Р Е Ш Е Н И Е

 

130                                20.03.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД           І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шести март                                                   две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА                                        

   РУМЯНА ТИХОЛОВА      

    ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                 МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор……………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N 1045 по описа за 2013 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на А.В.И. против решение № 1344 от 07.12.2012г., постановено по гр.дело № 2918/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърлят предявените от А.В.И. против МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович”АД - гр. Стара Загора искове за отмяна на заповед № 6201374 от 05.03.2012 г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД - гр. Стара Загора за признаване на извършеното едностранно прекратяване на трудовото й правоотношение за заемане на длъжността „старша медицинска сестра” за незаконосъобразно; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „старша медицинска сестра” като неоснователни и недоказани; присъдени са разноски.

Въззивницата счита, че така постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно. Изводите на съда били неправилни и не кореспондирали със събраните по делото доказателства и установената фактическа обстановка. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Работодателят не представил доказателства, които да установяват законността на извършеното уволнение, поради което решението на РС било неправилно и незаконосъобразно. Моли да бъде отменено и да се постанови друго с което да се уважи исковата и претенция. Счита, че неправилно съдът възложил на ищцата заплащането на разноските на другата страна, тъй като не били представени доказателства за заплащането им, нито бил представен списък с разноски. Претендира за разноски.

Въззиваемият на МБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора, чрез пълномощника си юриск. К.П. оспорва жалбата. Моли да се остави без уважение и да се потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно. Излага подробни съображения в отговора си, които са докладвани в съдебно заседание. Претендира за разноски, вкл. и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, след като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Производството е образувано по предявени искове за отмяна на уволнение и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност, с правно основание чл.344 ал.1 т.1 и т.2 от КТ.

 

Ищцата А.В.И. *** твърди в исковата си молба, че по силата на трудов договор изпълнявала длъжността „старши медицинска сестра” при ответника. Със Заповед № 62 01374 от 05.03.2012 г. трудовото й правоотношение било прекратено на основание чл. 328, ал.2 във вр. с чл. 326, ал.1 от КТ. Сочи, че предприетото от работодателя й едностранно прекратяване на трудовото й правоотношение в нарушение на чл. 328, ал.2 от КТ, тъй като към момента на прекратяване на трудовия й договор за заеманата длъжност не били налице предпоставките на посочената разпоредба, на основание на която работодателят е упражнил правото на едностранно прекратяване на трудовото й правоотношение и било предприето с цел заобикаляне на закона. Моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваната заповед; да признае извършеното с нея едностранно прекратяване на трудовото й правоотношение за заемане на длъжността „старши медицинска сестра” за незаконосъобразно; да я възстанови на заеманата преди уволнението длъжност „старши медицинска сестра” в МБАЛ „проф. Д-р Ст. Киркович” АД гр. Стара Загора. Ответникът МБАЛ-Стара Загора АД, оспорва предявените искове, като неоснователни. Твърди, че по силата на договора за управление и съгласно разпоредбата на чл. 328, ал.2 от КТ работодателят имал право в срок до девет месеца да сформира екип, с който да работи. По силата на договора за управление и предвид обстоятелството, че длъжността “старша медицинска сестра” е от категорията на ръководните длъжности, съгласно действащия класификатор на професиите и длъжности и структурата на лечебното заведение се ползвал от законовото си право да прекрати договора на ищцата в сроковете и законовите изисквания на разпоредбата на чл. 328, ал.2 от КТ. Моли съда да постанови решение, с което да отхвърли като неоснователна и необоснована исковата молба.

 

Безспорно е установено по делото, че ищцата А.В.И. е работила по силата на трудов договор в ответното дружество на длъжността „Старша медицинска сестра”, както и че със заповед № 62 от 05.03.2012 г. е прекратено трудовото й правоотношение на основание чл. 328, ал.2, във вр. с чл. 326 ал.2 от КТ, поради сключване на нов договор за управление от 18.01.2012 г.

 

За да е законно уволнението, извършено на основание чл. 328, ал.2 от КТ, следва да се установи наличието на предпоставките за прекратяване на трудово правоотношение, съгласно чл. 328, ал.2 от КТ, а именно: длъжността, която е заемал уволненият служител, да попада сред ръководните длъжности в предприятието; сключен договор за управление на предприятието; спазен 9-месечният срок по чл. 328, ал.2 от КТ, до изтичането на който работодателят може да упражни правото си на едностранно прекратяване на трудовите договори със служителите от ръководството  на предприятието  и уволнението да  е  извършено  от лицето, придобило качеството на управител въз основа на сключения договор.

 

По делото е представен договор за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Ст.Киркович” АД гр. Стара Загора от 18.01.2012 г., от който е видно, че между Председателя на Съвета на директорите З. К. и Изпълнителния директор д-р П.А. е сключен договор за управление на дружеството, по силата на който изпълнителния директор е приел да представлява и управлява от името на Съвета на директорите МБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”. При справка в Търговския регистър се установи, че новият представител на дружеството П.А. е вписан като такъв на 24.01.2013г.

 

В този смисъл въззивната инстанция намира за неоснователни оплакванията в писмената защита на въззивницата, че районният съд не бил събрал всички относими доказателства, като се позовава на отмяна с определение от 17.10.2012г. на допуснати за събиране доказателства – щатно разписание, решение на СД за одобряване на щатното разписание и Договор за управление, сключен въз основа на решение на ОС на акционерите, проведено на 15.04.2011г. По делото липсват доказателства за съществуване на договор за управление с по – ранна дата от представения по делото, сключен с д-р П.А.. От друга страна, отмяната на определението за събиране на допуснати доказателства е станало, след изслушване становищата на страните, а никоя от страните не е възразила.

На следващо място, цитираното във въззивната жалба решение № 179 от 04.06.2011г. на ВКС , ІV ГО, ГК, касае хипотеза при която, не е бил налице договор за управление, поради което е неприложимо към конкретния случай.

 

Разпоредбата на §1, т.3 от ДР на КТ, предвижда, че “ръководство на предприятието” е  ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните органи на изборни органи на управление.

 

Наистина, за да се определи като ръководна една длъжност следва да се преценят конкретните права и задължения, включени в длъжностната и характеристика, както и принадлежността и като такава по смисъла на § 1, т.3 от ДР на КТ, в какъвто смисъл е цитираното Решение № 442 от 08.06.20102г. на ВКС, ІІІ ГО. От представената по делото типова длъжностна характеристика, на длъжността “старша медицинска сестра” се установява, че в раздел ІІІ “Основни функции и задължения” са включени такива, свързани с ръководството, организацията и контрола върху трудовия процес в отделението в МБАЛ.

 

Съгласно представения Списък на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите, длъжността „старша медицинска сестра”, изпълнявана от ищцата до прекратяване на трудовия й договор е от кръга на ръководните в здравеопазването. Разпоредбата на чл.68 от Закона за лечебните заведения, предвижда, че управлението на структурите, осъществяващи медицинските дейности в лечебните заведения за болнична помощ се извършва от началник на клиника, отделение, медико- диагностична и медико – техническа лаборатория, старша медицинска сестра/ акушерка, лаборант, рехабилитатор/. Изброяването на конкретните длъжности от ръководството на медицинското заведение е примерно, тъй като законът не може да изброи изчерпателно всички, но изрично е посочена длъжността “старша медицинска сестра”.

Ето защо, съдът намира, че длъжността “старша медицинска сестра”, изпълнявана от ищцата е ръководна длъжност в ответното дружество, както въз основа на трудовите функции, които са и възложени, така и по силата на законовата норма. Спазен е и 9-месечният срок за прекратяване на трудовия договор.

 

При тези данни съдът намира, че предявените искове са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени, тъй като прекратяването на трудовото правоотношение е осъществено от работодателя в обема на неговата компетентност по отношение на служител, който е част от ръководния екип на предприятието. Правото на избор на работодателя е осъществено еднократно и в рамките на предвидения в закона срок, поради което са налице всички предпоставки за законност на уволнението по реда на чл. 328, ал.2 от КТ.

        Пред вид гореизложените съображения, предявеният иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ се явява неоснователен и недоказан. Процесната заповед за дисциплинарното уволнение на ищцата е законосъобразна, поради което предявените искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и т.2 КТ следва да бъдат отхвърлени, както правилно е приел и първоинстанционният съд.  

        Поради гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

        Направеното възражение на въззивницата в жалбата, че съдът неправилно е присъдил в нейна тежест разноските на ответника в първата инстанция, за които не са налице доказателства, че са извършени, съдът намира за основателно. Това е така, защото в издадената от адв. Арсова фактура е посочено, че плащането ще се извърши по нейна сметка в Банка ДСК – Стара Загора, но не е налице друг документ, установяващ извършено плащане по сметката, по издадената от нея фактура.

        Ето защо, решението в частта му относно присъдените разноски за първата инстанция следва да бъде отменено.

Тъй като пред настоящата инстанция, въззиваемата страна се представлява от юрисконсулт, следва да и се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на …лв., съобразно чл.78, ал.8 от ГПК във вр. чл.7 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

         Водим от горните мотиви, Окръжният съд  

                                                      Р  Е  Ш  И :

        ОТМЕНЯ решение № 1344 от 07.12.2012 г., постановено по гр.дело № 2918/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е осъдена А.В.И. да заплати на МБАЛ “Проф.д-р Ст. Киркович” направените по делото разноски в размер на … лв.

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 1344 от 07.12.2012 г., постановено по гр.дело № 2918/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част.

 

   ОСЪЖДА А.В.И.,***, ЕГН ********** да заплати на МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора, представлявано от изпълнителния директор д-р П.А. сумата от …лв./ …лв./, представляващи направените разноски за юрисконсултско възнаграждение пред настоящата инстанция.

 

          Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            

ЧЛЕНОВЕ: