Особено  мнение  на съдия Ив.К. по в.гр.д. №.. по описа на С.окръжен съд.

           

     В първоинстанционното производство е безспорно установено,че на . г. ищцата е подала до началника на ответното поделение заявление вх.№. г.В заявлението ищцата е посочила,че желае да й бъде прекратено проучването по ЗЗКИ,поискала е да й бъдат върнати обратно подадените документи и е заявила,че не желае да остане на длъжност в под.. с.З..

     Съгласно разпоредбата на чл.43 ал.6 ЗЗКИ,в случаите на оттегляне  на писменото съгласие на проучваното лице проверката се прекратява незабавно. В този смисъл след като въззивницата в настоящото производство е подала заявление да бъде прекратено проучването по ЗЗКИ не може да се приеме,че след тази дата е налице виновно поведение на работодателя относно недопускането на същата да изпълнява възложената трудова функция.

     Предявения иск е частично основателен за периода . г.-. г. съгласно втори вариант от заключението на съдебно-икономическата експертиза.

      Предвид гореизложеното решението на районния съд следва да бъде отменено,в частта,в която е отхвърлен предявения иск до размера на 1078,59 лв.В останалата обжалвана част като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

 

                                                                     Съдия:

 

                                                                                     /Ив.К./