Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 122                  13.03.2013 година            Град Стара Загора

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 05 декември                                                                          2012  година

В публичното заседание в следния състав:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: АННА ТРИФОНОВА

РУМЯНА ТАНЕВА

                                                                   

Секретар: Х.З.

като разгледа докладваното от съдията ТРИФОНОВА

в.гр.д. № 408 по описа за 2012 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Обжалвано е решение № 808/13.07.2012 г. постановено по гр. д. № 788/2012 г. по описа на Районен съд – гр. Стара Загора, с което предявения от К.И.Т. против И.К.Т., иск с правно основание чл. 150 СК за прекратяване на присъдената издръжка в полза на И.К.Т. с решение № 170/12.07.2010 г. по в.гр.д. № 216/2010г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора е отхвърлен.

Въззивникът К.И.Т. излага доводи за неправилност на обжалваното решение и моли въззивния съд да отмени същото и да уважи предявения иск с правно основание чл. 150 от СК. Претендира разноските направени пред двете съдебни инстанции.

Въззиваемият моли въззивния съд да потвърди обжалваното решение. Претендира разноските направени пред въззивната инстанция.

 

Съдът, като обсъди събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните, намира за установено следното:

 

Пред първоинстанционния съд е предявен от К.И.Т. иск с правно основание чл. 150 СК за прекратяване на присъдената на пълнолетния му син И.К.Т. издръжка.

 

В исковата молба К.И.Т. твърди, че с решение № 170 от 12.07.2010г. по в.гр.д. № 216/2010 г. на Окръжен съд – Стара Загора е осъден да заплаща на пълнолетния си син И.К.Т. месечна издръжка в размер на 700 лева, считано от 01.09.2009 г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основания за нейното изменяне или прекратяване.

При присъждане на издръжката въззивният съд приел, че синът му И.К.Т. не можел да се издържа от имуществото и доходите си докато учи в частен колеж „***” в Ню Джърси, САЩ, както и че той като негов баща можел да я дава без особени затруднения. При определяне размера на издръжката съдът приел, че синът му не можел да реализира доходи от притежаваният от него недвижим имот в гр. Стара Загора, тъй като поел морално задължение да предостави ползването на жилището на своята баба – ***, която не разполагала със собствено такова. Освен това, приел, че към м. декември 2008г. той притежавал две депозитни сметки с наличности по тях общо в размер на 25 446,31 щ.д.

Ищецът твърди, че от 15 години работи в САЩ. През м. юли 2011г. чрез свой пълномощник в РБългария направил справка в Служба по вписванията – София и установил, че на 15.04.2010г. бабата на ответника – *** придобила собствен недвижим имот – апартамент, находящ се в гр. ***, ул. *** 4, втори надпартерен етаж – 122 кв.м. застроена площ. След придобиването на самостоятелно жилище от Щилянова, И.Т. можел вече да отдава под наем собствения си апартамент в гр. Стара Загора и да реализира доходи от него.

Ищецът твърди също, че бил засегнат от икономическата криза. Работел във фирма Парсънс със заплащане – 27,244 щ.д. на час или около 3 000 щ.д. на месец, след приспадане на задължителните удръжки за данъци и осигуровки, но доходите трудно му стигали да се издържа.

Продължавал да се лекува от диабет като приемал три вида медикаменти по лекарско предписание, спазвал специална ниско въглехидратна диета, правил си профилактични прегледи и изследвания при лекуващия си лекар, а също и при очен специалист.

Освен това, продължавал да изплаща отпуснат му кредит към банка Флагстар като заплащал месечна вноска в размер на 2 217,88 щ.д.

Спестяванията му почти свършили и към 03.08.2011г. разполагал с 59,72 щ.д. по сметка № 182897033086 и 80,27 щ.д. по сметка № 182898105974. Заявява, че нямал спестени парични средства и не разполагал с други доходи освен трудовото си възнаграждение.

К.И.Т. твърди също, че с постановление от 24.06.2011г. по ИД № 20108360400517 на ЧСИ Надя Гангалова, собствената му идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. ***, бл. 10, ет. 2, ап. 4 била възложена на И.К.Т. заради задълженията му към него за издръжка.

Моли съда да прекрати издръжката, която е осъден да заплаща на И.К.Т. в размер на 700 лева месечно, присъдена съгласно решение № 170 от 12.07.2010г. по в.гр.д. № 216/2010г. на ОС – Стара Загора, считано от датата на подаване на исковата молба. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

 

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор от ответника И.К.Т. чрез пълномощника му адв. Б..

 

Ответникът от една страна изразява становище, че ищецът не основава иска си на предвидените в закона предпоставки за прекратяване на присъдената издръжка, а именно: навършване от страна лицето, търсещо издръжка на пределната възраст, определена от закона, а именно 25 години и/или преустановяване на обучението му във висшето учебно заведение.

 

От друга страна, се взема становище по твърденията на ищеца за настъпили промени в обстоятелствата, при които е присъдена издръжката.

 

На първо място, по отношение на твърдението, че И.К.Т. разполага с доходи за заплащане на таксите си за обучение, възлизащи месечно в размер на 2000 щ.д. се излага следното:

Обстоятелството, че на 15.04.2010г. *** е придобила в гр. София недвижим имот, било ирелевантно за спора. В тази връзка цитира чл. 140, ал. 1 СК. Освен това, то не било ново или новонастъпило по смисъла на закона и следователно било преклудирано от силата на пресъдено нещо по гр.д. № 216/2010г. на ОС – Стара Загора. Освен това единственият факт, който въззивният съд изследвал при решаване на делото бил, че свидетелката Щилянова е адресно регистрирана и живее в жилището на ответника в гр. *** № 22, ап. 12.

Несъстоятелно било твърдението на ищеца, че синът му следвало да отдава под наем единственото си жилище, тъй като то било маломерно, състоящо се от дневна и спалня и не би получил за него наем по-висок от 150 лева, а и през летните ваканции, когато се прибирал в РБългария той обитавал същото, като в тази връзка се цитира ППВС № 5/16.11.1970г.

Обстоятелството, че с постановление за възлагане по ИД № 20108360400517 на ответника била възложена 1/3 идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. ***, бл. 10, ет. 2, ап. 4 – с разгърната площ – 20 кв.м. не можело да се приеме, че последният е придобил втори имот, тъй като идеалната част от жилище не представлявала самостоятелен имот годен за обитаване. Още повече, че до възлагането на имота се стигнало вследствие на недобросъвестното поведение на ищеца по настоящото дело – неплащане на присъдената от съда издръжка на пълнолетния му син.

Във връзка с горните действия на ищеца против него било образувано наказателно производство по чл. 183, ал. 1 и ал. 2 НК от РП – Стара Загора.

Неплащането на дължимата издръжка принудило ответника и неговата майка да сключат договори за предоставяне на банкови заеми с оглед заплащане на дължимите такси за обучение.

 

На второ място, по отношение на твърдяното от ищеца рязко влошаване на икономическото му състояние се излага следното:

Обстоятелствата, изложени от ищеца в тази връзка не били нито нови, нито новонастъпили. Същите били вече взети предвид от съда, постановил решението по гр.д. № 216/2010г. на Окръжен съд – Стара Загора.

Освен това и трудовото правоотношенеи на ответника с „***” – Пасадена и до настоящия момент било валидно и непрекратено, въпреки представеното пред Окръжен съд – Стара Загора писмено доказателство – предупреждение за прекратяване на трудовото правоотношение, считано от 18.06.2010г.

Що касае наличностите на ищеца по банковите му сметки, ответникът твърди, че същите били изтеглени още преди постановяване на решението за присъждане на издръжката без представяне на доказателства, обосноваващи конкретни действителни нужди. Излагат се твърдения за умишленото им укриване.

Освен това се твърди, че ищецът по настоящото дело прехвърлил чрез дарение цялото си имущество в РБългария, на обща стойност над 50 000 лева на близки роднини. Всичко това представлявало злоупотреба с права – ППВС № 5/1970. Поради това ответникът И.К.Т. моли съда да отхвърли предявения иск като неоснователен.

 

Във връзка с постъпилия писмен отговор от ответника, ищецът направил следните възражения:

Ищецът твърди, че не е дарявал на племенниците си никакво имущество.

По отношение на дарението, направено в полза на сестра му, ответникът предявил иск по чл. 135 ЗЗД и било образувано гр.д. № 4174/2011г. на Районен съд – Сливен, което към настоящия момент не било приключило с  влязъл в сила съдебен акт. Освен това И.К.Т. знаел, че ищецът възнамерява да извърши това разпореждане още през 2008г. и това нямало нищо общо с неговото обучение и последвалите съдебни дела.

Оспорва твърдението, че е прехвърлил цялото си имущество в България.

След подаване на настоящата искова молба, по ИД 20108360400571 на ЧСИ Надя Гангалова, с район на действие Окръжен съд – Сливен била възбранена и притежаваната от него идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. *** № 10.

Ищецът твърди, че от представеното писмо за финансов пакет било видно, че И.К.Т. получава годишно подпомагане – 22 983 щ.д., която сума не подлежала на връщане от студента. Към нея се прибавяла и стипендията в размер на 14 000 щ.д., отпусната му при приемането му в колежа. Общата сума, получавана от него, която не подлежала на връщане била общо 36 983 щ.д.

Освен това на ответника бил отпуснат федерално субсидиран заем Стафърд в размер на 5 500 щ.д. годишно, по който нямало лихва, а вноските започвали да се заплащат от студента едва след завършване на образованието му.

Ищецът твърди, че ответникът нямал нужда от парични средства, за да се издържа и поради това се завръщал в РБългария през лятната ваканция, а не оставал да работи в САЩ, въпреки че имал зелена карта.

Сочи, че най-ниската възможна цена на пътуването от Ню Джърси до България и обратно е 1200 щ.д. Тази цена явно не била висока за И.К.Т., но за него – била, поради което и не можел да се върне в България, за да се види със семейството си.

Ответникът оспорва твърдението досежно размера на подпомагането, което получава безвъзмездно.

Впоследствие докладът е допълнен поради настъпване на нови обстоятелства в хода на производството:

Ищецът К.И.Т. твърди, че със съобщение от 16.05.2012г. по описа на ЧСИ Надя Гангалова, с район на действие Окръжен съд - Сливен е уведомен, че по изпълнително дело № 20108360400517 е извършена промяна на размера на възбранените идеални части от поземления имот, находящ се в гр. *** № 10, както и че е наложена възбрана върху идеални части от 12 броя недвижими имот, негова собственост.

 

Съдът, като обсъди направените искания и възраженията на страните, намира за установено следното:

 

Видно от удостоверение за раждане от *** г. (дубликат), издадено от Община Стара Загора въз основа на акт за раждане № 2099/2***г. И.К.Т. е пълнолетен син на *** (понастоящем: ***) и К.И.Т..

С влязло в сила решение № 170/12.07.2010г. по в.гр.д. № 216/2010г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора К.И.Т. е осъден да заплаща на И.К.Т. ежемесечна издръжка в размер на 700 лева, считано от 01.09.2009г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска до настъпване на законни основания за нейното изменяване или прекратяване.

 

Относно разходите на ответника И.К.Т. във връзка с обучението му в Колеж „***”, Ню Джърси, САЩ са представени и приети следните доказателства:

 

Писмо от 20.04.2012г. на Колеж „***”, от което е видно, че И.Т. е записан като редовен студент в *** Колидж за следните академични семестри: семестър: пролет 2012г. от 18.01.2012г. до 15.05.2012г., като се очаква да завърши през м. май 2013г.

Писмо за финансов пакет от 12.09.2011г. на Колеж „***”, в което са посочени общите предполагаеми разходи за обучението на И.Т., с факултетен № 0709971, включващи и преките, и косвените разходи, възлизащи общо в размер на 44 140 щ.д. за текущата учебна година. От него е видно също така, че студентът е кандидатствал за федерално субсидиран заем Стафърд – 5 500 щ.д. и федерално несубсидиран заем Стафърд – 2 000 щ.д. – максимално допустимият размер, посочен в документа. От пакета става ясно, че ако студентът кандидатства и получи всички видове финансиране, които са изброени, то за учебната година може да получи общо 44 140 щ.д.

Извлечение за регистрация от 14.07.2010г., което дава информация относно таксите на колежа за есенния семестър на 2010г. – от 25.08.2010г. до 20.12.2012г., възлизащи общо на 19 051 щ.д., включващи такси за обучение, обща такса, здравна осигуровка, храна, общежитие. За пролетния семестър на 2010г. е представена справка от 25.11.2011г., от която е видно, че таксите за обучение са 19 015 щ.д. като след приспадане на очаквана финансова помощ в размер на 7 000 щ.д. общата сума, която се дължи от студента е 12 015 щ.д.

С оглед установяване действителното съдържание на представените на английски език документи от ответника: писмо за финансов пакет от 12.09.2011г. на Колеж „***” и извлечение за регистрация от 14.07.2010г. - по делото е назначена съдебно-лингвистична експертиза, която не е оспорена от страните и е приета по делото. В нея вещото лице прави уточнения във връзка с превода и по-скоро с вида на предоставяните финансови помощи на студентите, учещи в САЩ.

 

Относно имущественото състояние и доходи на ответника И.К.Т. в хода на производството са представени и приети следните доказателства:

 

Данъчни декларации за 2009 и 2010г. на И.К.Т., от които е видно, че през 2009 г. той е получил брутен доход в размер на 872 щ.д., а през 2010г. – 1 996 щ.д. В декларациите се сочи, че негов работодател е бил Колеж „***” . В тази връзка са представени и съответните формуляри W – 2.

 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 23, том. ІІ, рег. № 3376, дело № 215 от 11.11.2008г. по описа на нотариус Веселина Иванова, вписана под № 089 в регистъра на Нотариалната камара, район на действие Районен съд – Стара Загора, от който е видно, че И.К.Т. е закупил за сумата от 50 100 лева следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.503.248.1.12, съгласно кадастрална схема № 7300/06.11.2008г., издадена от СГКК – Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри на града. Имотът представлява апартамент, находящ се в гр. *** № 22-24, състоящ се от дневна-столова, кухненски бокс, спалня, баня, тоалетна, коридор и тераса, със застроена площ 65,68 кв.м., заедно с избено помещение с площ 11 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, както и 22,61 кв.м. идеални части от право на собственост върху поземления имот, върху който е построена сградата.

 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 28, том. І, рег. № 989, дело № 23 от 15.04.2010г. по описа на нотариус Маргарита Гечева, вписана под № 303 в регистъра на Нотариалната камара, район на действие Районен съд – София, от който е видно, че *** е закупила за сумата от 172 500 евро следния недвижим имот: апартамент, находящ се в гр. ***, ул. *** 4, състоящ се от три стаи, хол, кухня, баня, клозет, гардеробно антре, две черни антрета и два балкона, със застроена площ 122кв.м., заедно с таванско помещение с площ 6,00 кв.м и зимнично помещение с площ 7,00 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. Това обстоятелство се потвърждава и от представената справка по лице от 14.07.2011г. на Служба по вписванията - София за периода от 15.04.2010г. до 05.07.2011г. за лицето ***.

 

С постановление за възлагане на недвижим имот от 24.06.2011г. по ИД : 20108360400517 по описа на ЧСИ Надя Гангалова, вписана под № 836 в регистъра на ЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Сливен върху И.К.Т. е възложен следния недвижим имот, собственост на К.И.Т. представляващ: 1/3 ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 67338548.48.2.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на ИД на АК, представляващ апартамент с площ 43,02 кв.м., находящ се в гр. *** № 10, ет. 2, ап. 4, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения. По делото е представен и протоколът за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач  от 21.06.2011г. За извършеното възлагане К.И.Т. е уведомен със съобщение от 20.06.2011г. от ЧСИ Надя Гангалова.

 

Относно доходите и имущественото състояние на ищеца К.И.Т. в хода на производството са представени и приети следните доказателства:

От данъчна декларация за 2009 на К.И.Т. се установява, че той е декларирал получаването на брутен доход в размер на 59 609 щ.д., който след извършване на съответните удръжки възлиза на 35 638 щ.д., а след заплащане на дължимия данък в размер на 1 193 щ.д. възлиза на 34 445 щ.д. или средно месечно – 2 870,42 щ.д.

От данъчна декларация за 2010 на К.И.Т. се установява, че той е декларирал получаването на брутен доход в размер на 56 844 щ.д., който след извършване на съответните удръжки възлиза на 34 696 щ.д., а след заплащане на дължимия данък в размер на 1 128 щ.д. възлиза на 33 568 щ.д. или средно месечно – 2797,33 щ.д.

Представена е справка № 50221418 от 10.06.2011г., издадена от „Парсънс” за доходите на К.И.Т. за периода от 21.05.2011г. до 03.06.2011г., от която е видно, че той е получил нетно трудово възнаграждение за две седмици в размер на 1 522,72 щ.д. (или 3 045,44 щ.д. месечно).

 

Удостоверение от 15.07.2011г. от д-р ***, с което последният е потвърдил, че К.Т. страда от диабет като е посочил и списък на медикаментите, които приема във връзка с лечението си към момента на изготвяне на справката, а именно: лисиноприл, метформин, симвастатин, както и вида и честотата на прегледите, които следва да му бъдат извършвани и диетата, която следва да спазва.

 

Представени са и документи, удостоверяващи наличностите по банковите сметки на ищеца. Видно от справка за банкова сметка № 182898105974 на К.И.Т. в US Bank – Пасадена наличните спестени суми по нея са в размер на 79,02 щ.д., а от справка за банкова сметка № 182897033086 на К.Т. в US Bank – Пасадена наличните спестени суми по нея са в размер на 54,72 щ.д. Представено е и удостоверение от US Bank – Пасадена от 03.08.2011г. за наличните сметки на К.И.Т. и баланса по тях, в които е отразено, че по банкова сметка № 182898105974 има налични 80,27 щ.д., а по банкова сметка № 182897033086 – 59,72 щ.д.

 

От годишната данъчна декларация за собственост 2011 г. на К.И.Т. се установява, че данъчната оценка на притежавания от него недвижим имот, находящ се в *** № 1493 е общо в размер на 341 747 щ.д., от които 271 388 щ.д. – оценка на самия имот, а 70 359 щ.д. – оценка на извършените подобрения в него. Дължимият годишен данък от ищеца е общо в размер на 4 174,81 щ.д.

 

Видно от нотариален акт за дарение на недвижим имот № 122, том. ІІ, рег. № 2446, дело № 238 от 12.08.2010г. по описа на нотариус Катя Тодорова, вписана под № 126 в регистъра на Нотариалната камара, район на действие Районен съд – Сливен К.И.Т. дарил на сестра си *** следния свой собствен недвижим имот: 1/6 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.549.42.1.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сливен, одобрени със заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на ИД на АК, представляващ апартамент, находящ се в гр. Сливен, ул. Цар Симеон бл. 13, ет. 5, ап. 17, състоящ се от три стаи, трапезария, кухня, баня, тоалетна, и антре, със застроена площ на имота 107,53 кв.м., заедно с избено помещение с площ 9,60 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. В нотариалния акт е посочено, че данъчната оценка на даряваната идеална част от имота е 15 552,17 лева. Във връзка с данъчната оценка на имота са представени писмо изх. № Д0002986/13.07.2011г. на Общинска администрация Сливен, а също и скица за него.

Във връзка с посочената сделка ответникът е сезирал Районен съд – Сливен. С решение №176/28.02.2012г. по гр.д. № 4174/2011г. на Районен съд - Сливен, което не е влязло в сила, са отхвърлени предявените от И.К.Т. против *** и К.И.Т. искове както следва: иск по чл. 135 ЗЗД за обявяване за недействителен по отношение на кредитора И.К.Т. на договор за дарение на недвижим имот от 12.08.2010г., сключен под формата на нотариален акт № 122, том ІІ, рег. № 2446, дело № 238/2010г. на нотариус  Катя Тодорова, вписана под № 126 в регистъра на Нотариалната камара, район на действие Районен съд – Сливен, с който К.И.Т. е дарил на сестра си *** своя собствен недвижим имот: 1/6 идеална част от описания по-горе имот в гр. Сливен, бул. Цар Симеон бл. 13, ет. 5, ап. 17 и искане по чл. 537, ал. 2 ГПК за отмяна на цитирания нотариален акт. Тази сделка е отразена и в справка по лице от 29.09.2010г. на Служба по вписванията - Сливен за периода от 01.01.1992г. до 29.09.2010г. за лицето К.И.Т.. От тази справка също така е видно и следното :

На 13.09.2010г. чрез дарение К.И.Т. е прехвърлил собствената си 1/6 идеална част от недвижим имот с идентификатор : 67338,412,465, находящ се в гр. Сливен, местност: Дълбоки дол на своята майка ***, представляващ поземлен имот с площ 1213 кв.м, заедно с построената в него сграда, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с площ 30 кв.м.

 

Наложена е възбрана върху притежаваните от К.Т. 2/72 идеални части от следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор: 67338.548.48, находящ се в гр. *** № 10, с площ 818 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване, заедно с построения в имота самостоятелен обект сграда с идентификатор № 67338.548.48, с предназначение: за търговска дейност, с площ 90,76 кв.м. За налагането й ищецът е уведомен с уведомление от ЧСИ Гангалова по ИД № 20108360400517 от 31.01.2012, адресирано до него.

На 11.05.2012г. е извършена промяна на размера на възбранените идеални части от поземления имот, находящ се в гр. *** № 10 от 2/72 идеални части на 14/648 идеални части, както е наложена и нова, този път върху притежаваните от К.И.Т. други недвижими имот – поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Сливен, кв. Речица, гр. Нова Загора, с. Кортен, Община Нова Загора и с. Стоил Войвода, Община Нова Загора.

 

Видно от договор за арендуване на земеделски земи, акт № 45, том ХV, регистър 9593 от 19.11.2006г. К.И.Т. чрез пълномощника Кета Крумова Пирдопска е отдал под аренда за 10 стопански години притежаваните от него идеални части от седем земеделски земи, в землището на гр. Нова Загора, индивидуализирани в договора, с обща площ 128,969 дка. Арендното плащане е уговорено, както следва: 80 кг зърно (ечемик, пшеница) от декар, по избор на арендодателя.

С оглед изясняване на горните обстоятелства, по делото са разпитани свидетелите *** и ***. От техните показания се установява, че за финансовата си издръжка ищецът изцяло разчита на трудово си възнаграждение. Към момента живее в САЩ в еднофамилна къща, която се състои от две стаи, кухня, килер, баня и тоалетна, като едната от стаите не е ремонтирана, тъй като според тях К.И.Т. не разполага с достатъчно средства за това. Няма интернет вкъщи и живее скромно.

 

Относно финансовите средства, предоставени на ответника И.К.Т. от неговата майка *** *** са представени и приети следните доказателства:

Видно от представения по делото договор за банков потребителски кредит на физическо лице № 234 от 08.12.2010г., „УниКредит Булбанк” АД, гр. София е отпуснало кредит на *** ***, със солидарен длъжник Д.Т.Б. в размер на 6 000 евро с цел: рефинансиране към УКБ и ремонт. Във връзка със сключения договор между страните е сключен и втори – договор за залог върху вземания, по силата на който *** *** обезпечила вземанията на заложния кредитор чрез учредяване на залог върху всичките си настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от трудов договор № 90 от 24.07.2008г., сключен между нея и Софийски окръжен съд.

На 14.12.2010г. *** направила нареждане за презграничен превод в полза на сина си И.К.Т. за сумата от 400 щ.д.

На 19.01.2011г. *** направила нареждане за презграничен превод в полза на сина си И.К.Т. за сумата от 8 200 щ.д.

По делото има данни за образувано на 16.08.2011г. наказателно производство по чл. 183 НК, по което пострадал по смисъла на чл. 74 НПК е И.К.Т..

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 150 от СК, прекратяване на присъдена   издръжка може да бъде постановено при настъпила промяна на някои от предпоставките на чл. 144 от СК след първоначалното й присъждане, а именно : навършване на 25-годишна възраст от ответника И.К.Т.; преустановяване на редовното му обучение във висше учебно заведение; придобиване на възможност от страна на ответника сам да се издържа от доходите и имуществото си и възникване на особени затруднения за К.И.Т. да заплаща присъдената издръжка. Поради това съдът следва да установи настъпването на някое от горепосочените предпоставки.

Видно от данните по делото при приключване на съдебното дирене на 06.07.2012 г., ответникът И.К.Т. е на 21 навършени години, като видно от приложеното писмо от 20.04.2012г. на Колеж „***” И.К.Т. е записан като редовен студент в *** Колидж за следните академични семестри: семестър: пролет 2012г. от 18.01.2012г. до 15.05.2012г., като се очаква да завърши през м. май 2013г. Следователно не са налице първите две предпоставки, предвидени в закона, за да бъде прекратена присъдената вече издръжка.

 

По отношение на възможността от страна на ответника сам да се издържа от доходите и имуществото си въззивният съд следва от една страна, да прецени налице ли е промяна в разходите, които И.К.Т. прави във връзка със своето обучение, а от друга, има ли нови доходи и имущество, които не са били преценени при първоначалното определяне на издръжката.

 От представеното по делото заявлението за регистрация от 25.11.2009 г. от Колеж „***” се установява, че за пролетния семестър на 2010 г. таксите за обучение на ищеца са в общ размер 19 015 щ.д. След приспадане на очакваната финансова помощ (стипендия) в размер на 7 000 долара, дължимата от студента сума е в размер на 12 015 щ.д. От извлечение за регистрация от 14.07.2010 г. за есенния семестър на 2010 г. е видно, че таксите за обучение на К.И.Т. са в общ размер от 19 051 щ.д, т. е. разликата в размера на семестриалните такси е едва 36 щ. д., поради което не следва да бъде вземана предвид. От представения по делото финансов пакет от 12.09.2011 г. също не би могло да се направи извод, че разходите на И.К.Т. за обучение са се увеличили. Във финансовия пакет от 12.09.2011 г. е посочена стойността на предполагаемите разходи за обучение на студента, видовете финансово подпомагане, които евентуално би могъл да получи, както и изявление от негова страна, че желае да ползва федерално субсидиран заем Стафърд в размер на 5 500 щ.д. и федерално несубсидиран заем Стафърд – 2 000 щ.д. Ето защо настоящата съдебна инстанция намира, че не е налице промяна в разходите за обучение на ищеца.     

От представените по делото данъчни декларации за 2009 г. и 2010 г. е видно, че ищецът полага труд в колежа „***”, като през 2009 г. брутния му доход е в размер на 872 щ.д., а през 2010 г. – 1996 щ.д. С тези средства ищецът може да задоволява ежедневните си нужди, като това обстоятелство е взето предвид и при определяне на първоначалната издръжка. Нещо повече за 2010 г. брутния доход на ищеца се е увеличил, поради което за него ще бъде възможно да посреща завишените си нуждите, предвид инфлацията и световната финансова криза.

 

Относно притежаваните от И.К.Т. имоти, съдът намира следното:

От събраните по делото доказателства се установи, че на 15.04.2010 г. *** е закупила свой собствен недвижим имот в гр. София за сумата от 172 500 евро. От този момент на практика е отпаднало моралното задължение, поето от ответника, да й осигурява до края на живота й право на безвъзмездно ползване на жилището, находящо се в гр. *** № 22-24, което е негова собственост. Поради това съдът намира, че ответникът може да реализира доходи от този свой имот, но предвид неговите характеристики наемът, който би могъл да получава за него не е толкова висок, че да наложи прекратяване на присъдената издръжка.

С постановление от 24.06.2011 г. върху И.Т. е възложена 1/6 идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. *** № 10, ет. 2, ап. 4, собственост на К.Т.. Това е станало в хода на изпълнително производство, образувано във връзка със задълженията на ответника, възникнали от постановяване на решението за процесната издръжка до настоящия момент.

С постановление за възлагане на недвижим имот от 13.11.2012 г. върху И.Т. е възложена 14/648 ид. ч. поземлен имот  с идентификатор № 67338.548.48, находящ се в гр. *** № 10, ет. 2, ап. 4, собственост на К.Т.. Това е станало в хода на изпълнително производство, образувано във връзка със задълженията на К.Т., възникнали от постановяване на решението за процесната издръжка до настоящия момент. Поради това не може да се приеме, че това е нов имот, от който ответникът може да реализира доходи, тъй като този имот ще послужи за погасяване на задълженията, които И.Т. е поел до момента с оглед продължаване на обучението си – в т.ч. и заемите Стафърд, възлизащи общо в размер на 7 500 щ.д.

Предвид гореизложено настоящата съдебна инстанция намира, че от представените доказателства не се установява наличието на възможност И.К.Т. да се издържа сам от доходите и имуществото си.

 

По отношение на наличието на четвъртата предпоставка - възникване на особени затруднения за К.И.Т. да заплаща първоначално определената издръжка, съдът намира следното:

От представените по делото доказателства се установява, че доходите на ищеца не са постоянна величина. Така между 2009 г. и 2010 г. се наблюдава намаляване на техния размер (2 870,42 щ.д. – 2 797,33 щ.д.), а между 2010 и 2011г. е налице увеличаване (2 797,33 щ.д. – 3 045,44 щ.д.). Това се установява и от представената пред въззивната инстанция справка за трудово възнаграждение на въззивника за периода от 17.11.2012 г. до 30.11.2012 г. Ето защо трудно може да се приеме, че е налице промяна в размера на получавани от К.И.Т. доходи в периода от постановяване на решение № 170/12.07.2010г. по в.гр.д. № 216/2010г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, в което е прието, че нетния му доход е в размер на 3 237 щ.д. месечно.

 

Единствената промяна, свързана с доходите на К.И.Т., която съдът намира, че е настъпила касае наличностите по банковите му сметки.

При първоначалното вземане на издръжката и определяне на нейния размер, съдът е взел предвид депозитите, които ответникът е имал към онзи момент, възлизащи общо в размер на 25 446, 31 щ.д. или по сметка № 182898105974 – 16 012, 12 щ.д. и по сметка № 182897033086 – 9 343, 19 щ.д.

От представеното от US Bank – Пасадена удостоверението от 03.08.2011 г. се установява, че наличностите по тях са както следва: по сметка № 182898105974 – 80, 27 щ.д. и по сметка № 182897033086 – 59, 72 щ.д.

Ищецът не е представил доказателства във връзка с твърденията си, че във връзка с финансовата криза, са намелели спестяванията му. Не са налице и данни да се повишили и разходите му за лечение. В тази връзка представеното пред въззивната инстанция писмо от 01.08.2012 г. на клиника по пародонтология -  Пасадена Калифорния, не установява реално извършени разходи за лечение, а единствено ценовото предложение на клиниката за лечение на заболяването на ищеца.

 

Относно притежаваното от К.И.Т. недвижимо имущество, съдът намира следното:

При първоначалното определяне на издръжката е взето предвид притежавания от ищеца недвижим имот в Пасадена, САЩ, чиято данъчна оценка към момента възлиза на 341 747 щ.д., от които 271 388 щ.д. – оценка на самия имот, а 70 359 щ.д. – оценка на извършените подобрения в него. По отношение на него няма данни да са настъпили промени.

Ответникът е извършил разпоредителни сделки с притежаваните от него недвижими имоти в РБългария, а именно дарение в полза на *** (негова сестра) и *** (негова майка). Наложени са и възбрани върху различни недвижими имоти, като един от тях е възложен върху ответника по настоящото дело. Независимо, че с тези свои действия ответникът намалява своето имущества, това има значение единствено за изпълнението на първоначално определената издръжка в полза на ищеца. Освен това И.К.Т. разполага с възможността да предяви иск по чл. 135 от ЗЗД във връзка с извършените от К.Т. разпоредителни сделки.

По делото не е установена промяна относно притежаваното от К.И.Т. движимо имущество и по специално – лекия му автомобил.

При първоначалното определяне на процесната издръжка съдът е взел предвид и доходите на майката на ответника *** ***. По делото са представени доказателства, че на 14.12.2010 г. и на 19.01.2011 г. *** *** е изпратила на сина си 8 600 щ.д. като е направила нареждания за презгранични преводи в негова полза. Това обстоятелство не може да освободи ищеца от задължението за заплащане на издръжка.

По делото са представени доказателства, че на 08.12.2010 г. *** *** е получила кредит от „УниКредит Булбанк” АД - гр. София на стойност 6 000 евро с цел: рефинансиране към УКБ и ремонт. Основанието е изрично посочено в договора, поради това не може да се направи извод, че тази сума е изпратена на И.К.Т. във връзка с обучението му в Колеж „***”, Ню Джърси, САЩ.

 

Ето защо настоящата съдебна инстанция намира, че не са налице промени по отношение на обстоятелствата, при които е определена издръжката по решение № 170/12.07.2010г. по в.гр.д. № 216/2010г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, които да обуславят нейното прекратяване по чл. 150 СК, поради  което предявеният иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

 

Предвид гореизложеното въззивния съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

Настоящата съдебна инстанция намира, че не следва да присъжда разноски в полза на ответника И.К.Т., тъй като въпреки направеното искане, не са представени доказателства за направени в настоящото производство разноски.

 

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 808/13.07.2012 г. постановено по гр. д. № 788/2012 г. по описа на Районен съд – гр. Стара Загора.

 

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                2.