О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 167                              04.02.2013 г.              град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на четвърти февруари 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Пенка Василева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 7 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.104, т.4, пр.1 от ГПК и във вр. с чл.45 и сл. от ЗЗД.

         

          Постъпила е искова молба от юридическото лице- Гаранционен фонд- гр.София срещу физическото лице- пълнолетния български гражданин С.Н. *** с искане съдът да го осъди да му възстанови сумите от общо 38 115, 56 лв., от които съответно главниците *** лв. на пострадалата Т.Р.Т. и ***лв. на пострадалата В.С.С., както и мораторните лихви в размери съответно ***лв.  и ***лв., на ведно със законната лихва върху тези суми от датата 07.08.2009г. до датата на първоначалното завеждане на иска в съда на 07.03.2012г./л.2 от гр.д.№ 136/2012г. по описа на РС- Чирпан/, до окончателното изплащане на сумите, както и разноските по делото.

 

          След като се запозна с изложеното в исковата молба, с доказателствата по делото и с изложеното в писмения отговор на исковата молба от ответника, като се съобрази с изцяло Обезсилващото Въззивно решение № 16/10.01.2013г. по в.гр.д.№ 461/12г. по описа на ОС- Ст.Загора/, с уточняващата Молба вх.№ 1367/01.02.2013г. от ищеца/л.6 от настоящото първоинстанционно гр.д.№ 7/13г. по описа на ОС- Ст.Загора/, и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

          Предявените обективно и субективно общо 4 бр. отделни искови граждански претенции от ищеца срещу ответника са в размери под границата от ***лв. за всеки един от тях, макар че общият им сбор е в размер на *** лв.- тоест общият им размер е над границата от *** лв.

 

          Следователно спорът е първоначално родово неподсъден пред настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора с оглед цената на отделните 4 бр. иска 2 бр. за главници и 2 бр. за мораторни лихви/, и същият следва да се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен РС- гр.Чирпан, обл.Старозагорска.

         

Настоящото съдебно Определение за прекратяване не прегражда по- нататъшния ход на делото, и не подлежи на обжалване пред по- горен съд по смисъла на чл.121 от ГПК. Настоящото съдебно Определение, постановено в закрито съдебно заседание, следва да се връчи на всяка от страните, за сведение.

 

          Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.104, т.4, пр.1 във вр. с чл.118- чл.121 от ГПК и във вр. с чл.45 и сл. от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по образуваното пред него първоинстанцонно гр.д.№ 7/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора поради констатирана липса на родова компетентност за разглеждане на спора към настоящия момент.

 

ИЗПРАЩА  делото по правилата на родовата и местната подсъдност на компетентния първоинстанционен РС- гр.Чирпан, обл. Старозагорска.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :