О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 126                   24.01.2013 г.                   град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд, ТРЕТИ граждански състав

На двадесет и четвърти януари 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар П.Г.

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 1061 по описа за 2012 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

        Производството е на основание чл.233 и чл.274, ал.1, т.1 от ГПК/2008г./ и във вр. с чл.45 от ЗЗД.

       

        Постъпила е писмена Молба вх. № .. от ищеца по делото Ж.М.Т., в която заявява изрично, че на основание чл.233 от ГПК се отказва изцяло от исковата си претенция против ответниците Ж.С.С. и Ж.Г.С. ПО ГР. ДЕЛО ПОД № 1061/2012 год. по описа на Окръжен съд гр.С.и моли производството по същото да бъде прекратено.

       

        Постъпила е и втора писмена Молба вх. № .. от ищеца по делото Ж.М.Т., в която заявява изрично, че на основание чл.41 от ЗЗД оттегля всички дадени пълномощия до монета на упълномощените от него адвокати в т.ч. и от адв. З. К. С. ПО ГР. ДЕЛО ПОД № 1061/2012 год. по описа на Окръжен съд гр.С. и заявява, че същите нямат право да извършват от негово име никакви процесуални действия и моли това оттегляне да бъде прието от съда като всички съобщения и книжа му бъдат изпращани на посочения в молбата негов постоянен адрес гр.С., ул.”О.” № ., ет.., ап..

 

 

Следователно е налице законовата хипотеза на отказ от целия иск от ищеца по смисъла на чл.233 от ГПК/2008г./, за което не е необходимо съгласието на никой от ответниците по делото.

 

Поради което с оглед направения пълен отказ от иска, делото следва да се прекрати изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

Също така съгласно чл.41, ал.1 от ЗЗД съдът следва да приеме оттеглянето на пълномощията на ищеца дадени до монета на упълномощените от него адвокати в т.ч. и от адв. З. К. С. ПО ГР. ДЕЛО ПОД № 1061/2012 год. по описа на Окръжен съд гр.С..

 

        Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по-нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.С.пред Апелативен съд- гр.П. по правилата на чл.274- чл.278 от ГПК/2008г./.

 

        Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.233 и чл.274, ал.1, т.1 от ГПК/2008г./ във вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- С.

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

        ПРИЕМА оттеглянето на пълномощията на ищеца Ж.М.Т. ЕГН **********,***, дадени до монета на упълномощените от него адвокати в т.ч. и от адв. З. К. С. по гр.дело № 1061/2012 год. по описа на Окръжен съд гр.С..

 

        РАЗПОРЕЖДА всички съобщения и книжа да бъдат изпращани на посочения в молбата на ищеца Ж.М.Т. ЕГН ********** негов постоянен адрес: гр.С., ул.”О.” № ., ет.., ап.11.

 

        ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по първоинстанционното гр.д.№ 1061/2012г. по описа на Окръжен съд- гр.С., поради пълен отказ от иска от ищеца по делото Ж.М.Т. ЕГН **********,***.

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.С.пред Апелативен съд- гр.П..

 

 

 

 

                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :