Р Е Ш Е Н И Е

 

  37                                        21.01.2013г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на деветнадесети декември                            две хиляди и дванадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                                        РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:

                                                                       МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА     въззивно гражданско дело N 505 по описа за 2012 година.

        

Производството е образувано по въззивната жалба на адв. Н.Я. като пълномощник на П.И.П. против решение № 966 от 27.09.2012г., постановено по гр.дело № 3862/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се осъжда ответника П.И.П.  да предаде владението на 30,06 % от общо помещение - пералня, находящо се в сутерена на сградата, намираща се в гр.Стара Загора, ул…., с площ на пералнята от 12 кв.м, при граници – подробно описани, на ищците В.Д.М., В.Д.И., Х.И.Х., Р.П.Р., И.Г.Т., М.К.М., Д.К.Т.-Милчева, Е.С.А., Н.Ж.С. и Г.Ж.Г.; присъдени са разноски.

 

Въззивникът е останал недоволен от постановеното решение, поради което го обжалва в срока. Счита, че районният съд неправилно приел, че предявения иск е основателен и доказан. В обжалваното решение липсвала правна квалификация на предявения иск. Моли да се отмени обжалваното решение изцяло. Претендира за разноските в двете съдебни инстанции. 

 

Въззиваемите, чрез пълномощника си, адв. Д.П. оспорват изцяло жалбата и молят да бъде оставена без уважение като неоснователна, и съдът да постанови решение, с което да потвърди решението на Старозагорския районен съд като правилно и законосъобразно и да присъди   разноските по делото.

 

След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Производството е с правно основание чл.108 от ЗС.

 

Ищците В.Д.М., В.Д.И., Х.И.Х., Р.П.Р., И.Г.Т., М.К.М., Д.К.Т.-Милчева, Е.С.А., Н.Ж.С., Г.Ж.Г.  твърдят, че били етажни собственици с апартаменти във вход „…” на ул….в Стара Загора. Ответникът притежавал апартамент № на ІІ -ри етаж, в същата сграда. Всички етажни собственици били собственици и на прилежащите към апартаментите съответни идеални части от общите части на сградата, и от общите помещения, едно от които - пералня, находяща се в сутерена на сградата, при площ на пералнята от 12 кв.метра. Ответникът неправомерно използвал за себе си това помещение, като лишавал останалите етажни собственици от ползването на тази обща част. Многократно го канили да освободи общото помещение, но той отказвал. Молят ответника да бъде осъден да предаде на ищците владението на описаното помещение - пералня, находяща се в сутерена на сградата, на ул…., с площ от 12 кв.метра, при граници - от север - мазе на Г. и Н.Т., изток - двор, юг-помещение за смет и запад - склад на магазин. Ответникът П.И.П. твърди, че искът бил предявен срещу ненадлежна страна.  Сочи, че с нот.акт му бил дарен апартамент № 4, на ет.2, заедно с избеното помещение - №, което било преустроено на павилион за плодове и зеленчуци. Същото обаче, се ползвало от ЕООДП.П.-84,  а ответникът нито го владеел, нито го ползвал. Искът бил и неоснователен - на този адрес по документи имало само едно общо помещение - перално, което до 1997г. било млечна кухня, през 1997г. преустроено в „Магазин за кафе, с площ от 38 кв.метра и по решение на общото събрание се отдавало под наем от 2003г. Преустроеното помещение с площ от 11,56 кв.метра било част от мазето, владяно още от баба му и дядо му, след това от родителите на ответника, поради което се позовава на института на давностното владение. Още повече, че останалите съсобственици дали съгласие за извършеното преустройство на мазе № …. От техническите специалисти не било констатирано нарушение на процедурата по преустройство. Твърди, че общото перално помещение и мазе №били преустроени в самостоятелни обекти за търговска дейност, като двете помещения имали обща граница за мазето – от юг и на север за пералното помещение – носеща стена, част от конструкцията на сградата.  

 

Безспорно е установено, че ищците и ответника са собственици на самостоятелни обекти в жилищната сграда в гр.Стара Загора, ул. /бивша ул….вх….по нотариален акт/, като всеки от тях притежава и съответни припадащите се идеални части от общите части  и помещения на жилищната сграда, съгласно посоченото в приложените нотариални актове. Не е спорно обстоятелството, че ответникът П.И.П. притежава апартамент № , заедно с прилежащото избено помещение № …, при граници на същото: север – стълбище; юг – пералня; изток - двор и запад – коридор. Границите на претендираното от ищците общо помещение, находящо се в сутерена на сградата, съгласно приложените нотариалните актове на собствениците са: север - мазе на Г. и Н.Т. /понастоящем собственост на П.И.П. -мазе № /; изток – двор; юг - помещение за смет и запад - склад на магазин, не е посочена площта му.

 

За изясняване на селото от фактическа страна е назначена съдебно – техническа експертиза, която е представила заключение.

От заключението на вещото лице е видно, че сутерена на сградата е претърпял промяна и по-конкретно на помещенията южно от стълбището. Променено е предназначението на част от обектите. Изхождайки от отразеното в нотариалните актове, южно от стълбището на вх.Б, ограничени между носещия зид на стълбищното рамо и носещия ограждащ зид на южната фасада жилищната сграда е трябвало да се намират Мазе № , Пералня и Помещение за смет. При огледът и замерването на място вещото лице  счита, че евентуално на мястото на помещението за смет, отразено като обща част във всички нотариални актове, е обособен търговски обект, който е имал различно предназначение през годините. В момента се ползва като обща част от блока. От обяснителна записка, приложена към делото, се установява, че през 1997г. е изготвен проект за Преустройство на общо помещение в жилищен блок, находящ се в гр.Стара Загора, ул…., който до този момент е действал като детска млечна кухня, в „Магазин за насипно кафе, пакетирани захарни изделия и безалкохолни напитки. В Обяснителната записка е отразено, че с проекта в търговската част на магазина се обособяват две зали с отделни търговски щандове -едната - за кафе и пакетирани захарни изделия и друга - за алкохолните напитки. Складовете за пакетирани захарни изделия, за кафе и амбалаж са отделени от търговските зали с преградни стени от тухлена зидария. В обяснителната записка е отразено, че магазинът разполага със самостоятелен санитарен възел и мивка в предверието му, които са съществували преди преустройството. По искане  на П.И.П. е проведено общо събраните на ЕС и етажните собственици са дали съгласие за преустройство на собственото му мазе № …. Съгласно изготвен и одобрен инвестиционен проект, на основание издадена скица от Община Стара Загора № 5085/20.10.2005г. , задание за проектиране от възложителя и Разрешение за строеж № РС – И 111/14.02.2006г. за преустройство на избено помещение № 6, е изпълнено преустройство в павилион за плодове и зеленчуци. От изготвения одобрен архитектурен проект, приложен по делото се вижда, че е изготвено архитектурно разпределение на съществуващото положение на две помещения южно от стълбището, преди да бъде извършено преустройството на едното от тях в “Павилион за плодове и зеленчуци”.

Въззивната инстация не възприема заключението на вещото лице в частта му, че от отразените граници в нотариалните актове, приложения към делото архитектурен проект за преустройство на избено помещение № 6 в “Павилион за плодове и зеленчуци”  и писмо от 31.05.2010г. на РДНСК и от извършения оглед на място, може да бъде изразено техническо становище, че извършеното преустройство на мазе № …, в “Павилион за зеленчуци и плодове “ е станало в другото помещение, тоест в помещението южно от него – общото перално помещение.

За да мотивира становището си, съдът изхожда от установеното в заключението на вещото лице, че първоначалния проект, съгласно който е била изградена сградата в която се намира процесното мазе, е унищожен по информация на техническата служба на Община Стара Загора, поради което технически е невъзможно да бъде съпоставено първоначалното разпределение на сутерена и фактическото положение сега.  От заключението на вещото лице, се установява, че към момента на огледа на юг от стълбището съществуват следните помещения: мазе № …, южно от него “Павилион за плодове и зеленчуци” и  преустроеното общо помещение, представляващо “Магазин за насипно кафе, пакетирани захарни изделия и безалкохолни напитки”. Относно идентичността на тези помещения,  с помещенията по първоначалния проект на сградата, вещото лице не може да се отговори, тъй като не съществува първоначален проект и няма как да се направи сравнение и да се посочи какви помещения са съществували по първоначалния проект с размери и граници. Такова съпоставяне не може да бъде извършено и защото в приложените нотариални актове на собствениците на апартаменти в сградата и на общите части и помещения не е посочена площта на общото помещение – пералня, нито на мазе № 6.

В заключението си вещото лице е измерило площта на трите помещения, като мазе № … е с полезна площ от 8.72 кв.м., при граници : север - стълбище, юг – помещението, преустроено в “Павилион за плодове и зеленчуци”, изток – двор, запад – коридор. “Павилионът за плодове и зеленчуци” е с площ 9.90 кв.м., при граници : север – мазе № 6, юг – част от магазин, изток – двор, запад – коридор. Магазинът за насипно кафе, пакетирани захарни изделия и безалкохолни напитки” с полезна площ 38 кв.м., при граници: север – “Павилион за плодове и зеленчуци”, общия коридор  и мазе № 7, юг – поща и клуб, изток – двор, запад – част от клуба.  

Вещото лице е установило, че между Магазина за насипно кафе, пакетирани захарни издалия и безалкохолни напитки, и преустроеното помещение “Павилион за плодове и зеленчуци” има преграден тухлен зид, с дебелина 25 см.

 

Безспорно се установи по делото, че границите на общото перално помещение, посочени в нотариалните актове на собствениците и границите на съществуващото помещение “Павилион за плодове и зеленчуци” не съвпадат.  Пералнята е с граници: от север – мазе на Г. и Н.Т. /мазе № …/, от изток – двор, от юг – помещение за смет, и от запад – склад за магазин. При така посочените граници, на пералното помещение, съществували към момента на построяване на сградата, е налице различие с границите на мазе № …, което е преустроено в “Павилион за плодове и зеленчуци” . В нотариалния акт на ответника мазе №  … е с граници: север – стълбище, юг – пералня, изток – двор, запад – коридор. Одобреният инвестиционен  проект за преустройство на избено помещение № …, касае следните граници, по приложените чертежи: север – складово помещение, юг – складово помещение, изток – двор, запад – коридор.

При така посочените граници, съдът намира, че преустроеното помещение “Павилион за плодове и зеленчуци”, граничи на юг с общото пералното помещение, а пералното помещение – на север с “Павилион за плодове и зеленчуци”, Източната граница – двор, съвпада и при двете помещения. Западната граница е различна, на Преустроеното помещение – коридор, а на пералното помещение – склад на магазин.

С оглед на така установеното, съдът намира, че общото перално помещение към настоящия момент се намира на юг от преустроеното помещение “Магазин за плодове и зеленчуци”. Съгласно Приложение 1 към заключението на вещото лице, тъй като пералнята не граничи с коридор от запад, а със склад, е видно, че тя се намира от юг на Павилиона за плодове и зеленчуци. 

 

         В подкрепа на това становище е и обстоятелството, че преустроеното помещение не е било водоснабдено, за разлика от Магазина за насипно кафе, захарни изделия и безалкохолни напитки, който освен корита и умивалници има и вертикален кран, който поема водите от боксовете.

Не на последно място при обясненията си в съдебно заседание, вещото лице заяви, че не може да каже със сигурност, че мазе № …е преградено и че преустроеното помещение не е мазе № …. 

 

От друга страна, не се спори по делото, че е  съществувало само едно общо помещение на етажните собственици, съгласно приложените нотариални актове, а такова общо помещение в сутерена на сградата е магазина за насипно кафе, захарни изделия и безалкохолни напитки, който през годините е бил отдаван под наем от етажните собственици.

Съгласно трайната съдебна практика, за да бъде уважен иска по 108 ЗС като основателен, следва да се установи наличието кумулативно на следните  предпоставки: ищеца да е собственик на вещта, предмет на иска; вещта да се намира във владение или държане на ответника; ответника да владее или държи вещта без да има основание за това.

 

         В случая не се установи  по категоричен начин наличието на първата предпоставка за уважаване на иска по чл.108 от ЗС– ищците да са собственици на процесното помещение. Това е така, защото не се установи идентичността на претендираното общо перално помещение с преустроеното от ответника помещение “Павилион за плодове и зеленчуци”.

 

Решението на Старозагорския районен съд, с което предявения иск е уважен като незаконосъобразно и неправилно, следва да бъде отменено. Вместо това следва да се отхвърли предявения иск с правно основание чл.108 от ЗС като неоснователен.

        

В полза на въззивника П. следва да се присъдят направените по делото разноски за двете инстанции в размер на  … лв., от които … лв. -адв. възнаграждение за двете инстанции, … лв. за възнаграждение на вещо лице пред първата инстанция и …лв. държавна такса за настоящата инстанция.

 

         Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ОТМЕНЯ решение от 966 № 27.09.2012г., постановено по гр.д.№ 3862/2011г. по описа на  Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения В.Д.М., ЕГН **********, В.Д.И., ЕГН **********, Х.И.Х., ЕГН **********, Р.П.Р., ЕГН **********, И.Г.Т., ЕГН **********, М.К.М., ЕГН **********, Д.К.Т.-Милчева, ЕГН **********, Е.С.А., ЕГН **********, Н.Ж.С., ЕГН ********** и Г.Ж.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес: гр.Стара Загора, ул…., вх…., ет., ап….-адвокатска кантора,  адв.Д.П. против П.И.П., ЕГН ********** ***, иск за осъждане ответника да предаде владението на общо помещение - пералня, находящо се в сутерена на сградата, намираща се в гр.Стара Загора, ул…., с площ от 12 кв.метра, при граници - от север - мазе на Г. и Н.Т., изток - двор, юг-помещение за смет и запад - склад на магазин като неоснователен.

    

ОСЪЖДА В.Д.М., ЕГН **********, В.Д.И., ЕГН **********, Х.И.Х., ЕГН **********, Р.П.Р., ЕГН **********, И.Г.Т., ЕГН **********, М.К.М., ЕГН **********, Д.К.Т.-М., ЕГН **********, Е.С.А., ЕГН **********, Н.Ж.С., ЕГН ********** и Г.Ж.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес: гр.Стара Загора, ул.…№…, вх…., ет., ап….-адвокатска кантора, адв.Д.П. да заплатят на П.И.П., ЕГН ********** ***, сумата от … / …/ лв., представляващи направените по делото разноски.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                                                 

                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: