О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 139                           28.01.2013 г.                    град  С.З.

 

 

СОС, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и осми януари 2013 г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1161 по описа за 2009г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

    Производството е на основание чл.129, ал.3 и 4 във вр. с ал.2 от ГПК и във вр. с чл.94, ал.1 и 2 от Закона за авторското право и сродните му права/ЗАПСП/.

   

    Постъпила е първоначална Искова молба вх.№ 15 751/03.12.2009г./т.1, л.7- 11 от настоящото гр.дело/ от ищците- търговския субект ЕТ”Геодея инженеринг”- Д.А. и физическото лице Г.К.Г.- и двамата от гр.С.З., против ответника- търговския субект “Ретком”- ЕООД- С.З., с частичен иск по чл.94, ал.1 и 2 от ЗАПСП в размер на 1000 лв. от 10 000 лв. за неимуществени вреди и 2 500 лв. от 50 000 лв. за имуществени вреди.

 

    Исковата молба е оставяна без движение многократно, като ищците многократно е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- чл.129 от ГПК да отстранят нередовностите в исковата си молба и приложенията към нея.

 

    Основно указанията са дадени в о.с.з. на 28.01.2011г./т.2, л.504- 507 от делото/, в присъствието на страните и техните процесуални представители- адвокати.

 

    С допълнителна Молба вх.№ 5899/04.05.2011г. ищците са направили уточнение, че исковата им претенция е предявена и от двамата като физически лица- граждани, като при условията на евентуалност предявяват иска от името на търговския субект ЕТ”Геодея Инженеринг”, която евентуалност не се съдържа в първоначалната ИМ по делото.

 

    В следващата уточняваща Молба вх.№ 8250/23.06.2011г./т.2, стр.520- 522 от делото/ ищците продължават двойствено на претендират исковите си претенции както от името на търговския субект/ЕТ/, така и от гражданския субект/физическото лице/, като продължават да претендират и иск при условия на евентуалност.

 

    ИМ на ищците повторно е оставена без движение в з. на 24.06.2011г./т.2, стр.523 от делото/, като съдът повторно е дал на ищците законния 1- седмичен срок да отстранят първоначалните и последващите нередовности в ИМ и в приложенията към нея.

 

    В последващата уточняваща Молба вх.№ 9033/08.07.2011г. ищците променят правните субекти от ЕТ на ФЛ, продължават да поддържат новопредявения от тях иск при евентуалност, като наред с първоначалните 2 бр. ищци ЕТ”Геодея Инженеринг” и ФЛ-Г.Г., се въвежда фактически и юридически и трети правен субект ФЛ-Д.Т./собственик на ЕТ” наред с първоначалния ищец-ЕТ”Геодея Инженеринг”- Д.Т..

 

    В последващата уточняваща Молба вх.№ 12393/03.10.2011г./т.2, стр.540-542 от делото/ първоначалните ищци заявяват, че оттеглят първоначалния си иск, предявен от името на първоначалния ищец- търговския субект ЕТ”Геодея Инженеринг”- Д.Т., като молят това да е новия ищцов правен субект- ФЛ Д.А.Т.-Г..

 

    В поредния си Писмен отговор вх.№ 14605/11.11.2011г. ответникът “Ретком-ЕООД”- гр.Раднево, обл.Старозагорска заявява, че на основание чл.228, ал.1 от ГПК той изрично не дава съгласието си за това.

 

Поради което исканата от ищците замяна на единия първоначален ищец- търговския субект/ЕТ/ с гражданката, негова собственичка/ФЛ/, не може да бъде уважено от процесуална гладна точка.

 

    Законният 1- седмичен срок е започнал да тече за ищеца от 29.02.2012г./сряда/- високосна година, и е изтекъл на 07.03.2012г./сряда/. И към днешна дата 16.03.2012г. от ищеца не са отстранени нередовностите в Исковата молба и приложенията към нея.   

   

    В последваща уточняваща Молба вх.№ 4213/29.03.2012г./т.2, л.571- 574 от делото/, исковата претенция се поддържа както от първоначалните 2 бр. ищци ЕТ”Геодея Инженеринг”- Д.Т. и Г.К.Г., така и от нов ищцов правен субект- ФЛ/гражданката/ Д.А.Т.-Г. от гр.С.З..

    Недопустимо е в хода на делото да встъпва нов, трети ищец- ФЛ/гражданката/ Д.А.Т.-Г., наред с първоначалните 2 бр. ищци по делото ЕТ”Геодея Инженеринг”- Д.Т. и Г.К.Г..

    Наред с това се прави частично оттегляне на иска им по реда на чл.232 от ГПК, за което обаче не е налице изрично съгласие от страна на ответника, тъй като по делото вече е проведено първо открито съдебно заседание на 28.04.2011г.

 

    За поредни 2 пъти ИМ е оставяне без движение с даване на законния 1- седмичен срок на ищците в з.з на 15.06.2012г./т.2, л.584/ и от 25.09.12г./т.2, л.607 от делото/.

 

    Горепосочените процесуални искания тримата ищци повтарят и потретват в Молбите си с вх.№ 8450/04.07.2012г./т.2, стр.588- 589 от делото/ и вх.№ 12684/18.10.2012г./т.2, стр.615- 616 от делото/, така и в Становището си вх.№ 15059/11.12.2012г./т.2, стр.625-626 от делото/.

 

    В аналогичен смисъл са и съответните Отговори на ИМ от ответника “Ретком-ЕООД”- гр.Раднево, обл.Старозагорска/т.2- стр.577-580, стр.603-606, стр.619- 621 и стр.633 от делото/.

 

Следователно въпреки многократните оставяния без движение на ИМ и въпреки многократните уточняващи Молби на ищците, първоначалните и последващите нередовности в ИМ не са отстранени от ищците, а напротив- те са задълбочени и усложнени, без да са по какъвто и да е начин отстранение.

Налице е следователно законовата хипотеза на чл.129, ал.4 във вр. с ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК, поради което Исковата молба следва да се върне обратно на ищците, ведно с всички законни последици от това.

 

    Тъй като настоящото постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен СОС пред въззивния му ПАС по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 и ал.4  във вр. с чл.252- чл.254 и чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК, и във вр. с чл.94, ал.1 и 2 от ЗАПСП, първоинстанционният ПАС

 

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ВРЪЩА обратно Исковата молба на 3 бр. ищци- всички те от *** :

    1.ЕТ”Геодея Инженеринг- Д.А.”.

    2.Д.А.Т.-Г..

    3.Г.К.Г..

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1161/2009г. по описа на СОС.

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез СОС пред ПАС.

 

                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: