Р Е Ш Е Н И Е

 

   за поправка на очевидна фактическа грешка

 

 

№83                                  18.02.2013г.                гр.Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СОС, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Четвърти състав

На осемнадесети февруари 2013 г.

В закрито заседание в следния състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар: Павлина Георгиева

Като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1136/2011г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

         Производството е на основание чл.247, ал.3 и 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, пр.4 от ГПК.

 

         С оглед текста на ИМ/л.2- 7 от делото/ при постановяване на първоинстанционното Решение № 101/23.11.2012г. по настоящото гр.д.№ 1136/2011г. по описа на СОС, съдът е допуснал очевидна фактическа грешка в една от цифрите в ЕГН на ищеца, като е възпроизвел записания в ИМ негов ЕГН **********.

 

Съдът счита, че с оглед текста на Исковата молба и представените по делото многобройни писмени доказателства, и най- вече последното представено по делото писмено доказателство- заверен препис от личната карта на ищеца, действително неговото ЕГН не е неправилния ***, а правилния **********.

 

В случая е допуснато очевидна фактическа грешка/ОФГ/, която следва да се отстрани, като се запише в мотивите и в диспозитивите на това първоинстанцонно Решение по реда на чл.247 от ГПК, правилното ЕГН на ищеца М.М.Д.- **********, ведно със законните последици от това.

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение за поправка на ОФГ може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка една от страните, с въззивна жалба чрез първоинстанционния СОС пред въззивния ПАС.

 

 

Ето защо предвид на горното и на основание чл.247, ал.1- 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, пр.4 от ГПК, първоинстанционният СОС

 

 

                              Р   Е   Ш   И   :

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в митивите и в диспозитивите на първоинстанционното си Решение № 101/23.11.2012г., постановено по настоящото гражданско дело № 1136/2011г. по описа на СОС, като навсякъде навсякъде на ищеца М.М.Д. ЕГН е вярното **********.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез СОС пред ПАС.

 

 

 

                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :