О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 224                             18.02.2013 г.                     град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети февруари                                                                      Година 2013

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                          2. ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдия Уруков въззивно частно гражданско дело номер 1044 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството по делото е образувано по частна жалба, подадена от П.М.Н., ЕГН **********, против Определение от 05.12.2012г. по гр.д.№ 1232/2012г. по описа на Районен съд- С., с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя Н. за предоставяне на правна помощ, чрез назначаване на представител по същото дело.

 

В законоустановения срок не е постъпил отговор съобразно изискванията на ГПК.

 

Окръжен съд – С., след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното Определение   намери за установено следното :

 

Първоинстанционното гр. д. № 1232/2012 г. по описа Старозагорския РС е образувано по депозираната искова молба от П.М.Н., ЕГН **********, против ОД “МВР”-Стара Загора, с която е предявен иск за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 250 лева.

 

С определението си от дата 14.05.2012г. по същото гр. дело № 1232/2012г. първоинстанционният РС-С.е прекратил производството по същото гр. дело 1232/2012г. по описа на РС-С.поради неподсъдност и изпратил делото на надлежния ОС-Стара Загора. Това определение е обжалвано от жалбоподателя П.М.Н. с жалба вх. № .. Със същата жалба жалбоподателят е заявил, че му е нужна правна помощ по делото, тъй като бил безработен и нямал доходи. Прилага доходи за семейно и имотно състояние, с която обосновава нуждата си от правна помощ по делото.

 

Впоследствие първоинстанционният съд с обжалваното определение от 05.12.2012г. е оставил без уважение молбата на жалбоподателя Н. относно предоставянето на безплатна правна помощ с назначаването на представител по посоченото дело на РС-С.. В мотивите на обжалваното определение РС-С.е приел, че жалбоподателя Н. е представил доказателствата си във връзка с имущественото си състояние и другите обстоятелства по чл. 23, ал. 4 от ЗПП, но съдът е приел, че била налице хипотезата на чл. 24, ал.1 от ЗПП предвиждаща и допълнителна предпоставка – правна помощ не се предоставяла когато това не било оправдано с оглед на ползата, която би донесла на лицето кандидатстващо за нея.

 

Съдът счита, че обжалваното определение на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно, поради следните съображения: Съобразно разпоредбата на чл. 94 от ГПК правната помощ се състои в осигуряването на безплатна адвокатска защита съобразно чл. 95, ал. 1 от ГПК молбата за правна помощ се подава  в писмена форма пред съда, в който делото е висящо. Съобразно специалната разпоредба на чл. 23, ал. 4 от ЗПП по граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира като има предвид 1. доходите на лицето или семейството, 2. имущественото състояние удостоверено с декларация, 3. семейното положение, 4. здравословното състояние, 5. трудовата заетост, 6. възрастта, 7 – други констатирани обстоятелства. В конкретния случай въззивния съд счита, че не е приложима разп. на чл. 24, ал.1, т.1 от ГПК, тъй като предоставянето на правна помощ се иска за обжалването на определение, с което се прекратява производството и се изпраща по подсъдност на друг съд – в случая Административен съд гр. Стара Загора, като съобразно специалната разпоредба на чл. 121 ГПК заинтересованата страна може да обжалва определението във връзка с подсъдността. В този смисъл предоставянето на правна помощ е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за правната помощ, което по своя преценка може да обжалва или не постановеното от първоинстанционния съд определение от 14.05.2012г., касаещо подсъдността.

 

Видно от представената декларация за семейно и имотно състояние пред първоинстанционния съд от 29.05.2012г. жалбоподателя П.М.Н. е разведен и притежава ¼ съсобственост от апартамент с бившата си съпруга и детето му. Същият не притежава МПС и не притежава влогове на свое име. Същият няма доходи от заплата, наеми, както и рента и аренда от земеделски земи и други имоти. Също така не притежава дивиденти от акционерни дружества и отделно участие в други търговски дружества, не притежава фирма като ЕТ и не получава пенсия. Източникът му на средства за издръжка е пенсията на майка му. Същият дава издръжка на непълнолетната си дъщеря в размер на 70 лева.  В тази насока въззивният съд счита, че са налице законовите предпоставки на чл. 23, ал.4 от ЗПП за предоставянето на безплатна правна помощ чрез назначаването на служебен адвокат.

 

Поради изложеното Окръжен съд – Стара Загора счита, че следва, да се произнесе с Определение си, с което да отмени Определение от  05.12.2012г. по гр.д.№ 1232/2012г. по описа на Районен съд- С., с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя Н. за предоставяне на правна помощ, чрез назначаване на представител по същото дело.

Поради гореизложените причини и съображения обжалваното Определение  следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Делото следва да бъде върнато на РС-Стара Загора за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената частна жалба от жалбоподателя Н., против определението от 14.05.2012г.

            Съобразно разпоредбата на чл. 95, ал. 6 от ГПК определението на съда по частната жалба касаещо правната помощ е окончателно и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение от  05.12.2012г. по гр.д.№ 1232/2012г. по описа на Районен съд-С., с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя П.М.Н. с ЕГН ********** за предоставяне на правна помощ, чрез назначаване на представител по същото дело, като неправилно и незаконосъобразно, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на П.М.Н. ***, с ЕГН **********, състояща се в осигуряване на безплатна адвокатска защита.

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за продължаването на съдопроизводствените действия по осигуряване чрез Адвокатска колегия – С. на служебен адвокат на молителя П.М.Н., както и действията по подадената частна жалба от жалбоподателя П.М.Н. с посочени данни, против определението от 14.05.2012г. на Старозагорския районен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ : 1.                                     

 

 

 

2.