О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 233                               19.02.2013 г.                      град  С.З.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СОС                  ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                                                                   2013 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 10 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

           

 

С определение от 01.02.2013 г. на съдията докладчик по делото на ищеца Н.Г.Г. е назначен служебен защитник за осъществяване на процесуално представителство, освободен е от заплащането на държавна такса и разноски по делото и е оставена без движение ИМ като му е даден едноседмичен срок да отстрани описаните в т. 1-9 вкл. нередовности.

 

По делото е постъпила молба от ищеца, с която същия отстранява част от нередовностите на ИМ. С друга молба моли да бъде даден отвод на служебния му адвокат и му бъде назначен нов такъв и с трета молба моли съда назначения служебен адвокат да предприеме необходимите действия по отстраняване на останалата част от нередовностите в ИМ.

 

С писмен отговор от 13.02.2013 г. адв. Н.К. уточнява, че след като е получила горецитираното определение същата се запознала с делото и посетила ищеца в Затвора – С.З.. Същият заявил, че ще се оправи без нея и въпреки желанието й да му окаже правна помощ, не й е била дадена тази възможност, поради което не може да отстрани нередовностите на исковата молба.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че ищецът не е отстранил нередовностите на ИМ /т.3, 5, 6 и 7 от определение от 01.02.2013 г. на съдията докладчик/ в дадения за това срок, поради което ИМ следва да бъде върната на ищеца, а производството по делото прекратено. Това е така, защото въпреки предоставената безплатна правна помощ на ищеца, освобождаването му от държавна такса и разноски по делото и назначаването на служебен защитник-адвокат – не са предприети необходимите действия за отстраняване на нередовностите на ИМ. В законодателството липсва процесуална фигура за отвод на назначения от съда особен представител-адвокат на някоя от страните. Не се сочат причини от ищеца за отвод на назначения му сл. защитник, а е видно от писмения отговор на адвоката, че същият е направил всичко необходимо за осъществяването на проц. представителство на ищеца по делото. Същевременно с това не е направено искане и за удължаване на срока за отстраняване на посочените в ИМ нередовности.

 

Предвид горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 10/2013 г. по описа на ОС - гр. С.З., поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

ВРЪЩА исковата молба обратно на ищеца Н.Г.Г. ***. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаването на съобщението с частна жалба чрез ОС-С.З., до Апелативен съд- гр. Пловдив.

 

                                                               

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :