Р Е Ш Е Н И Е

 

61                                    07.02.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                         две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                       

    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                    ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

 

Секретар П.В.

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 543 по описа за 2012 година.

 

Производството е образувано по въззивната жалба на Община Раднево, подадена чрез пълномощника й адв.В.Ц., против решение № 149 от 17.10.2012 г., постановено по гр.дело № 208/2012 г. на Радневския  районен съд, с което се отменя заповед № 10/27.02.2012г., издадена от Кмета на община Раднево, за прекратяване на трудовото правоотношение с Й.М.Д. като неправилна и незаконосъобразна; възстановява се на длъжност „Контрольор” в звено „БКД-Чистота” в Община Раднево; осъжда се община Раднево да и заплати обезщетение за периода 01.03.2012г. - 01.09.2012г. в размер на …лв., в който е останала без работа поради уволнението, ведно със законната лихва, считано от 27.04.2012г. до окончателното изплащане на сумата; присъдени са разноски и държавна такса.

 

        Въззивникът счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Съдът приел извършеното уволнение за незаконосъобразно на основания, които не били посочени от ищцата и не били наведени като нейни оплаквания и твърдения. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове бъдат отхвърлени. Претендира за разноски.

 

        Въззиваемата Й.М.Д., чрез пълномощника си адв.Д.Х., оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че  обжалваното решение е правилно и законосъобразно. Излага подробни съображения в отговора си, които съдът е докладвал в съдебно заседание.  Моли решението на районния съд да бъде оставено в сила и й се присъдят направените по делото разноски във въззивната инстанция.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл. 271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

Производството е образувано по предявени искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1, т. 2 и т.3 от КТ.

 

Ищцата Й.М.Д. *** твърди в исковата си молба, че работила в Община Раднево - „БКД-Чистота” като контрольор. Със Заповед № 10/27.02.2012г. на Кмета на община Раднево трудовият договор с нея бил прекратен на основание чл.328, ал.1, т.2, предл.второ, КТ - поради съкращаване на щата. Ищцата твърди, че при издаването на заповедта били допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон - извършеният подбор по смисъла на чл.329, ал.1 КТ бил незаконосъобразен. Моли съда да постанови решение, с което да признае уволнението за незаконно и да отмени Заповед № 10/27.02.2012г. на Кмета на община Раднево, да бъде възстановена на предишната работа, да й бъде изплатено обезщетение за периода 01.03.2012г. - 01.09.2012г. в размер на …лв., в който е останала без работа поради уволнението, ведно със законната лихва. Ответникът Община Раднево оспорва предявените искове като твърди, че Заповед № 10/27.02.2012г. е правилна и законосъобразна, при издаването й не са допуснати нарушения на материалния и процесуален закон, а извършеният предварителен подбор бил съобразен с разпоредбата на чл.329,  ал.1   КТ. Моли съда да отхвърли  предявените искове като неоснователни и недоказани. Евентуално моли да се извърши прихващане на дължимото обезщетение по чл.225, ал.1 от ГПК, със сумата …лв., представляваща изплатените на ищцата обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ в размер на … лв. и обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ в размер на … лв.

 

Безспорно е установено по делото, че ищцата Й.М.Д. *** по силата на сключен трудов договор от 03.01.1981 г.  От 01.11.1993г. е назначена на длъжността „Контрольор” в звено „БКД-Чистота” в Община Раднево. С предизвестие № … г.,  е известена, че трудовото й правоотношение ще бъде прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2 КТ. Със Заповед № … г., считано от 01.03.2012г. ТПО е прекратено.

 

От 01.03.2012г. е в сила ново щатно разписание, утвърдено със Заповед № 221/20.02.2012г. на Кмета на община Раднево, съгласно което са съкратени 2 щатни бройки от съществуващите към момента 6 щатни бройки за длъжността, заемана от ищцата. Със Заповед № 224/21.02.2012г. Кметът на община Раднево назначава Комисия за извършване на подбор между служителите, изпълняващи сходни или еднородни трудови функции на длъжността „Контрольор БКД”, с оглед изпълнение на процедурата по чл.329, ал.1 КТ. Комисията провежда заседание на 23.02.2012г., което е обективрано в протокол от същата дата, относно проведения подбор между служители заемащи близки и сходни длъжности.

 

          Съгласно чл.21, ал.1, т.2 ЗМСМА, Общинският съвет е компетентният орган, който одобрява общата численост и структура на общинската администрация. Видно от Заповед № 221/20.02.2012г., на Кмета на Община Раднево, с която е утвърдено новото щатното разписание, същата е издадена на основание Решение № 55/26.01.2012г. на Общински съвет - гр.Раднево, с което се одобрява структурата на Общинската администрация Раднево и звената към нея по Приложение № 1 “Структурни звена в Общинска администрация” и численост на персонала 116 щатни бройки и Приложение № 2 – “Бюджетни звена към Общинска администрация” с обща численост 121 щатни бройки. 

 

При съкращаване на една или няколко от съществуващите в щата  еднородни длъжностни, прекратяването на трудовите договори с работниците и служителите, заемащи съкращаваната длъжност, задължително се предхожда от подбор, който подбор става част от субективното право на работодателя. При задължителност на подбора работодателят преценява какъв да бъде неговия обсег - между служителите, чиито длъжности се съкращават или в по-широк кръг - чрез включването на служители, заемащи близки или сходни длъжности /ТР № 3/2011 г. от 16.01.2012г. по тълк.д.№ 3/2011 г. на ОСГК/. В конкретния случай работодателят е определил кръга на служителите, между които да бъде извършен подборът - между служителите със сходни и еднородни трудови функции на длъжността „контрольор - БКД” - Заповед № 221/21.02.2012г./.

 

От протокола на Комисията за извършения подбор по чл.329, ал.1 КТ се установява, че подборът е проведен между 5 лица, заемащи длъжността „Контрольор” в звено „БКД-Чистота” в Община Раднево. В издадената Заповед № 224/21.02.2012г., с която Кметът на община Раднево назначава комисията за подбор и определя критериите за подбор, не се поставят ограничения по отношение на кръга от лицата, заемащи сходни или близки  длъжности на съкращаваната. От заключението на ССЕ,  прието по делото, и от представените по делото длъжностни разписания на Община Раднево, в сила от 01.03.2012г. и от 01.01.2012г., приложени към заключението, е видно, че по щатното разписание, действащо към 01.01.2012г., заемащите длъжността „Контрольор” в звено „БКД-Чистота” в Община Раднево, са 6 служители, а по новото дл. разписание – 4 служители. Реално е  налице съкращение на 2 щатни бройки, а е отразено съкращаването на 1 щатна бройка на длъжност „Контрольор” в звено „БКД-Чистота”.

 

Съгласно задължителната съдебната практика /ТР № 3/2011г. от 16.01.2012г. по тълк.д.№ 3/2011 г. на ОСГК/ в обхвата на съдебния контрол относно законността на уволнението е включен и въпросът за включването в подбора на всички необходими участници. От заключението на вещото лице се установява, че към датата на подбора на длъжността “контрольор” са назначени общо 6 души, от които 5 души са работили, изпълнявайки посочената длъжност. Едно лице е било назначено на същата длъжност, но изпълнявало други функции, поради което и не е включено в подбора на служителите. С не включването в подбора на необходимите участници по чл.329, ал.1 КТ е съществено нарушение на процесуалните правила, което прави процедурата по прекратяването на трудовото правоотношение с ищцата незаконосъобразна.

С оглед оспорването на законосъобразността на извършения подбор следва да се извърши преценка на показателите по чл.329, ал.1 КТ, изразяваща се в съответствието между приетите от работодателя показатели по законоустановени критерии с действителните качества на служителя. В тази връзка съдът съпостави преценката по протокола от извършения подбор с показанията на членовете на комисията, участвали в обсъждането на професионалните качества и квалификация на обхванатите от подбора служители. Когато преценката е обективирана в писмен документ, същият представлява писмено доказателство и при оспорване от уволнения служител, истинността на отразените в него обстоятелства подлежат на пълно доказване от работодателя чрез разпит на свидетели или прилагането на други доказателствени средства, с оглед установяването на действителните качества на участвалите в подбора / ТР № 3/2011г. от 16.01.2012г. по тълк.д.№ 3/2011 г. на ОСГК/.

 

От събраните по делото гласни доказателства, се установява, че трима от членовете на комисията за подбор нямат лични впечатления от работата на обсъжданите служители. От показанията на свидетелите Й., Б. и Д. е видно, че техните оценки са поставени въз основа на мнението на св.Р., както и на данните, съдържащи се в Докладна записка от Ж.Д.М. - Директор на Дирекция „ТСУИИК" Вх.№ 0100-1646 от 03.11.2011г. и Искане за даване на писмени обяснения от Кмета на община Раднево Изх.№ 0100-1646 от 10.11.2011г. Докладната записка и искането за обяснения са съставени по дисциплинарно производство, с оглед на посочените нарушения на трудовата дисциплина, но от представеното лично трудово досие на ищцата е видно, че не й е наложено дисциплинарно наказание. Дисциплинарното производство не е приключило с налагане на дисциплинарно наказание на ищцата. Самата докладна записка няма характер на документ, който да установява по безспорен начин извършени от служителката нарушения на трудовата дисциплина.

 

         При изслушване на свидетелките, по конкретните критерии, по които е извършено оценяване, се установява, че по критериите „Опитност, енергичност, срочност, темпо на извършване на работа”, “Възприемане на новости в организацията на работата, не повтаряне на грешки” и “Констатирани слабости в процеса на работа” ищцата Й.Д. е получила по-ниски оценки в сравнение с останалите оценявани служители, все поради посочените в докладната записка обстоятелства и изложеното от Таня Р. мнение пред членовете на комисията. От показанията на свидетелките става ясно, че са налице няколко критерия, които са с различен текст, но еднакви по съдържание,  които се припокриват, т.е. посочените неизпълнението на трудовите функции от ищцата, в резултат на употреба на алкохол е отразено няколко пъти негативно в общата й оценка по посочените по – горе три показателя. При обсъжданите по-горе критерии за подбор, членовете на комисията, разпитани като свидетели не обясняват причините, поради които на ищцата има поставена по-ниска оценка от тези, на другите участници в подбора. По критерия  „Спазване на трудовата дисциплина”, дадената по -ниска оценка на ищцата също не е обоснована от показанията на изслушаните като свидетели членове на комисията по подбора. От протокола за извършения подбор се установява, че липсата на дисциплинарни нарушения на трудовата дисциплина е мотивирала комисията да постави оценка много добър 5 на останалите служителки за това, че на същите не са наложени дисциплинарни наказания като акт на работодателя, финализиращ сезирането му за извършено нарушение на трудовата дисциплина. От ЛТД на ищцата, се установява, че  на ищцата не е наложено дисциплинарно наказание, поради което оценката на комисията по този показател, следва да е еднаква с тази на другите оценявани.

Съгласно съдебната практика законосъобразността на подбора се преценява според това дали служителят не притежава качествата, заради които е получил по-ниска оценка. Съдът приема, че в случая комисията за извършване на подбора е поставила оценки, които не съответстват на притежаваните от ищцата професионални качества и дават невярна представа за изпълняваните от нея трудови функции. Поради тази причина съдът приема, че извършеният подбор е незаконосъобразен.

С оглед на изложените мотиви съдът приема, че е налице нарушение на процесуалните и материалноправни разпоредби на КТ при прекратяването на трудовия договор поради съкращение на щата, поради което същото е неправилно и незаконосъобразно. Заповед № 10 /27.02.2011г. на Кмета на община Раднево, следва да бъде отменена, а искът по чл.344, ал.1, т. 1 КТ следва да бъде уважен.

Основателен и доказан е и предявеният иск за възстановяване на предишната работа, тъй като се явява акцесорен по отношение на главния иск - този, по чл.344, ал.1, т.1 КТ. Ищцата следва да бъде възстановена на преди заеманата длъжност „Контрольор” в звено „БКД-Чистота” в Община Раднево.

Основателен и доказан е и искът за заплащане на обезщетение за оставането без работа на служителката поради уволнението. Основателността на претенцията по чл.225, ал.1 КТ е обусловена не само от незаконността на уволнението и неговата отмяна, но и от оставането без работа през процесния период поради уволнението. От представените писмени доказателства се установява, че след прекратяване на трудовото правоотношение ищцата не е сключвала трудов договор с друг работодател и е регистрирана като безработна в Бюро по труда - гр.Раднево. Ето защо, предявеният иск за изплащане на обезщетение за оставането без работа, поради незаконното прекратяването на трудовия договор е основателен и доказан до размера, предявен с исковата молба - … лв.

Поради уважаването на предявените от ищеца искове, следва да бъдат разгледани направените под това условие възражения на ответника за прихващане със сума в размер на … лв., представляваща платеното на ищеца обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ  - … лв. и обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ - …лв. От представените по делото заключение на вещото лице се установи, че тези суми са платени на ищцата. Същите подлежат на връщане, защото са в зависимост от наличието на законно уволнение, а обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ не може да се кумулира с обезщетението за незаконно уволнение и на още едно основание - защото “покриват” една и съща обезвреда - оставането без работа след уволнението. Ето защо, съдът намира, че възраженията за прихващане са основателни следва да бъдат уважени, като претенцията за обезщетение по чл.225 от КТ следва да бъде уважена  до размера на …лв.

        

Ето защо, решението на Радневския районен съд в частта му, с която е присъдено обезщетение за оставане без работа поради незаконното уволнение за размера над … лв. до … лв. следва да бъде отменено, като вместо това искът на ищеца по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ за размера на … лв. следва да бъде отхвърлен като погасен чрез прихващане с насрещните вземания на ответника за обезщетения по чл. 222, ал. 1 от КТ и по чл. 220, ал. 1 от КТ.

 

Обжалваното решение на Радневския районен съд в останалата му обжалвана част, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

              

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯВА решение № 149 от 17.10.2012г., постановено по гр. дело № 208/2012 г. на Радневския районен съд в частта, с която е уважен иска по чл. 225, ал. 1 КТ на Й.М.Д. за разликата над …лв. до  …лв., и в частта относно присъдените разноски на страните и държавна такса, като вместо това ПОСТАНОВИ:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Й.М.Д. ***, с ЕГН ********** *** иск за сумата … лв., /разлика над …лв. до …лв./ представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ, като погасена поради прихващане с изплатените на основание чл. 220, ал. 1  и чл. 222, ал. 1 от КТ обезщетения в този размер.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му обжалвана част и в частта относно присъдените разноски за възнаграждение на вещи лица.

 

ОСЪЖДА Община Раднево, представлявана от Кмета на общината, да изплати на Й.М.Д. с.п.а., сумата от   … лв., представляващи направените пред двете инстанции разноски по делото, съразмерно на уважените искове.

                 

ОСЪЖДА Община Раднево, представлявана от Кмета на общината, да внесе държавна такса в размер на … лв. по сметката на ОС Стара Загора.

        

         ОСЪЖДА Й.М.Д. *** сумата от … лв., представляващи направените пред двете инстанции разноски, съразмерно на отхвърлената част от исковете. 

        

         Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: