Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 120                                         13.03.2013г.                    град с.з.

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СОС, Гражданско отделение, Четвърти състав,

на двадесет и първи февруари 2013 година

в публичното заседание в следния състав:        

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ 

Гражданско дело № 1068 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

            Производството е на основание чл.124, ал.2 от ГПК във вр. с чл.45- 53 във вр. с чл.82- 86 от ЗЗД.

 

            Постъпила е Искова молба/л.2, стр.1 и 2 от делото/ от ищеца М.С.С. *** в която се твърди, че на 29.01.2009г. в гр.К., ***/в близост до сградата на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм-ПГЛПТ/, ответниците С.И.И. и Й.Д.Ш., тогава като непълнолетни, но разбирайки свойството и значението на деянието си и можейки да ръководят постъпките си, в съучастие като извършители са му причинили тежка телесна повреда, изразяваща се в контузия на лявата очна ябълка, разкъсноконтузна рана на роговицата и склерата на същото око, пролабиране на ириса и съдовата обвивка на същото око, причинила постоянна слепота с лявото око, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131,ал.1,т.12 пр.1, вр. с чл.128,ал.2,вр. с чл.128, ал.1,вр. с чл.63, ал.1, т.2, вр. чл.20, ал.2,вр. чл.20,ал.1 от НК. Със Споразумение съдът е прекратил наказателното производство, като на подсъдимите С.И.И.- ЕГН **********, и Й.Д.Ш.- ЕГН **********, съдът е наложил наказания за престъплението по чл.131, ал.1, т.12, пр.1 във вр. с чл.128, ал.2 във вр. с чл.128, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.2 във вр. чл.20, ал.2 във вр. чл.20, ал.1 от НК- съответно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА/ЛС/ за срок от по 10 м./ДЕСЕТ МЕСЕЦА/, като на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изпълнението на наказанието за срок от 3г./ТРИ ГОДИНИ/, като тези наказанията са определени чрез споразумения и са влезли веднага в законна сила- видно от протокола от съдебно заседание от 30.04.2009г. по НОХД № 473/09г. по описа на РС– гр.К., обл.С.. В резултат на случилото се той бил получил травматологични увреждания: контузия на лявата очна ябълка. Разкъсаноконтузна рана на роговицата и склерата на същото око. Пролабиране на ириса и съдовата обвивка на същото око. Разкъсноконтузна рана на лявата буза. Извършена ми е оперативна интервенция, изразяваща се в ревизия на склерата на лявото око, отстраняване на пролабирата част на ириса и съдовата обвивка, зашиване на склерата, роговицата и слизестата обвивка на лявото око. Следствие на което ищецът получил постоянна слепота с лявото око и разкъсно-контузна рана на лявата буза, която е причинила временно разстройство на здравето, неопасно за живота. Лечението му било продължително и болезнено за него. Възстановителния период бил дълъг. Слепотата му е вече постоянна. Никога няма да може да вижда вече с едното око. Живота му се променил. Не можел да работи. Принуден бил да живее с пенсията и помощи от държавата. Никой от ответниците не го бил потърсил, за да му помогне или само да попита как е. Тъй като извършителите са били непълнолетни към момента на извършването на деянието, съгласно чл.48 от ЗЗД родителите, които упражняват родителските права отговаряли за вредите, причинени от децата им. Тъй като извършителите са двама, те съгласно чл.53 от ЗЗД отговаряли солидарно за нанесените вреди, ведно със своите родители, които към онзи момент са упражнявали родителски надзор върху тях. Предвид изложеното Моли съда да осъди ответниците- извършителя С.И.И., майка му М. С.И., баща му И.И.И., както и съответно извършителя Й.Д.Ш., майка му К.А.Ш. и баща му Д.Й.Ш. да му заплатят солидарно сумите в размер на по 5 000 лв./пет хиляди лева/ за причинените му неимуществени вреди - претърпени болки и страдания за нанесената лека телесна повреда, и сумата от 100 000 лв./сто хиляди лева/ за неимуществени вреди - претърпени болки и страдания за тежка телесна повреда, ведно със законната лихва върху тях, считано от момента на увреждането- 29.01.2009г. до окончателното изплащане на сумите, както и разноските за възнаграждение на адвокат.

Пледира, че моли съда да уважи изцяло иска му, тъй като по несъмнен начин са се доказали състоянието на ищеца, който е претърпял лека телесна повреда и най- вече е претърпял и тежка телесна повреда, като е загубил трайно зрението на едното си око в резултат на нанесения му побой от ответниците и няма възстановяване на неговото зрение. Счита, че се касае за тежка телесна повреда и моли съда да уважи в пълен размер претендираната сума за неимуществените вреди, като моли съда да уважи искането, че са виновни само двамата извършители, защото към момента са пълнолетни, но към момента на извършване на деянието те не са били пълнолетни. Претендира за направените по делото разноски, за което представя списък на разноските.

Ищецът не е представил Писмена защита по делото въпреки изразеното желание за това от процесуалния му представител- адвокат, и въпреки дадената му за това изрична възможност от съда.

 

Ответниците- всички те също от гр.К., обл.С., вече всички пълнолетни в хода на настоящото гражданско дело,  заявяват следното :

 

Ответникът- извършител С.И.И. ***/непълнолетен към датата на деянието/ в Отговора на ИМ/л.27- 30 от делото/ в законния 1- месечен срок по чл.131-133 от ГПК сочи, че предявения иск е неоснователен по съществото си, тъй като приложените към исковата молба доказателства, както и твърдяното по същество в молбата, не доказват претенцията на ищеца. Наведените от ищеца в исковата молба твърдения, на които основава претенциите си, не кореспондират с действителната фактическа обстановка. Оспорва исковете, по основание и размер. Счита сумата по исковете за неимуществени вреди за прекомерно завишени, Оспорва изцяло претенцията за заплащане на лихва от датата на деликта. Сочи конкретни съдебни решения по подобни казуси на други съдилища в други региони на страната.

Пледира, че моли да се намали иска, защото е крайно завишен, по преценка на съда. Чрез процесуалния си представител- адвокат пледира, че моли съда да отхвърли иска по отношение на родителите на двамата извършители. Двамата извършители към момента на деянието са били непълнолетни, но към настоящия момент и двамата са вече пълнолетни граждани. Счита, че родителите му вече не следва да носят отговорност за постъпките на децата си, че предявената претенция е много завишена, предвид уврежданията на ищеца и понесените от него болки и страдания. Счита, че ищецът не е могъл да докаже размера на своята претенция. Налице е влязъл в сила съдебен акт, по отношение на наказателната  отговорност, поради което не може да се спори относно авторството и извършеното деяние, но счита, че предявената претенция е крайно завишена. Подробно становище обещава да представи в писмена защита, за която моли да му бъде даден срок. Относно разноските по делото- моли да му бъдат присъдени, за което представя списък на разноските.

В писмената си Защита ответникът Й.Ш./л.217-218 от делото/ сочи, че по отношение на предявените искове с правно основание чл.45 от ЗЗД с искане за неимуществени вреди - болки и страдания сумата от 100 000 лв. за тежката телесна повреда и 5 000 лв. за леката телесна повреда, както и законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане и разноски по делото, иска е неоснователен и недоказан по размер. Ищецът твърди в исковата молба, че е претърпял операция за ревизия на склерата на лявото око, но не е бил представил медицинска документация за извършена интервенция и последващо лечение, ако е имало такова. Налице е било увреждане и причинно- следствена връзка, но размера на претендираните неимуществени вреди подлежат на доказване в настоящия процес. Единственото доказателство е назначената и изпълнена съдебно медицинска експертиза, която в заключението си казва, че е налице трайна увреда на лявото око, но лечението за целия по нататъшен живот зависи от личната хигиена, средата на живот и профилактиката. В тежест на ищеца е било да докаже изложените факти и обстоятелства в исковата молба. Поради тези обстоятелства счита, че иска остана недоказан. Счита, че претенцията на ищеца е крайно завишена с оглед степента на увреждането и последващото лечение. Били са разпитани двама свидетели, посочени от ищеца, но същите не са могли да докажат точно да посочат кое е увреденото око. Не са били доказани болки и страдания, изпитвани от ищеца и то такива, че обезщетението за тях да е в размер на 100 000 лв. Изтъкнато е било от свидетелите, че ищеца след инцидента не може да си намери работа, но същият никога не е работил на трудов договор. Счита, че това, че той не работи не е в резултат на нанесената му телесна повреда, а е начин на живот за ищеца. От друга страна самият ответник е признат за виновен за нанесената тежка телесна повреда. Не се спори относно вината и авторството. Признава, че към момента на извършване на престъплението той е бил непълнолетен, но към настоящия момент той вече е пълнолетен и може да понесе отговорността за извършеното от него. Счита, че вече не следва да се ангажира  отговорността  и  на  неговите родители. Самият той е заявил  в последното съдебно заседание, че желае сам да отговаря за постъпките си. Моли съда да постанови  решението си в този смисъл, като му се присъдят направените по делото съдебни и деловодни разноски.

 

            Ответницата М. С.И. ***/ майка на тогава непълнолетния извършител С.И.И./ не е представила Отговор на ИМ в законния 1- месечен срок по чл.131- 133 от ГПК.

Пледира, че децата им са виновни- не може да отрече, че не са. Но смята, че те са си понесли достатъчно болезнено вината и тепърва ще го понесат това. Тогава те са били малки в 9-ти клас, те като родители винаги са се грижили за тях, но явно не са могли да направят нищо, за да предотвратят случилото се. Предоставя на съда да прецените каква да бъде сумата, но смята, че искания размер е много висока цена. Реално според нея сумата 5 000 лв. е цената.

Не е представила Писмена защита по делото въпреки дадения й за това 7- дневен срок от съда.

 

            Ответникът И.И. ***/баща на тогава непълнолетния извършител С.И.И./ не е представила Отговор на ИМ в законния 1- месечен срок по чл.131- 133 от ГПК.

            Пледира той и другите родители да отпаднат като ответници, защото децата им/тогава непълнолетни/ вече са станали пълнолетни, и те като извършители на деянието следва да отговарят лично и имуществено, а не вече те като техни родители. Счита, че исковете са много завишени и моли да се уважат в по- нисък размер, според него до около 5 000 лв.

            Не е представил Писмена защита по делото въпреки дадения му за това 7- дневен срок от съда.

 

Ответникът- извършител Й.Д.Ш. ***/непълнолетен към датата на деянието/ в Отговора на ИМ/л.167- 168 от делото/ в законния 1- месечен срок по чл.131-133 от ГПК сочи, че към него е предявен иск за неимуществени вреди - болки и страдания за сумата от общо 105 000 лв., както и законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане и разноски по делото. Счита, че предявения иск е допустим. Моли по отношение на основателността на иска да му бъде дадена възможност да взема конкретно становище след събирането на всички доказателства по делото, включително и след изслушването на поисканите от ищеца свидетели. В тази връзка моли съда да удължи срока му до края на първото съдебно заседание за вземане на становище по основателността на иска. Счита, че претенцията на ищеца е крайно завишена с оглед степента на увреждането и последващото лечение, за което няма представени никакви доказателства. Според него ищецът твърди в исковата молба, че е претърпял оперативно лечение, но не е представил медицинска документация за извършената интервенция и последващо лечение, ако е имало такова. С оглед установяване на фактическата обстановка, счита че следва да се изготви експертиза. Счита, че с оглед претенцията и претърпяната лека и тежка телесна повреда експертизата следва да се извърши от вещо лице - съдебен лекар, който да даде заключение за механизма на уврежданията и вида телесна повреда, както и за периода на възстановяване и продължителността на лечението, както и за състоянието на ищеца към настоящия момент - дали същият е напълно възстановен или се налага още лечение. По отношение на доказателствата - не възразява да бъдат приети представените с исковата молба доказателства. С оглед изясняването на делото от фактическа страна счита, че следва да се изиска и приложи и приключеното НОХД № 473/2009г. по описа на РС- гр.К..

 

Пледира лично и чрез пълномощника си- адв.А., че моли съда да отхвърли иска по отношение на родителите на тях- двамата извършители. Счита, че към настоящия момент двамата ответници С.И. и Й.Ш. са навършили вече пълнолетие, поради което според него родителите им вече не следва да носят отговорност. Счита, че предявената претенция е много завишена, предвид уврежданията на ищеца и понесените от него болки и страдания. Според него ищецът не можа да докаже размера на своята претенция. Признава, че е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на нак. отговорност, поради което не може да спори относно авторството и извършеното деяние, но счита предявената претенция е крайно завишена. Подробно становище ще представи в писм. защита, за която моля да му бъде даден срок. Относно разноските, моли да му бъдат присъдени, за което представя списък на разноските.

 

В писмената си Защита ответникът Й.Ш./л.217-218 от делото/ сочи, че предявения е иск с правно основание чл.45 от ЗЗД с искане за неимуществени вреди - болки и страдания сумата от 100 000 лв. за тежката телесна повреда и 5 000 лв. за лека телесна повреда, както и законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане и разноски по делото, е неоснователен и недоказан по размер. Според него ищецът твърди в исковата молба, че е претърпял операция за ревизия на склерата на лявото око, но не е представила медицинска документация за извършена интервенция и последващо лечение, ако е имало такова. Налице е увреждане и причинно следствена връзка, но размера на претендираните неимуществени вреди подлежи на доказване. Единственото доказателство е назначената и изпълнена съдебно медицинска експертиза, която в заключението си казва, че е налице трайна увреда на лявото око, но лечението за целия по нататъшен живот зависи от личната хигиена, средата на живот и профилактиката. В тежест на ищеца е да докаже изложените факти и обстоятелства в исковата молба. Поради тези обстоятелства счита, че иска остана недоказан. В производството в срок е подал отговор, в който е изложил своите доводи. С оглед на тези обстоятелства счита, че претенцията на ищеца е крайно завишена с оглед степента на увреждането и последващото лечение. Били са разпитани двама свидетели, посочени от ищеца, но същите не са можали даже точно да посочат кое е увреденото око, не са били доказани болки и страдания, изпитвани от ищеца и то такива, че обезщетението за тях да е в размер на претендираните 100 000 лв. Изтъкнато е било от свидетелите, че ищеца след инцидента не може да си намери работа, но същият никога не е работил на трудов договор. Твърди, че това, че той не работи не е в резултат на нанесената му телесна повреда, а е начин на живот за ищеца. От друга страна той е признат за виновен за нанесената тежка телесна повреда и не спори относно вината и авторството. Вярно е, че към момента на извършване на престъплението той е бил непълнолетен, но към настоящия момент той вече е пълнолетен, и може да понесе имуществената отговорност за извършеното от него. Счита, че не следва да се ангажира  отговорността  и  на  неговите  родители.   Самият  той  заявява  в последното открито съдебно заседание по настоящото гр.дело, че желае сам да отговаря за постъпките си. Моли  съда  да  постанови решението си в този смисъл, като му се присъдят направените по делото съдебни и деловодни разноски.

 

Ответницата К.А.Ш. ***/майка на тогава непълнолетния извършител С.И.И./ не е представила Отговор на ИМ в законния 1- месечен срок по чл.131- 133 от ГПК.

Пледира лично, че смята исковете за твърде завишени по размер. Колко ще определите зависи от Вас и от практиката на съда. В нашето семейство само съпруга ми работи, живеем на квартира и не знаем как ще изплатим тези 100 000 лв.

Не е представила Писмена защита по делото въпреки дадения й за това 7- дневен срок от съда.

 

Ответникът Д.Й.Ш. ***/баща на тогава непълнолетния извършител Й.Д.Ш./ не е представила Отговор на ИМ в законния 1- месечен срок по чл.131- 133 от ГПК.

            Не е пледирал лично или чрез процесуален представител по делото и не представил по делото Писмена защита въпреки дадения му за това 7- дневен срок от съда.

 

            След като се запозна с направените в Исковата молба претенции, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени доказателства и с приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, ОС-с.з. счита за изяснено и доказано следното :

 

            ОТНОСНО ПРОЦЕСУАЛНАТА ДОПУСТИМОСТ НА ИСКОВЕТЕ :

            Исковете са процесуално допустими, родово и местно подсъдни на настоящия първоинстанционен СОС, поради което по тях той следва да се произнесе по същността на исканията на ищеца против всички ответници по делото- 2 извършители/тогава непълнолетни, а сега пълнолетни/ и 4 бр. техни родители/всички те пълнолетни български граждани/.

 

            ОТНОСНО МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ИСКОВЕТЕ :

Видно от събраните по делото писмени доказателства- прокурорско постановление за прекратяване на нак. производство от 23.04.2009г. на  РП – К., протокол от с.з. от 30.04.2009 г. на КРС, СМЕ по писмени данни № 67/2009г., съдебномедицинска експертна справка № 9/2009г., писмо изх. № 1167/10.06.2011 г. на КРС, молба от адв. Х. от 07.07.2011 г., отговор на ИМ от 19.08.2011 г., молба от К.Ш. от 15.08.2011 г., молба от К.Ш. от 27.09.2011 г., удостоверение изх. № 3778/20.09.2011 г., удостоверение изх. № 59/20.09.2011 г., декларация от К.Ш., декларация от Й.Ш., служебна бележка изх. № 5883/21.09.2011 г., удостоверение за раждане на Й.Ш. ***. П., молба от К.Ш. от 18.10.2011 г., удостоверение за раждане от *** ***. с.з., писмо изх. № 263/25.10.2011 г. на ОД “Земеделие” гр. с.з., писмо изх. № 11-14-3 на Община гр. К., писма 2 бр. изх. № 1148/27.10.2011 г. на Община гр. К., писмо рег. № 71047/27.10.2011 г. на ОДП – с.з., писмо изх. № 240331100185011/31.10.2011 г. на НАП гр. П., с приложени 7 бр. справки, писмо изх. № 240331100185011/31.10.2011 г. на НАП гр. П. с приложени 7 бр. справки, молба от К.Ш. от 24.02.2012 г., свидетелство за регистрация № 002793718, нот. такса от 04.02.2008г., молба от К.Ш. от 15.03.2012 г., застрахователна полица № 20111890570987, молба от 05.04.2012 г., молба от К.Ш. от 27.04.2012 г., молба от Й.Ш. от 27.04.2012г., служебна бележка изх. № 10008976/20.04.2012 г. на Агенция по заетостта, молба от Й.Ш. от 18.05.2012г., служебна бележка изх. № 636/16.05.2012г. на Агенция по заетостта, удостоверение за декларирани данни изх. №182/16.05.2012 г., удостоверение за семейно положение №821/17.05.2012 г. на Община - К., молба от Й.Ш. от 28.05.2012 г., молба от Й.Ш. от 18.06.2012г., декларация за семейно и мат. положение от 18.06.2012г., молба от Й.Ш. от 10.07.2012г., декларация от 10.07.2012г., удостоверение изх. № 954/19.07.2012г. на Агенция по вписвания, удостоверение изх. № ПО-07-572/19.07.2012г., писмо рег. № 23745/20.07.2012 г., писмо изх. № 10-09-201/23.07.2012г., удостоверение по декларирани данни изх. № 7404000165/20.07.2012 г., писмо изх. № 11-00-5-/24.07.2012г. на Община- гр. К., удостоверение № 1135/23.07.2012г. на Община- гр. К., удостоверение изх. № 240331200160667/25.07.2012 г. на НАП – П., уведомително писмо изх. №2589/01.08.2012 г. от АК-с.з., писмо рег. №46751/13.08.2012 г. на ОДП – с.з., отговор от адв. А. от 13.08.2012 г., молба от адв. Х. от 22.10.2012 г., приключеното НОХД № 473/2009 г. по описа на РС– гр.К., обл.С., че на 29.01.2009г. в гр.К., ***/в близост до сградата на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм-ПГЛПТ/, ответниците С.И.И. и Й.Д.Ш., тогава като непълнолетни, но разбирайки свойството и значението на деянието си и можейки да ръководят постъпките си, в съучастие като извършители са му причинили тежка телесна повреда, изразяваща се в контузия на лявата очна ябълка, разкъсноконтузна рана на роговицата и склерата на същото око, пролабиране на ириса и съдовата обвивка на същото око, причинила постоянна слепота с лявото око, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

 

Това деяние, извършено от тогава непълнолетните ответници С.И. и Й.Ш./***/ представлява престъпление по чл.131, ал.1, т.12, пр.1 във вр. с чл.128, ал.2 във вр. с чл.128, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.2 във вр. с  чл.20, ал.2 и във вр. с чл.20, ал.1 от НК. По него със съдебно Споразумение първоинстанционният РС- гр.К., обл.С. е прекратил наказателното производство, като на подсъдимите С.И.И.- ЕГН **********, и Й.Д.Ш.- ЕГН ********** съдът е наложил наказания за престъплението съответно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА/ЛС/ за срок от по 10 м./ДЕСЕТ МЕСЕЦА/, като на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изпълнението на наказанието за срок от 3г./ТРИ ГОДИНИ/ на всеки един от тях двамата, като тези наказанията са определени чрез споразумения и са влезли веднага в законна сила на 30.04.2009г.- видно от протокола от съдебно заседание от същата дата- 30.04.2009г. по НОХД № 473/09г. по описа на РС– гр.К., обл.С..

В резултат на случилото се ищецът М.С. е получил множество травматологични увреждания: контузия на лявата очна ябълка. Разкъсаноконтузна рана на роговицата и склерата на същото око. Пролабиране на ириса и съдовата обвивка на същото око. Разкъсноконтузна рана на лявата буза. Извършена ми е оперативна интервенция, изразяваща се в ревизия на склерата на лявото око, отстраняване на пролабирата част на ириса и съдовата обвивка, зашиване на склерата, роговицата и слизестата обвивка на лявото око. Следствие на което получих постоянна слепота с лявото око и разкъсноконтузна рана на лявата буза е причинила временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

 

Видно от събраните по делото гласни  доказателства- показанията на 2 бр. пълнолетни свидетели- и двамата от гр.К., обл.С., се установява следното :

 

Свидетелят М.В.М. на 41г., българин, бълг. гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, без родство със страните по делото заявява, че познава ищеца М.С. от много години, познати са с него. Оплаквал му се е постоянно, когато отивали на кафе, че не му е удобно, че не може да употребява алкохол, не може да започне работа. Мисли, че това е в резултат на някакъв бой. Оплаквал му се е, че от когато са го били, окото му не е вече добре, не става за нищо. Външно му личи, че окото му не е добре и не му е удобно от хората. Не знае с какво се е лекувал, но подобрение няма, все така е. Заради това не го приемат на работа, където и да отиде. Преди инцидента не знае дали е работил, след този случай постоянно му се е оплаквал, че не го вземат на работа заради окото.

 

Свидетелят С.С.А. на 38г., българин, бълг. гражданин, с основно образование, женен, осъждан преди две години на пробация, без родство със страните по делото заявява, че познава ищеца М.С. от 2-3 години. Инцидентът е станал преди той да го познава, като ищецът е пострадал от него- ослепя с едното око, като с него съвсем не вижда. Скоро е ходил пак на доктори, но мисли, че вече нищо не се подобрява. Ищецът много се оплаквал, дори казвал, че имал и главоболие, като положението му е тежко, не работи и живее мизерно. Преди инцидента не знае дали пострадалия ищец е работил. Той си е търсил работа, но заради проблема със зрението не го вземали на работа.

 

Съдът кредитира изцяло показанията на двамата свидетели, тъй като те са без родство със страните, техните показания са вътрешно непротиворечиви, не се разминават помежду си, подкрепят се от останалите събрани по делото писмени доказателства и от заключението на съдебно- медицинската експертиза. Освен това липсват данни по какъвто и да е пряк или косвен начин който и да е от тези свидетели да по някакъв начин заинтересован от изхода на настоящото дело.

С тези гласни доказателства  се доказаха твърдените от ищеца и претендирани против ответиците причинени болки и страдания от нанесените телесни повреди/и най- вече тежката такава на едното око/, както и последвалите я проблеми и затруднения за пострадалия- ищец, в резултат на нанесените му непоправими травми върху зрението му.

 

Видно от заключението на приетата по делото съдебно- медицинска експертиза/л.204, стр.1 от делото/, пострадалият/ищецът/ М.С.С.- ЕГН **********, ** *** при инцидента на 29.01.2009 г. в гр.К. е получил следните травматични увреждания- КОНТУЗИЯ НА ЛЯВАТА ОЧНА ЯБЪЛКА, РАЗКЪСНО КОНТУЗНА РАНА НА РОГОВИЦАТА И СКЛЕРА НА ЛЯВОТО ОКО, ПРОЛАБИРАНЕ НА ИРИСА И СЪДОВАТА ОБВИВКА НА ЛЯВОТО ОКО, РАЗКЪСНО КОНТУЗНА РАНА НА ЛЯВАТА БУЗА. Описаните травматични увреждания са от действието на твърди тъпи предмети с
остри режещи върхове. Отговарят да са получени по време и начин отразени в
материалите по делото. Травмата на лявото око е причинило постоянна слепота на лявото око. Разкъсноконтузната рана на лявата буза е придчинило временно разстройство на здравето, неопасно за живота. Увредата на лявото око е трайна и е довело до постоянна слепота без възможност за
възтановяване на функцията му на зрителен орган. Това означава,че за трайно оздравяване не може да се говори. Оздравителният период за зарастване на раните на
окото са в рамките на 7 до 10 дни, след което има продължително лечение на възпалителният процес съпътстващ оздравяването на раните. Той е с тенденция на
ремисии и обостряне. Той е зависим от нарушеният синергизъм на движение на
клепачите и секрецията на слъзна течност играещи основен фактор за съхраняване функционалността на откритата част на булба към атмосферната среда на базата на
претърпяната травма. Към това се добавя и промененият релеф на булба в описаната му
част и лесното инвазиране на всякакви агенти от които стартира възпалителна реакция.
Лечението е с различни колири и унгвенти с антибиотично и кортикостероидно съдържание. При тежка форма на възпаление се налага антибиотично лечение през
устата, мускулно или венозно. Това лечение е за целият по нататъшен живот на пострадалия и зависи от личната хигиена,средата на живот и профилактиката на органа-око. Раната на бузата е трайно оздравяла до 10 ден и е без значение в сегашният статус на пострадалия.

Съдът възприема заключението на вещото лице като изготвено компетентно и мотивирано, изчерпателно и пълно, като го кредитира изцяло.

Съгласно това професионално заключение, с престъпните си действия двамата извършители- ответници са нанесли непоправими вреди- трайна слепота на лявото око на пострадалия- ищец.

 

ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ НА ИЩЕЦА :

Със силата на присъдено нещо съгласно чл.300 във вр. с чл.296, т.1 и чл.297- 299 от ГПК, със съдебно Споразумение от съдебно заседание от 30.04.2009г. по НОХД № 473/09г. по описа на РС– гр.К., обл.С., ищецът е получил в резултат на деянието, извършено от двамата подсъдими/ответници/ в съучастие като съизвършители съответните травматологични увреждания, като са му причинили тежка телесна повреда, изразяваща се в контузия на лявата очна ябълка, разкъсноконтузна рана на роговицата и склерата на същото око, пролабиране на ириса и съдовата обвивка на същото око, причинила постоянна слепота с лявото око, като деянието е извършено от тях по хулигански подбуди, представлява престъпление от общ характер по смисъла на НК, като са им наложени и съответните условни наказания- по 10 м. “лишаване от свобода”, отложени с изпитателни срокове от по 3г. за всеки един от тях.

Следователно деянието, авторството, съучастието, вината и уврежденията са установено по несъмнен и безспорен начин в наказателното производство. Вредите, лечението, състоянието на пострадалия ищец и перспективите пред него са установени и доказани от съдебно- медицинската експертиза по настоящото гр.дело. Претърпените от пострадалия ищец болки и страдания се доказват както от събраните по делото медицински документи, така и от събраните по настоящото гр.дело гласни доказателства- 2 бр. показания на разпитани свидетели.

Поради което тези 2 извършители/непълнолетните тогава 2 бр. ответници С.И.И. и Й.Д.Ш./***/ дължат на ищеца/също от гр.К., обл.С./ съответните парични обезщетения за претърпените от него болки и страдания, и за загубеното изцяло зрение на увреденото в резултат на престъплението негово ляво око/тежка телесна повреда по смисъла на чл.128, ал.1 и 2 от НК/, както и за раната на лицето му/лека телесна повреда по смисъла на чл.130, ал.1 и 2 от НК/, съгласно общите правила на чл.45 и сл. от ЗЗД.

С оглед причинените от 2 извършители на пострадалия ищец телесни повреди/тежка и лека/, формата на вината, формата на извършването в съучастие, непълнолетната възраст на извършителите към датата на деянието, естеството на уврежданията, причинените болки и страдания и непоправимостта на нанесената тежка телесна повреда, както и липсата на възможност за бъдещо лечение и подобрение, съдът счита че исковете са по принцип основателни и доказани по фактическо и правно основание, и следва да бъдат уважени в съответните размери.

По отношение на нанесената тежка телесна повреда, съобразявайки се с обективните материали по делото, личността и възрастта на извършителите и пострадалия, както и вземайки предвид константната съдебна практика на настоящия съд по аналогични казуси, и постоянната, непротиворечива и дългогодишна практика по подобни казуси, прилагайки принципа за справедливост съгласно императивната разпоредба на чл.52 от ЗЗД, съдът счита, че искът парично обезщетяване на нанесената тежка телесна повреда се явява обоснован, основателен и доказан до размера на 50 000 лв., ведно със законните последици от това. А в останалата част над присъдените 50 000 лв. до претендираните от ищеца 100 000 лв. се явява завишен, неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли в тази му част, ведно със законните последици от това.

Съответно и искът парично обезщетяване на нанесената лека телесна повреда се явява обоснован, основателен и доказан до размера на 2 500 лв. А в останалата част над присъдените 2 500 лв. до претендираните от ищеца 5 000 лв. се явява завишен, неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли в тази му част, ведно със законните последици от това.

 

ОТНОСНО СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДВАМАТА СЪИЗВЪРШИТЕЛИ :

Тъй като двамата извършители на деянието/причинители на телесните повреди на ищеца/ са действали в съучастие при извършване на престъплението против пострадалия- ищец по смисъла на чл.20- 21 от НК, те следва и солидарно съгласно чл.121- 127 във вр. с чл.45 във вр. с чл.53 от ЗЗД да отговарят пред него за причинените му неимуществени вреди.

 

ОТНОСНО СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДВАМАТА СЪИЗВЪРШИТЕЛИ :

Понеже към датата на деянието/увреждането/- 29.01.2009г. и двамата извършители/ответници/ са били непълнолетни/на възраст съответно 17г. и 16г./, съгласно императивните разпоредби на чл.48, ал.1 от ЗЗД, за всеки от двамата тогава непълнолетни извършители отговарят солидарно с него и родителите му/също ответници по делото/, включително и след навършване на пълнолетие на техните деца/извършители/, тъй като тази законова солидарна отговорност на родителите наред с непълнолетните им деца е институт на материалното право в ЗЗД, и тази солидарна родителска отговорност не се погасява и не отпада за тях дори и след навършване на пълнолетие на децата им/извършители/, настъпило след датата на деянието и преди обявяване на настоящото гражданско дело за решаване на 21.02.2013г.

Поради което родителите- ответници следва да отговарят солидарно с децата си- извършители съгласно изричната разпоредба на чл.48, ал.1 от ЗЗД, за обезщетяването на причинените на пострадалия ищец неимуществени вреди за причинените от тях в съучастие и солидарно тежката и леката телесна повреда. Не се установи и доказано какъвто и да е начин по отношение на тези 4 бр. родители- ответници да е налице привилегированата разпоредба на чл.48, ал.3 от ЗЗД, тъй като те са били длъжни и са били в състояние да предотвратят настъпването на вредите.

Следователно всички 6 бр. ответници следва да бъдат осъдени да заплатят солидарно на ищеца парични обезщетения в размер на доказаните по основание и размер общо 50 000 лв. за нанесената тежка телесна повреда и общо 2 500 лв. за нанесената лека телесна повреда на пострадалия ищец, ведно с всички законни последици от това.

 

ОТНОСНО ДЪЛЖИМИТЕ МОРАТОРНИ ЛИХВИ :

Тъй като ответниците се осъждат да заплатят солидарно парични обезщетения за обезщетяване на нанесени на пострадалия ищец телесни повреди от деликт/престъпление/, на основание чл.45, ал.1 и 2 във вр. с чл.84, ал.2 от ЗЗД, те изпадат в забава спрямо кредитора си- ищец от датата на деянието/21.09.2009г./, и от тази дата дължат солидарно на ищеца мораторни лихви върху присъдените суми от по 50 000 лв. и 2 500 лв. от 21.09.2009г. до окончателното изплащане на сумите съгласно правилата на чл.82- 86 от ЗЗД.

 

ОТНОСТО РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ :

            На основание чл.78, ал.6 от ГПК във вр. с чл.45- чл.53 и чл.121- 127 следва всички 6 бр. вече пълнолетни ответници следва да бъдат осъдени да заплатят дължимата Държавна такса от законните 4 % върху уважената част от исковете против тях в размер на общо 2 100 лв., по приходната сметка на СОС в обслужващата го “Корпоративна търговска банка- АД”, клон с.з., в полза на бюджета на органите на съдебната власт, в приход на Висшия съдебен съвет/ВСС/- гр.София.

 

            ОТНОСНО ОБЖАЛВАЕМОСТТА НА РЕШЕНИЕТО :

            Настоящото първоинстанционно съдебно Решение може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните/ищеца и всеки от общо 6 бр. пълнолетни вече ответници/, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен СОС пред въззивния му ПАС

 

            Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.124, ал.2 от ГПК във вр. с чл.45- 53 във вр. с чл.82- 86 и във вр. с чл.121- 127 от ЗЗД, първоинстанцонният СОС

 

                                         Р      Е      Ш      И     :

 

          ОСЪЖДА ответниците- всички те от гр.К., обл.С.- съответно живущи :

1. В *** :

а/ С.И.И.- ЕГН **********,

б/ М. С.И.- ЕГН **********,

в/ И.И.И.- ЕГН **********,*** :

а/ Й.Д.Ш.- ЕГН **********,

б/ К.А.Ш.- ЕГН **********,

в/ Д.Й.Ш.- ЕГН **********,

да заплатят солидарно  на ищеца М.С.С.- ЕГН **********,***- къща, със съдебен адрес в *** адв.П.Б.Х. от АК- с.з., за причинени му на 29.01.2009г. в гр.К., обл.С. при съучастие като съизвършители от С.И.С. и Й.Д.Ш., както следва- за :

А/ Лека телесна повреда парично обезщетение в размер на 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева/, и

Б/ Тежка телесна повреда парично обезщетение в размер на 50 000 лв./петдесет хиляди лева/- или общо сумата 52 500 лв./петдесет и две хиляди и петстотин лева/,

ведно със законните лихви върху тези общо 52 500 лв. от датата на увреждането- 29.01.2009г. до окончателното изплащане на сумите, като отхвърля исковете в останалата част над присъдените 2 500 лв. до претендираните 5 000 лв. за обезщетяване на нанесената лека телесна повреда и над присъдените 50 000 лв. до претендираните 100 000 лв. за обезщетяване на нанесената тежка телесна повреда, като неоснователни и недоказани.

 

 

          ОСЪЖДА всички 6 бр. пълнолетни ответници да заплатят солидарно върху уважената част от исковете против тях дължимата Държавна такса в размер на 2 100 лв./две хиляди и сто лева/, по приходната сметка на СОС в обслужващата го “КТБ- АД”, клон с.з. в полза на органите на съдебната власт в приход ВСС- гр.София, както следва :

1. От гр.К., обл.С., *** :

а/ С.И.И.- ЕГН **********,

б/ М. С.И.- ЕГН **********,

в/ И.И.И.- ЕГН **********,*** :

а/ Й.Д.Ш.- ЕГН **********,

б/ К.А.Ш.- ЕГН **********,

в/ Д.Й.Ш.- ЕГН **********.

 

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез СОС пред ПАС

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :