Р Е Ш Е Н И Е

 

65                                       08.02.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                            две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                       

    НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                    ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

 

Секретар П.В.

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 541 по описа за 2012 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на И.Д.Н., чрез пълномощника Д.И.Г. против решение от 22.10.2012г., постановено по гр.дело № 2462/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се осъжда СОУ „Максим Горки” - гр. Стара Загора да заплати на И.Д.Н. сумата …лв. - за първия учебен ден - 15.09.2009 г., ведно със законната лихва, считано от 6.04.2012 г. до окончателно изплащане на сумата, мораторна лихва върху тази сума в размер на …лв. за периода 01.10.2009 г. до 05.04.2012 г., като се отхвърлят исковете за сумата до … лв. и съответно до … лв. като недоказани, както и предявения от същия против СОУ „Максим Горки" - гр. Стара Загора иск за заплащане на сумата от …лв., представляваща неизплатени лекторски възнаграждения за заместване на друг учител за датите …и 21 май 2010 г., както и предявеният иск за мораторна лихва върху тази сума в размер на … лв. като неоснователни и недоказани; присъдени са разноски и държавна такса.

 

Въззивникът И.Д.Н. е останал недоволен от така постановеното решение,  в отхвърлената му част, поради което чрез пълномощника си Д.И.Г. – негова майка, го обжалва в срока. Счита, че атакуваното решение е порочно, като незаконосъобразно и необосновано. Моли да се отмени решението в обжалваната част и да се постанови друго, с което да се уважи иска, заедно с мораторна лихва от … лв., заедно със законната лихва, считано от 06.04.2012г. до окончателното изплащане. Претендира за заплащане разноските по делото. 

 

Въззиваемият  СОУ “Максим Горки” гр.Стара Загора, представлявано от директора М.П., оспорва жалбата. Моли да се постанови решение, с което да се отхвърли жалбата на Н. и да се остави в сила решението на съда, в обжалваната част като правилно, мотивирано и постановено при спазване на процесуалния закон.   

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл. 271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

Производството във въззивната инстанция касае отхвърлителната  част на решението по отношение на иска с правно основание чл.259, ал.3 от КТ.

         Ищецът И.Д.Н. твърди в исковата си молба, че работи на длъжност старши учител по География и икономика от 15.09.1992 г. в СОУ „Максим Горки” - гр. Стара Загора. Твърди, че ответникът му дължал сумата от …лв., неизплатени лекторски възнаграждения за заместване на друг учител -  В.Т. за датите 19, 20 и 21 май 2010 г., заедно с мораторна лихва в размер на … лв. върху главницата от … лв. Моли съда да постанови решение, с което да уважи иска. Ответникът СОУ „Максим Горки” гр. Стара Загора, представлявано от директора П. оспорва иска. Счита, че предявеният иск за неизплатени лекторски възнаграждения за заместване на отсъстваща учителка бил неоснователен и недоказан, тъй като не била налице хипотезата на чл. 259, ал.3 от КТ.

         Безспорно е установено по делото, че ищецът И.Д.Н. работи на длъжност старши учител по География и икономика в СОУ „Максим Горки” гр. Стара Загора.

         От заключението на назначената по делото съдебно-икономическа експертиза, чието заключение съдът възприема като компетентно изготвено  и мотивирано, и не оспорено от страните, се установява, че в материалната книга на ответника за датите 19, 20 и 21 май 2010г. лекторските часове на И.Н. за заместване на друг учител – В.Т. са вписани като извършени. Дължимата сума от … лв. не е начислена по ведомостта за работните заплати и фиша на ищеца за м. май. 2010г.  

 

         Междувпрочем ответникът не оспорва, че твърдените от ищеца лекторски часове са положени, а твърди, че не е спазена предвидената в т.2.2.10 от Националната програма “Оптимизация на училищната мрежа”, модул ”Оптимизация на вътрешната структура на училищата”, мярка “Без свободен час” процедура за заместване на отсъстващия учител.

 

         Съгласно разпоредбата на чл. 259, ал.3 от КТ заместването се извършва със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването.

 

         По делото е представено заявление вх. № 1310 от 26.05.2010 г., с което ищецът е заявил желанието си да вземе часовете по география и икономика на В.П.Т. за периода 19.05-21.05.2010 г., с резолюция на директора от 02.06.2010 г. е „Не”.

         Наистина липсва писмена форма на постигнатото съгласие за заместване между служителя и работодателя към датата на полагане на труда по заместване, но липсата на тази форма не е  пречка за заплащане на възнаграждението за заместването – чл.259, ал.3 от ГПК. Предвид политиката на училищата да не се провеждат свободни часове, съдът намира, че работодателят не се е противопоставил на полагането на лекторските часове по заместване от учителя Н., нито е разпоредил друг учител да извърши заместването на претендираните дати 19, 20 и 21 май. Ето защо следва да се приеме, че е налице съгласие на работодателя за извършване на заместването.

         Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че предявеният иск за заплащане на възнаграждение - неизплатени лекторски възнаграждения за заместване на друг учител в размер на … лв. се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен. В този смисъл и предявеният акцесорен иск за мораторна лихва в размер на … лв., се явява основателен и доказан и следва да бъде уважен.

         Не могат да бъдат споделени оплакванията на въззиваемия, че след като не била спазена процедурата по Националната програма”Оптимизация на училищната мрежа”, училището не дължи заплащане на положените лекторски часове по заместване от ищеца. В крайна сметка целта на тази програма е да се осигури възможност за заместване на отсъстващ учител и да не се провеждат свободни часове в училището.

 

Ето защо, решението на Старозагорския районен съд в частта му, с която е отхвърлен предявения иск за заплащане на възнаграждение за неизплатени лекторски възнаграждения за заместване на друг учител в размер на … лв., заедно със законната лихва, следва да бъде отменено, като вместо това искът на ищеца по чл.259, ал.3 от КТ следва да бъде уважен в този размер, заедно с дължимата мораторна лихва върху сумата в размер от …лв., считано от 20.05.2010г. до 06.04.2012г.

 

Въззиваемият следва да бъде осъден да заплати държавна такса върху цената на иска съгласно чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в размер на … лв.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯВА решение от 22.10.2012г., постановено по гр. дело № 2462/2012 г. на Старозагорския районен съд в обжалваната част, относно иска по чл.259, ал.3 от КТ, като вместо това ПОСТАНОВИ:

ОСЪЖДА СОУ „Максим Горки” гр. Стара Загора, ул. Сава Силов № 69 да заплати на И.Д.Н., ЕГН ********** *** сумата …лв. /…/, представляваща неизплатени лекторски възнаграждения за заместване на друг учител за 19, 20 и 21 май 2010г., ведно със законната лихва, върху сумата, считано от 06.04.2012 г. до окончателно и изплащане, заедно с мораторна лихва върху сумата в размер на …/…ст./ лв. за периода 20.05.2010г. до 06.04.2012г.

 

ОСЪЖДА СОУ „Максим Горки” гр. Стара Загора, ул. Сава Силов № 69 да заплати държавна такса в размер на … лв. по сметката на ОС Стара Загора.

        

         Решението не подлежи на обжалване.

                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

 

ЧЛЕНОВЕ: