Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 20                     11.01.2013 г.              град  С.З.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СОС, Гражданско отделение, Четвърти състав

на единадесети януари 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1110 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.232 във вр. с чл.81 и чл.78, ал.1 от ГПК.

 

Видно от постановеното по делото първоинстанционно Решение № 115/22.11.2012г./л.57- 62 от делото/, съдът е пропуснал да се произнесе по ищцовото иска за присъждане на разноските по делото. Такива са направени в исковата молба, в пледоарията и в писмената защита по делото, като е представен и списък по реда на чл.80 от ГПК.

 

         В дадения му законен 1- седмичен срок за отговор ответникът е представил писмен отговор на направеното от ответника искане за заплащане на разноските му по делото, като го оспорва с аргумента, че ищецът не е представил списъка по чл.80 от ГПК до приключване на последното съдебно заседание по делото.

 

         След като се запозна с изложеното в Молбата и с   постановеното изцяло позитивно за ищеца първоинстанционно Решение по настоящото дело, и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

Счита, че искането на ищеца за заплащане на направените от него разноски е своевременно направено, същото е процесуално допустимо и следва по него съдът да се произнесе по същество.

 

Действително ищецът е направил по делото разноски в размер на общо 330 лв., от които за Държавни такси- 30 лв./л.2 от делото/, и 300 лв. за 1 бр. адвокатски хонорар/л.5 от делото/.

 

Искането за разноски се съдържа както в Исковата молба/л.4 от делото/, в пледоарията в последното съдебно заседание/л.47 от делото/ и в Писмената защита/л.51- 55 от делото/. Списъкът е представен още по време на последното съдебно заседание/л.47 от делото/ и отговаря всички законови изисквания по чл.80 от ГПК/л.44 от делото/.

 

 Поради което искането на ищеца се явява изцяло законосъобразно, обосновано и доказано, и то следва да се уважи изцяло, като ответникът бъде осъден да му заплати направените разходи по делото в размер на общо 330 лв., ведно с всички законни последици от това.

 

Настоящото съдебно Определение, постановено в закрито заседание, следва да се връчи по надлежния ред на всяка от страните. Определението може да се обжалва от всяка от страните в 1 - седмичен срок от връчването му, чрез настоящия първоинстанционен ОС- *** пред въззивния му ПАС- Пловдив.

 

         Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.274- 275 във вр. с чл.81 и чл.78, ал.1 от ГПК, първоинстанционният Окръжен съд- С.З.

 

 Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОСЪЖДА ответника “Издателска къща- Гълъбовски вести”- , ЕИК 833034847 със седалище и адрес на управление- ***, да заплати на ищеца Г.Р.Х.- ЕГН ********** ***, със съдебен адрес в гр.Велико Търново, ул.”Възрожденска” № 2-А- адв.Н.Н. от *** общо сумата 330 лв./триста и тридесет лева/ за направените от него разноски по делото.

 

 

        РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2-седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез СОС пред ПАС.

 

 

                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :