Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 43                                     28.01.2013 г.                           град  Стара Загора

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На петнадесети януари                                                                                    Година 2013

в публично заседание, в следния състав :

                                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

        2. ТРИФОН МИНЧЕВ

 

 

Секретар: С.С.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Трифон Минчев въззивно гражданско дело номер 518 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е образувано по въззивна жалба от Д.Г.Т., Т.Т.Т. и Я.Т.Г. против решение № . г., постановено по гр. дело № 450/2012 г. по описа на Районен съд С.

 

С обжалваното решение е отхвърлен предявения иск по чл. 55, ал. 1 ЗЗД от Д.Г.Т., Т.Т.Т. и Я.Т.Г. против Г.С.Т. за заплащане на сумата от 3751.20 лв., която последният е получил от продажба и отчуждаване на земеделски земи, находящи се в землището на с. М., Община Ч., собственост на общия наследодател на страните Т.С.Т., б.ж. на, като неоснователен и недоказан.

 

Въззивниците Д.Г.Т., Т.Т.Т. и Я.Т.Г., чрез адв. Н. излагат доводи, че първоинстанционното решение незаконосъобразно и в пълно противоречие с материалния закон. Молят обжалваното решение да бъде отменено и постановено друго по съществото на спора, с което така предявения иск да бъде уважен. Претендират за разноски.

 

Въззиваемия Г.С.Т., чрез адв. Б. моли да се остави без уважение въззивната жалба и потвърди решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно.

 

Съдът, след като обсъди доводите и становищата на страните, ведно със събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

В исковата молба ищците твърдят, че са наследници на Т.Т.Т.. С влязло в сила решение на Районен съд – Ч., на наследодателя им бил възложен дял първи от изготвения и приет от съда разделителен протокол, а на ответника Г.С.Т. бил възложен дял втори. Ищците твърдят, че вписали протокола в Служба по вписванията при Районен съд – Ч., след това се обърнали към Общинска служба по земеделие, гр. Ч., относно промяна на собствеността, при което установили, че единият имот бил отчужден за автомагистрала, а с останалите  ответника се е разпоредил. Молят съда да постанови решение, с което да осъди ответника да им заплати сумата от 3751.20 лв., с която последният неоснователно се е обогатил за тяхна сметка на едно отпаднало основание. Ответника заявява, че предявеният иск е недопустим и неоснователен.

 

Видно от удостоверение за наследници № .., издадено от Кметство в с. М., Община Ч. се установява, че наследници на Т.С.Т., починал на .. са Я.Т. Ж. – дъщеря, С. Т.С. – син – починал 1969г. и оставил наследник - Г.С.Т. – ответник по делото.

 

На 18.07.1995 г. е сключен договор за делба между Я. Т. Ж. и Г.С.Т. на наследствените земеделски земи с възстановено право на собственост с решение по чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ останали в наследство от Т.С.Т., заверен от кмета на с. М.

 

С протокол № . г. на ПК, гр. Ч., на основание чл. 18ж, ал. 2 ППЗСППЗ, е признато и е определено за възстановяване правото на собственост на наследниците на Т.С.Т., върху описаните в протокола земеделски земи с план за земеразделяне – общо 81,500 дка, като корекция е направена въз основа на съдебно решение № . г. по гр. дело № . г. на Районен съд – Ч.. 

 

С решение № .. на ПК, гр. Ч.на основание чл. 27 от ППЗСППЗ, е възстановен правото на собственост на Я. Т. Ж., съгласно плана за земеразделяне на с. М.върху: нива от 8.000 дка, .. категория, местност: Ч., имот № .и др. селскостопански терен от 2.000 дка, ІХ категория, местност: В., имот № ., а с решение № 81 от 25.09.1997г. на ПК, гр. Ч. е възстановено правото на собственост на Г.С.Т., съгласно плана за земеразделяне на с. М. върху: 1. нива от 25.110 дка, .категория, местност: С., имот № ., по плана за земеразделяне; 2. нива от 14.600 дка, . категория, местност: А., имот № ., по плана за земеразделяне; 3. лозе от 3.348 дка, . категория, местност: И.имот № .по плана за земеразделяне; 4.нива от 22.664 дка, .категория, местност: К., имот № . по плана за земеразделяне; 5. нива от 8.000 дка, . категория, местност: К., имот № . по плана за земеразделяне; 6. нива от 9.400 дка,. категория, местност: А.имот № .  по плана за земеразделяне - въз основа на договор за делба ..

От удостоверение за наследници № .г., издадено от Кметство в с. М., Община С. е видно, че наследник на Я. Т. Ж.починала на .. е Т.Т.Т. – син

 

На 01.09.2003г. е закрита партидата на имот № ., находящ се в землището на с. М., ЕКАТТЕ …, Община Ч., представляващ  НИВА от 14,600 дка, местност: А.в землището на с. М., . категория, като имотът е разделен на три нови имота: имот №. с площ 2740 дка, имот №. с площ 4,765 дка и имот №. с площ 7,095 дка.

 

Новообразуваният имот № ., представляващ нива от 2,740 дка, в местостта: А., . Категория е отразена в историята на имота като частна собственост, придобина от Г.С.Т. чрез делба. Представена е и скица, заверена от ОСЗ, гр. Ч., от която е видно, че този имот е част от асфалтов път за с. М.

 

С нотариален акт за покупко-продажба № .. ответникът по делото Г.С.Т. е продал на „Б.” ЕООД, БУЛСТАТ: …. следния недвижим имот: Л03E от 2,348 дка., местност: И., в землището на с. М.. категория, имот № ., при граници: имоти №., № ., № 000129 и № ..

 

С нотариален акт за покупко-продажба № .. ответникът е продал на Г. Г. Г. следния недвижим имот: НИВА от 9,400 дка, местност: А.в землището на с. М., . категория, имот №., при граници: имоти № ., № . № ., №. и № ..

 

С влязло в сила решение № .. и протокол от . г. по гр.д. № .. по описа на Районен съд – Ч. е извършена съдебна делба на недвижимите имоти – земеделски земи, собственост на общия наследодател Т.С.Т., починал на 02.03.1960г., като на Т.Т.Т., ЕГН:********** бил възложен ДЯЛ ПЪРВИ, а на Г.С.Т., ЕГН: ********** – ДЯЛ ВТОРИ от изготвения и приет от съда разделителен протокол. В дял първи попаднали процесните три имота.

 

От удостоверение за наследници № 1 от 05.01.2011 г. издадено от кметството в с. М.Община С.наследници на Т.Т.Т., починал на . г. са ищците по делото.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

В чл. 55, ал. 1 ЗЗД са уредени три фактически състава. Според първия подлежи на връщане полученото при начална липса на основание. Според втория подлежи на връщане даденото с оглед на бъдещо основание, което не е могло да бъде осъществено. Според третия подлежи на връщане даденото с основание, което е отпаднало с обратна сила. Когато не са налице елементите на някои от тези три фактически състава и когато въобще липсва друга възможност за правна защита, а е увеличено без основание имущество на едно лице за сметка на имуществото на друго лице, обеднелият разполага с иск по чл. 59, ал. 1 ЗЗД.

 

В конкретния случай съдът намира, че правното основание на предявения иск е чл. 59 от ЗЗД. Това е така защото не може да се приложи разпоредбата на чл. 55, ал. 1, предложение трето – отпаднала основание. Липсва каквато и да е размяна на престации между страните по делото. 

 

Както правилно е разсъждавал СтРС, съгласно чл. 76 ЗН актовете на разпореждане на сънаследник с отделна сънаследствена вещ или идеална част от такава са абсолютно недействителни, нищожни. Нищожността на актовете на разпореждане отпада с обратно действие от момента на извършването им, ако при делбата вещта попадне в дела на разпоредителя.

 

В конкретния случай ответникът се е разпоредил – като е прехвърлил възмездно правото на собственост върху два от процесните недвижими имота на трети лица, като при извършване на съдебната делба по гр.д. № .. по описа на Районен съд – Ч.тези земеделски земи не са попаднали в негов дял, поради което и разпорежданията с тях са абсолютно недействителни. При това положение право на иск по чл. 55, ал. 1 от ЗЗД ще има приобретателят – купувач по сделките с ответника, но не и ищците по настоящето производство. За тях остава възможността да предявят субсидирания иск по чл. 59 от ЗЗД, но в  конкретния случай съдът намира, че не са налице предпоставките на чл. 59 от ЗЗД относно неоснователното обогатяване на ответника за сметка на ищците.

 

Както бе отбелязано по горе – сделките не са произвели вещно-прехвърлително действие и следователно собственици на имотите са ищците в настоящото производство. Ответникът по делото по никакъв начин не се обогатил за сметка на ищците, а тяхното имущество по никакъв начин не е намаляло за сметка на ответника.

 

По отношение на имота за който ищците твърдят, че е бил отчужден за автомагистрала Тракия, а обезщетението е било получено от ответника, съдът напълно споделя мотивите на първата инстанция, поради което на основание чл. 272 от ГПК, препраща към тях.

 

Предвид горното съдът намира, че решението е правилно, възприема мотивите му изцяло и препраща към тях и като такова, следва да бъде потвърдено. Въззивната жалба като неоснователна, следва да се остави без уважение.

 

Тъй като липсва искане за присъждане на разноски от въззиваемия, а и липсват доказателства за направени такива, съдът намира, че не следва да присъжда разноски в тази инстанция.

 

С оглед евентуалния обжалваем интерес, определен въз основа на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ГПК в размер на 3751,20 лв., настоящето въззивно решение не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 280, ал. 2 от ГПК.

 

Воден от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1007 от 08.10.2012 г., постановено по гр. дело № 450/2012 г. по описа на Районен съд С..

 

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   

 

                                                                                      

                                                                      

                                                                         ЧЛЕНОВЕ : 1.                                     

 

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                               2.