Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 39                                   23.01.2013г.               град С.З.

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СОС,   ІІІ ГРАЖДАНСКИ състав

на двадесет и трети октомври 2012 година

в открито съдебно заседание в следния състав:   

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: николай уруков

Секретар  ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА – ДОКЛАДЧИК УРУКОВ  

Гражданско дело № 1124  по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

         

Предявени са няколко обективно съединени иска по делото по чл.87, ал.3 във връзка чл.189, ал.1 от ЗЗД за разваляне договор за покупко-продажбата на недвижим имот, обективно съединен с иск за връщане на продажната цена, ведно със законната лихва до окончателното изплащане по чл.86 от ЗЗД, както и иск за  разваляне на договор за дарение на идеални части от недвижим имот по чл.87, ал.3 от ЗЗД.

 

                Постъпила е искова молба от „Райс 1324" ЕООД гр.С.З., представлявано от Р.В.С. срещу ответниците Г.Н.И., Г.Н., Д.Р.Д. и Ж.Н.Ж. ***.

         Ищецът «РАЙС 1324» чрез представителя си Р.В.С. сочи, че през 2008г. изразил желание представляваното от него дружество  „Райс 1324" ЕООД гр.С.З.  да закупи недвижим имот представляващ ДВОРНО МЯСТО (БИВШЕ ЛОЗЕ) от 1 дка, III категория, находящо се в строителните граници на гр. С.З., ЕКАТТЕ 68850, в местността Бахчите, съставляващо имот пл. № 1425А по кадастралния план, изработен през 1951 г. и който имот със заповед № 1376/13.04.1988 г. на Община С.З. е включен в регулационния план на гр. С.З. и по сега действащия попада в кв. С. и съставлява имот пл. № 1425А в кв. 415А с площ на имота 1000 кв.м. при граници на същия: от североизток - улица, от югоизток - зелена площ, от югозапад - река Б., и от северозапад - зелена площ. Влязъл в контакт с лицата, представящи се за собственици на имота и се договорили да закупи техните идеални части от имота за сумата от 100 000 /сто хиляди/ лева.

За целта първоначално ответникът Г.Н.И. дарил на 14.07.2008г. на представляваното от него дружество собствената си 1/6 идеална част, за което бил съставен нотариален акт № 14, том III, рег. № 5117, дело № 277/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев.

На същата дата - 14.07.2008 г., но с по-късен час и с Нотариален акт № 15, том III, рег. № 5119, дело № 278/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев, ответниците му продали 39/60 ид. части от същия недвижим имот. В нотариалния акт била отразена сума заплатена преди изслушване на сделката - 50 000 лв. Допълнително заплатил на ответниците още 50 000 лв. във връзка с окончателната им договорка, че цената на имота е 100 000лв. Реално с двата нотариално заверени договора представляваното от него дружество станало собственик  на 49/60 ид. части от гореописания недвижим имот. За изслушването на двете сделки представляваното от него дружество заплатило и съответните нотариални, деловодни и държавни такси.

         Преди известно време установил, че към датата, на която на представляваното от него дружество „Райс 1324" ЕООД гр.С.З. са прехвърлени процесиите 49/60 ид.части от имота, между ответниците и лицето Р.Д. К. е съществувал съдебен спор досежно собствеността на горепосочения имот. Това обстоятелство не му било известно към момента на сделката, а и ответниците са счели за нужно да го уведомят за това.

        С решение на СРС било признато за установено, че собственик на този имот е Р.Д. К., а не ответниците. Това решение е било потвърдено от СОС и е влязло в сила на 26.09.2008 г. или два месеца след тяхната сделка. Към датата на сделката на ответниците е било известно наличието на решение на РС - С.З. и СОС с които е признато за установено, че трето лице Р.Д. К. е собственик на същия имот и въпреки това са поискали и получили сумата от 100 000 лв. за имот, за който са знаели, че няма как да стана собственик.

Поради това и тъй като и до настоящия момент представляваното от него дружество не можело да упражнява правата си на собственик и да ползва имота, тъй като той принадлежи на друго лице, като управител на Райе 1324" ЕООД гр.С.З. ищецът поканил, чрез изпращането на нотариална покана, ответниците в 15 (петнадесет)-дневен срок, считано от получаване на същата, да върнат на дружеството сумата от 100 000 лв. или 50 000 евро, като същата следвало да се преведе по банкова сметка ***. Нотариалната покана била получена от ответниците в началото на месец август 2011г., но до настоящия момент същите не са възстановили получената от тях сума.

Заявява, че за представляваното от него дружество „Райс 1324" ЕООД гр.С.З. е налице правен интерес да се развали сключената на 14.07.2008 г. с Нотариален акт № 15, том III, рег. № 5119, дело № 278/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев сделка за покупко-продажба на гореописания имот и ответниците да бъдат осъдени солидарно да заплатят сумата от 100 000 /сто хиляди лева/, представляваща платената им сума за имота.

Моли съда, да образува съдебно производство и след установяване на посочените по-горе обстоятелства, да постановите решение, с което да развалите сключения на 14.07.2008 г. с Нотариален акт № 15, том III, рег. № 5119, дело № 278/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев, договор за покупко-продажба на 39/60 ид.части от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО (БИВШЕ ЛОЗЕ) от 1 дка, III категория, находящо се в строителните граници на гр. С.З., ЕКАТТЕ 68850, в местността Бахчите, съставляващо имот пл. № 1425А по кадастралния план, изработен през 1951 г. и който имот със заповед № 1376/13.04.1988 г. на Община С.З. е включен в регулационния план на гр. С.З. и по сега действащия попада в кв. С. и съставлява имот пл. № 1425А в кв. 415А с площ на имота 1000 кв.м. при граници на същия: от североизток - улица, от югоизток - зелена площ, от югозапад - река Б., и от северозапад - зелена площ; както и сключения на 14.07.2008 г. с Нотариален акт № 14, том III, рег. № 5117, дело № 277/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев.

Моли да бъдат осъдени ответниците Г.Н.И. ***, Г.Н.И. ***, Д.Р.Д. ***, Ж.Н.Ж. *** солидарно сумата от 100 000 /сто хиляди лева/, представляваща платената сума за имота, ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното й изплащане, считано от датата на подаване на исковата молба в съда.

 

Съдът счита, че искът е процесуално допустим, своевременно предявен и следва да бъда допуснат до разглеждане в настоящото съдебно производство, тъй като искът е родово и местно подсъден по правилата на родовата и местната подсъдност като първа инстанция на настоящия СОС

 

В едномесечния срок първите двама ответници по делото Г.Н.И. и Г.Н.И., чрез назначените от съда особени представители – адв.Р.Й. – за първия от тях, и адв.М. К. – за втория от тях са депозирали писмени отговори и на исковата молба на 01.11.2011 г., като със същите са изразили следните становища по предявения иск:

Според първия отговор на адв.Й., същият счита, че предявеният иск е процесуално допустим и родово е местно подсъден на ОС-С.З.. Подробни съображения в тази насока са изложени в същия писмен отговор на ответника.

 

Според втория отговор на адв.К. – същата изцяло оспорва предявените искове, както по основанието им, така и по размер.

Счита, че така предявеният иск се явява неоснователен по отношение на представлявания от нея ответник Г.Н.И., тъй като същият не е бил страна по договора за дарение, чието разваляне се искало. Наред с това, твърди, че с исковата молба бил предявен иск и за разваляне на сключения на 14.07.2008 г., с нотариален акт № 15, том.ІІІ, рег.№ 5119, дело № 278/2008 г. на нотариус Бойко Георгиев, договор за покупко-продажба на 39/60 идеални части от подробно описания недвижим имот. Също твърди, че в исковата молба не било посочено на какво основание се претендира  развалянето на процесния договор за покупко-продажба, което безспорно затруднявало защитата на ответниците.

По делото е постъпила и подробна писмена защита от адв.К., с която моли съда да постанови Решение, с което да отхвърли предявените искове, като неоснователни и недоказани, по съображения подробно изложени в същата писмена защита.

 

Третият и четвъртата ответници Д.Р.Д. и Ж.Н.Ж. ***, редовно и своевременно призовани, явяват се лично в съдебно заседание, заедно с пълномощника си адв.Д.Д., като заемат становище, че искът се явява неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен по съображенията, подробно изложени в съдебно заседание по съществото на делото и в представената писмена защита по делото.

 

        Съдът след като взе предвид становищата и доводите на страните, както и събраните по делото доказателства преценени всяко поотделно и същевременно в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 

Видно от приложените и приети по делото писмени доказателства между ответниците като продавачи и ищеца като купувач е сключен договор за покупко-продажба на 39/60 ид.части от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО (БИВШЕ ЛОЗЕ) от 1 дка, III категория, находящо се в строителните граници на гр. С.З., ЕКАТТЕ 68850, в местността Бахчите, съставляващо имот пл. № 1425А по кадастралния план, изработен през 1951 г. и който имот със заповед № 1376/13.04.1988 г. на Община С.З. е включен в регулационния план на гр. С.З. и по сега действащия попада в кв. С. и съставлява имот пл. № 1425А в кв. 415А с площ на имота 1000 кв.м. при граници на същия: от североизток - улица, от югоизток - зелена площ, от югозапад - река Б., и от северозапад - зелена площ. Договорът е обективиран в Нотариален акт № 15 от 14.07.2008г., том III, рег. № 5119, дело № 278/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев. От приетите като писмени доказателства по делото Решение под № 15/23.04.2007г. постановено по гр.д. 949/2005г. на СРС, решение 419/13.02.08г., постановено по в.тр.д. № 534/2007г. на СОС и Определение 59/26.09.2008г. постановено от 3-то гр. отд. по гр.д. 2537/08г. на ВКС, се установява, че по отношение на процесния имот е признат за собственик трето лице, а именно Р.Д. К..

Така установеното обуславя извод и за допустимост на предявения от ищеца иск с правно основание чл.87, ал.З от ЗЗД за разваляне на сключения договор за покупко-продажба на идеалните части от процесния недвижим имот, предмет на договора. Допълнителен аргумент за допустимостта на исковата претенция е законодателната уредба, дадена с правилата за договорите за покупко-продажба и по-конкретно чл.189 от ЗЗД.

 

Съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1 ЗЗД, когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която отговаря, кредиторът може да развали договора. При всички случаи, когато се касае за договор за прехвърляне, учредяване, признаване или прекратяване на вещни права, развалянето става по съдебен ред- ал.3 на същия текст.  Първият елемент от фактическия състав на чл.87, ал.1 ЗЗД е неизпълнението и е достатъчно да се отнася само до едно задължение. Всяка форма на неизпълнение може да бъде основание за разваляне на договора. Неизпълнението трябва да е по причина, за която длъжникът отговаря, а страната, която иска развалянето, да е изправна. Обикновено изправността се определя като изпълнение или готовност за изпълнение. В случая тези предпоставки на разпоредбата на чл.87, ал.1 от ЗЗД са налице.

 

Изрично право да се развали договор за покупко-продажба на недвижим имот от купувача предвиждат разпоредбите на чл.188 и сл. от ЗЗД, регламентиращи различни хипотези на неизпълнение на договора за покупко-продажба. Чл.189, ал.1 и ал.2 от ЗЗД гласят, че ако продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, купувачът може да развали продажбата по реда на чл. 87. В този случай продавачът е длъжен да върне на купувача платената цена и да му заплати разноските по договора, както и необходимите и полезни разноски за вещта. За другите вреди продавачът отговаря съгласно общите правила за неизпълнение на задължението. Продавачът дължи връщане на цялата цена дори и когато вещта е била обезценена или повредена, но ако купувачът е извлякъл полза от поврежданията, които сам е направил, стойността на тази полза се приспада от сумата, която продавачът му дължи.

 

С решение под № 140 от 19.05.2006 г. на ВКС по т. д. № 693/2005 г„ ТК, II о., е прието, че надлежното реализиране правото на купувача да развали договора по съдебен ред, съгласно чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, към която норма препраща чл. 189, ал. 1 от ЗЗД, не е обусловено от допълнителни законови изисквания, след като е доказано пълното неизпълнение на задължението на продавача да прехвърли на купувача правото на собственост върху имот, свободен от нрава на трети лица, и с безспорно, че купувачът е добросъвестен. В производството по чл. 189, ал. 1 ЗЗД ищецът не следва да доказва, че е изправна страна по договора, предвид липсата на такова законово изискване.

В конкретния случай от събраните по делото писмени доказателства се установи, че собственик на имота, прехвърлен от ответниците на ищеца с процесния договор, е трето лице, а именно Р.Д. К., с който факт ответниците са били запознати /предвид водените горецитирани съдебни дела, за които са налице писмени доказателства и обжалванията от тяхна страна на съдебните актове/ и за което същите съвсем умишлено не са уведомили ищеца, нито са били извършени надлежни вписвания, от които ищецът да разбере за опасността, при която сключва договора за покупко-продажба, респ. плаща договорената цена. Знанието на купувача, че трети лица имат права върху имота се извлича от вписванията, които към датата на сключване на договора са направени по партидата на продавача, за тях купувачът е длъжен да знае при сключване на договора и за тях се приема, че е знаел, ако е сключил договора, въпреки извършените вписвания по партидата на продавача. За добросъвестността на купувача са без значение вписванията по партиди на други правни субекти, /в този см. Решение под № 1138 от 4.01.2007 г. на ВКС по т. д. № 718/2006 г., Н-ро о , Т.К./. Видно от съдържанието на нотариалния акт нотариусът при изслушване и удостоверяване на сделката за покупко- продажба не е отразил да са налице пречки за прехвърляне на собствеността, като пред същия е удостоверено, че именно продавачите са собственици на имота. При тези обстоятелства няма как да се вмени на ищеца да е знаел, че трето лице е собственик на имота или че има такива претенции.

 

На следващо място при преценката на съда, следва ли да се развали сключения договор за покупко-продажба, обективиран в Нотариален акт под № 15 от 14.07.2008г., том III, рег. № 5119, дело № 278/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев, следва да се съобрази каква е била очакваната от ищеца престация срещу платената от него цена -прехвърляне от страна на ответниците продавачи, респ. придобиване от ищеца на правото на собственост върху идеалните части от процесния недвижим имот, предмет на договора за покупко-продажба. Основен принцип на облигационното право е изпълнението на поетите по договор задължения и постигането на тези реални цели, които страните са преследвали със сключването на договора - чл. 87 ЗЗД. С оглед на това при спорове във връзка с неизпълнение на договорите следва да се изхожда от възможностите за тяхното изпълнение и да се допуска развалянето им в случаите, когато неизпълнението е толкова съществено, че прави невъзможно постигането на договореното. Именно за това е предвидено задължение за кредитора и при виновно неизпълнение на договора от страна на длъжника да му даде подходящ срок за изпълнение, след изтичането на който договорът да се смята за развален, /в т.см. Постановление № 3/29.03.1973 г. на Пленума на ВС/.

 

Факт е, че в конкретния случай прехвърлянето на собствеността на процесиите идеални части от недвижимия имот, предмет на договора, няма как да бъде осъществено, поради което договорът няма как да произведе целта, за която е сключен. Неизпълнението на задължението на ответниците е пълно и невъзможно към настоящия момент, с оглед влязлото в сила съдебно решение, с което за собственик на имота е признато трето лице, а именно Р.Д. К..

При тези обстоятелства е безспорен както правният интерес на ищеца като купувач да иска разваляне на сключения договор за покупко-продажба, така също и основателността на предявения иск с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД вр. чл.189, ал.1 от ЗЗД, тъй като целеният и очакван от сключения договор резултат няма как да бъде осъществен и цената, платена от ищеца се явява на практика платена без основание.

 

По същия начин стои въпросът и с второто искане в петитума на искова молба касаеща развалянето на ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ, обективиран в нотариален акт под № 14, том ІІІ, рег.№ 5117, дело под № 277 на Нотариус Бойко Георгиев. Макар и да не представлява продажба, а дарение, дарителят-първи ответник Г.Н. не е изпълнил основното си задължение по договора за дарение, а именно веднага и безвъзмездно да отстъпи на надарения-ищец процесните 1/10 ид. част от същия имот, подробно описан по-горе. Съгласно разпоредбата на чл.225, ал.1 от ЗЗД. С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Според ал.2 Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им. Налага се извода, че и този договор следва да бъде развален поради неизпълнението му от страна на прехвърлителя – дарител. Действително е предвиден и специален ред за отмяна на даренията в чл.227, ал.1 от ЗЗД, в предвидените в този член хипотези, но съобразно чл.227, ал.2 от ЗЗД тези разпоредби не се отнасят до обичайните и възнаградителните дарове. Още повече, че няма пречка извън хипотезите на чл.227, ал.1 от ЗЗД, при неизпълнение на договор за дарение на недвижим имот, той да бъде развален по реда на чл.87, ал.3 във връзка с ал.1 от ЗЗД. Първия ответник-дарител не може да изпълни това свое задължение, тъй като целия процесен имот е собственост на трето лице към момента на сключването на договора за дарение, а именно Р.Д. К..

 

Логична и предвидена в закона последица /чл.189, ал.1 и чл.88, ал.1 от ЗЗД/ от развалянето на договора е връщане на получената по него сума от продавачите, след като е невъзможно изпълнение задължението им да прехвърлят на доверителя ми правото на собственост върху процесиите идеални части от недвижимия имот.

Видно от представения като доказателство, неоспорен от страните и приет от съда Нотариален акт № 15 от 14.07.2008г., том III, рег. № 5119, дело № 278/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев, същият удостоверява, че при изслушване на сделката ищецът е заплатил на продавачите-ответници сумата от 50 000 лв.

Нотариалният акт за правна сделка представлява официален документ по смисъла на ГПК в частта, с която нотариусът удостоверява, че изявленията на участниците в нотариалното производство и извършените действия са осъществени пред него или лично от длъжностното лице. В тези предели нотариалният акт, съдържащ изявления на граждани, се ползва с законна доказателствена сила досежно изразената воля по клаузите на договора и изявленията за изпълнение на задължения към момента на сключване на сделката, както и относно дейността на нотариуса -напр. прочитането на акта.

Отразяването в нотариалния акт, че определена цена е платена от купувача на продавача, е изявление на участниците в нотариалното производство, което е възприето от нотариуса, и в тази част нотариалният акт се ползва с доказателствена сила на официален свидетелстващ документ по смисъла на ГПК. /в т.см.Решение № 51 от 21.07.2010 г. по т.д. № 528/2009 г., Т. К., I т. о. ВКС/.

Цитираното решение е постановено по реда на чл.290 от ГПК, с оглед на което има задължителен характер по отношение възприетото тълкуване от ВКС.

При тази постановка и липсата на оспорване съдържанието на нотариалния акт от ответниците е безспорно доказано, че доверителят ми е заплатил сумата отразена в нотариалния акт, а именно 50 000 лв. на датата на изслушване на сделката пред нотариуса. В потвърждение на това са и дадените в с.з. отговори от двама от ответниците на поставени от доверителя ми въпроси, като същите изрично потвърдиха, че са получили на датата на сделката по 12 500 лв. всеки от тях. Неявяването в с.з. на другите двама ответници, респ. осуетяване поставянето на същите въпроси и към тях, както с оглед отразеното и удостоверено от нотариуса в нотариалния акт изявление, следва да се приеме, че те също са получили разликата /другите 25000лв./ до посочената в нотариалния акт сума от 50 000 лв. на датата на изслушване на сделката, който извод се налага и с оглед разпоредбите на чл.176, ал.2 и ал.3 от ГПК.

 

Що се касае до сумата наредена с банков превод от управителя и собственик на ищцовото дружество, в размер на 12 400 евро, който превод се установи, че е осъществен на датата 15.07.2008г. - един ден след сделката, то ответниците не са оспорвали, че тази сума също е платена по същата сделка. Видно от полето „основание за плащане" на платежното нареждане изрично е посочено, че сумата се заплаща за „покупка на земя". Ответниците нито са твърдели, нито са доказали между тях и ищеца или неговия управител да са съществували други отношения във връзка покупка на земя или недвижимости. Липсва оспорване и на самия документ, или пък твърдение, че преведената на 15.07.2008г. сума не се отнася до процесната сделка. Сумата е наредена в полза на ответника Г.Н.И., който видно от платежното нареждане е с адрес в Г.. При тези обстоятелства е категорично доказано, че ответникът Г.Н.И. е получил допълнително от доверителя ми сумата от 12 400 евро по процесната сделка един ден след изслушване на сделката пред Нотариуса.

Назначената по делото експертиза представи заключение, с което посочва, че процесиите суми не са осчетоводени като плащания в счетоводството на ищцовото дружество. Това обстоятелство е без значение, доколкото са налице писмени доказателства, установяващи по категоричен начин /нотариалния акт удостоверяващ заплащането на 50000 лв. и платежното нареждане, удостоверяващо заплащането на още 12400 евро/ заплащането на сумата от 50 000 лв. и 12 400 евро като цена на идеалните части от имота, предмет на прехвърляне с процесния договор за покупко-продажба. Фактът, че в счетоводството не са отразени извършените плащания не е показателен за липса на такива, още повече с оглед признанията на ответниците, че са получили суми на датата на нотариалния акт /по 12500 лв./, които не са осчетоводени по причините, посочени от вещото лице, но явно са заплатени от ищеца именно по процесната сделка. Видно от заключението на вещото лице сумата от 12400 евро е с левовата си равностойност, изчислена по официалния валутен курс в размер на 24 252,29 лева. Общата сума изплатена от ищеца по покупката на процесния имот възлиза общо на 74 252,29 лева.

Ето защо съдът приема, че исковите претенции са основателни и доказани до този размер, до който следва да се уважат, с оглед събраните по делото доказателства, като в останалата му част иска до размера на претендираните 100000 лева искът следва да се отхвърли като недоказан. Сумата, платена от ищеца по горепосочения договор следва да се присъди солидарно по отношение на всички ответници, тъй като е платена общо на всички и така е отбелязано в горепосочения нотариален акт под № 15 от 14.07.2008г., том III, рег. № 5119, дело № 278/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев.

 

Поради което съдът счита, че следва да постанови своето позитивно съдебно решение в горния смисъл, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените от последния разноски по делото общо в размер на 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева, от които 4000 лева разноски за ДТ, 1300 лева възнаграждение за особените представители на първия и втория ответници, заплатени от ищеца, сумата от 200 представляваща възнаграждение за вещото лице, както и сумата от 7000 лева, представляваща  адвокатско възнаграждение за пълномощника на ищеца адв.Ч. съобразно представения договор за правна защита и съдействие № 10 от 2012 год и съобразно представения списък на разноските, направени от ищеца по чл.80 от ГПК.

 

Ето защо предвид всичко гореизложено и на чл. 87, ал.3 във връзка с ал.1 и чл.189, ал.1 и чл.86 от ЗЗД, , първоинстанционният СОС

 

                             Р    Е    Ш    И  :

 

разваля сключения на 14.07.2008 г. с Нотариален акт № 15, том III, рег. № 5119, дело № 278/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев вписан под № 394 на Нотариалната камара, с район на действие СРС договор за покупко-продажба на 39/60 ид.части от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО (БИВШЕ ЛОЗЕ) от 1 дка, III категория, находящо се в строителните граници на гр. С.З., ЕКАТТЕ 68850, в местността Бахчите, съставляващо имот пл. № 1425А по кадастралния план, изработен през 1951 г. и който имот със заповед № 1376/13.04.1988 г. на Община С.З. е включен в регулационния план на гр. С.З. и по сега действащия попада в кв. С. и съставлява имот пл. № 1425А в кв. 415А с площ на имота 1000 кв.м. при граници на същия: от североизток - улица, от югоизток - зелена площ, от югозапад - река Б., и от северозапад - зелена площ; както и сключения на 14.07.2008 г. договор за дарение на идеални части от недвижим имот с Нотариален акт № 14, том III, рег. № 5117, дело № 277/2008 г. на Нотариус Бойко Георгиев. вписан под № 394 на Нотариалната камара, с район на действие СРС поради неизпълнение.

 

ОСЪЖДА ответниците Г.Н.И. ***, Г.Н.И. ***, Д.Р.Д. *** и Ж.Н.Ж. *** солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на ищеца „Райс 1324" ЕООД гр.С.З., бул. “Цар Симеон Велики” № 94, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Р.В.С. сумата от 74 252,29 лева /седемдесет и четири хиляди двеста петдесет и два лева и 29 стотинки/, представляваща платената от ищеца продажна цена за същия имот, ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното й изплащане, считано от датата на подаване на исковата молба в съда на 01.11.2011 год. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото, като отхвърля иска в останалата му част до размера на претендираните 100 000 /сто хиляди лева/, като недоказан в тази му част.

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от съобщението да страните, че е изготвено, чрез СОС пред ПАС.

                                               

 

 

 

 

                                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :