Р Е Ш Е Н И Е

                                            

 

Номер  104 / 28.02.2013 г.                Година 2013     Град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                            Граждански състав

На тридесет и първи януари                                                Година 2013г. публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                          Председател:МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                Членове: 1. ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

 

                                                                 2. ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар  С.С.

Прокурор ……………………..

като разгледа докладваното от съдията - докладчик КАРАДЖОВА

въззивно гражданско дело № 385  по описа за 2012 година.

 

           Обжалвано е решение №299/28.05.2012 г. по гр.д. №540/2012 г. по описа на Районен съд-К.

 

         Въззивникът Г.К.В. чрез процесуалния си представител обжалва постановеното решение. Изтъква доводи за частична недопустимост на обжалваното решение,в установителните и осъдителните части относно построените в дворното място на ищцата “къща,тлакане и навес”,поради непредявени искове по чл.108 ЗС и чл.109 ЗС за тези недвижими имоти.Счита,че съдебното решение следва да бъде обезсилено в частта,в която съдът се е произнесъл “свръхпетитум”. Излага аргументи и за незаконосъобразност и неправилност на съдебното решение. Моли съда да отмени решението на районния съд  в уважителните части по предявените искове по чл.108 ЗС и чл.109 ЗС и да се отхвърлят предявените искове като неоснователни.

 

           Въззиваемата Б.Р.П. чрез процесуалния си представител в хода по същество на делото и в депозирания писмен отговор изразява становище,че обжалваното съдебно решение е правилно и законосъобразно,поради което следва да бъде потвърдено.

 

            Съдът като обсъди събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 

          Производството е образувано по предявени искове по  чл. 108 и чл. 109 ЗС.

 

 

Видно от  нот. акт № , том , рег. №1, дело № 55/2000 г. по описа на Нотариус К. К. ищцата Б.П. е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ . в кв. 25 по плана на с. С., на ул. К. № . обл. С.З. с. С., на ул. К. № ., обл. С. З с построените в него къща, тлакане и навес. Същият е придобит, чрез дарение от нейната баба, получила го в завещание от нейния баща, за което по делото са приети следните доказателства: констативен нот. акт за собственост на Д. Д Д № . г., Акт за публично нотариално завещание № .т .г. и Договор за доброволна делба на наследствен имот от . година, нот.заверен. По делото са представени и скици № 107 от 19.У.1997 г., приложена към договора за доброволна дела и скица № 163/26.7.2011 г., издадени от Община К.

 

Ответникът и въззивник в настоящото производство Г.В. е собственик по силата на нот.акт за дарение № . том . дело № . г. на РС- К. на недвижим имот, представляващ УПИ . в кв.. по плана на с.С, ведно с масивна жилищна сграда, стопански постройки и други подобрения.

 

В първоинстанционното производство е назначена съдебно - техническа експертиза,която установява следното:Съгласно кадастралния и регулационен план на с. С, общ. К от 1928г. и от 1986г. на тази реална част е обозначена като навес с две кръстосани линии. Видно от представената скица № 813 и скица № 814, и двете от 10.05.2012г. на Община К е, че придаваемата част от 50кв.м. в този участък може да се приеме, че е била част от имот с пл. № 87, за който е отреден УПИ ., а така също и част от имот с пл. № 86, за който е отреден УПИ .. Вещото лице Р. дава заключение, че не са образувани преписки в Община К за уреждане на сметки по регулация относно вътрешната регулационна линия между двата имота. Процесният навес с площ 50 кв.м. с правоъгълна форма, обозначен с две кръстосани линии, заснет в югозападната част на имот пл.№ 122 от кадастралния план на с. С. от 1986г., съответства по местонахождение и площ на навеса с правоъгълна форма, обозначен с две кръстосани линии, заснет в югозападната част на имот пл. № 86 от кадастралния план на с. С. от 1928г., както и на заснетия навес на съществуващия на място дървен навес в югозападната част на имота на ответника на ул. „ К. № . Площта на съществуващия на място дървен навес в югозападната част е около 50 кв.м. , по- точно около 43 кв.м. замерена по скиците от кадастралния и регулационен план. Носещата конструкция на навеса е дървена- колони и греди, навесът е покрит с керемиди- тип турски. Вещото лице дава заключение, че на северната стена на къщата на ищцата се опира една второстепенна постройка, като разстояние между двете второстепенни постройки няма, те са опрени една до друга.

 

След  разпределението на доказателствената тежест в процеса от въззивният съд е назначена нова съдебно-техническа експертиза.Видно от нейното заключение се установяват неуредени сметки по регулация между двата съседни имота.Представено е писмо изх. №194-Б-719-1/15.02.2012 г. на Кмета на Община К,в което се съдържат данни,че границата между двата процесни имоти се е запазила по имотните им граници,без да е прилагана регулацията,както по първоначалния регулационен план на с.С от 1928 г.,така и по действуващия регулационен план от 1986 г.

 

Съгласно разпоредбата на параграф 6 ал.2 от ПР на ЗУТ действуващите към деня на влизане в сила на този закон дворищнорегулационни планове могат да бъдат приложени по досегашния ред в 6-месечен срок от деня на влизането в сила на закона.Общинската администрация осигурява извършването на необходимите оценки в едномесечен срок от постъпване на искането.

 

 

         В този смисъл следва да се приеме за основателно възражението на пълномощника на въззивника,че поради неуредените регулационни отношения  праводателите на ответника не са преустановили владението,а след  смъртта им и до настоящия момент ответника  също не е преустановявал да владее отчуждената по регулация  процесна придаваема част от 42,5 кв.м.Следва да се направи извода,че договора за дарение е произвел вещно-правно действие по отношение на ищцата само за 630 кв.м.

 

 

       Въззиваемата в настоящото производство не доказва,че е придобила процесната реална част от собственик.С оглед безспорно установеното обстоятелство за наличие на неуредени сметки по регулация по плана от 1928г.,в случая оспорения констативен нот.акт за собственост по обстоятелствена проверка №. т.. н.д. №.. не легитимира Д. Д-прадядо на ищцата и завещател на праводателката на ищцата като собственик по давностно владение на процесната реална част от 42,5 кв.м. от имота на праводателите на ответника.Не е налице хипотезата на чл.181 ал.3 ЗТСУ /отм./.

 

 

       От показанията на свидетелките И. Т. и З. Г. се установява,че процесният навес е с три оградни стени и е построен през 1920г.от дядото на въззивника.Установява се също така,че достъп до навеса има само откъм двора на ответника и никога не е имало врата на северната страна на къщата на ищцата към навеса.Съдът кретира с доверие показанията на тези две свидетелки.

 

 

       Настоящата инстанция намира ,че предявения иск по чл.108 ЗС е неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.Не се споделят доводите на въззивника за недопустимост на съдебното решение,поради произнасяне “свръхпетитум”,тъй като се касае за индивидуализация на процесния имот,а не до нарушение на диспозитивното начало в гражданския процес.

 

 

     За да бъде уважен предявеният иск с правно основание чл.109 ЗС е необходимо по делото да бъде установено по безспорен начин,че ищецът притежава правото на собственост върху имота и ,че ответникът по иска е предизвикал създаването на състояние,различно от това,което е съществувало преди да извършват въздействията върху него,като по този начин пречи на ищеца да упражнява правата си на собственик в пълният им обем.Районният съд,за да уважи иска по чл.109 ЗС е приел,че ищцата е собственик на процесната реална част от 42,5 кв.м.,заемана от собствения на ответника навес,поради което не е необходимо да се доказва,в какво се изразява смущаващото въздействие.Този извод на първоинстанционния съд е неправилен,което обуславя и неправилност на решението на районния съд и в тази част.

 

 

     Предвид изложеното обжалваното съдебно решение следва да бъде отменено и да се постанови друго по същество на спора,с което да се отхвърлят предявените обективно съединени искове.

 

       Водим от горните мотиви , въззивният съд

 

 

    

                                 Р  Е  Ш  И:

 

 

      ОТМЕНЯ решение №299/28.05.2012 г. по гр.д. №540/2012 г. по описа на Районен съд-К.като ПОСТАНОВЯВА :

 

        ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Б.Р.П., ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване: гр. К., ул. „ Г.” № . против Г.К.В., ЕГН ********** *** за признаване за установено,че Б.Р.П., ЕГН ********** с п.а. е собственик на 42.5 кв.м., находящи се в северозападната част на дворно място, цялото от 680 кв.м., съставляващо УПИ ., в кв. ., по плана на с. С, общ. К, на ул." К." № ., при съседи: от запад, юг и изток- улици, от север- УПИ .-на Г.К.В., заедно с построените в това дворно място къща, тлакане и навес като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

    

     ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Б.Р.П., ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване: гр. К., ул. „ Г.” № . против Г.К.В., ЕГН ********** *** за осъждане на Г.К.В., ЕГН ********** с п.а. да освободи и предаде владението и преустанови действията, с които нарушава правото  й на собственост върху 42.5 кв.м., находящи се в северозападната част на собственото й дворно място, цялото от 680 кв.м., съставляващо УПИ ., в кв. ., по плана на с. С, общ. К, на ул." К." № ., при съседи: от запад, юг и изток- улици, от север- УПИ .- на Г.К.В., заедно с построените в това дворно място къща, тлакане и навес като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

      ОСЪЖДА Б.Р.П., ЕГН ********** с п.а. да заплати на Г.К.В., ЕГН ********** с п.а. сумата 1377лв./хиляда триста седемдесет и седем лева/-разноски в производството.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ:    

 

 

 

Особено  мнение  на съдия Ив.К. по в.гр.д. №385/12г. по описа на С.окръжен съд

 

             Предмет на въззивно обжалване са обективно съединени искове с правно основание чл.108 и чл.109 ЗС.

             Налице са всички  кумулативно дадени предпоставки,за да бъде уважен ревандикационния иск- ищецът е собственик на имота, процесната част се владее от ответника и  владението на имота е без правно основание.

 

             Ищцата Б.П. е придобила процесния имот с нот.акт за дарение от баба си Д. К., която от своя страна го е получила по завещание от своя баща Д. Д Д през 1977 г.Процесната част от имота винаги е била собственост и владяна от ищцата и праводателите й,което се удостоверява и от заключенията на двете съдебно-технически експертизи.

 

            Съобразно   приетото   и   неоспорено заключение на вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза в районния съд, процесната реална част с дървения навес се намира в имот УПИ .в кв. . по плана на с. С, общ. К. По одобрения със Заповед № 12/1986 год. план на с. С, общ. К, вещото лице в заключението си установява, че в Община К. не са постъпвали възражения по плана от страните по делото и не са образувани преписки за уреждане на сметки по регулация относно вътрешната регулационна линия между двата имота. Това се потвърждава и от приложеното към исковата молба писмо № 194-Б-719-1/15.02.2012 г. на Община К.

 

            Въззивникът Г.В. владее имота на ищцата без правно основание. Възражението на ответника за придобиване на процесиите 42,5 кв.м. с дървения навес по давност е неоснователно и недоказано, тъй като през 10-годишния период от време от 2000 година до сега, владението на навеса не е било необезпокоявано. От разпитаните свидетели се установява, че праводателите на ищцата и нейните родители непрекъснато са отправяли основателни претенции за опразването му към родителите на ответника и самия ответник. От приетите писмени доказателства и от разпитаните свидетели не се доказва правно основание за ползването на имота от 42,5 кв.м. с навеса от ответника, както и че владението на този навес е било непрекъснато и необезпокоявано от никого.

 

          Искът по 109 от ЗС също е основателен.Ответникът с действията си създава пречки за пълноценно упражняване правомощията на ищцата, като собственик на УПИ . в кв.. и тя не може да осъществява своето право на собственост в пълен обем.От показанията на разпитаните свидетели се установява, че ответникът в продължение на години отказва да осигури достъп на ищцата до северната стена на къщата и, не я допуска да извърши измазване и ремонт, поради това, че по стената са издълбани дупки от мишки от към неговия имот.Навесът опира до северната стена на къщата на ищцата, като между тях няма разстояние. Налице са всички елементи от фактическия състав на чл.109 ЗС,обуславящи основателност на предявения иск.

 

          Обжалваното решение е правилно,поради което следва да бъде потвърдено.

 

 

 

                                                                     Съдия:

 

                                                                                     /Ив.К./