Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 91                                   22.02.2013 Година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ  ОКРЪЖЕН СЪД         ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 30 януари                                                                                  2013 година

В открито заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: П.В.

Като разгледа докладваното от съдия ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 502 по описа за 2012 г.,за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивната жалба на “Топлофикация Казанлък” АД гр.Казанлък, чрез пълномощника си адв. Б. против решение № 387 от 09.07.2012 г., постановено по гр.дело № 1263/2011 г. на Казанлъшкия районен съд.      

 

Въззивникът “Топлофикация Казанлък” АД гр.Казанлък, чрез пълномощника си адв. Б. е останал недоволен от постановеното решение, в частта, в която са уважени исковете на ищеца, поради което го обжалва в срок. Счита, че решението е недопустим, алтернативно неправилен, необоснован, незаконосъобразен и несправедлив съдебен акт. Подробни съображения излага във въззивната си жалба, докладвани в с.з. Представил е и подробна писмена защита. Моли обжалваното решение да бъде обезсилено, а производството по делото прекратено поради нередовност на исковата молба или да бъде разгледано от друг съдебен състав на КРС като първо бъде спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до приключване и решаване на спора по гр.д.№171/2012г. на РС-Казанлък. Алтернативно моли въззивният съд ако същия не възприеме, че обжалваното решение е недопустимо и не го обезсили, то да го отмени в обжалваната част като неправилно и необосновано и постанови друго, с което да отхвърли изцяло претенцията на ищеца спрямо ответника първо като недопустими, алтернативно като неоснователни и недоказани, така както са формулирани в исковата му молба. Моли да му бъдат  присъдени направените разноски пред двете съдебни инстанции. Представя списък със разноските.

 

 

Въззиваемият Р.С.К. чрез пълномощниците си адв. В.А. и М.К. заявяват, че жалбата е неоснователна, а обжалваното решение правилно. Подробни съображения излагат в писмен отговор, докладвани в с.з. Молят обжалваното решение да бъде оставено в сила, както и да се присъдят на доверителя им направените разноски пред ОС-Стара Загора. Представят и писмена защита.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

         Жалбата е неоснователна.

         Предявен е иск с правно основание чл.422 от ГПК, във връзка с чл.415 от ГПК.

  Видно от приложеното ч.гр.д.№841/2011 г. по описа на Районен съд- Казанлък въз основа на подадено от ищеца Р.С.К. /въззиваем в настоящото производство/ заявление е издадена заповед №681/04.04.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, с която е разпоредено длъжникът "Топлофикация Казанлък" АД /въззивник в настоящото производство/ да заплати на кредитора Р.С.К. *** сумата …лв. главница и законна лихва от 31.03.2011 г. до изплащане на вземането, както и … лв. съдебни разноски. Заповедта е връчена на длъжника на 12.04.2011 г., който депозирал на 26.04.2011 г. възражение срещу заповедта за изпълнение. С оглед на това за ищеца Р.С.К. се е породил правен интерес да предяви настоящия установителен иск.

Производството по чл.422 от ГПК представлява иск за съществуване на вземането, който се предявява от кредитора след възражение от длъжника.

 

По делото е установено, че въззиваемият Р.С.К. е работил по трудово правоотношение с ответното дружество, възникнало по силата на трудов договор №11/21.12.2009 г., сключен на основание чл.67 ал.1 т.2 вр. с чл.70 ал.1 от КТ, за длъжността “оператор парни и водогрейни съоръжения” със срок в полза на работодателя, за времето от 22.12.2009 г. до 22.06.2010 г.", с договорени ОМВ-…лв. и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит-21%.

Впоследствие на 21.07.2010 г. страните сключили договор за търговски пълномощник, за срок от една година, по силата на който въззивникът в качеството на търговец упълномощил въззиваемия като търговски пълномощник да извършва всички действия, свързани с обикновената търговска дейност на тьрговеца, а въззиваемият като търговския пълномощник приел упълномощаването срещу месечно възнаграждение от …лв.

От приложените към делото справки от ТД на НАП гр.Пловдив се установява, че при тях е подадена следната информация за сключени трудови договори между  Р.С.К. от една страна и "Топлофикация Казанлък" АД от друга: 1.дата на сключване 21.12.2009г. дата на прекратяване 05.11.2010г. длъжност “оператор парни и водогрейни съоръжения” с основно трудово възнаграждение …лв.; 2.дата на сключване – 05.11.2010г. дата на прекратяване 20.03.2011г. на длъжността “ изпълнителен директор” с основно трудово възнаграждение … лв.

От представените по делото протокол от заседание на СД на “Топлофикация Казанлък" АД,  проведено на 05.11.2010 г. и протокол от заседание на СД на ”Банев Тежка индустрия" АД от 03.11.2010 г. се установява, че членовете на Съвета на директорите, с единодушни решения избрали: ”АКБ Актив" АД чрез физическия си представител М.Б. за Председател на СД на ответното дружество; „ФИК АКБ-Форес" АД чрез физическия си представител К.О. за Зам.Председател; „Б.Тежка Индустрия" АД чрез физическия си представител Р.С.К. за Изпълнителен член /Изпълнителен директор/ в СД на “Топлофикация Казанлък" АД и упълномощили новия Изпълнителен директор чрез физическия си представител Р.С.К. да предприеме всички необходими правни и фактически действия за реализиране на взетите решения, Съвета на директорите определили за физически представител на дружеството в Съвета на директорите на “Топлофикация Казанлък" АД Р.С.К. ***.

С уведомление от 01.03.2011 г. до Председателя на СД на „Б.Тежка индустрия" АД въззиваемият Р.С.К. заявил, че прекратява договора за управление с „Топлофикация Казанлък" АД поради “обективна невъзможност да изпълнява възложените задачи”.

С молба от 04.05.2011 г., връчена на въззивника "Топлофикация Казанлък" АД с обратна разписка на 09.05.2011 г. въззиваемият Р.С.К. изискал от Изпълнителния директор на ответното дружество да му бъдат предоставени заверени копия от заповед за прекратяване на трудовия му договор и договор за възлагане на управление с „Топлофикация Казанлък" АД, сключен от него като изпълнителен директор. По делото е представена служебна бележка №23-31/29.03.2011 г.. изготвена от М.Ш., в която са посочени като дължими на ищеца трудови възнаграждения за периода месец 04.2010 г. месец 03.2011 г., подробно индивидуализирани по месец и размер.

За изясняване на делото от фактическа страна е била назначена от районния съд съдебно-счетоводна експертиза, която е депозирала писмено заключение. Същото е компетентно и мотивирано изготвено, не е оспорено от страните, поради което правилно съдът го е възприел.

От същото се установява, че към 15.11.2011 г. начисленото по първоначално съставените ведомости за заплати, но неизплатено чисто трудово възнаграждение на ищеца с в общ размер 8826.24 лв., индивидуализирани по месеци и размер в таб.1. В заключението се сочи, че към 15.11.2011 г. начисленото по коригирани ведомости за заплати съгласно заповед №Р-16/01.07.2011 г. на Изп.директор, но неизплатено чисто трудово възнаграждение на ищеца е в общ размер …лв. Към заключението е приложена заповед №Р-16/01.07.2011 г., съгласно която Изпълнителният директор на ответното дружество наредил да бъдат преизчислени неизплатените възнаграждения на персонала до 18.04.2011 г. след „съпоставка с всички трудови договори, допълнителни споразумения и др.договори, сключени с всяко конкретно лице и съответно там където няма и за когото няма приложени в трудовите досиета или в архива на дружеството валидни договорни основания /трудови договори, допълнителни основания или др.договори/ за изчисляване на съответно възнаграждение или възнаграждения, същите да се отпишат от ведомостта на начислените възнаграждения за съответния месец, като се състави нова ведомост базирана на валидните и съществуващи договори и допълнителни споразумения към тях".

В тази връзка следва да се отбележи, че режимът на социалното осигуряване по договори за управление и контрол на търговско дружество с оглед осигурителните отношения се приравняват на трудови договори, поради което предвид задълженията на ответното дружество /осигурител/ по чл.7 ал.З от КСО. чл.2. чл.З ал.1 т.1, ал.З т.1 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г. /ДВ, бр.1/2006 г./ и разпоредбата на чл.З ал.5 от цитираната наредбата следва, че разплащателна ведомост може да се коригира до края на месеца, следващ отработения, а корекцията на ведомостите е извършена въз основа на заповед на ответника, след образуването на настоящото производство и получаването на исковата молба, т.е с оглед настоящото производство. В с.з при изслушване на заключението на вещото лице пълномощника на въззивника изрично е заявил, че приема този вариант на заключението, а именно, касаещ сумата …лв.

Предвид разпоредбата на чл.23 ал.4 от ЗТР първоинстанционният съд е извършил служебно справка по партидата на въззивното дружество в търговския регистър в т.ч. устава на дружеството, при което установил, че на 25.11.2010 г. по партидата на ответното дружество в търговския регистър е вписан като представител на „Топлофикация Казанлък" АД „Банев-Тежка индустрия" АД с представляващ ЮЛ-представител Р.С.К., а на 19.03.2011 г. е вписано заличаване на Р.С.К. като представител на „Банев-Тежка индустрия" АД- представител на ”Топлофикация Казанлък" АД.

Пред въззивният съд по искане на пълномощника на въззивника бе открито производство по оспорване на служебна бележка изх. №03-31 от 29.03.2011г., издадена от "Топлофикация Казанлък" АД,  която е било представена още в заповедното производство, досежно авторството на волеизявлението на тази служебна бележка и оспорване съдържанието й. От назначената във връзка с това съдебно –графологична експертиза, която е депозирала компетентно и мотивирано писмено заключение, както и от разпита на свид. Ш. се установи по безспорен и категоричен начин, че подписът, положен срещу реквизит “изготвил” не е изпълнен от лицето М.Н.Ш.. Досежно съдържанието на оспорената бележка въззивният съд намира, че същото не бе опровергано, а напротив потвърди се съдържанието от събраните по делото писмени доказателства и най-вече от констатациите извършени от вещото лице, които не са оспорени от въззивното дружество.

При така установената фактическа обстановка въззивният съд намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно. Безспорно е установено по делото, че въззиваемият Р.С.К. е работил по валидно трудово правоотношение с въззивното дружество, възникнало по силата на трудов договор на длъжността „оператор парни и водогрейни съоръжения", с ОМВ-… лв. и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит- 21% за времето от 22.12.2009 г. до 22.06.2010 г.

Правилни са и изводите на районният съд досежно периода м.07.2010 г.- м.11.2010 г., че между страните е съществувало валидно правоотношение, възникнало на основание договор за търговски пълномощник, сключен на основание чл.27 вр. с чл.26 от ТЗ. Предвид характера и съдържанието на конкретните договорни клаузи в т.ч. и постигнатото съгласие, че за извършване на всички действията, свързани с обикновената търговска дейност на търговския пълномощник ще се заплаща месечно възнаграждение, определено в размер на … лв. означава, че плащането на фиксираното по размер възнаграждение не е обвързано с доказване на определени действия, а се дължи с изтичането на календарния месец, през който пълномощникът е следвало да осъществява задълженията си по договора.

Ето защо правилно районният съд е приел за установено, че в периода от м.12.2010 г. до м.03.2011 г. е съществувал договор  между въззивника и въззиваемия, като Р.С.К.  е бил Изпълнителен директор на “Топлофикация Казанлък" АД.

Това обстоятелство е безспорно установено предвид вписването в Търговския регистър, както и предвид данните изпратени от ТД на НАП.

С разпоредбата на чл.62 ал.З от КТ за работодателя в качеството му на страна по трудовото правоотношение и на осигурител е възложено задължение в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Съгласно чл.63 ал.1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

С вписването на горното обстоятелство в търговския регистър на 25.11.2010 г. въззиваемият придобива статут на Изпълнителен директор по избора. Разпоредбата на чл.244 ал.7 от ТЗ сочи, че отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

Действително по делото не е представен договор за управление, но горепосочените доказателствата са достатъчни и категорични за да се приеме, че е бил налице такъв договор.

 Въззивникът не е представил доказателства, въпреки указаната му тежест на доказване, че е изплатил на въззиваемия следните възнаграждения: трудово възнаграждение за периода м.04.2010 г.-м.11.2010 г.; възнаграждение по договор за търговски пълномощник за м.08.2010г., м.09.2010 г. и м.11.2010 г. и възнаграждение по договора за управление за периода м. 12.2010 г. м.03.2011 г., поради което и с оглед заключението на съдебно-счетоводна експертиза правилно първоинстанционният съд ги е уважил общо до размера на чиста сума от … лв., а в частта до претендираните …лв. искът е отхвърлен като неоснователен /вж решение № 461 от 03.09.2012г., по гр.д.№1263/2011г.по описа на КРС, постановено на основание чл.247 ГПК, с което е допусната поправка на ОФГ допусната в обжалваното решение /.

С оглед на гореизложеното, окръжният съд намира, че решението на Казанлъшкия районен съд е законосъобразно и правилно, поради което следва да бъде потвърдено. При постановяване на обжалваното решение съдът не е допуснал нарушение на материалния и процесуалните закони.

Следва да се отбележи също така, че възражението на въззивника, че обжалваното решение е недопустимо като постановено от състав на съда на който е бил направен отвод, но същия не си го е приел, въззивният съд намира това възражение за неоснователно по следните съображения. Обстоятелството, че страна по делото е поискала от съдията да се отстрани от разглеждане на делото поради това, че счита, че са налице предпоставките на чл.22 от ГПК и съдията-докладчик е оставил без уважение искането на ответника за самоотвод от разглеждане на делото не води до недопустимост на постановено съдебно решение. Още повече, че в конкретния случай не са били налице никакви обстоятелства, влияещи върху безпристрастността на съдията –докладчик и изключващи участието му при разглеждане на делото, поради което правилно  не е приет направения отвод.

Въззиваемият чрез пълномощниците си е направил искане за присъждане на разноските, които е сторил пред въззивната инстанция, като е казал, че ще представят списък на разноските с писмената си защита. По делото обаче няма постъпили списък на разноските пред въззивната инстанция, няма представени  и доказателства за такива разноски. С оглед на това въззивният съд намира, че на следва да се присъждат разноски на въззиваемия за настоящата инстанция.

 

         Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 387 от 09.07.2012 г., постановено по гр.дело № 1263/2011 г. на Казанлъшкия районен съд.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: