Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Номер 76 ……………………15.02.2013 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На шестнадесети януари….……………………………..……………..Година 2013             

В публичното заседание в следния състав:

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                                                       

             

 

Секретар П.В.……………………………………….……………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 526……………по описа за 2012……...година.

 

        Обжалвано е решение № 503 от 13.05.2012 г., постановено по гр.дело №  3928/2011 г. на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлен предявеният от Л.В.П. против Н.П.П. иск с правно основание чл.23, ал.2 СК и е допусната делба на недвижими вещи- апартамент в гр.Стара Загора и дворно място в с.Арнаутито при равни квоти за страните.

 

        Въззивникът Л.В.П., чрез пълномощника си адв.И.П. счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно в частта, с която е отхвърлена претенцията му за частична трансформация по смисъла на чл.23, ал.2 СК. Моли решението в обжалваната му част да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което делбата на придобития по време на брака на страните апартамент бъде допусната при квоти: 5/6 ид.части за ищеца и 1/6 ид.част за ответницата. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з. Представена е и писмена защита.

 

        Въззиваемата Н.П.П., не е депозирала отговор в срока по чл.263, ал.1 ГПК. В с.з. и в представената писмена защита, чрез пълномощника си адв.П.Д., взема становище, че жалбата е неоснователна и моли обжалваното решение да бъде потвърдено като валидно, допустимо и правилно.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемата, намери за установено следното:

         Пред първоинстанционния съд е предявен иск за делба на недвижимо имущество- съпружеска имуществена общност и иск по чл.23,ал.2 СК за частична трансформация относно придобития по време на брака между страните апартамент в гр.Стара Загора. Ищецът Л.В.П. твърди в исковата си молба, че с ответницата Н.П.П. са бивши съпрузи. Бракът им бил прекратен с влязло в законна сила решение по гр.дело № 617/2002 г. на Старозагорския районен съд. По време на брака си придобили жилище: апартамент № …, находящ се в гр.Стара Загора, пл."…", № …, ет….в ЖСК"Механизатор", построен върху държавна земя, п.VII, кв.260 по плана на града, състоящ се от три спални, хол, столова с кухненски бокс, килер, баня, тоалетна, антрета и четири балкона, със застроена площ на апартамента от 121.09 кв.м, заедно с принадлежащото му избено помещение № 43, таванско помещение № 1, както и 1.937 % ид.части от общите части на сградата и съответно правото на строеж върху мястото. Апартаментът бил придобит през 1980 г. като цената на закупуването му възлизала на …лв., от които …лв.- собствени средства на получаващия жилището и … лв. - разрешен заем от ДСК. Посочените … лв. били получени от баща му, част от сумата била дадена в заем от племенниците на жена му К.А.К. и П.И.Г., които той впоследствие върнал. Останалите средства- … лв. той изплащал сам, тъй като съпругата му не работела, а когато работела, внасяла получените от нея средства в собствена банкова сметка. ***/2 ид.част негова собственост, а бил негова собственост в размер на 5/6 ид.част. Поради това моли делбата на апартамента да се допусне при квоти 5/6 ид.части за него и 1/6 ид.част за ответницата. В отговора си по чл.131 ГПК ответницата е оспорила изцяло претенцията на ищеца по чл.23, ал.2 СК и моли делбата да бъде допусната при равни квоти– апартаментът бил придобит на името на двамата съпрузи, което изключвало трансформацията на лични средства само на единия от тях. Претендирала е също така в делбата да бъде включен и имот- дворно място от 2765 кв.м със сграда, находящ се в с.Арнаутито, община Стара Загора, който също бил придобит по време на брака между страните и представлявал СИО. Районният съд е отхвърлил иска по чл.23, ал.2 СК и е допуснал делбата на недвижимите имоти при квоти по ½ ид.част за всяка една от страните. Решението е обжалвано в частта, с която е отхвърлен иска по чл.23, ал.2 СК и делбата на апартамента е допусната при равни квоти. По отношение на недвижимия имот в с.Арнаутито решението не е обжалвано.

Не е спорно по делото, че бракът между страните е прекратен с влязло в законна сила решение № 376/15.05.2003 г., постановено по гр.дело № 617/2002 г. по описа на Старозагорския районен съд. Видно от нотариален акт за собственост върху жилище в сграда, построена от държавна строителна организация върху парцел, отчужден за кооперативно жилищно строителство, № 170, том I, нот.дело № 276/27.02.1980 г. на нотариус при Старозагорския районен съд Л.В.П. и Н.П.П. за собственици на недвижим имот, представляващ жилище № … на ХІІ-ти етаж, п. VII, кв.260, находящ се в гр.Стара Загора, пл."…" № …, с обща застроена площ от 121.09 кв.м, състоящ се от три спални, столова с кухн.бокс, килер, баня, клозет, антрета и четири балкона с принадлежащите избено помещение № 43 и таванско помещение № 1, 1.937 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, на основание разпределителен протокол от 30.12.1974 г., при обща цена на жилището и правото на строеж от … лв., от които …лв. собствени средства на получаващите жилището член- кооператори и …лв. заем от ДСК за срок от 25 г. чрез равни месечни вноски по … лв.

        Във връзка с претенцията за частична трансформация на лични средства при закупуването на апартамента по делото са събрани гласни доказателства. Единствено свид.П.П.П.- първи братовчед на ищеца, твърди, че преди тридесет години, през лятото бащата на Л. му дал пари за апартамента в една торбичка. Свидетелят не е видял и броил парите, но бащата казал, че ги дава за апартамента. Същевременно, въпреки че баща му му дал цялата сума от …лв. по делото е установено, че ищецът взел пари на заем и от свид.Петър Генов през пролетта на 1974 г. Кооперацията била строена 4-5 години /свид.П.П./ и останалите свидетели установяват, че сумите са били плащани на вноски, а това е и резонно пред вид факта, че процесният  апартамент е в ЖСК и приложимата нормативната уредба е по ЗЖСК. При това положение правилно районният съд не е кредитирал показанията на този свидетел, тъй като същите не са конкретни и са изолирани. От показанията на свид.П.П. и Й.Й., и представените трудови книжки се опровергава и твърдението на ищеца, че ответницата не е работила и не е получавала доходи по време на закупуване на жилището. Освен това сам той признава в исковата молба, че е отгледала две деца и е работила в домакинството. Без значение за трансформацията е и недоказаното твърдение на ищеца, че е вложил допълнителни средства и труд за обзавеждането и ремонтирането на апартамента. Съвкупната преценка на тези доказателства обосновава извода, че не е налице частична трансформация на лични средства при придобиването на процесния апартамент. Съществен в случая е фактът, че видно от представения нотариален акт апартаментът е придобит на името на двамата съпрузи. Съгласно трайната и непротиворечива съдебна практика /Р 286-2010-ІІІ г.о., Р 464-2010-ІІІ г.о., Р 194-2011 г.- ІІ г.о., Р 167-2012- І г.о. на ВКС, постановени по реда на чл.290 ГПК, и др./, когато в акта за придобиване на имущество по време на брака са посочени и двамата съпрузи, независимо от това дали са вложени лични или семейни средства, при прекратяването на брака дяловете им са равни. Пред вид изложените съображения, предявената претенция за частична трансформация по чл.23, ал.2 СК се явява неоснователна и недоказана и следва да бъде отхвърлена като такава, както правилно е приел и районният съд. Правилно с оглед на това са определени и квотите, при които следва да бъде допусната делбата на апартамента- по 1/2 ид.част за всяка една от страните.

Развитите в писмената защита пред въззивната инстанция доводи по отношение недвижимият имот в с.Арнаутито не следва да бъдат обсъждани, тъй като решението в тази му част не е било обжалвано и е влязло в законна сила. Сезирането на въззивния съд в срока по чл.197 ГПК е частично- само по отношение на иска по чл.23, ал.2 СК и квотите при които е допусната делбата на апартамента. Правомощията на въззивния съд произтичат от предмета на обжалване, въведен с въззивната жалба в срока по чл.197 ГПК. При жалба срещу отделна част на решението съдът отговаря на доводите, които са относими за нея. Неговите правомощия произтичат от сезирането и са ограничени в неговите рамки, което е в съответствие с основополагащите принципи на гражданския процес- диспозитивно начало и равенство на страните пред съда. Развитите от пълномощника на въззивника оплаквания относно недвижимия имот в с.Арнаутито засягат въпрос, който е извън предмета на настоящото въззивно производство.

Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че решението на Старозагорския районен съд в обжалваната му част е правилно и следва да бъде потвърдено. 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

                    Р  Е  Ш  И :

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 503 от 13.05.2012 г., постановено по гр.дело №  3928/2011 г. на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част.

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                        2.