Особено  мнение  на съдия Ив.К. по в.гр.д. №385/12г. по описа на С.окръжен съд

 

             Предмет на въззивно обжалване са обективно съединени искове с правно основание чл.108 и чл.109 ЗС.

             Налице са всички  кумулативно дадени предпоставки,за да бъде уважен ревандикационния иск- ищецът е собственик на имота, процесната част се владее от ответника и  владението на имота е без правно основание.

 

             Ищцата Б.П. е придобила процесния имот с нот.акт за дарение от баба си Д.К.,която от своя страна го е получила по завещание от своя баща Д. Д Д през 1977 г.Процесната част от имота винаги е била собственост и владяна от ищцата и праводателите й,което се удостоверява и от заключенията на двете съдебно-технически експертизи.

 

            Съобразно   приетото   и   неоспорено заключение на вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза в районния съд, процесната реална част с дървения навес се намира в имот УПИ ., в кв. .,по плана на с. С, общ. К. По одобрения със Заповед № 12/1986 год. план на с. С, общ. К, вещото лице в заключението си установява, че в Община К. не са постъпвали възражения по плана от страните по делото и не са образувани преписки за уреждане на сметки по регулация относно вътрешната регулационна линия между двата имота. Това се потвърждава и от приложеното към исковата молба писмо № …/15.02.2012 г. на Община К.

 

            Въззивникът Г.В. владее имота на ищцата без правно основание. Възражението на ответника за придобиване на процесиите 42,5 кв.м. с дървения навес по давност е неоснователно и недоказано, тъй като през 10-годишния период от време от 2000 година до сега, владението на навеса не е било необезпокоявано. От разпитаните свидетели се установява, че праводателите на ищцата и нейните родители непрекъснато са отправяли основателни претенции за опразването му към родителите на ответника и самия ответник. От приетите писмени доказателства и от разпитаните свидетели не се доказва правно основание за ползването на имота от 42,5 кв.м. с навеса от ответника, както и че владението на този навес е било непрекъснато и необезпокоявано от никого.

 

          Искът по 109 от ЗС също е основателен. Ответникът с действията си създава пречки за пълноценно упражняване правомощията на ищцата, като собственик на УПИ ., в кв..,  и тя не може да осъществява своето право на собственост в пълен обем.От показанията на разпитаните свидетели се установява, че ответникът в продължение на години отказва да осигури достъп на ищцата до северната стена на къщата и, не я допуска да извърши измазване и ремонт, поради това, че по стената са издълбани дупки от мишки от към неговия имот.Навесът опира до северната стена на къщата на ищцата, като между тях няма разстояние. Налице са всички елементи от фактическия състав на чл.109 ЗС, обуславящи основателност на предявения иск.

 

          Обжалваното решение е правилно,поради което следва да бъде потвърдено.

 

 

 

                                                                     Съдия:

 

                                                                                     /Ив.К./