Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 141                                               27.03.2013 г.                         град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,         ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На петнадесети март                                                                               2013 година                                         

в закрито заседание, в следния състав:

                                                                 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                   

Секретар: П.Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 1188 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

            Производството е на основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД.

 

Постъпила е Искова молба вх. № 14740/04.12.2012 г. от “Нюанс ЕООД” Стара Загора, К.М.К., П.П.П., Д.Г.П., Т.Г.Т. и М.И.Т. против Л.М.К. с която се моли да бъде обявен предварителен договор за право на строеж и прехвърляне на идеална част от недвижим имот срещу строителство, за окончателен. Молят във решението да се съобрази факта на настъпилата смърт, като правата и задълженията на починалото лице да бъдат поети от неговите наследници, които са изразили ясно становището си по предявения иск.

 

Ответникът в подадения писмен отговор на Исковата молба заявява, че така предявеният иск е неоснователен. В проведеното открито съдебно заседание заявява, че признава иска за основателен и моля да се обяви за окончателен предварителния договор и анекса към него. Сочи, че при подписване на предварителния договор и анекса към него брат му К.К. е действал по негова воля, с негово съгласие и одобрява всички негови действия, извършени при подписване на предварителния договор.

 

Съдът намира за установена следната фактическа обстановка по делото:

 

Не е спорно обстоятелството, че между страните е подписан предварителен договор за право на строеж от 02.07.2008 г. и прехвърляне на идеална част от недвижим имот срещу строителство, неразделна част от който е анекс от 04.11.2009 г., подробно описан в ИМ.

 

От представените в ИМ като писмени доказателства Нотариален акт №193 т.ІІІ, рег.№3246 дело №325/2008г. на нотариус Искра Тотева с рег.№086 - вписан вх.рег.№7195, акт №140, т.18, дело №325/2008г., Нотариален акт №37 т.У дело №1828/1987г. на Старозагорския нотариус; Нотариален акт № 79 том I дело № 237/1978г. на Старозагорския нотариус; Нотариален  акт №   106  том  XXV дело  №6657/1993г.  на Старозагорския нотариус се установява, че страните са съсобственици на дворното място – предмет на настоящото производство.

 

Видно от приетите като доказателство Акт за смърт № 0023/05.01.2013 г. и удостоверение за наследници № 81/07.01.2013 на Община Стара Загора, се установява, че ищеца Т.Г.Т. е починал на 04.01.2013 г. и е оставил за наследници М.И.Т. – втора съпруга, Д.Т.М. – дъщеря и Г.Т.Г. - син. С Депозирани пред съда писмени молба, наследниците на починалия ищец молят да бъдат конституирани като ищци по делото и заявяват, че подържат ИМ.

 

По делото е представено нот. заверено заявление рег. № 994/09.03.2013 г. от ответника Л.М.К. с което заявява, че признава иска за основателен и моля да се обяви за окончателен предварителния договор и анекса към него. Сочи, че при подписване на предварителния договор и анекса към него брат му К.К. е действал по негова воля, с негово съгласие и одобрява всички негови действия, извършени при подписване на предварителния договор. Оттегля искането си да бъде представен оригинала на пълномощно рег. № 1750/27.06.2008 г..

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Съгласно разпоредбата на чл. 237. ал. 1 от ГПК, когато ответникът признае иска, по искане на ищеца съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието, а съгласно ал. 2 на същия член - в мотивите на решението е достатъчно да се укаже, че то се основава на признанието на иска.

 

Конкретния случай е точно такъв. Видно от представено нот. заверено заявление рег. № 994/09.03.2013 г., ответника Л.М.К. заявява, че признава иска за основателен и моля да се обяви за окончателен предварителния договор и анекса към него. При това положение съдът намира, че следва да се уважава изцяло искът за обявяване на предварителен договор за право на строеж и прехвърляне на идеална част от недвижим имот срещу строителство за окончателен, ведно с всички законно последици от това, поради признанието на иска от страна на ответника. Предвид обаче особения характер на това производство, съдът намира, че съгласно разпоредбата на чл. 363 от ГПК, следва да се даде отговор и на въпроса дали са налице предпоставките за прехвърляне на собствеността по нотариален ред, включително дали отчуждителят е собственик на имота.  От представените писмени доказателства се установява, че страните са съсобственици на имота и са налице предпоставките за прехвърляне на собствеността по нотариален ред. 

 

С оглед заявеното становище на страните, съдът намира, че не следва да присъжда разноски в това производство. На основание чл. 364, ал..1 от ГПК следва да се осъди ищеца “Нюанс” ЕООД да заплати на държавата следващите се разноски по прехвърлянето на имота и да се впише възбрана върху него до изплащането на тези разноски.

 

            Ето защо, съдът

 

                                                         Р  Е  Ш  И  :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН Предварителен договор от 02.07.2008 г. за учредяване право на строеж и прехвърляне на идеална част от недвижим имот срещу строителство, неразделна част от който е анекс от 04.11.2009 г., с който :

 

К.М.К.,***, с лична карта ***, с ЕГН **********, Л.М.К. ***, с лична карта ***, с ЕГН **********, Д.Г.П. ***, ***, с ЕГН ********** и М.И.Т., ЕГН **********,***, Д.Т.М., ЕГН **********,*** и Г.Т.Г., ЕГН **********,***, като УЧРЕДИТЕЛИ и ПРИЕМАТЕЛИ на право на строеж и като ПРОДАВАЧИ на идеална част от недвижим имот, П.П.П. - К. ***, с ***, с ЕГН ********** като съпруга, даваща съгласие по чл. 26 от СК и п.в.и. с постоянен адрес ***, с лична карта ***, с ЕГН ********** в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на НЮАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123044708, като УЧРЕДИТЕЛ и ПРИЕМАТЕЛ на право на строеж и като КУПУВАЧ на идеална част от недвижим имот, сключват следния договор :

 

К.М.К., действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К., дадено на основание чл. 26 от СК, Л.М.К., Д.Г.П., М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. и "НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и. като съсобственици на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.515.610 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и петнадесет, точка, шестстотин и десет/, находящ се в град ***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-65 / 30.05.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК;, с последно изменение със заповед КД-14-24-175 / 13.10.2008г. на Началника на СГКК-Стара Загора; с площ от 589 кв.м. /петстотин осемдесет и девет кв.м./; с трайно предназначение: урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 - десет м./; с номер по предходен план: УПИ ХХ-889,890 /двадесети за
имоти с планоснимачни номера осемстотин осемдесет и девет, осемстотин и деветдесет/, в квартал 59 /петдесет и девети/, при съседи: поземлен имот №68850.515.302, поземлен имот №68850.515.305, поземлен имот №68850.515.307, поземлен имот №68850.515.308, поземлен имот №68850.515.299, кад. №68850.515.296, взаимно си учредяват ПРАВО НА СТРОЕЖ за посочените по-долу в акта обекти, при условията на замяна, И К.М.К., действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К., дадено на основание чл. 26 от СК, Л.М.К., Д.Г.П.,
М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. продават на купувача "НЮАНС" ЕООД, представлявано от Управителя си п.в.и. идеални части от гореописания поземлен имот, определени по-долу срещу задължението на купувача за извършване на строителство в същия имот по обозначено от Община Стара Загора строително петно от 362.53 кв.м. /триста шестдесет и две цяло и петдесет стотни кв.м./ и обща застроена площ от 2810.10 кв.м. /две хиляди осемстотин и десет цяло и десет стотни кв.м./  на три-шест етажна жилищна сграда със седми терасовиден етаж, обекти за стопанска дейност и подземни гаражи, съобразно одобрен на 21.01.2012 г. от Община Стара Загора архитектурен /инвестиционен/ проект и при посочените по-долу условия и срокове:

                       

I. Л.М.К., Д.Г.П., М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. и "НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и. УЧРЕДЯВАТ на съсобственика си К.М.К., право на строеж за построяване на следния реално определен обект :

                             

I.ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 95.40 кв.м. /деветдесет и пет цяло и четиридесет стотни кв.м./, което включва правото да построи на VI /шести/ етаж, АПАРТАМЕНТ№12/дванадесет/ със застроена площ от 71.06 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шест стотин кв.м./,състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - двор, от юг - апартамент № 11, от изток - двор, от запад - стълбище и ателие № 5, ЗАЕДНО с мазе № 3 /шест/, на подземния етаж, със застроена площ от 2.96 кв.м. /две цяло и деветдесет и шест стотни кв.м./, при граници: от север — коридор, от юг - мазе № 1, от изток - мазе № 2, от запад - коридор, ЗАЕДНО с 21.38 кв.м. /двадесет и едно цяло и тридесет и осем стотни кв.м./ идеални части, представляващи 3.395% /три цяло и триста деветдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 15 063.00 лева /петнадесет хиляди и шестдесет и три лева/.

 

Л.     М.     К.,     Д.     Г.     П.,     М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. и "НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и. учредяват описаното по-горе в пункт първи право на строеж срещу задължението на К.М.К., от своя страна да учреди права на строеж на  съсобствениците си за построяване на жилищни и стопански обекти в същата жилищна сграда.

 

II.         К.М.К., действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К., дадено на основание чл.26 от СК, Л.М.К., Д.Г.П. и "НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и. УЧРЕДЯВАТ на съсобствениците си М.И.Т., Д.Т.М. и Г.Т.Г., право на строеж за построяване на следните реално определени обекти :

 

1. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 100.27 кв.м. /сто цяло и двадесет и седем стотни кв.м./, което включва правото да построи на V /пети/ етаж, АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/ със застроена площ от 77.80 кв.м. /седемдесет и седем цяло и осемдесет стотни кв.м./, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня с тоалетна, килер, антре, тераса с цветарник и тераса- покрив , при граници: о\ север - двор, от юг - стълбище и асансьор, от изток – апартамент №8, от запад - улица, ЗАЕДНО с 22.47 кв.м. /двадесет и две цяло и четиридесет и седем стотни кв.м./ идеални части, представляващи 3.568% /три цяло и петстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната  оценка  на правото  на  строеж  е 15832.20  лева  /петнадесет  хиляди I осемстотин тридесет и два лева и двадесет стотинки/.

 

2. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 29.01 кв.м. /двадесет и девет цяло и една стотни кв.м./, което включва правото да построи на подземния етаж, ГАРАЖ № 9 /девет/ със застроена площ от 22.51 кв.м. /двадесет и две цяло и петдесет и една  стотни кв.м./, при граници: от север - гараж №7-8, от юг - гараж № 10, от изток - дебаркадер, от запад - мазе № 4 и коридор,ЗАЕДНО с 6.50 кв.м. /шест цяло и петдесет стотни кв.м./, представляващи 1.032% /едно цяло и тридесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 3664.60 лева /три хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки/.

 

К.М.К., действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К., дадено на основание чл. 26 от СК, Л.М.К., Д.Г.П. и "НЮАНС" ЕООД, представлявано от Управителя си п.в.и. учредяват описаните по-горе в пункт втори права на строеж срещу задължението на М.И.Т., Д.Т.М. и Г.Т.Г., от своя страна да учредят права на строеж на съсобствениците си за построяване на жилищни и стопански обекти в същата жилищна сграда.

 

III. К.М.К., действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К., дадено на основание чл.26 от СК, Д.Г.П., М.И.Т., Д.Т.М. и Г.Т.Г. и НЮАНС” ЕООД представлявано от управителя си п.в.и. УЧРЕДЯВАТ на съсобственика Л.М.К., право на строеж за построяване на следните реално определени обекти :

 

1.  ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 22.59 кв.м. /двадесет и две цяло и петдесет и девет стотни кв.м./, което включва правото да построи на I /първи/ /приземен/ етаж, Търговски обект за кафе, със застроена площ от 17.53 кв.м. /седемнадесет цяло и петдесет и три стотни кв.м./, състоящ се от едно помещение и санитарен възел, при граници: от север – търговски обект за стоки и услуги № 5, от юг - търговски обект за стоки и услуги № 4, от изток -стълбище,  от запад - улица,  ЗАЕДНО  с  5.06  кв.м.  /пет цяло  и шест стотни  кв.м./, представляващи 0.804% /нула цяло и осемстотин и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 3567.30 лева /три хиляди петстотин шестдесет и седем лева и тридесет стотинки/.

 

2.  ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 43.52 кв.м. /четиридесет и три цяло и петдесет и две стотни кв.м./, което включва правото да построи на I /първи/ /приземен/ етаж, Търговски обект за стоки и услуги № 5 /пет/, със застроена площ от 33.77 кв.м. /тридесет и три цяло и седемдесет и седем стотни кв.м./,  състоящ се от едно помещение, санитарен възел и склад, при граници: от север - търговски обект за стоки и услуги № 6 и стълбище, от юг - търговски
обект за кафе, стълбище и асансьор, от изток - стълбище и коридор, от запад - улица, ЗАЕДНО с 9.75 кв.м. /девет цяло и седемдесет и пет стотни кв.м./, представляващи 1.549% /едно цяло и петстотин четиридесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 6872.10 лева /шест хиляди осемстотин седемдесет и два лева и десет стотинки/.

 

К.М.К., действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К., дадено на основание чл. 26 от СК, Д.Г.П., М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. и "НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и. учредяват описаното по-горе в пункт трети право на строеж срещу задължението на Л.М.К., от своя страна да учреди права на строеж на съсобствениците си за построяване на жилищни и стопански обекти в същата жилищна сграда.

 

            IV.К.М.К. действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К. дадено на основание чл.26 от СК, Л.М.К., М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. и "НЮАНС” ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и. УЧРЕДЯВАТ на съсобственика си Д.Г.П., право на строеж за построяване на следните реално определени обекти:

 

                        1.ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 63.26 кв.м. /шестдесет и три цяло и двадесет и шест стотни кв.м./, което включва правото да построи на III /трети/ етаж, АТЕЛИЕ № 1 /едно/ със застроена площ от 49.08 кв.м. /четиридесет и девет цяло и осем стотни кв.м./, състоящ се от кабинет, ателие с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - ателие № 2, от юг - апартамент № 1, от изток - двор, от запад - коридор, ЗАЕДНО с 14.18 кв.м. /четиринадесет цяло и осемнадесет стотни кв.м./ идеални части, представляващи 2.251% /две цяло и двеста петдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 9987.70 лева /девет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и седемдесет стотинки/.

 

                2.ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 63.25 кв.м. /шестдесет и три цяло и двадесет и пет стотни кв.м./, което включва правото да построи на IV /четвърти/ етаж, АТЕЛИЕ № 3 /три/ със застроена площ от 49.08 кв.м. /четиридесет и девет цяло и осем стотни кв.м./, състоящ се от кабинет, ателие с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - ателие № 4, от юг - апартамент № 4, от изток - двор, от запад - коридор, ЗАЕДНО с 14.17 кв.м. /четиринадесет цяло и седемнадесет стотни кв.м./ идеални части, представляващи 2.250% /две цяло и двеста и петдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 9987.70 лева /девет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и седемдесет стотинки/.

 

К.М.К., действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К., дадено на основание чл.26 от СК, Л.М.К., М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. и "НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и. учредяват описаните по-горе в пункт четвърти право на строеж срещу задължението на Д.Г.П., от своя страна да учреди права на строеж на съсобствениците си за построяване на жилищни и стопански обекти в същата жилищна сграда.

 

                V.К.М.К., действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К., дадено на основание чл. 26 от СК, Л.М.К., Д.Г.П., М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г.  от   СК УЧРЕДЯВАТ   на   съсобственика   си   "НЮАНС"   ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и. право  на строеж за построяване на следните реално определени обекти :

 

1.  ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 25.54 кв.м. /двадесет и пет цяло и петдесет и четири стотни кв.м./, което включва правото да построи на подземния етаж, ГАРАЖ № 1 /едно/ със застроена площ от 19.82 кв.м. /деветнадесет цяло и осемдесет и две стотни кв.м./, при граници: от север - гараж № 2, от юг - ПИ № 68850.515.302, от изток - двор, от запад - дебаркадер, ЗАЕДНО с 5.72 кв.м. /пет цяло и седемдесет и две стотни кв.м./, представляващи 0.909% /нула цяло и деветстотин и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 3226.70 лева /три хиляди двеста двадесет и шест лева и седемдесет стотинки/.

 

2.  ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 25.82 кв.м. /двадесет и пет цяло и осемдесет и две стотни кв.м./, което включва правото да построи на подземния етаж, ГАРАЖ № 2 /две/ със застроена площ от 20.03 кв.м. /двадесет цяло и три стотни кв.м./, при граници: от север - гараж № 3, от юг - гараж № 1, от изток - двор, от запад - дебаркадер, ЗАЕДНО с 5.79 кв.м. /пет  цяло  и  седемдесет  и  девет  стотни  кв.м./,  представляващи  0.919%  /нула  цяло  и деветстотин и деветнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 3260.90 лева /три хиляди двеста и шестдесет лева и деветдесет стотинки/.

 

3.  ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 28.16 кв.м. /двадесет и осем цяло и шестнадесет стотни кв.м./, което включва правото да построи на подземния етаж, ГАРАЖ № 3 /три/ със застроена площ от 21.85 кв.м. /двадесет и едно цяло и осемдесет и пет стотни кв.м./, при граници: от север - гараж № 4, от юг - гараж № 2, от изток - двор, от запад - дебаркадер, ЗАЕДНО с 6.31 кв.м. /шест цяло и тридесет и една стотни кв.м./, представляващи 1.002% /едно цяло и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 3557.20 лева /три хиляди петстотин \ петдесет и седем лева и двадесет стотинки/.

 

4.  ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 28.61 кв.м. /двадесет и осем цяло и шестдесет и една стотни кв.м./, което включва правото да построи на подземния етаж, ГАРАЖ № 4 /четири/ със застроена площ от 22.20 кв.м. /двадесет и две цяло и двадесет стотни кв.м./, при граници: от север - гараж № 5, от юг - гараж № 3, от изток - двор, от запад - дебаркадер, ЗАЕДНО с 6.41 кв.м. /шест цяло и четиридесет и една стотни кв.м./, представляващи 1.018% /едно цяло и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 3614.10 лева /три хиляди шестстотин и четиринадесет лева и десет стотинки/.

 

5.  ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 27.48 кв.м. /двадесет и седем цяло и четиридесет и осем стотни кв.м./, което включва правото да построи на подземния етаж, ГАРАЖ № 5 /пет/ със застроена площ от 21.32 кв.м. /двадесет и едно цяло и тридесет и две стотни кв.м./, при граници: от север - гараж № 6, от юг - гараж № 4, от изток - двор, от запад - дебаркадер, ЗАЕДНО с 6.16 кв.м. /шест цяло и шестнадесет стотни кв.м./, представляващи 0.978% /нула
цяло и деветстотин седемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на
сградата на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 3470.90 лева /три хиляди четиристотин и седемдесет лева и деветдесет стотинки/.

 

6.  ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 29.08 кв.м. /двадесет и девет цяло и осем стотни кв.м./,което включва правото да построи на подземния етаж, ГАРАЖ № 6 /шест/ със застроена площ от 22.56 кв.м. /двадесет и две цяло и петдесет и шест стотни кв.м./, при граници: от север - двор, от юг - гараж № 5, от изток - двор, от запад - дебаркадер, ЗАЕДНО с 6.52 кв.м. /шест цяло и петдесет и две стотни кв.м./, представляващи 1.035% /едно цяло и тридесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 3672.70 лева /три хиляди шестстотин седемдесет и два лева и седемдесет стотинки/.

 

7.  ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 66.22 кв.м. /шестдесет и шест цяло и двадесет и две стотни кв.м./, което включва правото да построи на подземния етаж, ГАРАЖ № 7, 8 /седем, осем/ със застроена площ от 51.38 кв.м. /петдесет и едно цяло и тридесет и осем стотни кв.м./, при граници: от север - двор, от юг - гараж № 9, мазе № 4, мазе № 5, мазе № 6, мазе № 7, мазе № 8, от изток - дебаркадер, от запад - улица, ЗАЕДНО с 14.84 кв.м. /четиринадесет цяло и осемдесет и четири стотни кв.м./, представляващи 2.357% /две цяло и триста петдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 8364.60 лева /осем хиляди триста шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки/.

 

8.ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 29.85 кв.м. /двадесет и девет цяло и осемдесет и пет стотни кв.м./, което включва правото да построи на подземния етаж, ГАРАЖ № 10 /шест/ със застроена площ от 23.16 кв.м. /двадесет и две цяло и шестнадесет стотни кв.м./, при граници: от север - гараж № 9, от юг - стълбище, помещение за чистачен инвентар, асансьор и машинно помещение, от изток - дебаркадер, от запад - мазе № 1 и мазе № 2, ЗАЕДНО с 6.69 кв.м. /шест цяло и шестдесет и девет стотни кв.м./, представляващи 1.062% /едно цяло и шестдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 3770.40 лева /три хиляди седемстотин и седемдесет лева и четиридесет стотинки/.

 

9.ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 58.58 кв.м. /петдесет и осем цяло и петдесет и осем стотни кв.м./, което включва правото да построи на подземния етаж, ГАРАЖ 11, 12 /единадесет, дванадесет/ със застроена площ от 45.45 кв.м. /четиридесет и пет цяло и четиридесет и пет стотни кв.м./, при граници: от север - хидрофор, коридор и стълбищна клетка, от юг - рампа, от изток - дебаркадер, от запад - улица, ЗАЕДНО с 13.13 кв.м. /тринадесет цяло и тринадесет стотни кв.м./, представляващи 2.085% /две цяло и осемдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 7399.20 лева /седем хиляди триста деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/.

 

10.ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 67.97 кв.м. /шестдесет и седем цяло и  деветдесет и  седем стотни кв.м./, което включва правото да построи на I /първи/ /приземен/ етаж, ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № 1 /едно/, със застроена площ от 52.74кв.м. /петдесет и две цяло и седемдесет и четири стотни кв.м./,   състоящ се от кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел, при граници: от север - двор, от юг - офис-търговски обект за стоки и услуги № 1, от изток - двор, от запад - двор и коридор, ЗАЕДНО с 15.23 кв.м. /петнадесет цяло и двадесет и три стотни кв.м./, представляващи 2.419% /две цяло и четиристотин и деветнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 10 732.50 лева /десет хиляди седемстотин тридесет и два лева и петдесет стотинки/.

 

11.ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 31.46 кв.м. /тридесет и едно цяло и четиридесет и шест стотни кв.м./, което включва правото да построи на I /първи/ /приземен/ етаж, ОФИС - Търговски обект за стоки и услуги № 1 /едно/, със застроена площ от 24.41 кв.м. /двадесет и четири цяло и четиридесет и една стотни кв.м./, състоящ се от една стая и санитарен възел, при граници: от север - лекарски кабинет № 1, от юг - офис-търговски обект за стоки и услуги № 2 , от изток - двор, от запад - коридор, ЗАЕДНО със 7.05 кв.м. /седем цяло и пет стотни кв.м./, представляващи 1.120% /едно цяло и сто и двадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 4967.40 лева /четири хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и четиридесет стотинки/.

 

12.ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 36.78 кв.м. /тридесет и шест цяло и седемдесет и осем стотни кв.м./, което включва правото да построи на I /първи/ /приземен/ етаж, ОФИС - Търговски обект за стоки и услуги № 2 /две/, със застроена площ от 28.54 кв.м. /двадесет и осем цяло и петдесет и четири стотни кв.м./, състоящ се от едно помещение, санитарен възел и склад, при граници: от север - офис-търговски обект за стоки и услуги № 1 и коридор, от юг - офис-търговски обект за стоки и услуги № 3 и рампа , от изток - двор, от запад - офис-търговски обект за стоки и услуги № 4, ЗАЕДНО с 8.24 кв.м. /осем цяло и двадесет и четири стотни кв.м./, представляващи 1.309% /едно цяло и триста и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 5807.80 лева /пет хиляди осемстотин и седем лева и осемдесет стотинки/.

 

13.ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 28.82 кв.м. /двадесет и осем цяло и осемдесет и две стотни кв.м./, което включва правото да построи на I /първи/ /приземен/ етаж, ОФИС -Търговски обект за стоки и услуги № 3 /три/, със застроена площ от 22.36 кв.м. /двадесет и две цяло и тридесет и шест стотни кв.м./, състоящ се от едно помещение и санитарен възел, при граници: от север - офис-търговски обект за стоки и услуги № 2, от юг - ПИ № 68850.515.302, от изток - двор, от запад - рампа, ЗАЕДНО с 6.46 кв.м. /шест цяло и четиридесет и шест сте ши кв.м./, представляващи 1.026% /едно цяло и двадесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 4550.20 лева /четири хиляди петстотин и петдесет лева и двадесет стотинки/.

 

14. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 44.12 кв.м. /четиридесет и четири цяло и дванадесет стотни кв.м./, което включва правото да построи на I /първи/ /приземен/ етаж, Търговски обект за стоки и услуги № 4 /четири/, със застроена площ от 34.23 кв.м. /тридесет и четири цяло и двадесет и три стотни кв.м./, състоящ се от едно помещение, санитарен възел и склад, при граници: от север - търговски обект за кафе и стълбище, от юг - рампа, от изток - офис- търговски обект за стоки и услуги № 2, от запад - улица, ЗАЕДНО с 9.89 кв.м. /девет цяло и осемдесет и девет стотни кв.м./, представляващи 1.570% /едно цяло и петстотин и седемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 6965.80 лева /шест хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки/.

 

15. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 43.49 кв.м. /четиридесет и три цяло и четиридесет и девет стотни кв.м./,  което  включва правото да построи на I /първи/ /приземен/ етаж, Търговски обект за стоки и услуги № 6 /шест/, със застроена площ от 33.74 кв.м. /тридесет и три цяло и седемдесет и четири стотни кв.м./, състоящ се от едно помещение и санитарен възел, при граници: от север - двор, от юг - търговски обект за стоки и услуги № 5, от изток - стълбище, от запад - улица, ЗАЕДНО с 9.75 кв.м. /девет цяло и седемдесет и пет стотни кв.м./, представляващи 1.547% /едно цяло и петстотин четиридесет и  седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 6866.00 лева /шест хиляди осемстотин шестдесет и шест лева/.

 

16. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 72.55 кв.м. /седемдесет и две цяло и петдесет и пет стотни кв.м./, което включва правото да построи на II /втори/ етаж, ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № 2 /две/, със застроена площ от 56.29 кв.м. /петдесет и шест цяло и двадесет и девет стотни кв.м./,   състоящ се от кабинет, приемна, антре, санитарен възел и тераса с цветарник, при граници: от север - коридор и лекарски кабинет № 3, от юг - ПИ 68850.515.302, от изток - двор, от запад - коридор и лекарски кабинет № 6, ЗАЕДНО с 16.26 кв.м. /шестнадесет цяло и двадесет и шест стотни кв.м./, представляващи 2.582% /две цяло и петстотин осемдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 11 454.90 лева /единадесет хиляди четиристотин петдесет и четири лева и деветдесет стотинки/.

 

17. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 72.26 кв.м. /седемдесет и две цяло и двадесет и шест стотни кв.м./, което включва правото да построи на II /втори/ етаж, ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № 3 /три/, със застроена площ от 56.07 кв.м. /петдесет и шест  цяло и седем стотни кв.м./, състоящ се от кабинет, приемна, антре, санитарен възел и тераса с цветарник, при граници: от север - лекарски кабинет № 4, от юг - лекарски кабинет № 2, от изток - двор, от запад - стълбище, ЗАЕДНО с 16.19 кв.м. /шестнадесет   цяло   и   деветнадесет стотни кв.м./, представляващи 2.572% /две цяло и петстотин седемдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 11 410.20 лева /единадесет хиляди четиристотин и десет лева и двадесет стотинки/.

 

18. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 58.84 кв.м. /петдесет и осем цяло и осемдесет и четири стотни кв.м./, което включва правото да построи на II /втори/ етаж, ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № 4 /четири/, със застроена площ от 45.65 кв.м. /четиридесет и пет цяло и шестдесет и пет стотни кв.м./, състоящ се от кабинет, приемна, санитарен възел и тераса с цветарник, при граници: от север - двор, от юг - лекарски кабинет № 3 и коридор, от изток -двор, от запад - стълбище, ЗАЕДНО с 13.19 кв.м. /тринадесет цяло и деветнадесет стотни кв.м./, представляващи 2.094% /две цяло и деветдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната  оценка  на правота  на  строеж  е  9289.70  лева  /девет  хиляди  двеста осемдесет и девет лева и седемдесет стотинки/.

 

19. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 102.60 кв.м. /сто и две цяло и шестдесет стотни кв.м./, което включва правото да построи на II /втори/ етаж, ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № 5 /пет/, със застроена площ от 42.90 кв.м. /четиридесет и две цяло и деветдесет стотни кв.м./, с покрив-тераса и цветарник от 36.71 кв.м. /тридесет и шест цяло и седемдесет и една стотни кв.м./, състоящ се от кабинет, приемна и санитарен възел, при граници: от север - двор и стълбище, от юг - стълбище и асансьор, от изток - стълбище и коридор, от запад - улица, ЗАЕДНО с 22.99 кв.м. /двадесет   и   две   цяло   и   деветдесет   и   девет   стотни   кв.м./,представляващи 3.651% /три цяло и шестстотин петдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 8730.10 лева /осем хиляди седемстотин и тридесет лева и десет стотинки/.

 

20. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 111.42 кв.м. /сто и единадесет цяло и четиридесет и две стотни кв.м./, което включва правото да построи на II /втори/ етаж, ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № 6 /шест/, със застроена площ от 51.00 кв.м. /петдесет и един кв.м./, с покрив- тераса и цветарник от 35.45 кв.м. /тридесет и пет цяло и четиридесет и пет стотни кв.м./, състоящ се от кабинет, приемна, антре и санитарен възел, при граници: от север - стълбище,
от юг - ПИ 68850.515.302, от изток - коридор и офис №2, от запад - улица, ЗАЕДНО с 24.97 кв.м. /двадесет и четири цяло и деветдесет и седем стотни кв.м./, представляващи 3.965% /три цяло и деветстотин шестдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правота на строеж е 10 378.40 лева /десет хиляди триста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/.

 

21. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 79.53 кв.м. /седемдесет и девет цяло и петдесет и три стотни кв.м./,  което включва правото да построи на III /трети/ етаж, АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ със застроена площ от 56.86 кв.м. /петдесет и шест цяло и осемдесет и шест стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - ателие № 1, от юг -ПИ 68850.515.302, от изток    -двор, от запад - апартамент № 3 и коридор, ЗАЕДНО с мазе 10 /десет/, на подземния етаж, със застроена площ от 4.85 кв.м. /четири цяло и осемдесет и пет стотни кв.м./, при граници: от север - мазе № 9 и мазе № 12, от юг - мазе № 11, от изток - коридор, от запад -улица, ЗАЕДНО със 17.82 кв.м. /седемнадесет цяло и осемдесет и две стотни кв.м./ идеални части, представляващи 2.830% /две цяло и осемстотин и тридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е  12  557.90 лева /дванадесет хиляди петстотин петдесет и седем лева и деветдесет стотинки/.

 

22. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 93.26 кв.м. /деветдесет и три цяло и двадесет и шест стотни кв.м./,  което включва правото да построи на III /трети/ етаж, АПАРТАМЕНТ № 2 /две/ със застроена площ от 69.47 кв.м. /шестдесет и девет цяло и четиридесет и седем стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре и една
тераса с цветарник, при граници: от север - двор, от юг -стълбище и асансьор, от изток - коридор и ателие № 2, от запад - ул."Св.Богородица", ЗАЕДНО с мазе № 2 /две/, на подземния етаж, със застроена площ от 2.89 кв.м. /две цяло и осемдесет и девет стотни кв.м./, при граници: от север - коридор, от юг - мазе № 1, от изток - гараж № 10, от запад -мазе № 3, ЗАЕДНО с 20.90 кв.м. /двадесет цяло и деветдесет стотни кв.м./ идеални части,представляващи 3.319% /три цяло и триста и деветнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 14 725.20 лева /четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и пет лева и двадесет стотинки/.

 

23. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 79.20 кв.м. /седемдесет и девет цяло и двадесет стотни кв.м./,  което включва правото да построи на III /трети/ етаж, АПАРТАМЕНТ № 3 /три/ със застроена площ от 56.60 кв.м. /петдесет и шест цяло и шестдесет стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - стълбище, от юг - ПИ 68850.515.302, от изток – коридор и апартамент № 1, от запад - улица, ЗАЕДНО с мазе № 11 /единадесет/, на подземния етаж, със застроена площ от 4.85 кв.м. /четири цяло и осемдесет и пет стотни кв.м./, при граници: от север - мазе № 10, от юг - хидрофор, от изток - коридор, от запад - улица, ЗАЕДНО със 17.75   кв.м.   /седемнадесет   цяло   и   седемдесет   и   пет   стотни   кв.м./   идеални   части, представляващи 2.818% /две цяло и осемстотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната  оценка на правото на строеж е 12 505.00 лева /дванадесет хиляди петстотин и пет лева/.

 

24. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 66.34 кв.м. /шестдесет и шест цяло и тридесет и четири стотни кв.м./, което включва правото да построи на III /трети/ етаж, АТЕЛИЕ № 2 /две/ със застроена площ от 51.47 кв.м. /петдесет и едно цяло и четиридесет и седем стотни кв.м./, състоящ се дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - двор, от юг - ателие № 1, коридор и апартамент № 2, от изток - двор, от запад - апартамент № 2, ЗАЕДНО с 14.87 кв.м. /четиринадесет цяло и осемдесет и седем стотни кв.м./ идеални части, представляващи 2.361% /две цяло и триста шестдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 10 474.10 лева /десет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и десет стотинки/.

 

25. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 81.88 кв.м. /осемдесет и едно цяло и осемдесет и осем   стотни   кв.м./, което   включва   правото   да   построи   на   IV   /четвърти/   етаж, АПАРТАМЕНТ № 4 /четвърти/ със застроена площ от 56.86 кв.м. /петдесет и шест цяло и , осемдесет и шест стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - ателие № 3 и коридор, от юг - ПИ 68850.515.302, от изток - двор, от запад - коридор и апартамент № 6, ЗАЕДНО с мазе № 1 /едно/, на подземния етаж, със застроена площ от 6.67 кв.м. /шест цяло и шестдесет и седем стотни кв.м./, при граници: от север – мазе № 2 и мазе № 3, от юг - стълбище, от изток - гараж № 10, от запад - коридор, ЗАЕДНО с 18.35 кв.м. /осемнадесет цяло и тридесет и пет стотни кв.м./ идеални части, представляващи 2.914% /две цяло и деветстотин и четиринадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е  12  928.30 лева /дванадесет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и тридесет стотинки/.

 

26. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 91.69 кв.м. /деветдесет и едно цяло и шестдесет и девет   стотни   кв.м./,      което   включва   правото   да   построи   на   IV   /четвърти/   етаж, АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/ със застроена площ от 67.67 кв.м. /шестдесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня - тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - двор, от юг - стълбище и
асансьор, от изток - коридор и ателие № 4, от запад - улица, ЗАЕДНО с мазе № 5 /пет/, на подземния етаж, със застроена площ от 3.47 кв.м. /три цяло и четиридесет и седем стотни кв.м./, при граници: от север - гараж № 7, 8, от юг - коридор, от изток - мазе № 4, от запад - мазе № 6, ЗАЕДНО с 20.55 кв.м. /двадесет цяло и петдесет и пет стотни кв.м./ идеални части,
представляващи 3.263% /три цяло и двеста шестдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 14 476.90 лева /четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и деветдесет стотинки/.

 

27. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 77.42 кв.м. /седемдесет и седем цяло и четиридесет и две стотни кв.м./, което включва правото да построи на IV /четвърти/ етаж, АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/ със застроена площ от 56.60 кв.м. /петдесет и шест цяло и шестдесет стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - стълбище, от юг - ПИ 68850.515.302, от изток - коридор и апартамент № 4, от запад - улица, ЗАЕДНО с мазе № 6 /шест/, на подземния етаж, със застроена площ от 3.47 кв.м. /три цяло и четиридесет и седем стотни кв.м./, при граници: от север - гараж № 7, 8, от юг - коридор, от изток - мазе №5, от запад - мазе №7, ЗАЕДНО със 17.35 кв.м. /седемнадесет цяло и тридесет и пет стотни кв.м./ идеални части, представляващи 2.755% /две цяло и седемстотин петдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 12 224.20 лева /дванадесет хиляди двеста двадесет и четири лева и двадесет стотинки/.

 

28. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 56.17 кв.м. /петдесет и шест цяло и седемнадесет стотни кв.м./, което включва правото да построи на IV /четвърти/ етаж, АТЕЛИЕ № 4/четири/ със застроена площ от 43.59 кв.м. /четиридесет и три цяло и петдесет и девет стотни кв.м./, състоящ се от стая с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре и една тераса с цветарник,при граници: от север - двор, от юг - ателие № 3, коридор и апартамент № 5, от изток - двор,от запад - апартамент № 5, ЗАЕДНО с 12.58 кв.м. /дванадесет цяло и петдесет и осем стотни кв.м./ идеални части, представляващи 1.998% /едно цяло и деветстотин деветдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 8870.50 лева /осем хиляди осемстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки/.

 

29. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 77.76 кв.м. /седемдесет и седем цяло и седемдесет и шест стотни кв.м./, което включва правото да построи на V /пети/ етаж, АПАРТАМЕНТ №7 /седем/ със застроена площ от 56.86 кв.м. /петдесет и шест цяло и осемдесет и шест стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - апартамент № 8 и коридор, от юг - ПИ 68850.515.302, от изток - двор, от запад - коридор и апартамент № 10, ЗАЕДНО с мазе № 7 /седем/, на подземния етаж, със застроена площ от 3.47 кв.м. /три цяло и четиридесет и седем стотни кв.м./, при граници: от север - гараж № 7, 8, от юг - коридор, от изток - гараж № 6, от запад- мазе № 8, ЗАЕДНО със 17.43 кв.м. /седемнадесет цяло и четиридесет и три стотни кв.м./ идеални части, представляващи 2.767% /две цяло и седемстотин шестдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 12 277.10 лева /дванадесет хиляди двеста седемдесет и седем лева и десет стотинки/.

 

30. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 98.31 кв.м. /деветдесет и осем цяло и тридесет и една стотни кв.м./,   което включва правото да построи на V /пети/ етаж, АПАРТАМЕНТ № 8/осем/ със застроена площ от 72.67 кв.м. /седемдесет и две цяло и шестдесет и седем стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня-тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - апартамент  № 9 и двор, от юг - апартамент № 7, от изток - двор, от запад - коридор и апартамент № 9, ЗАЕДНО с мазе №8 /осем/, на подземния етаж, със застроена площ от 3.61 кв.м. /три цяло и шестдесет и една стотни кв.м./, при граници: от север - гараж №7,8, от юг - коридор, от изток - мазе № 7, от запад - улица, ЗАЕДНО със 22.03 кв.м. /двадесет и две цяло и три стотни кв.м./ идеални части, представляващи 3.499% /три цяло и четиристотин деветдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е  15 522.90 лева /петнадесет хиляди петстотин двадесет и два лева и деветдесет стотинки.

 

31.  ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 76.98 кв.м. /седемдесет и шест цяло и деветдесет и осем стотни кв.м./, което включва правото да построи на V /пети/ етаж, АПАРТАМЕНТ №10 /десет/ със застроена площ от 56.60 кв.м. /петдесет и шест цяло и шестдесет стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - стълбище, от юг - ПИ 68850.515.302, от изток -апартамент № 7 и коридор, от запад - улица, ЗАЕДНО с мазе № 4 /четири/, на подземния етаж, със застроена площ от 3.13 кв.м. /три цяло и тринадесет стотни кв.м./, при граници: от север - гараж № 7, 8, от юг - коридор, от изток - гараж № 9, от запад - мазе № 5, ЗАЕДНО със 17.25 кв.м. /седемнадесет цяло двадесет и пет стотни кв.м./ идеални части, представляващи 2.739% /две цяло и седемстотин тридесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 12 155.00 лева /дванадесет хиляди сто петдесет и пет лева/.

 

             32.       ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 76.48 кв.м. /седемдесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни кв.м./, което включва правото да построи на VI /шести/ етаж, АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесети/ със застроена площ от 56.86 кв.м. /петдесет и шест цяло и осемдесет и шест стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тоалетна, антре и една тераса с цветарник, при граници: от север - апартамент № 12 и коридор, от юг - ПИ 68850.515.302, от изток - двор, от запад - коридор и апартамент № 13, ЗАЕДНО с мазе № 12 /дванадесет/, на подземния етаж, със застроена площ от 2.48 кв.м. /две цяло и четиридесет и осем стотни кв.м./, при граници: от север - коридор, от юг - мазе № 10, от изток - мазе № 9, от запад - улица, ЗАЕДНО със 17.14 кв.м. /седемнадесет цяло и четиринадесет стотни кв.м./ идеални части, представляващи 2.722% /две цяло и седемстотин двадесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 12 075.60 лева /дванадесет хиляди и седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/.

 

33. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 72.95 кв.м. /седемдесет и две цяло и деветдесет и пет стотни кв.м./, което включва правото да построи на VI /шести/ етаж, АПАРТАМЕНТ № 13/тринадесети/ със застроена площ от 56.60 кв.м. /петдесет и шест цяло и шестдесет стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, антре и една тераса,при граници: от север - стълбище, от юг - ПИ 68850.515.302, от изток - апартамент № 11 и коридор, от запад - улица, ЗАЕДНО с 16.35 кв.м. /шестнадесет цяло и тридесет и пет стотни кв.м./ идеални части, представляващи 2.596% /две цяло и петстотин деветдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото  на строеж е  11518.00  лева  /единадесет  хиляди петстотин и осемнадесет лева/.

 

34. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 86.52 кв.м. /осемдесет и шест цяло и петдесет и двестотни кв.м./, което включва правото да построи на VI /шести/ етаж, АТЕЛИЕ № 5 /пет/ със застроена площ от 67.14 кв.м. /шестдесет и седем цяло и четиринадесет стотни кв.м./,състоящ се дневна с кухненски бокс, кабинет, баня -тоалетна, антре, покрив-тераса и покрив-тераса с цветарник, при граници: от север - двор, от юг - стълбище и асансьор, от изток -апартамент № 12, от запад - улица, ЗАЕДНО с 19.38 кв.м. /деветнадесет цяло и тридесет и осем стотни кв.м./ идеални части, представляващи 3.078% /три цяло и седемдесет и осем
хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната  оценка на правото  на строеж  е  13  662.90 лева /тринадесет  хиляди шестстотин шестдесет и два лева и деветдесет стотинки/.

 

35. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 150.78 кв.м. /сто и петдесет цяло и седемдесет и осемстотни кв.м./,    което включва правото да построи на VII /седми/ /терасовиден/ етаж,АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесети/ със застроена площ от 73.43 кв.м. /седемдесет и три 'цяло и четиридесет и три стотни кв.м./, с покрив-тераса изток с цветарник от 18.88 кв.м./осемнадесет цяло и осемдесет и осем стотни кв.м./ и с с покрив-тераса запад с цветарник от 22.30 кв.м. /двадесет и две цяло и тридесет стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна и антре, при граници: от север - стълбище и апартамент №15, от юг - ПИ 68850.515.302, от изток - двор, от запад - улица, ЗАЕДНО с мазе № 9 /девет/, на подземния етаж, със застроена площ от 2.37 кв.м. /две цяло и тридесет и седем стотни кв.м./, при граници: от север - коридор, от юг - склад № 10, от изток - коридор, от запад -мазе № 12,   ЗАЕДНО с 33.80 кв.м. /тридесет и три цяло и осемдесет стотни кв.м./ идеални части, представляващи 5.365% /пет цяло и триста шестдесет и пет хилядни процента/идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 23 805.30 лева /двадесет и три хиляди осемстотин и пет лева и тридесет стотинки/.

 

36. ПРАВО НА СТРОЕЖ върху 137.88 кв.м. /сто тридесет и седем цяло и осемдесет и осем стотни кв.м./, което включва правото да построи на VII /седми/ /терасовиден/ етаж, АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/ със застроена площ от 68.78 кв.м. /шестдесет и осем цяло и седемдесет и осем стотни кв.м./, с покрив-тераса изток с цветарник от 19.75 кв.м. /деветнадесет цяло и седемдесет и пет стотни кв.м./ и с покрив-тераса запад с цветарник от 18.45 кв.м. /осемнадесет цяло и четиридесет и пет стотни кв.м./, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, кабинет, баня-тоалетна и антре, при граници: от север - двор, от юг  - стълбище, асансьор и апартамент № 14, от изток - двор, от запад - улица, коридор и асансьор, ЗАЕДНО с 30.90 кв.м. /тридесет цяло и деветдесет стотни кв.м./ идеални части, представляващи 4.907% /четири цяло и деветстотин и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на правото на строеж е 13 996.60 лева /тринадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и шестдесет стотинки/.

 

К.М.К., действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К., дадено на основание чл. 26 от СК, Л.М.К., М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. и Д.Г.П. продават "НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и. съсобствените си 171,52/589 кв.м. ид.ч. /сто седемдесет и едно цяло и петдесет и две стотни от петстотин осемдесет и девет кв.м. идеални части/, от които: К.М.К. продава 34.76/589 кв.м. ид.ч. - тридесет и четири цяло и седемдесет и шест стотни от петстотин осемдесет и девет кв.м. ид.ч; Л.М.К. продава 34.76/589 кв.м. ид.ч. - тридесет и четири цяло и седемдесет и шест стотни от петстотин осемдесет и девет кв.м. ид.ч; Д.Г.П. продава 49/589 кв.м.ид.ч. -четиридесет и девет от петстотин осемдесет и девет кв.м. ид.ч.; и М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. продават 49/589 кв.м.ид.ч. - четиридесет и девет от петстотин осемдесет и девет кв.м. ид.ч.; представляващи 64% - шестдесет и четири процента от собствеността им/ от ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ с идентификатор 68850.515.610 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и петнадесет, точка, шестстотин и десет/, находящ се в град ***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-65/ 30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; с последно изменение със заповед КД-14-24-175 / 13.10.2008г. на Началника на СГКК-Стара Загора; с площ от 589 кв.м. /петстотин осемдесет и девет кв.м./; с трайно предназначение: урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 - десет м./; с номер по предходен план: УПИ ХХ-889,890 /двадесети за имоти с планоснимачни номера осемстотин осемдесет и девет, осемстотин и деветдесет/, в квартал 59 /петдесет и девети/, при съседи: поземлен имот № 68850.515.302, поземлен имот № 68850.515.305, поземлен имот № 68850.515.307, поземлен имот № 68850.515.308, поземлен имот№ 68850.515.299, кад. № 68850.515.296. Данъчната оценка на идеалната част от имота е 7382.21 лева /седем хиляди триста осемдесет и два лева и двадесет и една стотинки/.

           

            К.М.К., действащ със съгласието на съпругата си П.П.П. - К., дадено на основание чл. 26 от СК, Л.М.К., М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. и Д.Г.П. продават посочените идеални части от поземления имот и учредяват  правата на строеж описани в пункт V /пети/ на акта срещу задължението на "НЮАНС” ЕООД представлявано от управителя си п.в.и. да извърши строителството със свои средства и за своя сметка обектите, за които учредителите са си учредили описаното по-горе в пункт I /първи/, II /втори/, III /трети/ и IV /четвърти/ право на строеж, както и да извърши строителството на цялата сграда, в срок до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на издаване на Протокол за определяне на строителна линия и ниво за сградата от Община Стара Загора , както следва: на К.М.К. - апартамент № 12 /дванадесети/; на М.И.Т., Д.Т.М. и Г.Т.Г. - апартамент № 9 /девет/ и гараж № 9 /девет/; на Л.М.К. - търговски обект за кафе и търговски обект за стоки и услуги №5 /пет/ и на Д.Г.П. - ателие № 1 /едно/ и ателие № 3 /три/, при посочената по-долу степен на строителна завършеност, като учредяването на правото на строеж е и при условията на замяна.

 

"НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и., се задължава да събори за своя сметка съществуващите постройки и да почисти строителните отпадъци от поземления имот, с цел извършване на строежа, за което не се дължат парични плащания.

 

           "НЮАНС" ЕОСД, представлявано от управителя си п.в.и., се задължава да извърши строителството на апартамент № 9 /девет/ и гараж № 9 /девет/, собственост на М.И.Т., Д.Т.М., Г.Т.Г. в завършен вид, включващ следната степен на завършеност: В апартаментите: дограма РУС /немска/ със стъклопакет - бяла; вътрешни врати - от 120 до 150 евро на брой; входна врата - от 230 до 250 евро на брой; газова инсталация - без котел, сградна и вътрешна; отоплителна инсталация - без радиатори; санитарен фаянс - първо качество, български; окачен таван - български; дневна - ламиниран паркет; спални - ламиниран паркет; коридор - ламиниран паркет; стени - шпакловки с ъглови лайсни и боядисани с латекс - бял; тавани - шпакловани и боядисани с латекс; балкони - гранитогрес, матирай; бани и тоалетни - подове с български теракот, първо качество; ВиК обзавеждане - моноблок с мивка и смесителна батерия, без водомер; Ел.инсталации - с ключове, лихт бутон, контакти, апарт. табло, домофонна инсталация без осветителни тела; в мазетата: стени — измазани без тавани, постно боядисани; под — циментова замазка; матални врати, грундирани и боядисани; ел.инсталация - с монтиран ключ, фасонга и крушка; В гаража: стени - измазани и поено боядисани; таван - поено боядисан; под - бетонова настилка; ВиК - прокарано с фаянс, мивка, тоалетна и отводняване, без водомер; Ел. инсталация - прокарана, с монтирани ел. табло, ключ, контакт и осветителни тела - влагоустойчиви. Общи части: в завършен вид - съгласно архитектурния проект.

 

"НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и., се задължава да извърши строителството на апартамент № 12 /дванадесет/, собственост на К.М.К. и на ателие № 1 /едно/ и ателие № 3 /три/, собственост на Д.Г.П. в незавършен вид, включващ следната степен на завършеност: В апартамента и в ателиетата: дограма РУС със стъклопакет - бяла; вътрешни врати - до 200 лева на брой; входна врата - до 300 лева на брой; газова инсталация - без котел, сградна и вътрешна; отоплителна инсталация - без радиатори; подове - на циментова замазка; стени - на варова мазилка; тавани - без шпакловка; балкони - на гранитогрес - матиран; Ел.инсталации - прокарани на кутии; водопровод - полипропилен, прокаран на тапа, без водомер, открити вертикални щрангове; канализация - РУС тръби на тапа, открити вертикални щрангове; Мазета: стени - измазани, без таваните; под - бетонова настилка, метална врата със секретна брава - грундирана; Ел.инсталация - на лампен излаз и кутия; Общи части: в завършен вид - съгласно архитектурния проект.

 

"НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и., се задължава да извърши строителството на търговски обект за кафе и търговски обект за стоки и услуги №5 /пет/, собственост на Л.М.К. в незавършен вид, включващ следната степен на завършеност: стени и тавани-шпакловани и боядисани с латекс; под-гранитогрес матиран; алуминиева дограма-гръцка с витринени стъкла 10 мм.; тоалетни-фаянс до вратата окачен таван, под-теракота, гърне-моноблок, мивка-бели и кран-канелка; осветлени-по проект без осветителни тела, вътрешно ел.табло, ключове и контакти-обикновени, монтирани; сот. инсталация-само окабеляване. Общи части: в завършен вид -съгласно архитектурния проект.

 

НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и., се задължава: да изгради за своя сметка жилищната сграда при спазване на одобрените архитектурни проекти; да изпълни цялото строителство с качествени материали, предвидени по БДС и съгласно договореното.

 

"НЮАНС" ЕООД, представлявано от  управителя си п.в.и. се задължава да извърши строителство в договорения срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на издаване на Протокол за определяне на строителна линия и ниво'за сградата от Община Стара Загора и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. До изтичане на 45 /четиридесет и пет/ дни след изтичане на горния срок и подписан от страните акт обр.15, приемателят се задължава да представи издадено разрешение за ползване на сградата. При неспазване на срока, приемателят „НЮАНСЕООД дължи на собствениците на обекти неустойка общо в размер на 100 евро /сто евро/ на ден. Срокът за завършване на строежа на сградата спира да тече в случай на непреодолима сила, война, природно бедствие, военно положение, евакуации, пожар, нормативни промени и др. за времето на тяхната продължителност.

 

НЮАНС" ЕООД, представлявано от управителя си п.в.и., се задължава да заплаща на учредителите на правото на строеж, ползващи понастоящем имота, месечен  наем  от  общо  250  евро  /двеста  и  петдесет  евро/,  за  времето   на строителството, до окончателното въвеждане на сградата в експлоатация.

 

ОСЪЖДА ищеца НЮАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление***, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123044708, да заплати на Държавата следващите се разноски по прехвърлянето на имота в размер на 1365,44 лв. /хиляда триста шестдесет и пет лева и 44 ст./ по приходната сметка на Окръжен съд- Стара Загора в обслужващата го “Корпоративна търговска банка- АД”- клон Стара Загора.

 

ОСЪЖДА ищеца НЮАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" № 63, ет. 3, ап. 10, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123044708, да заплати на Община Стара Загора данък при придобиване на имущество в размер на 6 681,95 лв. /шест хиляда шестстотин осемдесет и един лева и 95 ст. /.

 

НАРЕЖДА ВПИСВАНЕТО НА ВЪЗБРАНА върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.515.610 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и петнадесет, точка, шестстотин и десет/, находящ се в град ***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-65/ 30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; с последно изменение със заповед КД-14-24-175 / 13.10.2008г. на Началника на СГКК-Стара Загора; с площ от 589 кв.м. /петстотин осемдесет и девет кв.м./; с трайно предназначение: урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 - десет м./; с номер по предходен план: УПИ ХХ-889,890 /двадесети за имоти с планоснимачни номера осемстотин осемдесет и девет, осемстотин и деветдесет/, в квартал 59 /петдесет и девети/, при съседи: поземлен имот № 68850.515.302, поземлен имот № 68850.515.305, поземлен имот № 68850.515.307, поземлен имот № 68850.515.308, поземлен имот № 68850.515.299, кад. № 68850.515.296., до окончателното изплащане на горепосочените разноски в размер на 8 047,39 лв..

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

                                               

                                                           

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :