Р Е Ш Е Н И Е

 

92                                           22.02.2013г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на тридесети януари                                         две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                                         РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:

                                                                          МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 531 по описа за 2012 година.

         

Производството е образувано по въззивните жалби на Държавата на РБ, представлявана от Министъра на земеделието и храните, чрез юриск. К.П. при Областна дирекция “Земеделие” – Стара Загора и на А.Т.Н. против решение № 872 от 03.08.2012г., постановено по гр.дело № 1275/2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се признава за установено по иска предявен от „Чавдар ЕООД - гр.Стара Загора, представлявано от М.Г.Ч., че сключеният между ответниците А.Т.Н. и Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните на 01.03.2000г. в гр. Стара Загора договор за покупко-продажба на недвижим имот държавна собственост по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ с предмет земя от 6504 кв.м. представляваща по плана за земеразделяне на с. Преславен, общ. Стара Загора имот № 045011 / парцел IX по плана на стопанския двор/ е нищожен, на осн. чл.26, ал.1 пр.1 от ЗЗД, като противоречащ на закона - чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ; отменя се, на осн. чл.537, ал.1 ГПК нотариален акт №, том , рег. , дело №… г. на нотариус Д.Г., с район на действие СтРС в частта, с която А.Т.Н. е призната за собственик на дворно място с площ 6504 кв.м. съставляващо имот №45011 по плана за земеразделяне на с. Преславен, обл. Стара Загора / парцел IX по плана на стопанския двор/; присъдени са разноски.

 

Въззивникът Държавата на РБ, представлявана от Министъра на земеделието и храните, е останал недоволен от така постановеното решение, поради което, чрез юриск. К.П. при Областна дирекция “Земеделие” – Стара Загора го обжалва в срока. Счита, че атакуваното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие на материално-правните и процесуално-правните правила. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се отмени обжалваното решение и да се постанови ново, с което да се отхвърли иска като неоснователен. Претендира за разноските.

 

Въззивникът А.Т.Н. твърди в жалбата си, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. Излага съображения, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се постанови решение, с което да се отмени обжалваното решение и да се остави без уважение предявения иск. Претендира разноски.

 

Въззиваемият “Чавдар” ЕООД гр.Стара Загора, чрез пълномощника си адв.В.А. оспорва въззивните жалби и моли да се оставят без уважение. Обжалваното решение като правилно и законосъобразно, моли да се остави в сила.

 

След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

Производството е образувано по предявен е иск с правно основание чл.26, ал.1 пр.1 от ЗЗД.

Ищецът „Чавдар" ЕООД твърди в исковата си молба, че бил собственик на недвижим имот - обор за 80 крави, находящ се в с. Преславен, община Стара Загора, закупен с Нотариален акт №, том , рег. № , дело №… г. на Нотариус В.И. с район Старозагорски районен съд. Сочи, че с решение от 15.12.2005г., постановено по гр.д.№ 2692/2000г.,  съдът прогласил за нищожен, като сключен в противоречие със закона, договора за покупко – продажба на обор за крави, от 30.10.1998г. , с който А.Н. е придобила имота чрез разпределение на купюри. Твърди, също, че на 01.03.2000г. ответницата Н. сключила с Министерството на земеделието и горите /сега Министерство на земеделието и храните/ договор за покупко -продажба на недвижим имот – земя, частна държавна собственост, съставляващ имот №45011 по плана на село Преславен, обл. Стара Загора / парцел XI по плана на стопанския двор/. Договорът бил сключен на осн. чл.45а, ал.2 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед №РД 46-27/17.01.2000г. на Министъра на земеделието и горите. Тъй като съгласно на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ, правото на собственост върху незастроената част от земята около сгради от имуществото на организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и върху застроената част, може се придобие от лица, които са придобили сграда, а Н. не била собственик на такава сграда, договорът за продажба на земята бил сключен в противоречие със закона. Предвид тези обстоятелства ищецът моли да бъде прогласена нищожността на договора за покупко-продажба на земя- частна държавна собственост по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, сключен между А.Т.Н. и Министерство на земеделието и горите на 01.03.2000г., вписан в Служба по вписванията при СтРС на 18.05.2000г., както и на осн. чл.537, ал.2 от ГПК да бъде отменен, издадения в полза на Н. нотариален акт акт №, том, рег. №, дело №… г. на Нотариус Д.Г.. Ответницата А.Т.Н. оспорва иска и счита същия за недопустим и неоснователен. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител признава иска. Вторият ответник Държавата представлявана от Министъра на земеделието и храните твърди, че продажбата на процесния недвижим имот била разрешена със заповед на Министъра на земеделието и горите № РД 46 -27, издадена на 17.01.2000г. като към този момент Н. била собственик на сградата, поради което били налице предпоставките на чл.27, ал.6 ЗСПЗЗ и атакувания договор не противоречал на закона. Поради това счита, че искът е неоснователен.

 

Съдът намира, че предявменият  иск е допустим, тъй като твърдението на ищеца, че е собственик на стопанска сграда, чийто прилежащ терен, е продаден на трето лице ответницата Н. в противоречие със закона, е достатъчно да обоснове интереса от водене на иска за прогласяване на нищожността на сделката.

 

Безспорно е по делото, че на 01.03.2000 г. ответницата А.Т.Н. е сключила договор за покупко-продажба на недвижим имот частна държавна собственост, по който продавач е Министерството на земеделието и горите, представлявано от И.А.Р., съгласно заповед №РД 46-27/17.01.2000г. на Министъра на Земеделието. Предмет на договора съгласно чл.1 е имот с площ от 6504 кв.м., представляващ част от стопанския двор на с.Преславен, обособена в пл. №45011 по парцеларния план и съставляващ прилежаща територия към обект обор за крави. Договорът е вписан в Службата по вписванията на 18.05.2000г.

Със заповед №723 от 01.06.2000г. на Областния управител на Стара Загора е разпоредено отписване на имота предмет на договора от 01.03.2000г. от актовите книги за държавна собственост. След деактуването ответницата Н. се снабдила с констативен нотариален акт за право на собственост върху дворното място съставляващо имот №045011 и построената върху него селскостопанска сграда - обор за крави. Констативният акт е издаден на 31.05.2000г. под №, том, рег.№, дело №г. на нотариус Д.Г.

 

При сключването на атакувания договор от 01.03.2000г. А.Т.Н. се легитимира като собственик на сградата, към която имот №045011 се явява прилежаща площ, въз основа на договор от 30.10.1998г. за покупко-продажба на недвижим имот чрез разпределение с купюри,  с нотариално заверени подписи на страните на 08.12.1998г. С решение от 15.12.2005г. постановено по гр.д.2692/2000г. по описа на Старозагорския районен съд договорът от 30.10.1998г. е прогласен за нищожен по иск предявен от „ЧавдарООД поради противоречието му със закона на осн. чл.26, ал.1 от ЗЗД. Това решение  е потвърдено от Старозагорския окръжен и Върховен касационен съд и е влязло в законна сила на 10.01.2008 г.

 

На 20.03.2000г., ищецът е сключил  договор с Н.И.И., Б.С.Е., К.Б.Б., Г.Д.Г., В.К.Г., К.Г.К., Т.Р.Т., В.М.В., П. М.И., Н.Б.М. и Е.Г.Е., всички жители на с.Преславен, община Стара Загора за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ обор за 80 крави, находящ се в землището на с.Преславен /бившия стопански двор/, построен върху държавна земя, съставляваща имот №045011, с площ 6,251 дка, при граници на поземления имот, както следва: имот №00267 - улица, имот 045 013 - стопански двор, № 045010 - стопански двор, № 045009 -стопански двор, № 045008 - стопански двор, № 045026 - стопански двор и № 045012 - стопански двор. Договорът е отразен в нотариален акт №, том , рег.№, дело №г. на нотариус В.И., с район на действие на Старозагорския районен съд.

 

От приложеното гр. дело 595/2002г. на Старозагорския районен съд, се установява, че между А.Н. и „Чавдар ООД е проведено производство по иск с правно основание чл.108 ЗС, с решението по което, А.Н. е осъдена, да предаде владението на “Чавдар” ЕООД на  недвижим имот – обор за крави, построен в имот № 045011 по плана на стопанския двор на с.Преславен. С решението се отменя констативния нотариален акт №, том , рег.№, дело № … г. в частта му, относно собствеността на сградата. Решението е влязло в законна сила на 30.12.2010 г.

 

 

По съществото на иска, въззивната инстанция изцяло споделя мотивите на районния съд, към които препраща на основание чл.272 от ГПК. Процесният договор от 01.03.2000г. е сключен на основание чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, / действащ в редакцията на ДВ бр. 98 от 1997г. /Съгласно сочената разпоредба лицата, които са придобили собствеността върху сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ могат да придобият собствеността върху земята и застроената част чрез плащане с разсрочване за 3 години на равни годишни вноски при индексация на дължимата сума с 20 на сто от размера на годишната инфлация или внасяне на равностойна земя в държавния поземлен фонд. За да възникне правото по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, е необходимо лицето да е собственик на сграда или съоръжение представляващо част от имуществото на организациите, прекратени по силата на § 12 от ПЗР от ЗСПЗЗ.  Съгласно влязлото в сила решение по гр.д. 2692/2000г. на Старозагорския районен съд, със сила па присъдено нещо е установено, че А.Н. е сключила договора за придобиване на право на собственост  върху сградата обор за крави, без да притежава качеството на правоимащ, поради което договорът е прогласен за нищожен. Предвид нищожността си, договорът не прехвърля права в полза на А.Н. и тя не може да се легитимира като собственик, за когото да са налице предпоставките на чл.27, ал.6 ЗСПЗЗ.

 

Неоснователни са доводите на втория ответник, че към датата на сключване на процесния договор ответницата А.Н. се е легитимирала като собственик на сградата „обор за крави, чиято прилежащата земя е предмет на атакувания договор. Нищожността е винаги изначална, от което следва, че щом договорът по силата на който А.Н. е закупила сградата е сключен в противоречие със закона, той не би могъл да прояви каквито и да е последици, независимо от обстоятелството, че прогласяването нанищожността му е станало в по-късен момент. Тъй като Н. се позовава на нищожно придобивно основание, от което не може да черпи права, тя не е била собственик на сградата в нито един момент.

 

Ето защо, въззивната инстанция намира, че договорът от 01.03.2000г. е сключен в противоречие с разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, което го прави нищожен по смисъла на чл.26, ал.1, пр. първо от ЗЗД. В противоречие с изискването на тази разпоредба, правото на собственост върху земята е прехвърлено на лице, което не притежава качеството собственик на сграда по чл.27, ал.6 ЗСПЗЗ.

 

Поради изложените съображения, въззивната инстанция намира, че  искът за прогласяване нищожността на договора от 01.03.2000г. е основателен и следва да бъде уважен.

 

В този смисъл, основателно се явява и искането по чл.537, ал.2 от ГПК за отмяна на издадения въз основа на процесния договор констативен нотариален акт №, том , рег.№, дело №… г. на нотариус Д. Г., в частта му, с която Н. е призната за собственик на процесния поземлен недвижим имот. Касае се до охранителен акт, съставен въз основа на права, произтичащи от нищожния договор за продажба на недвижим имот от 01.03.2000г., който в оспорената си част засяга правата на ищеца. 

 

Неоснователни са оплакванията във въззивната жалба на Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните, действащ чрез юриск. К.П. относно неправилността на изводите на съда. Неоснователно е твърдението, че тъй като била спазена процедурата, предвидена в разпоредбата на чл.45а, ал.1 и ал.2 на ППЗСПЗЗ, искане на собственика на сградата, заповед на министъра на земеделието и горите, писмен договор и т.н., не можело да става дума за нищожност на договора за продажба на държавна земя. Не може да бъде споделено и твърдението, че наличието на законовите предпоставки за сключване на договор, съгласно чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, се преценявало от Министъра на земеделието и горите или упълномощеното от него лице, като елемент от фактическия състав ва чл.45а ППЗСПЗЗ. При наличие на правен интерес, всеки може да оспорва договора за покупко - продажба на държавна земя като нищожен и съдът следва да се произнесе по този спор. При оспорване на договора по съдебен ред, Ирелевантно е обстоятелството дали ищецът е бил собственик на построената в недвижимия имот, стопанската сграда към момента на подписване на договора между Държавата и първата ответница, тъй като предмет на настоящия спор е, че ответницата Н. не отговаря на законовите изисквания за приложение на специалния ред за закупуване на държавна земя, предвиден в чл.27, ал.6 ЗСПЗЗ. Неоснователно е твърдението в жалбата, че към момента на сключване на процесния договор, А.Н. била собственик на имота и не се установило по делото, че двамата ответници действали в противоречие със закона. Това е така, защото нищожността на договора от 30.10.1998г., с който А.Т.Н. е закупила построената в недвижимия имот, стопанка сграда - обор за крави, е абсолютна, поради което нищожният договор не поражда правни последици, в нито един момент, нито за напред, нито преди да бъде провъзгласен за такъв. В този смисъл не може да се приеме, че към 01.03.2000 г. ответницата Н. е била собственик на стопанската сграда, построена в процесния недвижим имот, нито, че са били налице законовите изисквания на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ при сключването на договора за покупко – продажба на държавна земя от 01.03.2000г.     

Неоснователно е оплакването на въззивницата А.Т.Н., за наличие на две висящи дела, който били преюдициални по отношение на настоящото. Гражданско дело № 2648/2012г. по описа на РС Стара Загора, образувано по предявен отрицателен установителен иск от Държавата против  “Чавдар” ЕООД и други физически лица е отделен от настоящото производство, тъй като има друг предмет – атакуване на договора за придобиване от страна на “Чавдар” ЕООД от 20.03.2000г. на стопанска сграда – обор за крави и към настоящият момент, с влязло в сила определение от 31.01.2013г. е прекратено, поради неотстраняване нередовностите в исковата молба от ищеца.  Що се отнася до второто  гражданско дело № 3047/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, същото е образувано по иска на “Чавдар” ЕООД против Моньо Монев със правно основание чл.108 ЗС, с предмет стопанска сграда – обор за крави и други стопански помещения и тъй като страните са различни от настоящите, различен е и предмета, не е налице връзка на преюдициалност между настоящото и посоченото дело.

 

Предвид гореизложеното, въззивната инстанция счита, че решението на Старозагорския районен съд е законосъобразно и правилно, и при постановяването му не са допуснати процесуални нарушения, поради което  следва да бъде потвърдено.

         

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд, в настоящия съдебен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 872 от 03.08.2012г., постановено по гр.дело № 1275/2010г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

          Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.              

                                                                             

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

                  

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: