Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 8                                    07.01.2013г.               град С.З.

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СОС,   ІІІ ГРАЖДАНСКИ състав

на шестнадесети октомври 2012 година

в открито съдебно заседание в следния състав:   

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : николай уруков

Секретар  П.В.

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА – ДОКЛАДЧИК УРУКОВ  

Гражданско дело № 1081  по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

         

Предявени са няколко обективно съединени иска по делото по чл.29 във връзка с чл.27, ал.1 от ЗЗД за унищожаването на предварителен договор за покупко-продажбата на недвижим имот, обективно съединен с исковете по чл.34 във връзка с чл.19 от ЗЗД във връзка с чл.93 от ЗЗД и във вр. с чл.82-86 от ЗЗД, както и евентуален обективно съединен иск по чл.87, ал.3 от ЗЗД за разваляне на същия договор. Постъпила е искова молба от ищеца С.В.Х. ***, против ответника В.Ж. *** с ЕГН ********** и против ответника “Интерстрой-ВБ” с адрес на управление гр.С.З., ул. “М.М.Кусев” №7, вх.Б, ап.12 с управител М.И.П., с която молба иска от съда да постанови решение, с което да унищожи предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 14.06.2010 г., поради измама, като осъди ответниците да му върнат платеното при сключването на договора в размер на 30992,42 лева, представляващи равностойността на 10222 евро и капаро в двоен размер – 11000 лева, или ако съдът приеме, че сделката е действителна, тъй като продадената вещ е принадлежала на трето лице към момента на договора, да развали сключения между страните договор, като осъди ответника да му върне платеното при сключването на договора в размер на 30992,42 лева представляващи равностойността на 10222 евро и капаро в двоен размер – 11000 лева, както и направените от него полезни и необходими разноски за имота в размер на 2626,20 лева, ведно със законната лихва от датата, на която е следвало да се сключи окончателния договор 31.08.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.

С допълнителна уточняваща молба адв. К.А., в качеството й на пълномощник на ищеца С.Х. прави следните уточнения: Претендираната мораторна лихва върху сумата 30992,49 лева от 31.08.2010 г. - датата на която е следвало да се сключи окончателния договор до 20.07.2011 г. датата на завеждане на исковата молба в съда в размер на 2840,89 лева, както и законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумата. Цената на иска е в размер на 36459,58 лв. от които: 19992,49 лв. представляващи равностойността на 10222 евро, 11000 – даденото капаро по договора в двоен размер, 2840,89 лв. мораторна лихва върху сумата за периода 31.08.2010г. до 20.07.2011г. , сумата 2626,20 лева – направени от ищеца полезни и необходими разноски за имота, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане.

 

Постъпил е от ответника по делото В.Ж. в законоустановения 1-месечен срок писмения му отговор, с който моли съда да отхвърли иска като неоснователен и недоказан. Подробни съображения в тази насока са изложени в същия писмен отговор на ответника.

 

Втория ответник „ИНТЕРСТРОЙ-ВБ" ООД гр.С.З., редовно и своевременно призован не взема становище по исковете и не бе представляван в процеса, което говори за незаинтересованост към настоящото дело.

 

        Съдът след като взе предвид становищата и доводите на страните, както и събраните по делото доказателства преценени всяко поотделно и същевременно в тяхната съвкупност намери за установено следното:

На датата 22.01.2010 год. ищецът сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с ответника В.Ж., който заявява, че е собственик на апартамент и гараж в новострояща се сграда. По силата на този договор срещу съответното капаро, той се задължава да прехвърли на ищеца Х. собствеността върху апартамент *, с площ от 112,56 кв.м. в ***, както и гараж * в същата сграда.Уговорената продажна цена е била 55000 евро. Поради различни обстоятелства не се е стигнало до сключване на окончателния договор и се е сключил нов предварителен договор. На 14.06.2010г. ищецът С.Х. и баща му са се срещнали с ответника В.Ж. и съпругата му И. и са подписали нов предварителен договор, вече с „ИНТЕРСТРОЙ-ВБ" ООД гр.С.З., което се установява от представения и приет като писмено доказателства договор от същата дата / лист 7 от делото/. Видно от събраните по делото гласни доказателства – разпита на свидетелите В.Щ. Х. и Р.А. Х., В.Ж. обяснил, че той представлява тази фирма и поискал освен капарото да му заплатят и 10222 евро, което е 20000лв. С.Х. и баща му теглили пари, съответно С. - 9900лв, а баща му 10000лв. и ги платили на В.. Като разписка за получените пари служел самият предварителен договор, където ясно били записани сумите, които се заплащат по него. През цялото време В.Ж. е поддържал становището, че именно той е собственик на обещания недвижим имот. Когато се сключва втория договор вече със „Интерстрой ВБ" ООД гр.С.З. той заявява, че е представител на фирмата. Справка в регистъра показва, че още на 02.07.2009г. апартамент № 2 е продаден от „ИНТЕРСТРОЙ-ВБ" ООД гр.С.З. на лицето Д.И.Д., а гараж № 2 е собственост на И. М.. Също така, че при сключването на предварителния договор нито „ИНТЕРСТРОЙ-ВБ" ООД гр.С.З., нито В.Ж. са били собственици на имотите предмет на договора.

По делото бе представено пълномощно от Д.Д., видно от нотариалната заверка на същото то е дадено след подписването на предварителните договори. В него никъде не се потвърждават извършените от В.Ж. действия. Втория ответник „ИНТЕРСТРОЙ-ВБ" ООД гр.С.З. не взема становище по исковете и не бе представляван в процеса, което говори за неговата незаинтересованост. В тази връзка съдът намира, че през цялото време ответникът В.Ж. е поддържал заблуждение у ищеца относно собствеността на имота и представителната си власт, като по този начин е получил и горепосочените суми. Именно поради това процесният предварителен договор от 14.04.2010 год. следва да бъде унищожен.

Когато се разваля или унищожава договор, то неизправната страна дължи връщане на всичко дадено по него. Изцяло в същия смисъл е и разпоредбата на чл.34. от ЗЗД (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.), която гласи, че когато договорът бъде признат за нищожен или бъде унищожен, всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея.

 

Ето защо на ищеца следва да бъде върната сумата дадена по предварителния договор за покупко- продажба , както и мораторна лихва за периода 31.08.2010г.-11.07.2011г. в размер на 2840,89лв, изчислена служебно от съда, на база на установения основния лихвен процент от БНБ и в съответствие с ПМС № 72/1994 год., определящо размера на законната лихва за просрочени задължения в лева и валута. В тази връзка съдът счита, че исковете в тази им част са основателни и като такива следва да бъдат уважени.

 Също така основателно, се явява и искането заявено с исковата молба за присъждане на направените полезни и необходими разноски и разходи във връзка с процесната вещ. Доказано бе по делото, че същите са заплатени от ищеца и ответника е знаел за това.

В тази връзка съдът следва да постанови решението си в този смисъл като унищожи предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 14.06.2010 г. поради измама, като осъди ответниците да върнат на ищеца платеното при сключването на договора в размер общо на 36459,58лв., представляващи равностойността на 10222 евро и капарото в двоен размер 11000 лева, както и мораторната лихва в размер на 2840.89 лева, както и направените полезни и необходими разноски и разходи във връзка с процесната вещ в размер на 2626,20 лева.

 

По отношение на алтернативно предявения иск за разваляне на сключения между тях предварителен договор, съдът счита, че не следва да се произнася по този иск, тъй като главния иск за унищожаването на договора е уважен.

 

Поради което съдът счита, че следва да постанови своето позитивно съдебно решение в горния смисъл, ведно с всички законни последици от това.

 

Ето защо предвид всичко гореизложено и на чл. 27, ал.1 и чл.29 от ЗЗД и чл.34 от ЗЗД, , първоинстанционният СОС

 

                             Р    Е    Ш    И  :

 

       УНИЩОЖАВА изцяло предварителен договор от 14.06.2010г. за покупко-продажба на недвижим имот сключен между „ИНТЕРСТРОЙ-ВБ" ООД гр.С.З. и С.В.Х. с ЕГН ********** ***  по силата на който продавачът продава на купувача собствеността върху апартамент *, с площ от 112,56 кв.м. в ***, както и гараж * с площ от 14.65 кв. м. поради измама.

 

ОСЪЖДА ответниците В.Ж.Ж. с ЕГН ********** *** и „ИНТЕРСТРОЙ-ВБ" ООД гр.С.З. с адрес на управление  ул. “М.М.Кусев” № 7, вх.Б, ап.12 да заплатЯТ на ищеца С.В.Х. с ЕГН ********** ***  общо сумата в размер на 36459,58 лв. /тридесет и шест хиляди четиристотин петдесет и девет лева и 58 ст./ от които: 19992,49 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и 49 ст./, представляващи равностойността на 10222 /десет хиляди двеста двадесет и две/ евро и сумата от 11000 /единадесет хиляди/ лева – даденото капаро /задатък/ по предварителен договор от 14.06.2010г. за покупко-продажба на недвижим имот сключен между „ИНТЕРСТРОЙ-ВБ" ООД гр.С.З. и С.В.Х. с ЕГН ********** в двоен размер, както и сумата от 2840,89 лв. /две хиляди осемстотин и четиридесет лева/, представляваща мораторна лихва за забава за периода от 31.08.2010г. до датата на завеждане на иска в съда 11.07.2011г., и сумата 2626,20 лева /две хиляди шестотин двадесет и шест лева и 20 ст./, направени от ищеца С.В.Х. с ЕГН ********** полезни и необходими разноски за имота, ведно със законната лихва върху главницата от 33 618.69 лева /тридесет и три хиляди шестотин и осемнадесет лева и 69 ст./, ведно със  законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда на 11.07.2011 год. до окончателното изплащане на дължимите суми, както и сумата от 3165.39 лева /три хиляди сто шестдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото.

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от съобщението да страните, че е изготвено, чрез СОС пред ПАС.

                                               

 

 

 

                                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :