О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 322                               15.03.2013 г.              град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на петнадесети март 2013 г.

в закрито заседание в следния състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 28 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

    Производството е на основание чл.104, т.4 във вр. с чл.105 и чл.108 от ГПК и във вр. с чл.45 от ЗЗД.

 

След като се запозна с изложеното в първоначалната Искова молба на ищеца вх.№ 2871/05.03.2013г./л.2 от делото/ и в уточняващата му молба вх.№ 3402/15.03.2013г./л.16 от делото/ в ОС- Ст.Загора, с представените към нея писмени доказателства по делото, и като взе предвид приложимите по случая материално- правни и актуални процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

    Постъпила е Искова молба от ищеца К.А.Б. на 50 г./пълнолетен вменяем български гражданин/ от гр.Стара Загора срещу ответника РДСП- Ст.Загора е с искова претенция по чл.45 от ЗЗД с цена на иска 328, 60 лв. за помощи за електроенергия.

 

Тоест паричният иска е с размер под 25 000 лв. по смисъла на чл.104, т.4 от ГПК, която сума определя родовата подсъдност на исковете между Районния и Окръжния съд в гр.Ст.Загора.

 

    Следователно по исковата молба е налице първоначална неподсъдност на иска пред настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора, за което съдът е длъжен да следи служебно съгласно императивната разпоредба на чл.119, ал.1 от ГПК.

 

Поради което производството по делото следва да се прекрати пред неправилно посочения в Исковата молба родово некомпетентен първоинстанционен ОС- Ст.Загора, ведно със законните последици, като делото се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния родово компетентен първоинстанционен РС- гр.Стара Загора, съгласно правилата на чл.118, ал.2, изр.1 във вр. с ал.1 от ГПК.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Определение не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

   

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.104, т.4 във вр. с чл.105 и чл.108 от ГПК и във вр. с чл.45 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

 

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по образуваното първоинстанционно гр.д.№ 28/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора поради първоначална липса на родова компетентност за разглеждане на иска по спора.

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

    РАЗПОРЕЖДА делото да се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на компетентния първоинстанционен Районен съд- гр.Стара Загора.

 

 

                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :