О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 298                             11.03.2013г.              град  С.З.

 

 

СОС, Гражданско отделение, Четвърти състав

на единадесети март 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ   

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 32 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

    Производството е на основание чл.104, т.4 от ГПК и във вр. с чл.45 и чл.86 от ЗЗД.

   

    Постъпила е Искова молба от С.Б.К. ***, срещу Г.Г.Б. и И.Д.Г.- и двамата от гр.К., обл.С. с претенции против тях на основание чл.45 от ЗЗД в размери на общо 40 000 лв. главница.

 

Всяка една от отделните 4 бр. отделни искови претенции против всеки един от двамата ответници са с размери съответно по 15 000 лв. за нанесени неимуществени вреди и по 5 000 лв. за нанесени имуществени вреди- тоест всяка една от тях представлява паричен иск е с размер под 25 000 лв. по смисъла на чл.104, т.4 от ГПК, макар че общият им сбор е в размер на общо над 25 000 лв.

 

    Следователно делото се явява първоначално неподсъдно като първа инстанция на настоящия първоинстанционен СОС, а на първоинстанционния РС- гр.К., обл.С., където са адресите на всички страни по делото.

 

Съдът следва да прекрати съдебното производство по делото пред себе си като родово некомпетентен съд, ведно със законните последици, като делото се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен РС- гр.К., обл.С. с оглед местожителството на ищеца и на двамата ответника в гр.К., обл.С..

   

Настоящото съдебно определение за прекратяване на производството пред СОС и за изпращането му на друг по- низкостоящ първоинстанционен РС- К., не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.104, т.4 във вр. с чл.118- чл.121 от ГПК във вр. с чл.45 и чл.82- 86 от ЗЗД, първоинстанцонният СОС

 

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по образуваното първоинстанционно гр.д.№ 32/2013г. по описа на СОС, поради първоначална липса на родова компетентност за разглеждане на спора.

 

    ИЗПРАЩА  делото по правилата на родовата и местната подсъдност на компетентния първоинстанционен РС- гр.К., обл.С..

 

        

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

 

                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :