Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 86                                     21.02.2013 г.                        гр.Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

в публично заседание на седемнадесети януари 2013 г.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

при секретаря П.Г.

като изслуша докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

гр.д.№ 1073 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.23 във вр. с чл.21, ал.4, т.1 и във вр. с чл.29, ал.3 от СК /2009г./.

 

            Постъпила е Искова/л.2- 6 от делото/ от пълнолетния български гражданин И. С. С. от гр.*******, в която заявява, че с ответницата Н.Р.Д.- също от гр.******, са бивши съпрузи, като бракът им е бил прекратен с влязло в сила Решение от 04.06.2010 г., постановено по гр.д.№ 474/2010 г. по описа на Районен съд- гр.*****. По време на брака им, поради действието на разпоредбата на чл.21, ал.1 от сегашния СК /чл. 19, ал. 1 от СК-отм./, със съпругата му-ответницата са придобили с негови лични средства, недвижим имот - представляващ 1/2 (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 211, 25 кв.м. (двеста и единадесет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра) по акт, а по скица с площ 205 кв.м. (двеста и пет квадратни метра), находящо се в град *****, ул."****" № **, съставляващо ******* (парцел *****) в квартал *** (****) по плана на гр. ****, при граници: от изток - ******; от запад - *****; от север - *****; от юг - улица, ЗАЕДНО с АПАРТАМЕНТ №*** на *** етаж в жилищната сграда, построена в описаното дворно място, със застроена площ на апартамента ***кв.м. (*****), състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня, детска стая, тоалетна, баня-тоалетна и две тераси, при граници на апартамента: от север - двор и стълбищна клетка, от юг - улица "*****", от запад - стълбищна клетка и апартамент № **"запад", от изток -*****, ЗАЕДНО с МАЗЕ № ** ***) с площ **** кв.м. (******* квадратни метра), при граници на мазето: от север - мазе № **, от изток -****, от юг - мазе № **, от запад - коридор, заедно с ***% (* процента), представляващи *** кв.м. (**** квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, индивидуализиран Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том **, рег. № ***, дело № ***, от *** г. на Е.Т. - нотариус № *** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район *****. Същият имот, съгласно Схема №5891/03.06.2011 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър — гр. ****, представлява 1/2 (една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 68850.503.105, с адрес на поземления имот гр. ****, ул. "******, с предназначение територията— Урбанизирана, начин на трайно ползване — ниско застрояване (до 10 т), с площ 205 кв.м., при съседни имоти: 68850.503.912, 68850.503.104, 68850.503.103, 68850.503.106, ЗАЕДНО със Самостоятелен обект сграда с идентификатор 68850.503.105.1.2, съгласно Схема №5892/03.06.2011 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. *****, индивидуализиран като Самостоятелен обект в сграда №**, разположен в поземлен имот с идентификатор 68850.503.105, с адрес на имота гр. ******, ул. "*****" ***, ет. **, ап. **, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта - **, с площ по документ за собственост 69,84 кв.м., с прилежащи части: мазе №**, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.1, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.10, 68850.503.105.1.9; над обекта: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.4. Както се установява от представения по  настоящото дело Констативен протокол по чл. 21, ал. 2 от СК-отм. от 21.08.2006 г., подписан от ищцата и от ответницата, така придобития по време на брака ни недвижим имот - АПАРТАМЕНТ № **** на **** етаж в жилищната сграда на адрес град *****, ул. "*****" № ***, описан по - горе, е придобит за сумата от **** евро (******), явяваща се действителната цена по сделката, а не както е посочено в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том **, рег. № *****, дело № ***/ 21.08.2006 г. - ***** евро (******, чрез кредит, който е отпуснат на купувача И. С. С. от "*******- ****. С така подписания между страните Констативен протокол по чл. 21, ал. 2 от СК/отм./ от 21.08.2006г., с ответницата констатирали действителния принос на всеки от тях за придобиването на гореописания недвижим имот. Твърди, че според т.2 от него „дължимата на продавача Д. Д. Д., с ЕГН:**********, с постоянен адрес гр. *****, ул. "****" № **, вх. "**", ет. **, ап. **, с л.к № ******* изд. на 22.05.2000 г. от МВР *****, цена от 41 000 евро(четиридесет и една хиляди ЕВРО), е изплатена частично, както следва: 2.1. 21 000 евро (двадесет и една хиляди ЕВРО) бяха платени от съпруга И. С. С. на продавача Д. Д. Д., непосредствено преди изповядване на сделката от нотариуса, като плащането се извърши в присъствието на съпругата Н.Р.С.. 2.2. Останалите 20 000 евро (двадесет хиляди ЕВРО), от дължимата цена ще се изплатят чрез кредит,
който е отпуснат на купувача И. С
. С. от "*******." Наред с това в т. 3 от констативния протокол изрично са посочили, че Сумата от 21 000 Евро   (двадесет   и   една   хиляди   ЕВРО),   платена   от   съпруга   И. С. С. на продавача на имота, се явява ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО на съпруга И. С. С., която същият е придобил чрез трансформация на   недвижим   имот,   съставляващ   негово   ЛИЧНО   ИМУЩЕСТВО,   а   именно   -
АПАРТАМЕНТ № **, находящ се в град ******, улица "*******" №**, вход
"**" съгласно удостоверение за данъчна оценка, на VI /шести/ етаж от жилищна сграда -
блок **, построен върху общински урегулиран поземлен имот - парцел *****, в квартал *****по плана на града одобрен 1994г., а по нотариален
акт в квартал *****, който апартамент е със застроена площ от 31.03 кв.м. /тридесет и едно цяло и три стотни кв.м./, състоящ се от две спални, кухня и сервизни помещения при
граници: от изток - апартамент № **, от запад - апартамент **, от север - коридор, от юг - двор, ЗАЕДНО с избено помещение *** с площ от 2.09 кв.м. /две цяло и деветстотни кв.м./, при граници: от изток - мазе № ***, от запад - мазе № ***, от север - коридор, от
юг - коридор, ЗАЕДНО с таванско пощение № ***, с площ от 1.82 кв.м.
цяло и осемдесет и две стотни кв.м./, при граници: от изток - коридор, от запад - коридор от другия вход, от север - таван № ***, от юг - таван № *** и при граници на дворното място: комплексно жилищно строителство, придобит от него по дарение от баща му С. И.С., с н.а. **, т. **, д.****г. на нотариуса при РС ******. Така описаният имот  е  продаден   по   време  на   брака  на   съпрузите  с   н.а.   **,  т.  **,   рег.  ****, н.д.
****г.    на    нотариус    И.    Т.,    нотариус    ****    но    регистъра    на
Нотариалната камара, за цена от 21   000  евро  (двадесет  и  една  хиляди  ЕВРО),
платена на 09.06.2006г., от купувачите П. Х. Г. и М.
И.Г., преди  изповядване на сделката  при  нотариус Т., в
присъствието на съпругата Н.Р.С.." Твърди, че в действителност, както са посочили и в т. 4. от приложения към настоящото дело констативен протокол, „С оглед на така съществуващите обстоятелства, страните констатират и признават, че 51%/петдесет и един процента/ от правото на собственост върху придобития по време на брака на съпрузите имот - АПАРТАМЕНТ №** ** на **** етаж в жилищната сграда на адрес град ******, ул. "*****" №***, се явява ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО на съпруга И. С. С.." В подкрепа на изложеното по-горе, представя съответните многобройни писмени доказателства. Заявява, че към настоящия момент и поради прекратяване на брака му с ответницата с влязло в сила Решение от 04.06.2010 г., постановено по гр.д. 474/2010 г. по описа на Районен съд гр. *****, се е прекратила и  бездяловата съпружеска имуществена общност/СИО/, в която е влизал процесния недвижим имот - 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 211, 25 кв.м. находящо се в град ****, ул."****" № ***, съставляващо УПИ ХП-3759 в квартал *** по плана на гр.*****, ЗАЕДНО С АПАРТАМЕНТ №***" на *** етаж в жилищната сграда на адрес град *****, ул."*****" № ***, като според него бездяловата СИО се трансформира в дялова съсобственост, но при равни части, предвид оборимата презумпция, визирана в текста на чл.28 от сегашния СК /чл. 27 от СК-отм./. В действителност, делът му от така описания имот не е в размера на 1/2 идеална част, както предвижда оборимата презумпция, визирана в текста на чл. 28 от СК /чл. 27 от СК-отм./, а възлиза на 51 % от правото на собственост върху процесния недвижим имот, които представляват негова изключителна собственост. За придобиването на 51 % от правото на собственост върху процесния недвижим имот той имал не само изключителен принос, изразяващ се както в заплащане единствено от него, с негови лични средства на 51 % от дължимата цена, при това действителна цена, за придобиване на имота, във влагането на допълнителни средства и труд, в грижи за детето ни и работа в домакинството, но придобиването на същия е резултат от трансформация на негово ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, а именно - АПАРТАМЕНТ № **, находящ се в град *****, улица "*****" № ***, вход "**", дарено му от **** му, с продажна цена в размер на 21 000 евро (двадесет и една хиляди ЕВРО), с които получени от продажбата на личното му имущество средства заплатил част от цената на имота, в размер на 21 000 евро (двадесет и една хиляди ЕВРО). Личният му имот, придобит от него по дарение от **** му, той е продал с цел да закупи по-голям и удобен апартамент, в който да живее със семейството си. При закупуването на процесния имот по време на брака му с ответницата, за благото на семейството им и в името на взаимното им разбирателство с бившата му вече съпруга, името на същата е било записано в нотариалния акт, като последната се подписа наред с него за купувач на процесния недвижим имот. Тъй като с ответницата не могат доброволно да определят размера на дяловете си от придобития по време на брака им недвижим имот, бивша СИО, то за него възниква правен интерес от установяване по съдебен ред, на изключителното му право на собственост и липса на съвместен принос върху 51% /петдесет и един процента/ от правото на собственост върху придобития по време на брака му с ответницата недвижим имот, представляващ единственото имущество, останало след прекратяване на брака му с ответницата, на основание това, че 51% от същия са придобити в резултат на трансформация на негово лично имущество. Към настоящия момент и поради прекратяване на брака му с ответницата с влязло в сила Решение от 04.06.2010 г., постановено по гр.д. 474/2010 г. по описа на Районен съд- гр.Стара Загора, се е прекратила бездяловата СИО, в която е влизал процесния недвижим като бездяловата СИО се трансформира в дялова съсобственост, но при равни части, предвид оборимата презумпция, визирана в текста на чл. 28 от СК /чл. 27 от СК-отм./. В действителност, делът му от така описания имот не е в размера на 1/2 идеална част, както предвижда оборимата законова презумпция, визирана в текста на чл. 28 от СК /чл. 27 от СК-отм./, а имотът представлява негова изключителна собственост, тъй като 51 % от правото на собственост върху процесния недвижим имот са изключителен негов принос, изразяващ се както в заплащане единствено от него, с негови лични средства на 51 % от дължимата цена, при това действителна цена, за придобиване на имота, във влагането на допълнителни средства и труд, в грижи за детето ни и работа в домакинството, но придобиването на същия е резултат от трансформация на негово ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, подробно описано в пункт I от настоящото, 49% от правото на собственост върху процесния недвижим имот са негова собственост, тъй като единствено той е изтеглил кредит и изплатил дължимата цена за придобиване процесния имот, който кредит сам е погасявал и продължавам да погасявам само и единствено той. Наред с това е допринесъл за придобиването на имота и чрез влагането на допълнителни средства и труд, в грижи за детето им и работа в домакинството. С оглед на това, приносът му за придобиването на 49 % от правото на собственост върху процесния недвижим имот значително надхвърля приноса на ответницата. Наред с това счита, по време на брака му с ответницата, същата по никакъв начин не е допринесла за придобиването на процесния недвижим имот, нито с влагане на средства, нито с труд, нито с грижи за децата и с работа в домакинството. Тъкмо обратното- това нейното нежелание и незаинтересованост към семейството им била една от причините, довели до прекратяването на брака ни. Единствено благодарение на негови родителите са успявали да преодолеят не веднъж противоречията си, които са идвали от липсата на заинтересованост и сериозно отношение на съпругата му към семейството им. Проблем за семейството им създала нейната крайна немарливост, неорганизираност и нежелание да полага какъвто и да било труд. Същата не желаела и не поддържала домакинството им, което го е  натоварвало с допълнителни ангажименти, наред със служебната му ангажираност. Така че грижите за домакинството, в т.ч. почистване, ремонти, плащане на режийни разноски, такси в училища и детски градини и др. били негова задача. Съпругата му прекарвала времето си крайно неорганизирано и непълноценно, като се отдавала на всякакви приятни преживявания, като ежедневно гледа телевизия до късно през нощта, пиейки алкохол, без да има желание да подхване каквато и да било домакинска работа. Колкото и да полагал усилия да се справя сам със семейните ангажименти, той не би могъл да върша ефективно работа, която обичайно се отдава повече на жената в семейството. Съпругата му не обичала да пазарува, въпреки, че и осигурявал нужните средства, тъй като тя не работела, въпреки завидната си образователна квалификация. Същата била с **** образование, но по време на брака им така и не си намерила никаква трайна работа, а от есента на 2008г. била останала без работа, като не полагала никакви усилия да си намери такава. С оглед на това, по време на брака им, ответницата нямала какъвто и да било принос в приходната част на семейния ни бюджет, независимо, че последното никога не е поставяно като проблем от негова страна, защото той с радост бил работил за издръжката на семейството и е очаквал от съпругата си да е заета предимно с грижите за детето и осигуряване на семейния уют, което тя по никакъв начин не е правела. Предвид изложеното, ответницата по никакъв начин не е допринесла за придобиването на процесния недвижим имот, нито с влагане на средства, нито с труд, нито с грижи за децата и с работа в домакинството. Тъй като с ответницата не могат доброволно да определят размера на дяловете си от придобития по време на брака им недвижим имот/бивша СИО/, то за него възниквал правен интерес от установяване по съдебен ред, на по-големия му дял поради значителния му принос в придобиването на право на собственост и липса на принос от страна на ответницата и върху останалите 49 % /четиридесет и девет процента/ от правото на собственост върху придобития по време на брака ни с ответницата недвижим имот, представляващ 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 211,25 кв.м., находящо се в град *****, ул."****" № **, съставляващо УПИ ХII-3759 в квартал *** по плана на гр.****, ЗАЕДНО С АПАРТАМЕНТ № *** на *** етаж в жилищната сграда на адрес град *****, ул."****" № **, подробно описан по-горе, представляващ единственото имущество, останало след прекратяване на брака му с ответницата, на основание това, че 49 % от същия са придобити чрез изтеглен от него банков кредит, който кредит е погасявал и продължава да погасявам само и единствено той.

Моли, в условията на евентуалност, в случай, че съдът не установи, че той е изключителен собственик на целия недвижим имот поради липсата на съвместен принос в придобиването на същия, съдът да постанови Решение, с което :

1.На основание чл.23 от СК във вр. с чл.21, ал.4, т.1 от СК, да признаете за установено спрямо ответницата, че той- ищецът, поради липсата на съвместен принос, е собственик и притежава 51% от правото на собственост върху процесния недвижим имот, придобити чрез трансформация на негово ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО.

2.На основание чл.29, ал.3 от СК, да признае за установено спрямо ответницата, че той- ищецът е собственик и притежава останалите 49 %  от правото на собственост върху процесния недвижим имот, поради неговия значително по-голям принос за придобиването на останалите 49 % от процесния недвижим имот, който принос надхвърля многократно приноса на ответницата.

 

            Тези свои становище ищецът доразвива и поддържа в първото си Становище/л.68- 72 от делото/, във второто си Становище/л.107- 108 от делото/ и в третото си Становище/л.200 от делото/.

           

В този смисъл е и пледоарията на процесуалния му представител- адвокат по делото, както и писмената му защита по делото/л.260- 269 от делото/. Счита, че предявените искова са изцяло основателни и доказани, и като такива моли те да се уважат изцяло, ведно със законните последици от това. Моли да му се присъдят и направените по делото разноски, в т.ч. за ангажирания по делото 1 бр. адвокат- повереник.

Ответницата- пълнолетната българска гражданка Н.Р.Д. от гр.**** дава писмен отговор/л.42- 43 от делото/, като заявява, че предявените искове са допустими, но те са неоснователни, поради което ги оспорва изцяло. Този протокол, който по същество представлява договор между нас като съпрузи, е унижощаем по смисъла на чл.27, във вр. с чл.30 от ЗЗД, като подписан от нея под заплаха, изразяваща се във физическа и психическа принуда от страна на ищеца И. С. С., и възбуждане на основателен страх у мен за здравето ми. Заявява, че с договора за ипотечен кредит № 1875/14.08.2006г., като бонус от страна на
банката им е бил отпуснат и потребителски кредит на стойност 4 000 лв., по който тя
е кредитополучател и който изплаща и до настоящия момент. С парите от този
кредит е било направено обзавеждането на бившето ни семейно жилище в гр.*****, ул."*****" № **, ап**. Твърди, че през целия период на брака им е работила по трудови и граждански
договори като
****, или е гледала детето им С., както и че е полагала грижи за домакинството по време на 14- годишния им брак. На осн. чл.32, ал.З от ЗЗД правя възражение за унищожението на констативен протокол по чл.21, ал.2 от СК/отм./ от 21.08.2006г., въз основа на който е основано
твърдението на ищеца за трансформация на лично имущество по време на брака. Моли съда с решението си да се произнесе и
по въпроса за наличието на принос от нейна страна за придобиването на процесния апартамент.
Претендира за направените от нея разноски по делото. Не е пледирала лично или чрез процесуалния си представител пред настоящата първа съдебна инстанция.

Представила е писмена защита /л.260 от делото/, в която моли при постановяване на своето решение, съдът да вземете предвид, че предявените първоначален иск за установяване на изключителна собственост на ищеца върху имот, придобит по време на брака в режим на СИО, както и евентуалният иск за установяване на негов по-голям принос- т.е. и двата с правно основание чл.23 от СК за преобразуване на лично имущество, са неоснователни, тъй като по делото не е спорно, че процесния имот-апартамент е придобит от двамата съпрузи
с нотариален акт №
*** на 21.08.2006г., като и че и двамата съпрузи са участвали в сделката и са
изразили воля за придобиването му. При това обстоятелство, и двамата съпрузи придобиват в
режим   на   СИО,   независимо   от   произхода   на   вложените   средства   и   това   изключва
трансформирането на лично имущество. В този смисъл е и задължителната практика на ВКС- София, и че
за т.нар. "констативен протокол по чл.21, ал.2 от СК" по делото са се събрали достатъчно доказателства — съдебно-медицински удостоверения и свидетелски показания, които в своята логична съвкупност сочат, че подписът й е изтръгнат с насилие и заплашване. Индиция за това е и полагането на запетайка пред подписа й, тъй като в този момент тя по друг начин не е могла да удостовери своето нежелание да го подпише. Ето защо, документът се явява унижощаем по смисъла на чл.27, във вр. с чл.30 от ЗЗД, за което беше направено възражение, съобразно чл.32, ал.З от ЗЗД. Ищцовото твърдение за липса на съвместен принос от страна на ответницата е останалбо недоказано. По делото бяха представени многобройни писмени доказателства- трудова
книжка, служебни бележки и данъчни декларации, от които е видно, че по време на брака,
извън времето, когато е отглеждала детето, ответницата се е трудила като
*****, и е
допринасяла за придобиването на семейното жилище - предмет на делото. Отделно от това,
всички свидетели са установили, че тя като майка се е грижила основно за детето, докато ищецът- баща е
отсъствал, най-често ангажиран със своята работа. Освен това, тя е теглила и потребителски кредит за обзавеждане на новото жилище, който изплаща и до момента, а мебелите са останали
при ищеца. При тези категорични данни, исковете за трансформация са недоказани, поради което моли съда да ги отхвърли като неоснователни и да й се присъдят разноските по делото.

            След като се запозна със становището на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени и гласни доказателства, със заключението на съдебно- счетоводната експертиза и с приложимите по казуса материално- правни и процесуални норми, първоинстанционният ОС- Ст.Загора счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

            ОТНОСНО ПРОЦЕСУАЛНАТА ДОПУСТИМОСТ НА ИСКА :

            Искът е своевременно предявен, процесуално допустим, тъй като се касае за придобит от страните недвижим имот- ½ идеална част от недвижим имот- апартамент по време на брака им, за който действа оборимата законова презумпция на тогава действалия чл.19, ал.1 и 3 от СК/1985г./- отм. за предполагане на съвместния принос на съпрузите до доказване на противното в настоящото съдебно производство по реда на чл.21, ал.1 във вр. с чл.20 от СК/1985г./- отм.

            Искът се явява родово и местно подсъден като първа инстанция на настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора, поради което съдът следва да се произнесе по неговата материално- правна основателност о съществото на спора между страните по делото.

 

            ОТНОСНО МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ИСКА :

            По делото са събрани множество писмени доказателства- заверено копие от Решение от 04.06.2010 г., постановено по гр.д. 474/2010 г. по описа на Районен съд- гр. Стара Загора, заверено копие от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том **, рег. №****, дело № ***, от 21.08.2006 г. на Е. Т. - нотариус № *** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район *****, заверено копие от Констативен протокол по чл. 21, ал. 2 от СК-отм. от 21.08.2006 г., заверено копие от Нотариален акт за собственост върху жилище, дадено като обезщетение  срещу  отчужден  недвижим  имот  за  мероприятия  по  Закона  за териториалното и селищно устройство/ЗТСУ/ № 120, том IV, дело № 2528/1981 г.  от 08.10.1981 г. на Ф. Б., нотариус при Районен съд- гр. ****, заверено копие от Нотариален акт №**, том **, дело №******* г. от 31.03.1986 г. на Ф. Б., нотариус при Районен съд - гр. *****, заверено копие от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № **, том **, рег. № ****, дело № *** г., от 09.06.2006 г. на И. Т. - нотариус № *** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район ***, заверено копие от Договор от 09.06.2006 г., с нотариална заверка на подписите с рег. № 2293/09.06.2006 г. по описа на И. Т. - нотариус № ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район ****, заверено копие от Обратен документ от 09.06.2006 г., заверено копие от Договор за кредит, обезпечен с ипотека №1875/К/2006 г., заверено копие от Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, с изх. № Д0005825/03.06.2011 г., издадена от Община -****, Отдел Местни данъци и такси, заверено копие от Схема № 5891/03.06.2011 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.****, и заверено копие от Схема № 5892/03.06.2011 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър- гр.****, Съдебномедицинско удостоверение на живо лице № 49/2004г., Съдебномедицинско удостоверение на живо лице № 26-У/2009г., Съдебномедицинско удостоверение на живо лице № 16/2010г., Договор   за   предоставяне   на   потребителски   кредит   на   физически   лица  
416/21.08.2006г., Трудова книжка №
**, Трудова книжка № ** серия **, № ***лужебни бележки от 05.03.2009г. и 31.12.2009г., издадени от ***** за извършени услуги по граждански договори като преводач, и Препоръка изх. № 237/28.02.2011г. от ****, страните по делото- пълнолетни български граждани са бивши съпрузи, сключили законен граждански брак на 05.11.1995г. в гр.***, който е прекратен по реда на сега действащия чл.49, ал.1 от СК/2009г./, с влязло в законна сила  на 04.06.2010г. съдебно Решение № 597/04.06.2010г. по бр.гр.д.№ 474/2010г. по описа на РС- Ст.Загора. По време на брака им те са закупили 1 бр. недвижим имот- процесния апартамент в гр.****- видно от Нотариалния акт. Следователно този недвижим имот се явява Съпружеска имуществена общност/СИО/ между двамата съпрузи по смисъла на тогава действалия чл.19, ал.1- 3 от СК/1986г./- отм. във вр. с чл.28 от сега действащия СК/2009г./, като приносът на всеки съпруг се предполага до доказване на противното в съотношение 50 % / 50 %- /по ½ идеална част/ за всеки един от тях по правилата на тази оборима законова презумпция.

 

            Видно от заключението на приетата по делото Съдебно- икономическа експертиза/л.255 от делото/,  направените погасителни вноски по време на гражданския брак между страните са за периода 24.09.2006-    04.06.2010 г., като през този период са изплатени общо 2 316,93 евро от получения кредит. При пазарна цена на процесния имот-жилището, намиращо се на адрес гр.****, ул.”******, ет**, ап** към 31.12.2012 г., е 73 000 лв./37 324,88 евро/, като направените погасителни вноски от ишеца по време на брака на ищеца И. С. С. в ******- клон **** с ответницата са в размер, който представлява 6, 21 % от пазарната стойност на имота. Следователно заплатената от ищеца 6, 21 % част от цената на процесния недвижим имот/апартамент/ е сравнително малка част от общата му цена/100 %/.

 

            От показанията на разпитаните по делото свидетели се установи следното :

 

Свидетелят Р.Д.Р. заявява, че страните по делото са се оженили на 05.11.1995г. Заживели в апартамента на *** З. К и Р. К. на ул.“****” № **, за да спестят средства. С част  парите от сватбата си купили кола. Живели там 3 г. След това се преместили ***  -жилището на И.. Жилището е било в много лошо състояние и той е правил там ремонт, който е бил извършен със семейни пари. Жилището придобило след ремонта друг вид- подови настилки, шпакловки,  с подробности не мога да се сети, но се преобразил апартамента. Мисли, че съпрузите- страни по делото са живеели добре, а после разбрал, че е имало побоища. Още като живели в апартамента на ****, **** му- ответницата е идвала пребита 3- 4 пъти с детето си. Ищецът й- тогава съпрузи и казвал “Ще ти натъртя врата и др.” На “****” № ** живели до средата на 2005г., след това на ул.“****” № **.   Казали му, че **** му е подписала нещо, защото й е било заявено от ищеца: “Ако не подпишеш, няма да влезеш в този апартамент”. Знае, че е подписала документ под натиск. Тя е теглила кредит за обзавеждане на апартамента, и той също е участвал в ремонта. *** му се е грижела за детето. Те като нейни *** също са помагали. Мъжът е бил в командировки, с ***. Тя е ****. Той не е бил в къщи, пътувал е, ходил е в командировки, бил е *****. Тя е теглила кредит от 5 000 лева, който още изплаща. Купили си секции, обзавели си новия апартамент.

Свидетелката Р.Р.Д. заявява, че *****/ответницата/ и ***/ищеца/ се оженили се 1995г. и заживели след това на ул.“*****” № ** в апартамента на **** Р. Г. К. и З. К.. В жилището на **** те живели 3-4 години, за да може да съберат пари и да направят ремонта. Преместили се в гарсониерата ***- апартамента е бил на И.. Правили са ремонт, но не може да каже какво точно е направено, била е малка, но е бил продължителен ремонта. Посещавала е гарсониерата, имало е осезаема разлика. И двамата съпрузи са работели. Детето е ходело на детска градина. Нейната майка и тя са се грижели за него и то не е било  лишено от грижи. Сестра й доста умело съчетавала тези неща и изпълнявала задълженията си. И., той е бил ****, преди това е ****. Тя е била тогава малка. Нормално е било тогава семейство, макар и с проблеми, различие в характерите. Не смята, че отношенията са се развалили изведнъж. Знам, че  И. е оказвал тормоз на ответницата- нейна сестра, наблюдавала е, но в последните годин- преди това сестра й е прикривала. Било е постоянно явление, но изведнъж е дошъл края. Апаратамента на ул.”****” е продаден, купили си нов апартамент на ул.”****” **. Знае, че ответницата е подписала документ – имало е проблем и натиск от страна на съпруга й да подпише. Не е виждала този документ. На ул.“****” жилището не е било обзаведено, сестра й изтегли кредит и е закупила основни неща, почти всичко- климатик, мебели и др. Секцията на малкия е била преработена от майка му, имала е емоционален момент. Мисли, че този кредита към момента е вече изплатен. Не може да коментира тези отношения, за които не знае нищо.

 

Свидетелката П.К.И. заявява, че  Н. и И. са й били ****, когато тя се е омъжила през 1999 година. Развела се е през 2007г. Не си е разваляла отношенията с И., но не се е виждала с него, тъй като нямат общи отношения. Познава и двете страни от края на 1998г. Бившия й съпруг я е запознал с Н. и И.- тогава те са живеели в апартамента на **** на Н. ***- западната част. До колкото знае с перспектива е било да се преместят в другия апартамент, за да си направят ремонт на ул.”****”. Към края на 1999г. се преместили в апартамента- бил му е направен основен ремонт, бил е изграден наново, тя и бившия й съпруг, който се занимавал със строителство, са участвали в ремонта. Тераса се е събаряла, бар- плот се е  правел. И двамата съпрузи са работели, и двамата са вкарвали средства в апартамента. Преди това той е бил съборетина. И. не е участвал в грижата за детето и къщата, а това според нея изцяло се е дължало на Н.. Къщата е била подредена, изчистена, детето е било гледано. Според нея от самата начало взаимоотношенията им не са били нормални. Всичко се дължало на употребата на алкохол. Видяла е един път, когато са били  скарани двамата, Н. е била с лед на лицето. Пред нея той не я е удрял, но постоянно я е навиквал, постоянно е бил недоволен от нея. През 2006-2007г. продали едното жилище и купили друго. Тя няма представа дали И. е оказал въздействие при закупуване на новото им жилище на ул.“****”. И. е теглил заем за купуване на жилището, а Н. е теглила кредит за обзавеждането му. Детето им С. е роден по време на брака им, а второто дете на ответницата- Д. не е от съпруга й. И. вече е живеел с настоящата си приятелка, когато Н. заживяла с настоящия си приятел.

 Свидетелката М.И.Г. заявява, че е *** на И. и Н.. Познава ги от близо 25 г., съученици са от ***. През 1995 г. се оженили. След сватбата и раждането на дете през 1996г. живеели в апартамента на ***** от страна на **** линия. Нямали къде да живеят. Ищецът И. имал гарсониера, която била в лошо състояние и се давала под наем. Те живеели на ул."***", но номера не си спомня. Дълго време живели в този апартамент и след това отишли да живеят във въпросната гарсониера, където направили доста голям ремонт. Тя е виждала апартамента преди и след ремонта. Той е бил в окаяно състояние, огромен ремонт са му направили, терасата се вкарала вътре, свързали са хол с кухня, станали заедно, а кухнята станала на детска стая. За ремонта събрали пари, като и двамата са работели. Посещавала ги е. Те като семейство разбирателство едва ли някога са имали, двамата работели по това време. Детето го гледала ответницата Н.. Като семейство няколко пъти е присъствала, имало е обиди, арогантно отношение и побоища от ищеца към ответницата, имало и документи за това. Преди това много пъти е било така, докато се достигна до медицинското, което тя си е извадила. И във физическо, и в психическо отношение имало въздействие от страна на ищеца И. и е виждала синини, белези и всякакви други неща по ответницата. Гарсониерата я продали и взели ново жилище- пак на ул."****" в гр.****, малко по-надолу от там, където дотогава живеели. За този документ й е казала лично Н., тя се възпротивила и казала, че трябва да има юридическа стойност, тя много пъти се е прибирала при родителите   си и се е връщала, и тя смята, че ищцата определено е подписала този документ под натиск. Документът не го е виждала, Н. й е казвала. Доколкото на нея й е известно, ответницата е тегли някакъв кредит. За ипотеката на жилището кредита е теглил ищеца И., но тя й казала, че ще тегли кредит, за да обзаведат жилището. Първо правили ремонт на гарсониерата на ул. "****", срещу заведението “*****” се намира, висок блок. Доколкото знае, тази гарсониера била наследствена на И.. И. и Н. правели ремонт заедно, преди да се преместят в гарсониерата. На ул. "****" се намират апартамента на *****, и другия апартамент, който впоследствие купили- той се намирал над ул."*****", малко по-нагоре по ул."****". Съпругът й помагал на И. да си прави ремонта. Страните в момента са разделени и Н. в момента живее в апартамента на *****, който е в началото на ул."*****", и първоначално живеели там двамата.

Свидетелката Й.С.С. заявява, че страните имат едно дете С.. В началото ответницата не е работела, като се оженили, след това започнала работа във **** и работила там 3-4 години. Като домакиня не била добра, детето в повечето случаи била при нея. Не отрича и помощта на другата *****. Ответницата си пийвала и продължава да го прави и сега, и това е давало отражение. И. работеше на две места – в*****”, след това като ******, той работел непрекъснато. За домакинството грижите от материалната част падали основно на И.. Тя лично е дала пари да се направим офиса на Н. за преводи в хотел “****”, в който тя не ходела често и не могла да просъществува. Там са дали около 15 000 лв. Офисът се е намирал в х.”****”- бил е ***** и на И. и Н.. Много малко е работела, тя не просъществувала, защото ответницата оставала номера на телефона да я търсят по телефон. Разходите за офиса заминали, нищо нямало останало. Това било наскоро преди развода, но точно годината не може да каже. В началото като се оженили, живеели в апартамент на нейните **** на ул."****" в началото, западната страна. Там живели три години. Козметичен ремонт е бил направен на жилището. Тогава ответницата не работела и И. дал парите за ремонта. След тези три години отишли в апартамента на И. на ул."*****" № **- това е бил негов апартамент, дарение от ****. Там се наложило също да се направи ремонт и обзавеждане. Съпругът й направил ремонта с мебели, била купена секция. Не е бил евтин ремонта, защото правили преустройства- терасата направили на бокс, сигурно 6-7 000 лв. са дали. След това са купили новия апартамент на ул."*****" № ***, и се преместили там да живеят. Направили се ремонт и там. Пренесли са обзавеждането от едното място на другото. Не може да каже за средствата. Тя много им е помагала, и И. също. Ответницата е работила 3 години преди развода в *****. Тя е казвала, че заплатата й е била 300 - 400 лв., всъщност са били хонорари. И. е бил с 500 - 600 лв. над нейните. Нейните родители в интерес на истината не са имали възможност да помагат. За детето се грижели тя, другата баба и ответницата, но ответницата не е полагала 100% грижи, каквито е следвало да полага една майка. Към момента на развода детето не е било още пълнолетно. Основната причина за разделянето е тази, че си ответницата си ходела много често в къщи без причина. Вземала детето и отсъствала по 3-4 месеца, след това се връщала в къщи и се молела на ищеца. Ответницата е родила друго дете, като е забременяла по време на брака й с ищеца от друг мъж. Това дете не се води на името на сина й. И. и Н. се оженили на 05.11.1995г., а детето се родило през 1996г. Подхванали го и двете баби да го гледат от самото начало. Работното й време е било такова, че тя ходи когато си иска на работа. Има Дом за стари хора. За последното жилище, в което страните са живеели, не може да каже дали Н. е теглила кредит, но като че ли е теглила. Спалнята им е купила тя и било купено детско обзавеждане, за което помогнала. Другото го пренесли от стария апартамент.

Свидетелката В.      П.Г. заявява, че ищеца И. го познава от преди да се оженят с Н., от 1995 г, а Н. познава година- две по-рано- от 1993г. В момента, в който станали семейство, те живеели за кратко в апартамента на **** на Н.. И. работел като ****. Работел по цял ден. Ако майчинството може да се счита за доход, това са били доходите на ответницата. Всичко друго било от страна на И.. Мисли, че някои от родителите са помагали, но и да са помагали не е било нещо голямо. На И. родителите работели и двамата. Баща му бил *****, майка му и до ден днешен работела много. Тогава била **** и от няколко години започнала да се занимава с *****. Те докато са живели в този апартамент, не са правили големи ремонти на ул."****" № **, ет.**. После отишли да живеят в апартамента на И. на ул."*****" № **. Там правели доста големи ремонти. Мисли, че до тогава Н. не е била започвала работа, така че И. и родителите му помагали. Знае, че имали много хубава маса от дърво, изработена от баща му, купили си нови мебели, всичко им било ново в този апартамент. След това са продали този апартамент, защото бил малко жилището и с доста голям кредит, теглен от И.,***, номера е нечетно число, но не може да го кажа. Мисли, че кредита е бил около 20 000 евро, който изплащал И.. Н. е теглила малък кредит от порядъка на 2-3 000 лв. за закупуване на пералня или готварска печка, но И. й е бил гарант по кредита. Мисли, че откакто се е родило детето до 4-5 клас са били в приятелски отношения и има преки наблюдения- не че ответницата не се е грижила, но тя имала забележки от позицията на майка. Едно от нещата е, че детето от малко ответницата го е отдалечавала от баща му. Бащата не е имал много близки отношения, не е имал време да изгради такива близки отношения с детето си, защото непрекъснато е бил на работа, за да обезпечи материално семейството. Още не са били разведени, когато е видяла ответницата, че е бременна, но не от И., а от настоящия мъж, с когото живее на съпружески начала. Категорично този мъж не е помагал в тези ремонти и покупки. Н. работела с една г-жа ****. Жената била на семинари, обучение и ходели по ***** и други. Доходи не може да каже точно какви има ответницата, но не е чула да се хвали, че тази работа й е донесла много   добри  доходи.   На тази последната работа не работела дълго време, но като години не може да кажа- около година, с прекъсвания. И. й бил направил офис, като ***** в северния вход на хотел "****", на ет.** и нищо не станало. За да успее човек, трябва да е много постоянен, с удължено работно време да работи и да вложи повече от себе си, докато се разработят нещата и направи постоянни клиенти, но тя не била  достатъчно сериозна в това отношение. Винаги е имала проблем със ставането и ходенето на работа. Тя е казвала, че има ниско кръвно и не може да става рано да ходи на работа. Случвало се е и да пие малко повече, отколкото може да понася. Нещо фрапиращо няма спомен да е споделяла за съпруга си, като отношение към нея. Чувала е, но не е била свидетел на насилие от страна на съпруга й. Живяла е в близост до тях. Н. гледала детето в този апартамент и тя е ходела много пъти да й помага за детето. Когато са имали възможност, са идвали у тях. Събота и неделя детето много често е било при нейните родители. Дори от петък вечер са го вземали и са се грижели за него. **** на И. идвала по-рядко в апартамента, по-рядко й е помагала, но работното й време й е позволявало толкова. На ул."****" в жилището е ходила в началото по-често, и след това преди да се пренесат е ходила по-рядко. След това в другото жилище е ходила, но по-рядко от веднъж месечно. Може в един месец да е ходила два пъти, а друг месец да не е ходила. Н. работила във ****. Чувала е, че съпрузите имат пререкания, несъгласие един с друг, карали са се, но не е била свидетел на това И. да я удари. Пред нея това не се е случвало. Може и да го е имало, но пред нея не се е случвало. Последното жилище го купили необзаведено, и след това го обзавели. В детската стая всичко са взели от жилището на ул."****" № **, а в хола им също доста неща се прехвърлили от там. Диванът им е бил нов. Нещата, които са можели да вземат, са ги взели, но имали и допълнителни мебели, защото жилището било по-голямо, от три стаи, и нямало как да стигнат мебелите от старото жилище. Спалнята им е била нова. Мисли, че на И. **** му/което знае от двамата/, е платила спалнята. Мисли, че е била с вграден гардероб, който е бил в комплект със спалнята. Освен такси И. и друго е работил, той не е бил никога безработен, не е спирал да работи. И да е оставал за кратко е било за дни и повечето като **** и след това ако е работил нещо друго пак е било като ****. Караше си****, беше ходил до Ш. и си купи бял ФИАТ- Регата, която пуснал като ***, била е негова кола и сам си я карал..

Свидетелката Х.П.Х. заявява, че с И. се познават от деца, израснали са заедно. С Н. се познава след като сключили брак. Поддържали са контакти, били семейни приятели. Като доходи цифри не може да каже. И. изцяло е поддържал семейството, Н. не знае да е работила. Само знае, че е работила във **** известно време, но на ненормирано работно време и за доход като цифра не може да кажа. Човек, който спи до обед, не знае как може да изкарва доходи. Изцяло грижите за семейството и за всичко ги е поемал И.. Бабите се грижели за детето. От самото начало съпрузите живеели в апартамент, който е дарение на *** на И., и всички подобрения са направени от негова страна. Условията за живот са постигнати с труда на И. ***. След това детето пораснало, имали нужда от по-голямо жилище и И. се нагърбил с изплащане на кредити. Закупили по-голямо жилище в гр.****, на ул."***" и ул."****", но не може да каже точно адреса, било нова кооперация. Още в началото живели в апартамент на нейните **** на ул. "**** № **, като там не са правени ремонти. Мебелите били на ****, най- много да са направили нещо освежително, но мебелите били стари, като временен вариант. Н. пиела алкохол, прекалявала като за жена, което доста сериозно й е пречело на домашните и семейни задължения, като съпруга и родител. Това е било регулярно от нейна страна. Малко преди да се разведат е направена от И. и майка му за нея ****, в която да се занимава и така и не просъществувала, поради неходенето на работа. Това го знае от тях двамата. Това е бил ****, вероятно под наем. Обзавеждането е правил И., като после останало всичко за нейна сметка. От нея се искало само работата за нея и ***й, но офиса е бил постоянно затворен. И. и Н. се оженили през 1995г. На ул."****" № ** се преместили да живеят, детето им С. се родил през 1996г., и колко време след това са се преместили в другото жилище, не може да каже. Достатъчно често е ходела у тях - няколко пъти месечно. Като е ходила, Н. е гледала детето, както и другата баба, но тя не е присъствала постоянно, за да знае в какви часове кой гледа детето. Нормално е ишецът като ходи на работа, да има грижа някой друг, ако не майката, то бабите. На ул."****" № ** също ги е  посещавала. Жилището е било дарение от **** му на ул."****", и изцяло е направено от И.. Било е гарсониера и била вкарана вътре тераса за кухня, с плот, за детето имало направена отделна стая. Според нея И. е осигурил един нормален семеен живот. Не може да каже дали ремонтът е повишил стойността на жилището. Няма представа какви средства са влагани в жилището. В началото е направен ремонт, след това са купени мебели. Не може да се ангажирам да посоча цена, но според нея е било достатъчно. Добре е бил направен, за едно нормално съжителство е било осигурено всичко. На ул."****" № ** апартаментът е бил обзаведен. Някои от нещата са били пренесени от старото жилище, по-голям е бил апартамента и някои от стаите са обзавеждани допълнително. Според нея Н. пие, а И. пие нормално. И. като пие, не е агресивен и не мисли, че  той има въздействие върху Н..

Свидетелят Н.Н.И. завява, че познава ищеца И. от 2006г., от тогава и Н.. До ден днешен са приятели. И. е бил постоянно на работа, ****. Н. работела в *****. Веднъж той излизал пред магазина, който държали пред дома им, и видял Н. на терасата с цигара и чашка вино. Не знае какво е работила. След това И. й направил офис в ****, но изглежда, че не е ходела пак на работа, и се е наложило да изнасят офиса от там - компютри, всички мебели, като И. е бил направил основен ремонт, климатици, и други работи. Това е в ****, **етаж. И. работел *****, на постоянна работа с разписание. Той *****, не е можел да кара пил, защото сутрин минават през Дрегер. Съмнява се, че И. пийва доста, защото има наблюдения. Ходили са семейно на гости 1-2 пъти в седмицата. Синът им ходел постоянно при майката на И.. Един - два пъти Н. си е тръгвала от семейното жилище и по 3-4 седмици е отивала да живее при майки си може би, и после И. е ходил да я прибира. Бил е свидетел, когато И. е дошъл с Буса и я докара. Отивали са на гости в тях и са вземали от магазина маруля. Н. е казвала : “Защо ти е тази маруля, тя трябва да се мие, реже?”. Според него И. готви в тях, а Н. не може да готви. И. като се прибира с колата пазари и в вечерта в 22.30 часа започва да се готви. Те двамата имат само едно общо дете С., а тя има и друго дете от друг мъж. Не може да каже кога са се оженили, защото не е бил на сватбата им. Преди 2006г. не ги е познавал. Когато й скимва, Н. си тръгва от семейното жилище. Той няма изобщо обяснение, защо си тръгва от тях.

 

            Съдът кредитира в значителна спетен показанията на всички тези свидетели, тъй като въпреки наличието на известни преки родствени или по кумство отношения с някой от страните по делото, те са вътрешно непротиворечиви, потвърждават се в значителна степен от показанията на останалите свидетели по делото, и се потвърждават и от писмените доказателства и от заключението на вещото лице по делото.

 

            С оглед събраните по делото писмени и гласни доказателства, които съдът кредитира, както и с оглед заключението на приетата съдебно- икономическа експертиза по делото, чието заключение съдът възприема изцяло като компетентно и мотивирано, съдът счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

Страните по делото са бивши съпрузи, като бракът им е прекратен с влязло в сила Решение от 04.06.2010 г., постановено по гр.д. № 474/2010 г. по описа на Районен съд- гр. ***. Безспорно по делото се установи, че по време на брака на ищеца с ответницата, поради действието на разпоредбата първоначално на чл.19, ал.1 от СК/1986г./-отм., а впоследствие на аналогичния му чл.21, ал.1 от СК/2009г./, ищецът заедно с ответница, /явяваща се тогава негова законна съпруга/ са придобили с лични средства на ищеца, недвижим имот - представляващ 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 211, 25 кв.м. (двеста и единадесет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра) по акт, а по скица с площ 205 кв.м. (двеста и пет квадратни метра), находящо се в град ****, ул. "*****" №**, съставляващо УПИ ХП-3759 (парцел дванадесети за имот номер три хиляди седемстотин петдесет и девет) в квартал **** по плана на гр. *****, при граници: от изток - УПИ Х1-3758; от запад - УПИ ХШ-3764; от север - УПИ Х-3760; от юг - улица, ЗАЕДНО с АПАРТАМЕНТ № **** на *** етаж в жилищната сграда, построена в описаното дворно място, със застроена площ на апартамента 69,84 кв.м. (шестдесет и девет цяло осемдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня, детска стая, тоалетна, баня-тоалетна и две тераси, при граници на апартамента: от север - двор и стълбищна клетка, от юг - улица "****", от запад - стълбищна клетка и апартамент № **, от изток - УПИ XI-3758, ЗАЕДНО с МАЗЕ № 6 (шест) с площ 3,94 кв.м. (три цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), при граници на мазето: от север - мазе № **, от изток - УПИ Х1-3758, от юг-          мазе № **, от запад - коридор, заедно с  10.93% (десет цяло и деветдесет и три стотни
процента), представляващи 13,38 кв.м. (тринадесет цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, индивидуализиран Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № ***, том **, рег. № ****, дело № ***, от 21.08.2006г. на Е. Т. - нотариус №*** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие- съдебен район ****. Същият имот, съгласно Схема № 5891/03.06.2011 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. ****, представлява 1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 68850.503.105, с адрес на поземления имот гр. ****, ул."****" № **, с предназначение територията- Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 т), с площ 205 кв.м., при съседни имоти: 68850.503.912, 68850.503.103, 68850.503.106, ЗАЕДНО със Самостоятелен обект сграда с
идентификатор 68850.503.105.1.2, съгласно Схема № 5892/03.06.2011 г., издадена от Служба по   геодезия,   картография   и   кадастър   -   гр.  ****,   индивидуализиран като
Самостоятелен обект в сграда № 1, разположен в поземлен имот с идентификатор с адрес на имота гр. ****, ул. "*****" № **, ет**, ап.**, с
предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1/едно/, с площ по документ за собственост 69,84 кв.м., с прилежащи части: мазе № 6, при съседни   самостоятелни   обекти   в   сградата:   на   същия   етаж:   самостоятелни   обекти   с
идентификатори: 68850.503.105.1.1, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.10, 68850.503.105.1.9; над обекта: самостоятелни обекти с идентификатори
68850.503.105.1.4.

 

Както се доказва от приетия като писмено доказателство по делото  Констативен протокол по чл.21, ал.2 от СК/1986г./- отм. от 21.08.2006 г., подписан от ищеца и  от ответницата, така придобития по време на брака на страните недвижим имот - АПАРТАМЕНТ е придобит за сумата от 41 000 евро, явяваща се действителната цена по сделката, а не както е посочено в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том ** рег, № ***, дело № ***, от 21.08.2006г. симулативна цена от 20 000 евро, за което сочи и оценката за настоящата цена на имота в заключението на съдебната експертиза по делото. Имотът е платен чрез банков кредит, който е отпуснат на купувача/ищеца/ И. С. С. от "*****, клон ****. С така подписания помежду им Констативен протокол от 21.08.2006 г. ищецът и ответницата са установили действителния принос на всеки от тях за придобиването на недвижимия имот, описан по-горе. Съгласно т.2 от констативния протокол, „дължимата на продавача Д.Д. Д., с ЕГН:**********, с постоянен адрес гр.****, ул. "****" № **, вх. "**", ет. **, ап. **, с л.к №*****, изд. на 22.05.2000 г. от МВР ****, цена от 41 000 евро (четиридесет и една хиляди ЕВРО), е изплатена частично както следва: 2.1. 21 000 евро (двадесет и една хиляди ЕВРО) бяха платени от съпруга/ищеца/ И. С. С. на продавача Д. Д. Д., непосредствено преди изповядване на сделката от нотариуса, като плащането се извърши в присъствието на съпругата Н.Р.С.. 2.2. Останалите 20 000 евро (двадесет хиляди ЕВРО) от дължимата цена ще се изплатят чрез кредит, който е отпуснат на купувача- ответника И. С.С. от "****".

Наред с това, в т.3 от констативния протокол, страните изрично са посочили, че „Сумата от 21 000 евро (двадесет и една хиляди ЕВРО). платена от съпруга И. С. С. на продавача на имота, се явява ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО на съпруга И. С. С., която съшият е придобил чрез трансформация на недвижим имот, съставляващ негово ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, а именно -АПАРТАМЕНТ № **, находят се в град ****, улица "***" №**, вход "**" съгласно удостоверение за данъчна оценка, на VI /шести/ етаж от жилищна сграда - блок ***, построен върху общински урегулиран поземлен имот - парцел ***.ж.с. /*** - к.ж.с/, в квартал *** по плана на града одобрен 1994г., а по нотариален акт в квартал ***, който апартамент е със застроена площ от 31.03 кв.м. /тридесет и едно цяло и три стотни кв.м./, състоящ се от две спални, кухня и сервизни помещения при граници: от изток - апартамент № **, от запад - апартамент **, от север - коридор, от юг - двор, ЗАЕДНО с избено помещение *** с площ от 2.09 кв.м. /две цяло и девет стотни кв.м./, при граници: от изток - мазе № **, от запад - мазе № **, от север - коридор, от юг - коридор, ЗАЕДНО с таванско помещение № ***, с площ от 1.82 кв.м. цяло и осемдесет и две стотни кв.м./, при граници: от изток - коридор, от запад - коридор от другия вход, от север -таван № **, от юг - таван № ** и при граници на дворното място: комплексно жилищно строителство, придобит от него по дарение от *** му С. И.С., с н.а. **, т.**, д. № ***г. на нотариуса при РС- ***. Така описаният имот е продаден по време на брака на съпрузите с н.а.№ **, т. **, рег. ***, н.д.№ ***г. на нотариус И.Т., нотариус № ***по регистъра на Нотариалната камара, за цена от 21 000 евро (двадесет и една хиляди ЕВРО), платена на 09.06.2006г. от купувачите П. Х. Г. и М.И.Г., преди изповядване на сделката при нотариус Т., в присъствието на съпругата Н.Р.С.."

Видно от прието по делото заключение на съдебно-икономическата експертиза, определената по т.1 от заключението пазарна стойност на жилището, намиращо се на адрес гр. *****, ул.”****” № ***, ет.**, ап** е 73 000 лв. или 37 324,88 евро, която пазарна стойност много се доближава до действителната цена, която ищецът е заплатил за закупуването на процесния имот, в размер на 41 000 евро, явяваща се действителната цена по сделката, а не както е посочено в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том * рег. № ****, дело № ***, от 21.08.2006г. почти 2 пъти по- ниска цена в размер на официално посочените 20 000 евро.

В действителност, както е посочено и в т 4. от Констативния протокол, „С оглед на така съществуващите обстоятелства, страните констатират и признават, че 51%/петдесет и един процента/ от правото на собственост върху придобития по време на брака на съпрузите имот - АПАРТАМЕНТ № *** на *** етаж в жилищната сграда на адрес град ****, ул."****" № ***, се явява ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО на съпруга И. С. С.. В подкрепа на изложеното по-горе, по делото е представен Нотариален акт за собственост върху жилище, дадено като обезщетение срещу отчужден недвижим имот за мероприятия по Закона за териториалното и селищно устройство № ***, том **, дело № ****г. от ***г. на Ф. Б., нотариус при Районен съд - гр. ****, видно от който дядото на ищеца - И.С.И. е придобил посочения по-горе недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № **, находящ се в град ****, улица "****" № **, вход "*". Впоследствие съгласно Нотариален акт № **, том **, дело № **** г. от **** г. на Ф. Б., нотариус при Районен съд- гр. ****, същия имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № **, находящ се в град ****, улица "***" № **, вход "**", е дарен на ищеца И.С.С. от неговия *** С. И.С., който го е придобил по наследство от *** на ищеца - И.С.И.. На 09.06.2006 г. с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № **, том **, рег. № ****, дело № **** г., от *** г. на И. Т. - нотариус № *** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район **** и Договор от 09.06.2006 г., с нотариална заверка на подписите с рег. № 2293/09.06.2006 г. по описа на И. Т. - нотариус № *** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район ****, ищецът И.С. е продал своя собствен недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № **, находящ се в град ****, улица "***" № *, вход "**", придобит по дарение от *** му С. И.С.. Видно от т.I от Обратния документ от 09.06.2006 г., подписан между ищеца и купувачите по изповяданата на същата дата - 09.06.2006 г. от нотариус И. Т. - нотариус № ** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район- ****, сделка по н.а. № **, т. **, рег. № ****, д. **, от 09.06.2006г., за продажба на недвижим имот, съобразно договорки му с купувачите, действителната цена по сделката за така продадения от ищеца недвижим имот- АПАРТАМЕНТ № **, находящ се в град ***, ул."****" № **, вход "**", е сумата от 21 000 евро (двадесет и една хиляди ЕВРО), а не сумата в размер на 16 430 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин и тридесет лева), както е посочено в Нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот № **, том **, рег. № ***, дело № **** г., от ***г. на И. Т. - нотариус № *** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район **** и в Договора от 09.06.2006 г., с нотариална заверка на подписите с рег. № 2293/09.06.2006 г. по описа на И.Т. - нотариус №*** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район ****.

Наред с това съгласно от т. 2 от Обратния документ от 09.06.2006 г., в качеството си на продавач ищецът е получил от купувачите П. Х. Г. и М.И.Г., изцяло и в брой, сумата от 21 000 евро, непосредствено преди изповядване на сделката от нотариуса, като плащането е извършено в присъствието на съпругата на ищеца Н.Р.С. -ответница по настоящото дело. Впоследствие, при закупуването на процесния недвижим имот, представляващ 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 211,25 кв.м. находящо се в град ****, ул."***" № **, съставляващо УПИ ХП-3759 в квартал *** по плана на гр.****, ЗАЕДНО С АПАРТАМЕНТ № *** на *** етаж в жилищната сграда на адрес град ****, ул. "****" № **, придобит по време на брака на ищеца с ответницата, ищецът е платил на продавача на имота 51 % от дължимата по сделката цена на продавача в размер на 21 000 евро, явяваща се НЕГОВО ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, която сума ищецът е придобил чрез трансформация на недвижим имот, съставляващ получено по дарение НЕГОВО ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, а именно -АПАРТАМЕНТ № **, находящ се в град ****, ул."****" № **, вход "**.

А останалите 20 000 евро от дължимата по сделката цена ищецът се е задължил да изплати чрез кредит, който му е отпуснат от "******, което недвусмислено се установява от приетия по делото Договор за банков кредит, обезпечен с ипотека № 1875/К/2006г. Видно от Удостоверение с изх.№ 1-0011/16.03.2012г. от ****, КЛОН ГР. ****, общия размер на всички внесени от ищеца към 16.12.2011 г. погасителни вноски, лихви и такси по Договор за кредит, обезпечен с ипотека № 1875/К/2006г. са общо в размер на 10 061, 50 евро. Наред с това, съобразно издаденото съдебно удостоверение, и видно от приетите по делото заверени копия от всички платежни документи/обшо 61 страници/, ясно се вижда на кои дати и в какъв размер са внасяни единствено от ищеца дължимите по посочения  Договор  за   кредит,  обезпечен  с  ипотека  № 1875/К/2006г.,   погасителни вноски. Внесените от ищеца погасителни вноски по посочения банков кредит категорично се установяват и от приетото по делото като доказателство банково извлечение за платените от ищеца погасителни вноски по кредита за периода от 30.10.2006 г. до 24.11.2011 г.

Освен това съгласно точка 2 от заключението на съдебно- икономическата експертиза по делото, „Направените погасителни вноски по получен кредит от И. С. С. в „**** по време на брака са за периода 24.09.2006 -04.06.2010 г. Направените погасителни вноски са в размер на 2 316 ,93 евро, които представляват 6, 21 % от пазарната цена на имота към 31.12.2012г." Предвид изложеното, това е частта от пазарната цена на имота, внесена по време на брака на ищеца и ответницата.

Установи се и се доказа, че както по време на брака на страните, така и след прекратяването му, единствено ищецът с негови лични средства е внасял дължимите погасителни вноски по предоставения му банков кредит, послужил за заплащане на остатъка от дължимата цена за закупуване на процесното жилище. С оглед на това, както посочихме по-горе, и както самата ответница е констатирала и признала със съставения между нея и ищеца Констативен протокол по чл. 21, ал. 2 от СК/отм./ от 21.08.2006 г., ищецът притежава 51 % от правото на собственост върху придобития по време на брака на страните недвижим имот - 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 211, 25 кв.м., находящо се в град ****, ул."****" № **, съставляващо УПИ II- 3759 в квартал *** по плана на гр.***, ЗАЕДНО С АПАРТАМЕНТ № ** на *** етаж в жилищната сграда на адрес град ****, ул."***" № **, явяващи се НЕГОВО ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО по смисъла първоначално на  чл.21, ал.1 и ал.2 от СК/1986г./- отм., и впоследствие по чл.23, ал.1 и ал.2 от сега действащия СК/2009г./. Поради прекратяване на брака на ищеца и ответницата с влязло в сила Решение, влязло в законна сила на 04.06.2010г.  се е прекратила и бездяловата СИО, в която е влизал процесния недвижим имот- 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, ЗАЕДНО С АПАРТАМЕНТ № **в град ***, ул."***" № **, като бездяловата СИО се е трансформирала в обикновена дялова съсобственост между тях двамата, но при равни части- по 50 % за всеки от тях, предвид оборимата презумпция предвид разпоредбите на чл.27 от СК/отм./ и впоследствие на чл.28 от СК /2009г./.

Действително с оглед на факта, че процесния апартамент е придобит чрез трансформация на недвижим имот, ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО НА ИЩЕЦА, съставляващ получен от ищеца по дарение недвижим имот, делът на ищеца от процесния имот не е в размера на 1/2 идеална част, както предвижда оборимата презумпция, визирана в текста на чл. 28 от СК /чл. 27 от СК-отм./, тъй като 51 % от правото на собственост върху процесния недвижим имот, представляват изключителна собственост на ищеца. За придобиването на 51 % от правото на собственост върху процесния недвижим имот ищеца има не само изключителен принос, изразяващ се както в заплащане единствено от него, с негови лични средства на 51 % от дължимата цена, при това действителна цена, за придобиване на имота, във влагането на допълнителни средства и труд, в грижи за детето и работа в домакинството, но придобиването на същия е резултат от трансформация на негово ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, а именно - АПАРТАМЕНТ № **, находящ се в град ****, улица "***" № **, вход "**", дарено му от баща му, с продажна цена в размер на 21 000 ЕВРО, с които получени от продажбата на личното имущество на ищеца средства е заплатил част от цената на имота, в размер на същите тези 21 000 ЕВРО. Личният имот на ищеца, придобит от него по дарение от баща му, същият е продал с цел да закупи по-голям и удобен апартамент, в който да живее със семейството си. При закупуването на процесния имот по време на брака на ищеца с ответницата, за благото на семейството им и в името на взаимното им разбирателство, името на ответницата, тогава съпруга на ищеца, е било записано в нотариалния акт, като последната се е подписала наред с ищеца за купувач на процесния недвижим имот.

След развода обаче, тъй като ищецът и ответницата не могли доброволно да определя размера на дяловете си от придобития по време на брака им недвижим имот, бивша СИО, то за ищеца е възникнал правен интерес от установяване по съдебен ред, на изключителното му право на собственост и липса на съвместен принос върху 51% /петдесет и един процента/ от правото на собственост върху придобития по време на брака ни с ответницата недвижим имот, представляващ 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, ЗАЕДНО С АПАРТАМЕНТА и МАЗЕТО, подробно описан по-горе, представляващ единственото имущество, останало след прекратяване на брака на ищеца и ответницата, на основание това, че 51% от същия са придобити в резултат на трансформация на лично имущество на ищеца. Видно от Обратния документ- Констативен протокол по чл. 21, ал. 2 от СК/отм./ от 21.08.2006 г., подписан от ищеца и ответницата, останалата част от дължимата цена за закупуване на процесния имот, в размер на 20 000 евро отново ищецът сам, без участието на ответницата, изплаща чрез кредит, който е отпуснат от "**** единствено на ищеца И. С. С.. Видно от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том * рег. № ***, дело № ***, от 21.08.2006г. и Договор за кредит, обезпечен с ипотека № 1875/К/2006г., отпуснатия единствено на ищеца кредит е послужил изцяло за изплащане на остатъка от дължимата продажна цена за придобиване на процесния недвижим имот. По така предоставеният кредит, единствено ищецът, в качеството си на кредитополучател, както по време на брака си с ответницата, така и след прекратяването му, самостоятелно, без участието на ответницата е погасявал дължимите по същия главници, лихви и разноски. В същото време по сключения Договор за кредит, обезпечен с ипотека № 1875/К/2006г. ответницата е била вписана като солидарен длъжник, като никога, нито по време на брака на страните, нито след прекратяването му, не се доказа същата да е плащала дължимите погасителни вноски по кредита. Видно от чл.21 от Договора за кредит, обезпечен с ипотека № 1875/К/2006г., погасяването на кредита е извършвал и продължава да извършва единствено ищеца, като кредитополучател, съгласно Погасителен план, представляващ Приложение 1 към договора, като винаги единствено и само ищеца е плащал и продължава да плаща дължимите погасителни вноски по отпуснатия кредит.

Наред с това видно от Погасителния  план,  представляващ Приложение 1 към договора, погасителните вноски са разсрочени за периода от 24.09.2006г. до 24.08.2016г. включително. Поради това погасяването на кредита, предоставен на ищеца за закупуване на процесния имот ще продължи общо 10 г., от които едва само първите 3 г. са по времето на брака на ищеца и ответницата. Внесените от ищеца погасителни вноски по банковия кредит категорично се установяват и от приетото по делото банково извлечение за платените от ищеца погасителни вноски по кредита за периода от 30.10.2006 г. до 24.11.2011 г. Следва да се вземе предвид и заключение на съдебно- икономическата експертиза по делото, съгласно точка 2 от което „Направените погасителни вноски по получен кредит от И. С. С. в „**** по време на брака са за периода от 24.09.2006г. до 04.06.2010г. са в размер на 2 316,93 евро и представляват 6, 21 % от пазарната цена на имота към 31.12.2012г."

Предвид гореизложеното, това е частта от пазарната цена на имота, внесена по време на брака на ищеца и ответницата. Установи се, че както по време на брака на страните, така и след прекратяването му, единствено ищецът, с негови лични средства е внасял дължимите погасителни вноски по предоставения му кредит кредит, послужил за заплащане на остатъка от дължимата цена за закупуване на процесното жилище. Въпреки че единствено ищецът е плащал и продължава да плаща дължимата цена за придобиване на процесния имот, закупен по време на брака му с ответницата, поради действието на разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от СК /чл. 19, ал. 1 от СК-отм./, ищецът и бившата му съпруга се явяват съсобственици на процесния недвижим имот. Към настоящия момент и поради прекратяване на брака на ищеца и ответницата с влязло в сила Решение от 04.06.2010 г., постановено по гр.д.№ 474/2010г. по описа на Районен съд- гр. Стара Загора, се е прекратила и бездяловата СИО, в която е влизал процесния недвижим имот - 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО ЗАЕДНО С АПАРТАМЕНТ №***, като бездяловата съпружеска имуществена общност се е трансформирала в дялова обикновена съсобственост между бившите съпрузи/страни по делото/, но при равни части от по 50 % предвид оборимата презумпция, визирана в текста на чл. 28 от СК /чл. 27 от СК-отм./.

В действителност, делът на ищеца от така описания имот не е в размера на ½  идеална част, както предвижда оборимата презумпция, визирана в текста на чл. 28 от СК /чл. 27 от СК-отм./, а имотът представлява изключителна собственост на ищеца, тъй като 51 % от правото на собственост върху процесния недвижим имот са изключителен принос на ищеца, изразяващ се както в заплащане единствено от ищеца, с негови лични средства на 51 % от дължимата цена, при това от действителна цена за придобиване на имота, във влагането на допълнителни средства и труд, в грижи за детето и работа в домакинството, а същото така придобиването на процесния недвижим имот е резултат от трансформация на ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО НА ИЩЕЦА, подробно описано в пункт I от настоящото

А 49 % от правото на собственост върху процесния недвижим имот не са собственост на ищеца, въпреки че единствено ищецът е изтеглил  кредит  и  единствено той е изплащал кредита, с който е платен остатъкът от дължимата цена за придобиване процесния имот, като този кредит ищецът е погасявал и продължавам да погасява единствено и само ищеца. Макар, че с това ищецът е допринесъл за придобиването на имота и чрез влагането на допълнителни средства и труд, в грижи за детето и с работа в домакинството, ответницата по Констативния протокол/Обратния писмен документ/ е придобила 49 % от правото на собственост върху процесния недвижим имот, тъй като и ответницата има някакъв принос за придобиването на имота. По време на брака на ищеца и ответницата, последната по също в известна степен е допринесла за придобиването на процесния недвижим имот, като не се доказа тя да е влагала парични средства, но е помагала с личен труд, с грижи за децата и с работа в домакинството. Същата е с *** образование, и по време на брака на страните е извършвала известни работи/видно от представените удостоверения/. С оглед на това, по време на брака на страните, ответницата също има известен принос в приходната част на семейния ни бюджет, заемала се е основно с грижите за детето и осигуряване на семейния уют. Тя е работела 3 г. преди развода в **** при заплата/или хонорари/ 300 - 400 лв. Това се доказва и от годишни данъчни декларации на ответницата за 2002 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г., съгласно които през показаните периоди ответницата е получавала някакви, макар и не много значителни годишни доходи. Констативният протокол по чл.21, ал.2 от СК/отм./ от 21.08.2006г. е подписан на тази дата от ищеца и ответницата, като ответницата твърди, че той е подписан „под заплаха, изразяваща се във физическа и психическа принуда от страна на ищеца И. С. С., и възбуждане на основателен страх у мен за здравето ми", като доказва това с 3 бр. съдебномедицински удостоверения на живо лице, но те се отнасят за периоди, които не само са различни от датата на подписване на процесния Констативен протокол от 21.08.2006 г., но и са много далечни на същия.-видно от Съдебномедицинското удостоверение на живо лице № 49/2004г., същото е съставено на 05.02.2004г./1, 5 г. преди Протокола/, Съдебномедицинското удостоверение на живо лице № 26-У/2009г. от  25.09.2009г./повече от 1 г. след Протокола/, и Съдебномедицинското удостоверение на живо лице № 16/2010 г. от 11.01.2010г./3, 4 г. след Протокола/. Действително/видно от бракоразводното Решение и показанията на разпитаните по делото свидетели/ от началото на месец януари 2009г. страните са се намирали в окончателна фактическа раздяла, като не са  поддържали абсолютно никакви семейни взаимоотношения, поради което не е доказано кое лице/ищецът- бивш съпруг или новият й приятел- баща на второто й дете/ е упражняван физически и психически тормоз върху ответницата при подписване на процесния Констативен протокол по чл. 21, ал. 2 от СК/отм./ от 21.08.2006г.Наред с това, с оглед разпоредбата на чл.32 от ЗЗД, правото да се иска унищожение се погасява с 3- годишна давност, поради което направеното от ответницата възражение за унищожаемост на процесния констативен протокол по чл.27 във вр. с чл.30 от ЗЗД се явява несвоевременно направено, тъй като към този момента е изтекла законовата 3- г. погасителната давност за унищожение на договорите, започнала да тече от 21.08.2006г. и изтекла на 21.08.2009г.- много/почти 2 г./ преди завеждането на иска в съда на 07.06.2011г. Погасителната давност да се иска унищожаемост на същото е изтекла преди повече от 2 години. Не се доказаха по несъмнен и категоричен начин в хода на съдебното следствие по настоящото дело твърденията на ответницата, че "С договора за ипотечен кредит № 1875/14.08.2006г., като бонус от страна на банката й е бил отпуснат и потребителски кредит на стойност 4 000 лв., по който тя сама е била кредитополучател и който изплаща и до настоящия момент. С парите от този кредит е било направено обзавеждането на бившето им семейно жилище на адрес - гр.**** , ул."****" № **, ап.*" Както се установява от представения Договор за предоставяне на потребителски кредит на физически лица № 416/21.08.2006г., страни по същия са ответницата и майка й – Д. Р. Р.. Същият банков кредит/както се установи от събраните гласни доказателства/ ответницата е изтеглила за покриване на лични нужди и да подпомогне родителите си и не се доказа по несъмнен и безспорен начин, че с парите от този кредит е направено обзавеждането на бившето  семейно жилище  на страните. От приложените копия на трудови книжки и служебни бележки се установява, че действителните доказани доходи на ответницата не са значителни, и официалния й трудов стаж малък и с постоянни прекъсвания. От така приложените документи единствено се установява, че с доходите си ответницата частично е допринасяла за благосъстоянието на домакинството ни, и същите сами по себе си са крайно недостатъчни за изплащане на процесния апартамент.

            Поради всички гореизложени мотиви съдът счита, че искът първият/основния/ иск за признаване ищеца за изключителен собственик  на процесния недвижим имот на осн. чл.23 във вр. с чл.21, ал.4, т.1 от СК се явява неоснователен и недоказана, и следва да се отхвърли изцяло, ведно със законните последици от това.

 

А предявеният при условията на евентуалност иск за признаването му за собственик на 51 %, а ответницата за собственик на 49 % от процесния недвижим имот, се явява изцяло обоснован и доказан, и следва да бъде уважен изцяло съгласно чл.19, ал.1- 3 от СК/1986г./- отм. във вр. с чл.23 във вр. с чл.21, ал.4, т.1 и във вр. с чл.29, ал.3 от новия СК /2009г./, ведно всички законните последици от това.

 

            Относно продължаващото лично изплащане на ипотечния банков кредит за погасяване на 49 % от цената на процесния недвижим имот, в бъдеще ищецът би имал право на облигационни претенции към ответницата в съотношение 51 %/ 49 % от платеното.

 

            Настоящото първоинстанционно съдебно Решение може да се обжалва в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, чрез настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора пред въззивния му ПАС- Пловдив.

 

            Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.19, ал.1- 3 от СК/1986г./- отм. във вр. с чл.23 във вр. с чл.21, ал.4, т.1 и във вр. с чл.29, ал.3 от новия СК /2009г./, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответницата Н.Р.Д.- ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. ****, ул.”***” № **, ет.**, ап.**, че върху недвижимия имот, представляващ 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 211, 25 кв.м., находящо се в град ***, ул."****" № **, съставляващо УПИ XI1-3759 в квартал *** по плана на гр. ****, ЗАЕДНО С АПАРТАМЕНТ № *** на *** етаж в жилищната сграда на адрес град ****, ул."***" № **, съставляващо УПИ ХII-3759 (парцел дванадесети за имот номер три хиляди седемстотин петдесет и девет) в квартал *** по плана на гр. ***, при граници: от изток - УПИ Х1-3758; от запад - УПИ ХШ-3764; от север - УПИ Х-3760; от юг - улица, ЗАЕДНО с АПАРТАМЕНТ № *** на *** етаж в жилищната сграда, построена в описаното дворно място, със застроена площ на апартамента 69, 84 кв.м. (шестдесет и девет цяло осемдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня, детска стая, тоалетна, баня-тоалетна и две тераси, при граници на апартамента: от север - двор и стълбищна клетка, от юг - улица "****", от запад - стълбищна клетка и апартамент № **, от изток -УПИ XI-3758, ЗАЕДНО с МАЗЕ № *** с площ 3, 94 кв.м. (три цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), при граници на мазето: от север - мазе № **, от изток -УПИ XI-3758, от юг - мазе № **, от запад - коридор, заедно с 10.93% (десет цяло и деветдесет и три стотни процента), представляващи 13,38 кв.м. (тринадесет цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, индивидуализиран Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том **, рег. № ***, дело № ***, от 21.08.2006 г. на Е. Т. - нотариус № *** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район ***.Същият имот, съгласно Схема №5891/03.06.2011 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър — гр. ****, представлява 1/2 (една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 68850.503.105, с адрес на поземления имот гр. ****, ул. "****" №**, с предназначение територията— Урбанизирана, начин на трайно ползване — ниско застрояване (до 10 ет.), с площ 205 кв.м., при съседни имоти: 68850.503.912, 68850.503.104, 68850.503.103, 68850.503.106, ЗАЕДНО със Самостоятелен обект сграда с идентификатор 68850.503.105.1.2, съгласно Схема № 5892/03.06.2011 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. ****, индивидуализиран като Самостоятелен обект в сграда № 1 /едно/, разположен в поземлен имот с идентификатор 68850.503.105, с адрес на имота гр.****, ул."****" № **, ет.**, ап.**, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1 /едно/, с площ по документ за собственост 69, 84 кв.м., с прилежащи части: мазе № **, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.1, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.10, 68850.503.105.1.9; над обекта: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.4 :

 

1.Ищецът И. С. С.- ЕГН:**********, с постоянен адрес в гр. ****, със съдебен адрес: гр. ****, ул.”****” № **, ет.**, е собственик и притежава 51% /петдесет и един процента/ от правото на собственост върху процесния недвижим имот,  а

 

2.ОТВЕТНИЦАТА Н.Р.Д.- ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. ****, ул.”****” № **, ет.**, ап.**, е собственик и притежава останалите 49 % /четиридесет и девет процента/ от правото на собственост върху процесния недвижим имот.

 

 

ОТХВЪРЛЯ иска на ищеца И. С. С.- ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. *****, със съдебен адрес: гр. ***, ул.”****” № **, ет.**, против ответницата Н.Р.Д.- ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. ****, ул.”**** № * ет.**, ап.**, че той/ищецът/ е изключителен собственик на недвижимия  имот- представляващ 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 211, 25 кв.м. находящо се в град ****, ул."****" № **, съставляващо УПИ II-3759 в квартал *** по плана на гр. ****, ЗАЕДНО С АПАРТАМЕНТ № *** на *** етаж в жилищната сграда на адрес град ****, ул. "****" № **, съставляващо УПИ II-3759 (парцел дванадесети за имот номер три хиляди седемстотин петдесет и девет) в квартал *** по плана на гр. ***, при граници: от изток - УПИ Х1-3758; от запад - УПИ ХШ-3764; от север - УПИ Х-3760; от юг - улица, ЗАЕДНО с АПАРТАМЕНТ № ***" на *** етаж в жилищната сграда, построена в описаното дворно място, със застроена площ на апартамента 69,84 кв.м. (шестдесет и девет цяло осемдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня, детска стая, тоалетна, баня-тоалетна и две тераси, при граници на апартамента: от север - двор и стълбищна клетка, от юг - улица "****", от запад - стълбищна клетка и апартамент № **, от изток -УПИ XI-3758, ЗАЕДНО с МАЗЕ № *** с площ 3,94 кв.м. (три цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), при граници на мазето: от север - мазе № **, от изток -УПИ XI-3758, от юг - мазе № **, от запад - коридор, заедно с 10.93% (десет цяло и деветдесет и три стотни процента), представляващи 13, 38 кв.м. (тринадесет цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, индивидуализиран Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том ** рег. №***, дело №***, от 21.08.2006 г. на Е. Т. - нотариус № *** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район ***.Същият имот, съгласно Схема № 5891/03.06.2011 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър — гр. ****, представлява 1/2 (една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 68850.503.105, с адрес на поземления имот гр. ****, ул."****" № **, с предназначение територията— Урбанизирана, начин на трайно ползване — ниско застрояване (до 10 ет.), с площ 205 кв.м., при съседни имоти: 68850.503.912, 68850.503.104, 68850.503.103, 68850.503.106, ЗАЕДНО със Самостоятелен обект сграда с идентификатор 68850.503.105.1.2, съгласно Схема № 5892/03.06.2011г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. ***, индивидуализиран като Самостоятелен обект в сграда № 1 /едно/, разположен в поземлен имот с идентификатор 68850.503.105, с адрес на имота гр. ***, ул."***" № **, ет.**, ап.**, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1 /едно/, с площ по документ за собственост 69, 84 кв.м., с прилежащи части: мазе № **, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.1, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.10, 68850.503.105.1.9; над обекта: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.4.

 

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването на всяка от страните, чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

 

                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :