Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 9                                          07.01.2013 г.                         град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,        ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На тридесети ноември                                                                           2012 година                                         

в открито заседание, в следния състав:

                                                                 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                   

Секретар: М.Д.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 1185 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

            Производството е образувано по искане от Т.Л.С. и Д.М.С., чрез процесуалния им представител адв. Н.М. за обезсилване на решение № . г. постановено по гр. дело № 1185 от 2010 г. по описа на Сокръжен съд с което е обявен за окончателен Договора за учредяване право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство, с нотариална заверка на подписите на страните с рег. № .. по описа на нотариус Бойко Георгиев, рег. № 394 на Нотариалната камара, с район на действие района на РС Стара Загора, с който Т.Л.С. и Д.М.С., в качеството им на собственици на поземлен имот с площ от 235 кв.м., намиращ се в гр. С. ., ул. „М.” № ., съставляващ УПИ . от кв. . по плана на града, действал към .. – момента на сключване на договора, а по сега действащия план, одобрен със Заповед № .. на ОС – гр. С.представляващ дворно място – ПИ с площ от 250 кв.м., намиращо се в гр. С., ул. „М.№ ., съставляващо УПИ ., с площ от 261 кв.м., от които 11 кв.м. придаваеми от улица, от кв. 278 по плана на града, с пълен номер ., са учредили  безсрочно право на строеж в полза на “С.”ООД, гр. С., ЗА ПОСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ОПИСАНОТО ДВОРНО МЯСТО НА 7/10 ид.ч. от реално обособени имоти от четириетажна жилищна сграда с магазини и паркоместа, съгласно одобрения от Община С. инвестиционен проект от . г. и Разрешение за строеж № . г. на гл. инж. на Община С..   

 

            Молителите твърдят, че задълженията на ответника по молбата “С.” ООД С. да построи процесната сграда, не са изпълнени в продължение на 2 години от влизане в сила на съдебното решение, поради което молят съда да постанови решение с което да  обезсилите постановеното решение с което е обявен за окончателен Договора за учредяване право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство.

 

Ответникът по молбата “С.” ООД, С.чрез адв. Ц. твърди, че строителят не е успял да изпълни задължението си в дадения от съда 2 годишен срок, което представлява по съществото си едно облигационно задължение за действие с продължително изпълнение и посоченото неизпълнение не може да се вмени само във вина на строителя.

 

Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното: Искането и отговорът са допустими и надлежно предявени.

 

С решение № . г. постановено по гр. дело № . г. по описа на С. окръжен съд с което е обявен за окончателен Договора за учредяване право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство, с нотариална заверка на подписите на страните с рег. № .. по описа на нотариус Б. Г.рег. № 394 на Нотариалната камара, с район на действие района на РС С., с който Т.Л.С. и Д.М.С., в качеството им на собственици на поземлен имот с площ от 235 кв.м., намиращ се в гр. С., ул. „М.” № . съставляващ УПИ ., от кв. . по плана на града, действал към .. – момента на сключване на договора, а по сега действащия план, одобрен със Заповед № 888/29.03.2007г. на ОС – гр. Стара Загора, представляващ дворно място – ПИ с площ от 250 кв.м., намиращо се в гр. С., ул. „Мавзолея” № 1, съставляващо УПИ ., с площ от 261 кв.м., от които 11 кв.м. придаваеми от улица, от кв. 278 по плана на града, с пълен номер ., са учредили  безсрочно право на строеж в полза на “С.”ООД, гр. С., за построяването върху описаното дворно място на 7/10 ид.ч. от реално обособени имоти от четириетажна жилищна сграда с магазини и паркоместа, съгласно одобрения от Община . инвестиционен проект от 10.01.2007 г. и Разрешение за строеж № . г. на гл. инж. на Община С., влязло в сила на . г., подробно описани в решението, срещу поемане от страна на дружеството строител “С.” ООД, Стара Загора, на задължението да извърши в срок до 24 месеца от влизане в сила на съдебното решение строителството на цялата сграда. Решението е влязло в сила на 17.09.2010 г..   

 

По силата на решението, на ответникът по молбата е учрдено право на строеж за построяването върху описаното дворно място на 7/10 ид.ч. от реално обособени имоти, срещу задължението да извърши в срок до 24 месеца от влизане в сила на съдебното решение строителството на цялата сграда.

 

В производстото пред настоящата инстанция е приет като доказателство протокол за откриване на стр. площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа с дата . г. от който се установява, че на обекта има само изкоп и основи не са поставени.

 

Съгласно разпоредбата на 362 от ГПК, при иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, ако според предварителния договор ищецът трябва да изпълни свое насрещно задължение при сключването на окончателния договор, съдът постановява решение, което замества окончателния договор, при условие ищецът да изпълни задължението си. В този случай ищецът трябва да изпълни задължението си в двуседмичен срок от влизането в сила на решението, включително чрез прихващане на платените от него за сметка на ответника задължения към държавата. Ако в срока по ал. 1 ищецът не изпълни задължението си, първоинстанционният съд по искане на ответника обезсилва решението.

 

В конкретния случай, съдът приема, че виновното неизпълнение на задълженията за строителство в определения срок, води до обезсилване на решението. Задължението за строителството на обекта в определения двугодишен срок съответства на задължението за заплащането на цената в  случая на обявяване за окончателен на предварителен договор за продажба, тъй като договора е възмезедн. Съдът намира за неоснователни възраженията на проц. представител на ответника по молбата, че посоченото неизпълнение не може да се вмени само във вина на строителя, тъй като молителите на са конкретизирали обектите, които да получат от бъдещата сграда. Следва да се отбележи, че предварителния договор между страните е обявен за окончателен именно поради тази причина – както е посочено между другото и в ИМ – отказът от страна на молителите да посочат конкретно индивидуализирани обекти, поради което супрфицията е учредена в съсобственост. Не може ответникът по молбата да изтъква отново същата причина, станала повод за завеждане на делото от негова страна за обявяване на предварителния договор за окончателен при положение, че неговото задължение е да построи сградата и обектите в нея при определената от съда съсобственост.

 

Налице е виновно неизпълнение на задължение по решението. Решението следва да бъде обезсилено. Наложената възбраната върху имота следва да бъде заличена. Ответникът по молбата следва да бъде осъден да заплати в полза на съда сумата 904,45 лв., представляваща дължимата такса по искането за обезсилване.

 

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № . г. постановено по гр. дело . г. по описа на С. окръжен съд, с което е обявен за окончателен предварителен договор, за учредяване право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство, с нотариална заверка на подписите на страните с рег. № . г. по описа на нотариус Б.Г.рег. № .на Нотариалната камара, с район на действие района на РС Стара Загора, с който Т.Л.С. ЕГН ********** и Д.М.С. ЕГН **********, и двамата с адрес гр. С., ул. “М.” №., в качеството им на собственици на поземлен имот с площ от 235 кв.м., намиращ се в гр. Стара Загора, ул. „Мавзолея” № 1, съставляващ .УПИ, от кв. 278 по плана на града, действал към  . – момента на сключване на договора, при граници: от север – УПИ  , от изток – УПИ  ,   от юг – ул. „М ”, от запад – улица, а по сега действащия план, одобрен със Заповед №  . на ОС – гр. С представляващ дворно място – ПИ с площ от 250 кв.м., намиращо се в гр. С , ул. „М ” №  , съставляващо УПИ  , с площ от  кв.м., от които 11 кв.м. придаваеми от улица, от кв.   по плана на града, с пълен номер 502520300, при граници: от север – УПИ ХVІ – 5204, от изток – УПИ  , от юг – ул. „М ”, от запад – улица „Н ” УЧРЕДЯВАТ БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “С ”ООД, БУЛСТАТ       , адрес на управление гр. С , ул. “ Г ” №  , ап.  , представлявано от управителите С  Г  С , Ж  И  Ж  и М Г  К , ЗА ПОСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ОПИСАНОТО ДВОРНО МЯСТО НА 7/10 ид.ч. ОТ СЛЕДНИТЕ РЕАЛНО ОБОСОБЕНИ ИМОТИ от четириетажна жилищна сграда с магазини и паркоместа, съгласно одобрения от Община Ст инвестиционен проект от   г. и Разрешение за строеж №   г. На гл. инж. на Община С , влязло в сила на 21.09.2007 г., а именно:

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за построяване на 1/ПАРКОМЯСТО 1 с площ от 22,34 кв.м. при граници: вход- рампа, коридор, паркомясто 2; 2/ ПАРКОМЯСТО 2 с площ от 22,34 кв.м. при граници: паркомясто 1, коридор, паркомясто 3; 3/ ПАРКОМЯСТО 3 с площ от 22,34 кв.м. с граници: паркомясто 2, коридор, паркомясто 4, 4/ПАРКОМЯСТО 4 с площ от 21,48 кв.м. при граници: улица, коридор, паркомясто 3; 5/ ПАРКОМЯСТО 6 с площ от 19,29 кв.м. при граници: улица, двор, коридор, паркомясто 7; 6/ ПАРКОМЯСТО 7 с площ от 19,29 кв.м. с граници: паркомясто 6, коридор, стълбище, двор; 7/ ПАРКОМЯСТО 9 с площ от 23,54 кв.м. при граници: двор, двор, коридор, двор, стълбище, всички построени върху част от площта от 210,43 кв.м., определена за построяване на Паркинг със седем броя паркоместа при сутерен, кота –2,80 /минус две цяло и осемдесет/ със застроена обща площ на паркоместата от 125,50 кв.м. ведно с 84,93 кв.м. от общите части на сградата , при граници на всички паркоместа – от север- двор, от изток- двор, от юг – улица, от запад – улица.

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 73,01 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо МАГАЗИН на първи етаж, кота +0,00, със застроена площ от 59,20 кв.м., състоящ се от търговска зала, коридор, складови помещения и тоалетна при граници – от север – коридор, от изток – Ателие 1, от юг – улица, от запад –улица, ВЕДНО с 13,81 кв.м. от общите части на сградата;

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 62,72 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АТЕЛИЕ А1 на първи етаж, кота +0,00, със застроена площ от 50,32 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, кухненски бокс, стая за почивка, работно помещение и тераса при граници – от север – коридор, от изток – Ателие 2, от юг – улица, от запад – Магазин, ВЕДНО с прилежащия му Склад С1, на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 4,51 кв.м. и 12,40 кв.м. от общите части на сградата, при граници на Склада – от север – стълбище, от изток – Склад С4, от юг – Склад С10, от запад – двор.

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 76,15 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АТЕЛИЕ А2 на първи етаж, кота +0,00, със застроена площ от 60,87 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, кухненски бокс, стая за почивка, работно помещение и тераса при граници – от север – коридор и двор, от изток – двор, от юг – улица, от запад – Ателие А1, ВЕДНО с прилежащия му Склад С2, на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 2,84 кв.м. и 15,28 кв.м. от общите части на сградата, при граници – от север – двор, от изток – Склад С3, от юг – стълбище,от запад – Склад С14.

 

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 129,19 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АПАРТАМЕНТ А3 на втори етаж, кота +2,80, със застроена площ от 104,03 кв.м., състоящ се от антре, две бани с тоалетни, дневна, кухня, две спални и две тераси при граници – от север – коридор, от изток – Ателие 4, от юг – улица, от запад – улица, ВЕДНО с прилежащия му Склад С3 на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 6,03 кв.м. и 25,16 кв.м. от общите части на сградата, при граници – от север – двор, от изток – двор, от юг – Склад С5,от запад – коридор.

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 65,20 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АТЕЛИЕ А4 на втори етаж, кота +2,80, със застроена площ от 52,34 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, кухненски бокс, стая за почивка, работно помещение и тераса при граници – от север – коридор, от изток – Апартамент 5, от юг – улица, от запад – Апартамент 3, ВЕДНО с прилежащия му Склад С4, на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 4,16 кв.м. и 12,86 кв.м. от общите части на сградата, при граници – от север – коридор, от изток – коридор, от юг – Склад С7, от запад – Склад С1.

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 81,50 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АТЕЛИЕ А5 на втори етаж, кота +2,80, със застроена площ от 65,32 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, кухненски бокс, стая за почивка, работно помещение и тераса при граници – от север – двор, от изток – двор, от юг – улица, от запад – Ателие А4, ВЕДНО с прилежащия му Склад С5, на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 4,80 кв.м. и 16,18 кв.м. от общите части на сградата, при граници на Склада – от север – Склад С3, от изток – двор, от юг – Склад С6,от запад – коридор.

 

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 129,61 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АПАРТАМЕНТ А6 на трети етаж, кота +5,60, със застроена площ от 104,03 кв.м., състоящ се от антре, две бани с тоалетни, дневна, кухня, две спални и две тераси при граници – от север – коридор, от изток – Ателие 7, от юг – улица, от запад – улица, ВЕДНО с прилежащия му Склад С6 на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 4,84 кв.м. и 25,58 кв.м. от общите части на сградата, при граници – от север – Склад С5, от изток – двор, от юг – Склад С8,от запад – коридор.

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 65,15 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АТЕЛИЕ А7 на трети етаж, кота +5,60, със застроена площ от 52,34 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, кухненски бокс, стая за почивка, работно помещение и тераса при граници – от север – коридор, от изток – Апартамент 8, от юг – улица, от запад – Апартамент 6, ВЕДНО с прилежащия му Склад С7, на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 3,51 кв.м. и 12,82 кв.м. от общите части на сградата, при граници – от север – Склад С4, от изток –коридор, от юг – коридор, от запад – Склад С10.

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 81,46 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АПАРТАМЕНТ А8 на трети етаж, кота +5,60, със застроена площ от 65,32 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, дневна, кухня, спалня и тераса при граници – от север – двор, от изток – двор, от юг – улица, от запад – Ателие 7, ВЕДНО с прилежащия му Склад С8 на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 4,20 кв.м. и 16,14 кв.м. от общите части на сградата, при граници – от север – Склад С6, от изток – двор, от юг – Склад С9,от запад – коридор.

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 109,16 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АПАРТАМЕНТ А9 на четвърти етаж, кота +8,40, със застроена площ от 88,52 кв.м., състоящ се от антре, две бани с тоалетни, дневна, кухня, две спални и две тераси при граници – от север – двор, от изток – коридор и Ателие 10, от юг – улица, от запад – улица, ВЕДНО с прилежащия му Склад С9 на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 6,50 кв.м. и 20,64 кв.м. от общите части на сградата, при граници – от север – Склад С8 и коридор, от изток – двор, от юг –двор, от запад – Склад С12.

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 63,87 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АТЕЛИЕ А10 на четвърти етаж, кота +8,40, със застроена площ от 51,47 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, кухненски бокс, стая за почивка, работно помещение и тераса при граници – от север – коридор, от изток – Апартамент 11, от юг – улица, от запад – Апартамент 9, ВЕДНО с прилежащия му Склад С10 на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 3,80 кв.м. и 12,40 кв.м. от общите части на сградата, при граници – от север – Склад С1, от изток – Склад С7, от юг – коридор, от запад – двор.

 

 1. 7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 74,45 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АПАРТАМЕНТ А11 на четвърти етаж, кота +8,40, със застроена площ от 59,89 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, дневна, кухня, спалня и тераса при граници – от север – двор, от изток – двор, от юг – улица, от запад – Ателие 10, ВЕДНО с прилежащия му Склад С11 на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 3,64 кв.м. и 14,56 кв.м. от общите части на сградата, при граници – от север – коридор, от изток – Склад С12, от юг – двор,от запад – двор.

 

 1.  7/10 ид.ч. от ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 152,14 кв.м., включващо правото да се построи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващо АТЕЛИЕ А12- мансарда на пети етаж, кота +11,20, със застроена площ от 125,12 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, дневна, хол, кухня и тераса при граници – от север – коридор, от изток – улица, от юг –улица, от запад – улица, ВЕДНО с прилежащия му Склад С12, на сутерен, кота -5,40, със застроена площ от 3,64 кв.м. и 27,02 кв.м. от общите части на сградата, при граници – от север – коридор, от изток – Склад С9, от юг – двор,от запад – Склад С11; СРЕЩУ ПОЕМАНЕ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО-СТРОИТЕЛ “СИ ЖЕ М” ООД, ЕИК по рег. БУЛСТАТ . адрес на управление гр. С., ул. “Г.” № . ап. . на задължението да извърши в срок до 24 месеца от влизане в сила на съдебното решение строителството на цялата сграда, така, както и е описана го - горе, монтирани вътрешни врати и дограма – съгласно Проекта, ВиК инсталация – съгласно Проекта, Електроинсталация с контакти и прекъсвачи – български, общите части на сградата изцяло завършени съгласно проекта, с предвидени съвременни топло- и хидроизолации, на основание чл. 362, ал. 2 ГПК.

 

ОСЪЖДА “С.” ООД, ЕИК по рег. БУЛСТАТ ……, адрес на управление гр. С., ул. “Г.№ ., ап. ., да заплати на Държавата по сметка на Окръжен съд С., държавна такса в размер на 904.45 лева.

 

ЗАЛИЧАВА вписаната възбрана върху недвижим имот, намиращ се в гр. С., ул. „М.” № ., съставляващ УПИ ., от кв. . по плана на града, действал към .. – момента на сключване на договора, при граници: от север – УПИ . от изток – УПИ . . от юг – ул. „М.”, от запад – улица, а по сега действащия план, одобрен със Заповед № .. на Общ.съвет – гр. С., представляващ дворно място – ПИ с площ от 250 кв.м., находящо се в гр. С., ул. „М.№ ., съставляващо УПИ ., с площ от 261 кв.м., от които 11 кв.м. придаваеми от улица, от кв. 278 по плана на града, с пълен номер ……… при граници: от север – УПИ ., от изток – УПИ., от юг – ул. „М.”, от запад – улица „Н.Д.”.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщаването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.С.пред Апелативен съд- гр.П..

 

                                               

                                                           

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :