О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 344                                     22.03.2013 г.                    град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и втори март 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 11 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.129, ал.2 и 3 от ГПК и във вр. с чл.87 от ЗЗД.

   

    Постъпила е Искова молба вх. № 31655/21.12.2012г./л.4- 5 от първоначалното гр.д.№ 41/2013г. по описа на РС- Ст.Загора/ от 2 бр. ищци- пълнолетни български граждани- и двамата от гр.Ст.Загора, с иск по чл.87, ал.3 от ЗЗД.

    Исковата молба е оставена без движение в з.з. на 22.01.2013г./л.3 от настоящото гр.дело/, като на ищците е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- чл.129 от ГПК да отстранят констатираните нередовности в Исковата си молба и приложенията към нея, което Определение е връчено лично на пълномощника им- адвокат по делото на 22.02.2012г./Съобщение с разписка на л.5 от делото/.

    С допълнителна Молба вх.№ 2744/01.03.2013г./л.6 от делото/ адвокатът на ищците е поискал от съда да им се удължи срока, тъй като в законния 1- седмичен срок не може да се снабди с всички изисквани доказателства по делото. На същата дата в з.з. на 01.03.2013г./петък/ съдът е уважил молбата по реда на чл.63, ал.1 и 2 от ГПК и е удължил срока с още 14 дни до 15.03.2013г./петък/ включително, което е било съобщено писмено на адв. на ищците на 04.03.2013г./понеделник/.

    Нито в рамките на удължения срок до 15.03.2013г./петък/, нито до днес- 22.03.2013г./също петък/ ищците не са отстранили никое от общо 5 бр. констатирани нередовности в ИМ и в приложенията към нея.

   

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 във вр. с чл.127, ал.1, т.2 пр. посл. във вр. с ал.2 и чл.128, ал.2 от ГПК, поради което Исковата молба следва да се върне обратно на ищците, ведно с всички законни последици от това.

    Тъй като това постановено в закрито заседание първоинстанционно съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез настоящия първоинстанцонен Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.2 и ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 във вр. с чл.127, ал.1, т.2 пр. посл. във вр. с ал.2 и чл.128, ал.2 от ГПК, и във вр. с чл.87 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ВРЪЩА обратно Исковата молба по настоящото гр.д.№ 11/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора на ищците- съпрузи В.И.В.- ********** и Т.А.В.- ЕГН **********, и двамата :

1.Живущи в ***

2.Съдебен адрес в гр.Ст.Загора, ул.”Захарий Княжески” № 73- кантората на адв.Н.М. от АК- Ст.Загора.

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 11/2013г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всеки от ищците, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :