Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       за поправка на Очевидна фактическа грешка

 

№ 126                                       15.03.2013 г.                        град Стара Загора

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,           ІІ ГРАЖДАНСКИ състав

На петнадесети март  2013 година

В закритото заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                      2. ТРИФОН МИНЧЕВ                                                      

 

Секретар: СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор: ……………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията-докладчик НИКОЛАЙ УРУКОВ

в.гр.дело № 487 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл.247, ал.1 и 4 от ГПК /2008 г/. във връзка с чл.273 от ГПК.

 

Съдът констатира, че в постановеното от него Решение № 56 от 05.02.2013 г. по в.гр. д. № 487/2012 год. по описа на ОС – С.е допусната очевидна фактическа грешка, като в диспозитива на решението на страница 5, абзац 2. отгоре надолу неправилно е изписано “Решението е окончателно и не подлежи на обжалване”.

 

Видно от всички доказателства по делото, както и от диспозитива на Решението се установява, че в случая се касае за трудов спор, който се разглежда по реда на бързото производство по чл.310, ал.1, т.1 от ГПК. Съгласно чл. 317 от ГПК Правилата на тази глава се прилагат съответно и за производството пред въззивния съд. Според чл.280, ал.1 от ГПК На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:

 

1. решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;

2. решаван противоречиво от съдилищата;

3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Съобразно ал.2 на същата разпоредба (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. - за граждански дела, и до 10 000 лв. - за търговски дела. Видно от материалите по делото цената на иска на ищеца по чл.225 от КТ е над 5000 лева. Налага се категоричния извод, че въззивното решение на ОС-С.подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ чрез ОС –С.при наличието на предпоставките по чл.280 от ГПК. Изцяло в същия смисъл се явява и константната практика на Върховните съдилища на Републиката.

Съдът счита, че явно е допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решението по делото, която следва да бъде коригирана по реда на чл.247 от ГПК във връзка с чл.273 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.

                       

Следователно следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 56/05.02.2013 г. по в.гр. д. № 487/2012 год. по описа на ОС – С., в горния смисъл.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 247, ал.1  и ал.4 от ГПК /2008г./ във връзка с чл.273 от ГПК,  съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в своето Решение № 56/05.02.2013 г. по в.гр.д. № 487/2012 год. по описа на ОС – С., както следва: вместо неправилно написаното в диспозитива на Решението на страница 5, абзац 2,  отгоре надолу “Решението е окончателно и не подлежи на обжалване”, да се впише и да се чете правилното “Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ чрез ОС-Стара Загора при наличието на предпоставките по чл.280 от ГПК.”.

 

РЕШЕНИЕТО за поправка на Очевидна фактическа грешка подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ чрез ОС-С.при наличието на предпоставките по чл.280 от ГПК.

 

  

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ :