Р Е Ш Е Н И Е

 

63                                     07.02.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                         две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                       

    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                    ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

 

Секретар П.В.

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 530 по описа за 2012 година.

      

Производството е образувано по въззивната жалба на Община Раднево, представлявана от кмета д-р Ю.И., чрез пълномощника адв.  В.Ц. против решение № 148 от 12.10.2012г., постановено по гр.дело № 210/2012г. по описа на Радневския районен съд, с което се отменя заповед № 9/27.02.2012г., издадена от Кмета на община Раднево, за прекратяване на трудовото правоотношение с П.Г.А., като неправилна и незаконосъобразна; възстановява се ищцата на длъжност „Старши специалист” в Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”- “Център за услуги и информация на гражданите” в община Раднево; осъжда се община Раднево да й изплати обезщетение за периода 01.03.2012 г. – 01.09.2012 г. в р-р на …лв., в който останала без работа поради уволнението, ведно със законната лихва, считано от 27.04.2012г. ; отхвърля се иска за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка; присъдени са разноски и държавна такса.  

 

 

Въззивникът е останал недоволен от постановеното решение, поради което го обжалва в срока. Счита, че изводите на съда били необосновани и неправилни, а решението – постановено в противоречие на материалния закон и процесуалните правила. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се отмени решението и да се постанови друго, с което предявените искове да бъдат                                                                                              отхвърлени като неоснователни. Претендира разноски.

 

Въззиваемата П.Г.А., чрез пълномощника си адв.Т.С. оспорва въззивната жалба като неоснователна. Счита, че с обжалваното решение, съдът извършил задълбочено и пълноценно обсъждане на аспектите на правния спор. Излага подробни съображения в отговора си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се постанови решение, с което да се потвърди решението на Радневския районен съд, като въззивната инстанция да препрати към мотивите на районния съд.

 

След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Предявени са искове за отмяна на незаконно уволнение, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение за оставане без работа, поради незаконното уволнение с правно основание чл. 344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ.

 

Ищцата П.Г.А. *** твърди в исковата си молба, че работила в Община Раднево като старши специалист в Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване” - Център за услуги и информация на гражданите . Със Заповед № … г. на Кмета на община Раднево трудовият й договор  бил прекратен на основание чл.328, ал.1, т.2, предл.второ КТ - поради съкращаване на щата. Ищцата твърди, че при издаването на заповедта били допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон - извършеният подбор по смисъла на чл.329, ал. 1 КТ бил незаконосъобразен. Моли съда да постанови решение, с което да признае уволнението за незаконно и да отмени Заповед № 9/27.02.2012г. на Кмета на община Раднево, да бъде възстановена на предишната работа, да й бъде изплатено обезщетение за периода 01.03.2012г. - 01.09.2012г. в размер на …лв., в който е останала без работа поради уволнението, да бъде извършена поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка. Ответникът Община Раднево оспорва предявените искове като твърди, че Заповед № 9/27.02.2012г. е правилна и законосъобразна, при издаването й не са допуснати нарушения на материалния и процесуален закон, а извършеният предварителен подбор бил съобразен с разпоредбата на чл.329, ал.1 КТ. Моли съда да отхвърли предявените искове като неоснователни и недоказани. Евентуално моли да се извърши прихващане на дължимото обезщетение по чл.225, ал.1 от ГПК, със сумата … лв., представляваща изплатените на ищцата обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ в размер на …лв. и обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ в размер на … лв.

 

Безспорно е установено по делото, че ищцата П.Г.А. *** по силата на сключен Трудов договор от 19.04.1982г. като служител в отдел ЕСГРАОН. От 05.01.2004г. ищцата е на длъжност „Старши специалист” в Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване” - Център за услуги и информация на гражданите.

От 01.03.2012г. е в сила ново щатно разписание, утвърдено със Заповед № 221 /20.02.2012г. на Кмета на община Раднево, съгласно решение № 55 от 26.01.2012г. на Общински съвет гр.Раднево, по силата на което се съкращава 1 щатна бройка от съществуващите към момента 5 щатни бройки за длъжността, заемана от ищцата. Със Заповед № 224/21.02.2012г. Кметът на община Раднево назначава Комисия за извършване на подбор между служителите, изпълняващи сходни или еднородни трудови функции на длъжността „Старши специалист ЦУИГ”, за изпълнение на процедурата по чл.329, ал.1 КТ.  Комисията провежда заседание на 23.02.2012г., и съставя протокол от същата дата, в който обективира извършения подбор на служителки, заемащи длъжността “старши специалист ЦУИГ”, в резултат на което излиза със становище за съкращаване на служителката, получила най-ниска оценка.

След проведения подбор, Кметът на община Раднево е уведомил служителката П.А. с предизвестие № …от …г., че трудовото й правоотношение ще бъде прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2 КТ.  Със Заповед № … от …г. трудовият договор е прекратен, считано от 01.03.2012г. на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ – съкращаване в щата.

 

Съгласно чл.21, ал.1, т.2 ЗМСМА, Общинският съвет е компетентният орган, който одобрява общата численост и структура на общинската администрация. Видно от Заповед № 221/20.02.2012г., на Кмета на Община Раднево, с която е утвърдено новото щатното разписание, същата е издадена на основание Решение № 55/26.01.2012г. на Общински съвет - гр.Раднево, с което се одобрява структурата на Общинската администрация Раднево и звената към нея по Приложение № 1 “Структурни звена в Общинска администрация” и численост на персонала 116 щатни бройки и Приложение № 2 – “Бюджетни звена към Общинска администрация” с обща численост 121 щатни бройки.  

 

При съкращаване на една или няколко от съществуващите в щата няколко еднородни длъжностни, прекратяването на трудовите договори с работниците и служителите, заемащи съкращаваната длъжност, задължително се предхожда от подбор, който подбор става част от субективното право на работодателя. При задължителност на подбора работодателят преценява какъв да бъде неговия обсег - между служителите, чиито длъжности се съкращават или в по-широк кръг - чрез включването на служители, заемащи близки или сходни длъжности /ТР № 3/2011 г. от 16.01.2012г. по тълк.д.№ 3/2011 г. на ОСГК/. В конкретния случай работодателят е определил кръга на служителите, между които да бъде извършен подборът - между служителите със сходни и еднородни трудови функции на длъжността „Старши специалист ЦУИГ” - Заповед № 221/21.02.2012г./.

С оглед оспорването на законосъобразността на извършения подбор следва да се извърши преценка на показателите по чл.329, ал.1 КТ, изразяваща се в съответствието между приетите от работодателя показатели по законоустановени критерии с действителните качества на служителя. В тази връзка съдът съпостави преценката по протокола от извършения подбор с показанията на членовете на комисията, участвали в обсъждането на професионалните качества и квалификация на обхванатите от подбора служители. Когато преценката е обективирана в писмен документ, същият представлява писмено доказателство и при оспорване от уволнения служител, истинността на отразените в него обстоятелства подлежат на пълно доказване от работодателя чрез разпит на свидетели или прилагането на други доказателствени средства, с оглед установяването на действителните качества на участвалите в подбора / ТР № 3/2011г. от 16.01.2012г. по тълк.д.№ 3/2011 г. на ОСГК/.

От събраните по делото гласни доказателства, при изслушване на членовете на комисията за подбор, се установява, че двама от членовете В.Й. и Т.Р. нямат лични впечатления от работата на обсъжданите служители. Преки впечатления е посочила Бонка Бакалова, която е пряк ръководител на ищцата, като е замествала Директора на Дирекция Дечева по време на годишен отпуск. Другият член на Комисията - св.Р.Д., работи като „Главен специалист” отдел „ПНО”, обосновава дадените от нея оценки с заявеното от прекия ръководител на ищцата св.Б.Б.. Съгласно твърденията на двете свидетелки, Д. и Б., почиващи на основно на преките впечатления на св.Б., ищцата обяснявала прекалено подробно на гражданите, което забавяло процеса на работа.

 

         При изслушване на свидетелките, по конкретните критерии, по които е извършено оценяване, се установява, че по критериите „Опитност, енергичност, срочност, темпо на извършване на работа”, “Възприемане на новости в организацията на работата, не повтаряне на грешки” и “Констатирани слабости в процеса на работа” ищцата П.А. е получила по-ниски оценки в сравнение с останалите оценявани служители, все поради констатираното забавяне в работата, с оглед на повече обяснения по даден казус на гражданите. В случая от показанията на Д. и Б. става ясно, че са налице няколко критерия, които са с различен текст, но еднакви по съдържание,  които се припокриват, т.е. забавянето на изпълнението на трудовите функции от ищцата, поради подробната й комуникация с гражданите, е отразено няколко пъти негативно в общата й оценка по посочените по – горе три показателя.

 

Трудовите задължения на ищцата, обаче визирани в длъжностната й характеристика /Раздел IV, т. 1 / да приема заявления и молби на граждани за издаване на удостоверителни документи във връзка с промяна на тяхното гражданско състояние; /Раздел VI, т. 1/  да обслужва вежливо и позитивно настроена посетителите на ЦУИГ; /Раздел VI, т.2/ да оказва съдействие на гражданите при попълване на необходимите документи, и предвид обстоятелството, че работата с гражданите е поставена в зависимост от различният им социален статус, възможността да изразят точно и бързо необходимата им услуга и др., а от друга страна правилното въвеждане на данните оказва пряко влияние върху крайния продукт на ЦУИГ - различните документи, свързани с гражданското състояние, съдът намира, че внимателният и подробен разговор с гражданите е важна и съществена част от качественото изпълнение на трудовите функции. От друга страна, изискването за срочност – 10 минути за обслужване на гражданите е указание, което не е със задължителен характер.

Поради тези причини съдът намира, че оценката, дадена по критериите „Опитност, енергичност, срочност, темпо на извършване на работа”, “Възприемане на новости в организацията на работата, не повтаряне на грешки” и „Констатирани слабости в процеса на работа” не отразява обективно фактическите обстоятелства - съдържанието, вложено от членовете на комисията е в противоречие със служебните задължения на служителката, съгласно връчената й длъжностна характеристика.

 

По критерия „Спазване на трудовата дисциплина”, по който ищцата има по-ниска оценка от останалите, видно от свидетелските показания на Б.Б., имало случаи, в които търсила служителката, но не я намирала на работното й място. С оглед на събраните гласни доказателства  се установи по категоричен начин, че в трудовите задължения на ищцата влиза и придвижването на документи от гише „Гражданско състояние”, на което работи, до работното място на прекия си ръководител – Б.. Установи се, че организацията на работа в Дирекция „АПИО” -Център за услуги и информация на гражданите, по отношение на ищцата е такава, че тя периодично е трябвало да напуска Гише „Гражданско състояние”, за да придвижи постъпилите при нея документи до кабинета на св.Бакалова, който се намира на различен етаж в сградата на Община Раднево. В тази връзка съдът приема,  че напускането на работното място не е нарушение на трудовата дисциплина по смисъла, вложен от законодателя в разпоредбата на чл.186 КТ.  По този критерий би следвало да се отразят евентуално наложени наказания на ищцата за неизпълнение на трудови задължения, установени със заповед на работодателя. От събраните по делото писмени доказателства – трудовото досие на ищцата е видно, че същата не е наказвана нито веднъж. Ето защо, въззивната инстанция намира, че поставената по-ниска оценка по критерия „Спазване на трудовата дисциплина” на ищцата е в нарушение на материалния закон - чл.186 КТ.

От събраните по делото гласни доказателства на свидетелките Н.В. и Д.Д. – преки ръководители на ищцата, се установява, че ищцата е дългогодишен служител в общината, като през време на целия си стаж, същата не е била наказвана, не е имало оплаквания от граждани за работата и, нито е напускала работното си място без разрешение на прекия си ръководител. От показанията им се установява, че при атестирането си ищцата винаги е получавала висока оценка, тъй като не са констатирани слабости в работата и. Двете свидетелки сочат, че по предложение на ищцата била съставена бланка за улеснение на гражданите, във връзка с предоставените услуги от Общината.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема, че комисията за извършване  на  подбора е поставила оценки,  които не съответстват на притежаваните от ищцата професионални качества и дават невярна представа за изпълняваните от нея трудови функции. Ето защо съдът намира, че извършеният подбор е незаконосъобразен, извършен в противоречие на разпоредбата на чл.329, ал.1 КТ.

С оглед на горните мотиви съдът приема, че е налице нарушение на материалноправни разпоредби на КТ при прекратяването на трудовия договор поради съкращение на щата, поради което същото е неправилно и незаконосъобразно. Обжалваната Заповед № 9 /27.02.2011г. на Кмета на община Раднево,  е незаконосъобразна и следва да бъде отменена, а искът по чл.344, ал.1, т.1 КТ  - основателен, поради което следва да бъде уважен.

Основателен и доказан е и предявеният иск за възстановяване на предишната работа, тъй като се явява акцесорен по отношение на главния иск - този, по чл.344, ал.1, т.1 КТ, като ищцата следва да бъде възстановена на преди заеманата длъжност „Старши специалист” в Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване” - Център за услуги и информация на гражданите в община Раднево.

Основателността на иска за присъждане на обезщетение по чл.225, ал.1 КТ, предпоставя освен установяване незаконност на уволнението  и от оставането без работа през процесния период поради незаконното уволнение на работника или служителя. Видно от представеното копие от трудова книжка и регистрационна карта на Бюро по труда гр.Раднево,  след прекратяване на трудовото правоотношение ищцата не е сключвала друг трудов договор и е регистрирана като безработна. С оглед на изложеното, съдът намира, че предявеният иск за заплащане на обезщетение, за оставането на служителката без работа поради незаконосъобразното прекратяване на трудовия договор е основателен и доказан до размера, предявен с исковата молба - … лв.

С оглед на уважаването на предявените от ищеца искове, следва да бъдат разгледани направените под това условие възражения на ответника за прихващане на сума в размер на … лв., представляваща платеното на ищеца обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ  - … лв. и обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ - …лв. От представените по делото доказателства  - заключение на вещото лице се установи, че тези суми са преведени по банковата сметка на ищцата. Същите подлежат на връщане, защото са в зависимост от наличието на законно уволнение, а обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ не може да се кумулира с обезщетението за незаконно уволнение и на още едно основание - защото “покриват” една и съща обезвреда - оставането без работа след уволнението. Ето защо, съдът намира, че възраженията за прихващане са основателни следва да бъдат уважени, като претенцията за обезщетение по чл.225 от КТ е основателна  до размер на … лв.

 

Ето защо, решението на Радневския районен съд в частта му, с която е присъдено обезщетение за оставане без работа поради незаконното уволнение за размер над …лв. до …лв. следва да бъде отменено, като вместо това искът на ищеца по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ за размера на … лв. лева следва да бъде отхвърлен като погасен чрез прихващане с насрещните вземания на ответника за обезщетения по чл. 222, ал. 1 от КТ и по чл. 220, ал. 1 от КТ.

 

Обжалваното решение на Радневския районен съд в останалата му обжалвана част, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

              

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

ОТМЕНЯВА решение № 148 от 12.10.2012г., постановено по гр. дело № 210/2012 г. на Радневския районен съд в частта, с която е уважен иска по чл. 225, ал. 1 КТ на П.Г.А. за разликата над …лв. до  …лв., както и в частта относно присъдените разноски на страните и държавна такса, като вместо това ПОСТАНОВИ:

ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Г.А. ***, ЕГН ********** *** иск за сумата … лв., /разлика над …лв. до …лв./ представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ, като погасена поради прихващане с изплатените на основание чл. 220, ал. 1  и чл. 222, ал. 1 от КТ обезщетения в този размер.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му обжалвана част и в частта относно присъдените разноски за възнаграждение на вещи лица.

 

ОСЪЖДА Община Раднево, представлявана от Кмета на общината, да заплати на П.Г.А. с.п.а., сумата от   …лв., представляващи направените пред двете инстанции разноски по делото, съразмерно на уважените искове.

 

ОСЪЖДА Община Раднево, представлявана от Кмета на общината, да плати държавна такса в размер на … лв. по сметката на ОС -Стара Загора.

        

         ОСЪЖДА П.Г.А. *** сумата от …лв., представляващи направените пред двете инстанции разноски, съразмерно на отхвърлената част от исковете. 

        

 

         Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

 

        ЧЛЕНОВЕ: