О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 213                               15.02.2013 г.             град С.З.

 

СОС, Гражданско отделение,  Четвърти състав

На петнадесети февруари 2013г.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело 1018 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

            Производството е на основание чл.232, изр. 1  във връзка с чл.252 – 254 и  чл.274, ал.1, т.1 от ГПК и във вр. с чл.45 от ЗЗД.

 

            Производството по делото е образувано въз основа на Искова молба вх. № 15983/02.12.11г./л.4- 5 от първоначално образуваното гр.д.№ 4202/2011г. по описа на РС- Х./, с която ищецът- пълнолетния български гражданин Н.Н.А.- понастоящем пребиваващ в Затвора- С.З., предявява срещу пълнолетния ответник Е.Х.Ю. иск за осъждане за причинени неимуществени вреди по реда на чл.45 и сл. от ЗЗД.

 

         След образуване на делото в настоящия първоинстанционен СОС, но преди провеждане на първото открито съдебно заседание по делото, ищецът с изрична писмена Молба вх.№ 1892/13.02.2013г./л.202 от делото/ изрично заявява, че оттегля изцяло иска си против ответника, и моли делото да бъде прекратено, ведно със законните последици от това.

 

Налице е оттегляне на иска против ответника, преди първото по делото открито съдебно заседание, поради което и не е необходимо съгласието на ответника по реда на чл.232, изр.1 от ГПК.

 

         Поради което молбата на ищеца следва да бъде уважена изцяло, като се прекрати производството по делото, ведно с всички законни последици от това.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Определение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанцонен СОС пред въззивния му ПАС

 

 

            Ето защо предвид изложеното и на основание  чл.232, изр. 1  във връзка с чл.252 – 254 и във вр. с  чл.274, ал.1, т.1 от ГПК,  и във вр. с чл.45 и сл. от ЗЗД, първоинстанционният СОС

 

 

    О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гражданско дело  1018/2012г. по описа на СОС

 

        

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в  1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез  СОС пред ПАС

 

 

       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :