Р Е Ш Е Н И Е

 

  41 /25.01.2013 година                                                        Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На петнадесети януари                                                                        2013 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                               ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 538 по описа за 2012 година.

 

 

Обжалвано е решение № 1145/06.11.2012г., постановено по гр. дело № 3259/2012г., по описа на Старозагорския районен съд.

 

Въззивникът Р.А.Б. обжалва изцяло решението. Моли да се уважи жалбата му и присъдят разноските за двете инстанции.

 

Въззиваемият Община – С. чрез юриск. В. моли да се потвърди решението и присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявени са следните обективно-съединени искове:

инцидентен установителен иск за недействителност на трудов    договор по чл. 74 КТ и по чл. 344, ал. 1, т.т.1-3 КТ

 

От представеният по делото трудов договор № .. е видно, че ищецът е работил по трудово правоотношение на длъжност “началник отдел” в звено “Общински пазари” в Община – С.. Със заповед № .. трудовото правоотношение с ищеца е било прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ – работникът или служителят не притежава необходимото образование, или професионална квалификация за изпълняваната работа. В заповедта като причини е посочено “промяна на изискванията в длъжностната характеристика, утвърдена на .. за изпълнение на длъжността, свързани с вида на професионалното направление на висшето образование и съответната му степен, на които служителят не отговаря и с които е запознат на ..

 

По делото е представено предизвестие № .., с което ищецът е уведомен, е трудовото му правоотношение ще бъде прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. Това предизвестие е връчено на ищеца на .., поради което съдът счита, че работодателят е изпълнил задължението си по чл. 328, ал. 1, във вр. с чл. 326, ал. 2 от КТ.

 

Ищецът е предявил и инцидентен установителен иск за прогласяване недействителността на трудов договор № .. Като основание се сочи противоречието на трудовия договор с изискванията за заемане на длъжността, установени в длъжностната характеристика.

 

Видно от т. 10 от представената длъжностна характеристика от .. служителят следва да притежава минимална образователна степен “бакалавър” в професионална област “икономика” или “строителство”. Ищецът е представил по делото диплома за висше образование издадена от ВИЗВМ - гр. С.за завършен пълен курс на обучение по специалността “зооинженерство”. Посочената диплома дава на ищеца правата на завършил образователна степен “магистър”, което означава, че той покрива изискуемата образователна степен.

 

По делото е представено и свидетелство за специализация № .., издадено от Център за следдипломна квалификация при Икономически университет - гр. В. за завършена от ищеца специализация по “Управление, организация и технология на търговската дейност”. Съдът намира, че посоченото свидетелство няма характер на диплома за завършено висше образование, поради което не може да се приеме, че ищецът притежава висше образование по специалност от професионално направление “икономика”. Изложеното налага извода, че към датата на сключване на трудовия договор ищецът не е отговарял на изискването да притежава необходимото образование.

 

За да изпълни своето предназначение трудовият договор трябва да отговаря на определени основни законови изисквания за неговото сключване и съдържание. Отклоняването от тях означава, че той е обременен с недостатъци и страда от пороци при неговото сключване, които го правят недействителен. В случая не е спазено изискването за заемане на длъжността – трудовият договор противоречи на закона – чл. 74, ал. 1 КТ. Това основание визира противоречието на трудовия договор не само с разпоредбите на КТ, но и с императивни разпоредби на други закони, които установяват специфични изисквания, както и с императивни разпоредби на подзаконови нормативни актове, издадени за прилагането им. Противоречието със закона тук трябва да се схваща широко като противоречие с императивни норми, независимо от ранга на нормативния акт.

 

Ответникът Община – С.е направил възражение за погасяване по давност на предявения инцидентен установителен иск по чл. 74 КТ. Давностните срокове за предявяване на искове по КТ са уредени в чл. 358 КТ, като общият давностен срок е тригодишен – чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ. Съдът намира, че в случая се касае за специална давност, която се отнася за всички трудови спорове, вкл. и за тези по чл. 74 КТ.  Касае се за възникване и съществуване на трудово правоотношение, съгласно чл. 357 КТ. Въззивният съд приема, че давностният срок за предявяване на иска е започнал да тече от датата на прекратяване на трудовия договор – .. Съгласно чл. 358, ал. 2, т. 2 от КТ сроковете започват да текат за другите искове – от деня, в който правото, предмет на иска е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. Денят, в който правото е могло да бъде упражнено означава, че правото е станало изискуемо. Към датата на издаването на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е действала фикцията на закона, че трудовият договор е действителен. Поради това следва да се приеме, че правото на иск на ищеца не е било погасено по давност към датата на предявяване на ИУИ.

 

По изложените съображения въззивният съд намира, че предявеният ИУИ по чл. 74 КТ за обявяване  недействителността на трудов договор № .. е основателен и следва да бъде уважен.

 

Няма спор, че КТ не възприема гражданско-правното деление на недействителността на договорите на нищожност и унищожаемост, а борави само с родовото понятие за недействителност, защото в областта на трудовото право последиците от нищожността и унищожаемостта на трудовия договор са еднакви, но е неоснователно становището, че както нищожните така и унищожаемите трудови договори се обявяват за такива неограничено във времето. Както беше посочено по-горе, касае се за специална давност, която се отнася за всички трудови спорове, включително и за тези по чл. 74 КТ.

 

Поради горното съдът намира, че решението на районния съд следва да се отмени в тази част и уважи иска за присъждане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ. Съобразно заключението на счетоводната експертиза, дължимото обезщетение за периода от .. до .. след приспадане на изплатеното обезщетение по чл. 220 КТ в размер на 588.20 лева е в размер на 1 591.30 лева. В съдебно заседание на .., съдът е извършил констатация от трудовата книжка на ищеца, че на стр. 8 и 9 от същата е отбелязана регистрация в ТП на НОИ, считано от .. и липсват последващи вписвания. В резултат на уважаването на ИУИ не може ищецът да бъде възстановен на работа, поради което искът за възстановяване на работа е неоснователен.

 

Прекратяват се само валидно сключените трудови договори, недействителните се обявяват за такива по реда на чл. 74 от КТ, поради което обжалваната заповед № 40/06.04.2012г. е незаконосъобразна.

 

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение за двете инстанции, в размер на 1 120 лева. Ответникът следва да бъде осъден да заплати на Окръжен съд – С. сумата 113.60 лева – дължима държавна такса и 60 лева, която представлява заплатено възнаграждение на вещо лице от бюджетните суми на съда.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1145/06.11.2012г., постановено по гр. дело № 3259/2012г., по описа на С. районен съд в частта, в която е отхвърлен предявеният инцидентен установителен иск по чл. 74 КТ за обявяване нищожността на трудов договор № .. и искът за заплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за времето, през което ищецът е останал без работа и като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОБЯВЯВА за недействителен трудов договор № .., считано от .. между Р.А.Б. ***, с ЕГН ********** ***– С., бул. “Ц.С. В.” № ., ЕИК …, представлявана от Кмета Ж. В. Т., за длъжността “Началник отдел” в звено “Общински пазари”.

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА – С., бул. “Ц.С.В.” № ., ЕИК …, да заплати на Р.А.Б. ***, с ЕГН **********, сумата 1 591.30 лева /хиляда петстотин деветдесет и един лева и 30 ст./, представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ, за периода: от .г. до .., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – .., до окончателното й изплащане.

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА – С. бул. “Ц.С. В.” № ., ЕИК …,, да заплати на Р.А.Б. ***, с ЕГН **********, сума 1 120 лева /хиляда сто и двадесет лева/, съгласно чл. 78, ал. 1 ГПК.        

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА – С. бул. “Ц.С. В.” № ., ЕИК …,, да заплати на държавата, по сметка на Окръжен съд – Стара Загора, сумата 173.60 лева /сто седемдесет и три лева и 60 ст./, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК.

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчване препис на страните, пред ВКС. 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.