Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О   Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 103                    28.02.2013 г.              град  С.З.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СОС, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и осми февруари 2013 г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1135 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е на основание чл.250, ал.3 във вр. с чл.248, ал.3 и във вр. с чл.78, ал.5 във вр. с ал.3 и 4 от ГПК, и във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от Закона за адвокатурата/ЗАдв./ във вр. с чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/2004г. на Висшия адвокатски съвет/ВАС/- София.

 

            По делото е постъпила писмена Молба вх.№ 15215/14.12.2012г./л.240 от делото/, с която 2 бр. ответници молят съда да допълни постановеното изцяло позитивно за тях свое първоинстанционно Решение № 102/26.11.2012г./л.195- 203 от делото/ в частта му за разноските, които са поискани изрично с Отговорите си Исковата молба, с представения списък съгласно чл.80 от ГПК, с пледоарията на процесуалните си представители- адвокати и с писмените си защити/л.171- 176 от делото/.

 

            Съдът е счел, че се налага насрочване на делото в открито съдебно заседание по направеното искане от ответниците по делото с оглед изричната разпоредба на чл.250, ал.2, изр.1 от ГПК, което е проведено на 21.02.2013г., в което не се е явила лично никоя страна по делото и никой от процесуалните им представители- адвокати.

 

По направените искания съдът следва да се произнесе с настоящото Допълнително Решение в след приключване на проведеното поредно открито съдебно заседание, с призоваване на страните и техните процесуални представители по делото.

 

            При извършената размяна на книжа по реда на чл.250, ал.2, изр.1 от ГПК във вр. с чл.131- 133 от ГПК, в законния 1-седмичен срок ищецът е подал писмени възражения, в които е оспорил по същество ищцовите искания, включително и с възражение за прекомерност на размера на адвокатските възнаграждения по реда на чл.78, ал.5 от ГПК.

 

След като се запозна с изложеното в двете Молби, с текста на постановеното си Решение, със събраните по делото доказателства и материали, и като взе предвид приложимите по случая материално - правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното:

 

ОТНОСНО ПРОЦЕСУАЛНАТА ДОПУСТИМОСТ НА ИСКАНЕТО:

            Действително съдът не се е произнесъл в мотивите и диспозитива на постановеното си изцяло позитивно за ответниците и съответно изцяло негативно за ищеца първоинстанционно Решение, по отношение на претендираните от ответниците и направени от тях разноски по делото.

 

            Искането с вх.№ от 14.12.2012г. е направено едновременно от двамата ответници в рамките на законните 1-месечни срокове за всеки един от тях по чл.250, ал.1, изр.2, пр.1 от ГПК, тъй като съобщенията за Решението са им връчени съответно на 29.11.2012г. на ответника Б.К. чрез пълномощника й адв.Ст.Т. от АК- Ст.Загора/л.205 от делото/, и на 10.12.2012г. на ответницата С.К. чрез пълномощника й адв.Д.П./л.206 от делото/.

 

Поради което и двете искания са процесуално допустими, своевременно направени, от страна, която има законното право на това, и настоящият първоинстанционен съд следва да се произнесе по тях с настоящото си Допълнително Решение по реда на чл.78, ал.1 и във вр. с чл.250, ал.3 от ГПК.

 

ОТНОСНО МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ИСКАНЕТО:

Видно от материалите по делото, всеки един от двамата ответника  е направил по делото разноски за възнаграждение на по 1 адвокат- повереник в размер на по 1000 лв. всеки, от които е било заплатено в брой частично по 500 лв. на всеки един от тях, а останалите суми е следвало да се заплатят в 1- месечен срок- видно от 2 бр. Договори за правна защита и съдействие № 33675/л.81 от делото/ и № 33674/л.80 от делото/- или в размер на платени общо 1000 лв. За останалите по 500 лв. възнаграждения на всеки един от адвокатите в уговорения в Договорите 1- месечен срок липсват данни по делото. Които възнаграждения в размер на по 1000 лв. за всеки един адвокат- защитник на ответниците/от които реално платени само по 500 лв. на всеки един от тях/ не представлява прекомерен размер по смисъла на чл.78, ал.5 във вр. с ал.3 и 4 от ГПК във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗАдв. във вр. с чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет/ВАС/- София, с оглед данъчната оценка на претендирания недвижим имот/апартамент/ с цена 53 958 лв./650 лв.+ 880 лв., 2 % за горницата над 10 000 лв./- тоест при минимално възнаграждение за всеки един от двамата адвокати по 1 530 лв. при договорени по 1000 лв. за всеки един от тях, първоначално реално платени в брой по 500 лв. на всеки един от тях, и впоследствие заплатени останалите по 500 лв. на всеки един от тях- видно от представените по делото 2 бр. писмени Разписки/л.162 и л.163 от делото/.

 

            Поради което исканията на ответниците се явява в тази им част изцяло основателни и доказано, и следва на основание чл.250 от ГПК да бъдат изцяло уважено, като се допълни първоначалното Решение в частта му за разноските им по делото, ведно с всички законни последици от това, като ищецът бъде осъден да заплати на всеки един от тях всички направени разноски по делото в размер на по 1000 лв. за адвокат на всеки един от тях и още в размер на 150 лв. за възнаграждение на вещото лице по делото от ответника Б.Ж./Платежно на л.191 от делото/.

 

Настоящото Допълнително съдебно Решение, следва да се връчи по надлежния ред на всяка от страните по делото.

 

Това допълнително Решение може да се обжалва от всяка от страните в общия 2-седмичен срок от връчването му на всяка от страните по правилата на чл.250, ал.3 и във вр. с чл.258- 259, ал.1 от ГПК, чрез настоящия първоинстанционен ОС-Ст.Загора, пред въззивния му Апелативен съд гр. П..

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.250, ал.3 във вр. с чл.248, ал.3 и във вр. с чл.78, ал.5 във вр. с ал.3 и 4 от ГПК, и във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗАдв. във вр. с чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/2004г. на ВАС- София, първоинстанционният Окръжен съд - С.З.

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА ищеца Д.П.П.- ЕГН ********** ***, със съдебен адрес **** да заплати на всеки от ответниците- и двамата от ***- всички направени от тях разноски по делото в размер на общо 2 150 лв./две хиляди сто и петдесет лева/, от които съответно на всеки един от тях :

1.На ответника Б.Ж.К.- ЕГН ********** сумата 1 150 лв./хиляда сто и петдесет лева/.

2.На ответницата С.Д.К.- ЕГН ********** сумата 1 000 лв./хиляда лева/.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с  въззивна жалба чрез СОС. пред ПАС

 

 

              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: