещото лице като компетентни и добросъвестно изготвени, същите не се оспорват от страните.

 

От заключението на вещото лице по категоричен начин се установява допусната фактическа грешка в отразяването на регулационната граница между имотите на ищците и ответниците, която е допусната при изработване на новия план от 2007г. Ето защо, въззивната инстация намира, че иска на М.А.И. и А.М.И., за признаване за установено по отношение на ответниците А.К.М., М.К.А., Й.М.К., С.П.К. и Т.И.К., наличието на грешка в кадастралната основа в отразяването на границата между съседните имоти на страните – от юг имот № 502.5379, за който е образуван УПИ VІІ в кв.288 по плана за регулация, одобрен със заповед № 888/29.03.2007 г. на ОбС – Стара Загора, а от север имот № 502.5378, за който е образуван УПИ VІ в кв. 288 по плана за регулация одобрен със заповед № 888/29.03.2007 г. на ОбС – Стара Загора, погрешно изместена с 0,75 м на юг от страната по протежение на улицата, е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

 

При така установената фактическа обстановка, районният съд   неправилно е  приел, че правното основание на предявения иск е чл.108 от ЗС, за предаване на владението на ивица от имота с площ от 23 кв.м. и е разгледал  правен спор, с който не е бил сезиран. В исковата молба липсват обстоятелства, обосноваващи предявен иск за собственост на имот, тъй като изобщо не са изложени обстоятелства относно това в чие владение се намира спорната част от имота.

Правната квалификация на иска се определя от съда, съобразно въведените от ищците твърдения. Когато в нарушение на принципа на диспозитивното начало, съдът се е произнесъл по предмет, с който не е бил сезиран и е определил предмета на делото въз основа на обстоятелства, на които страната не се е позовала, тогава решението е недопустимо, тъй като е разгледан иск на непредявено основание. В този смисъл е съдебната практика – Решение № 16 от 24.03.2011г. на ВКС по т.д.№ 354/2010г. , І ТО. 

Поради изложените съображения, обжалваното решение № 945 от 25.08.2011г., постановено по делото се явява недопустимо и следва да бъде обезсилено. Тъй като по делото са събрани всички относими към предмета му, доказателства и след връщането му за поправка на ОФГ в решението по отношение на ответника Й.М.К., съдът се е произнесъл и по предявения иск с правно основание чл.53, ал.2 от ЗКИР в допълнително решение № 645 от 11.06.2012г. като е уважил иска, това решение следва да бъде потвърдено.  

 

В полза на въззивниците М.А.И. и А.М.И. следва да се присъдят направените пред двете инстанции разноски в размер на лв., от които … лв. за внесена държавна такса, … лв. – възнаграждение за адвокат и … лв. – възнаграждение на вещо лице.

 

Предвид горните съображения, и на основание чл.270, ал.3 и чл.271, ал.1 от ГПК, Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 945 от 25.08.2011 г., постановено по гр.дело № 1517/2010г., по описа на Старозагорския районен съд.

 

ПОТВЪРЖДАВА допълнително решение 645 от 11.06.2012г., постановено по гр.д.№  1517/2010г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

ОСЪЖДА А.К.М., Минко К.А. и Й.М.К.,***, С.П.К. и Т.И.К.,***, да заплати на М.А.И.,  ЕГН ********** и  А.М.И. с ЕГН **********,*** сумата от … лв. /… ст./, представляващи направените поделото разноски за двете инстанции.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: