Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 168                             12.04.2013г.                  град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     ІІІ ГРАЖДАНСКИ състав

   

на пети февруари 2013 година

в публично  заседание, в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                      

Секретар  К.Ц.

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА – ДОКЛАДЧИК УРУКОВ  

Гражданско дело № 1031 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл.55, ал.1 от ЗЗД във връзка с чл.82 и чл.86 от ЗЗД.

 

Постъпила е искова молба от З.Б.Е.,***, със съдебен адрес за призоваване – *** чрез адв. Д.  Х. от АК – Ст.Загора, срещу ответника „Мираж-ХМ”ООД, вписано в ТР към Агенцията за вписванията с ЕИК 123629277, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ж.к.”Железник”, ул.”Загорка”№ 25, ет.1, ап.2, представлявано от управителя Х.Т.Н.,  с цена общо в размер на 43 029.00 лв.  - договорна неустойка с която правят искане съдът да постанови Решението си, с което да осъди ответника да заплати на ищцата сумата от 43 029 лева, представляваща левовата равностойност на 22 000 евро, съставляваща платената от ищцата цена по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и договаряне на построяването от 15.10.2008 г. и Приложението № 1 /Финансово споразумение към  предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и договаряне на построяването от 15.10.2008 г./, която се явява платена с оглед на отпаднало основание, ведно със законната лихва върху подлежащата на връщане сума, считано от дена на предявяването на иска до окончателното й изплащане. Претендира и за разноските по делото.

Искът по чл.55, ал.1 от ЗЗД се явява процесуално допустими, родово и местно подсъден на настоящия първоинстанционен ОС-Ст.Загора, исковата молба е редовна, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, и не са налице абсолютни законови пречки по смисъла на чл.129, ал.2-6 и чл.130 от ГПК/2008г./.

 

След като се запозна с изложеното в Исковата молба, със събраните до настоящия момент доказателствата по делото и като взе предвид приложимите по случая материално - правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното:

 

След изпълнение на процедурата по размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./, в рамките на законния 1- месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./, ответникът е подал писмен отговор по реда на чл.131, ал.2-3 и чл.132 от ГПК/2008г./. Съобщението за правото на подаване на писмен отговор, съответно посочването на съответните доказателства и последствията за подаване на писмен отговор са получени от надлежен представител на ответника.

 

С депозирания от ответника “МИРАЖ –ХМ” ООД гр.Стара Загора  писмен отговор, същият счита , че искът се явява процесуално недопустим и че предварителните договори не подлежат на едностранна и извънсъдебно разваляне поради неизпълнение – съгласно изричната разпоредба на чл.87, ал.3 от ЗЗД. Съобразно тяхната гледна точка, изправната страна по предварителния договор имала правата по чл.19, ал.3 от ЗЗД, но не и да разваля договора.

Също така твърди, че действително е сключен между страните посочения в исковата молба договор, но според тях и ищцата била в неизпълнените си на задължението за внасяне на дължимите вноски. В тази връзка твърдят, че и ищцата е изпаднала в забава по съображенията подробно изложени в отговора им. В тази твърдят че е налице забава на кредитора и ПРАВЯТ ВЪЗРАЖЕНИЕТО СИ за неизпълнен договор от страна на купувача/възложителя по договора.

Също така изявяват готовността си за изпълнение на задължението за прехвърляне на собствеността върху недвижимия имот – описан в предварителния договор. Правят и искане съдът да разпореди едновременно изпълнение.

На основание чл.87, ал.3 изр. второ от ЗЗД предлагат изпълнение в хода на процеса , като молят съда да определи подходящия срок за това, като се съобрази и с климатичните условия. Считат, че неизпълнената част от строителството е само частична и ищецът има интереса си от изпълнението.

 С отговора ПРАВЯТ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ на неустойката, която съдът може да определи за плащане от ответника, срещу размера на неустойката, която ищцата дължи за закъснението в плащането на вноската си по договора.

 

Молят в случай че съдът допусне исковете за разглеждане да отхвърли иска като неоснователен и недоказан, да даде срок за изпълнението на задълженията на двете страни, както и след като извърши прихващането на вземанията за неустойката да отхвърли и този обективно-съединен иск. В тази насока същият ответникът е изложил подробните си аргументи и доводи в писмения си отговор.  Към отговора няма приложени писмени документи, които да бъдат приети и приобщени като доказателства по делото.

 

Ищцата З.Б.Е., редовно призована не се явява в съдебно заседание, вместо него се явява пълномощника й  адв. Д.Х., която моли съда да уважи изцяло така предявения иск, по съображенията подробно изложени в откритото съдебно заседание по съществото на делото в подробна писмена молба вх.№ 1446/04.02.2012 год. по същото.

 

Ответникът “Мираж–ХМ” ООД гр.Стара Загора, редовно призовани явява се пълномощника си адв.Ал. Ж., като молят съда да отхвърли изцяло така предявения иск, по съображенията подробно изложени в откритото съдебно заседание и в писмения отговор, депозиран по делото.

 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност във връзка със становищата и доводите на страните, както и като взе предвид показанията на допуснатите и разпитани в открито с.з. по делото, намери за установено следното :

 

ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА:

 

Предявеният иск е с правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД и е за заплащането на суми, представляващи връщане на даденото поради отпаднало основание. В исковата молба се твърди, че процесния предварителен договор е развален от ищцата при условията на чл.87, ал.2 от ЗЗД, тъй като за ищцата изпълнението е станало “безполезно”. Поради същите съображения съдът счита, че искът се явява процесуално допустим и следва да се допусне до разглеждането си в настоящото гражданско съдопроизводство, като се разгледа и по съществото си.

 

ОТНОСНО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА:

 

Безспорно е установено по делото, че между страните по делото е възникнало валидно облигационно правоотношение по Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и договаряне на построяването от 15.10.2008г., имота представляващ Ателие под № 3, със застроена площ общо 42,64 кв.м, изложение запад, на трети етаж на Жилищна сграда с ОСД и гаражи, която да се изгради в гр. Стара Загора, в дворно място с площ 60Зкв.м., представляващо УПИ ХХХ1-14801, в кв.608 по плана на гр. Стара Загора, със срок на завършване до 21.07.2010г. и прехвърляне на собствеността върху имота /чист от тежести/ в срок не по- късно от изграждане на груб строеж и подписване на Акт Образец 14 (чл.8 от договора) за сумата 24 000 евро, платима по начин и в сроковете, описани в Приложение №1 (финансовото споразумение от 15.10.2008г.).

 

Не е спорно, че ищцата Е. е изпълнила задължението си по цитирания договор и е заплатила на ответника сумата 43 029лв., представляваща левовата равностойност на 22 000 евро, от общо дължимата 24 000 евро.

По спорния факт настъпил ли е падежа на последната вноска от 2000 евро, съгласно чл.4 от Приложение под №1 (финансово споразумение) към договора, противно на доводите на ответника, по делото не бе представен документ, удостоверяващ писмено уведомяване на ищцата от „МИРАЖ-ХМ"ООД за подписване на акт образец 14. Предвид което, не се установи, че падежа на последната вноска от 2000 евро е настъпил.

В качеството на изправна страна по договора, поради виновно неизпълнение на задължението на ответника -продавач по предварителния договор, с нотариална покана рег.№ 120, том I, акт. 10 от 16.01.2012г. на Антония Коева -Нотариус в район РС Стара Загора с рег.№ 309 на НК, редовно връчена на 19.01.2012г. чрез управителя на дружеството -Христо Недялков ищцата e развалила сключения с „МИРАЖ-ХМ" ООД Предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот в строеж; и договаряне на построяването от 15.10.2008г. на основание чл.87, ал.2 от ЗЗД и е предоставила на ответника двуседмичен срок за доброволно връщане на платената сума.

Неизпълнение на задълженията на ответника по договора се установи от събраните по делото доказателства, а именно:

От приетата като доказателство по делото Съдебно-техническа експертиза /СТЕ/ се установи, че към датата 02.11.2012г. Жилищната сграда с ОСД и гаражи в УПИ XXXI-14801, в кв.608 по ПУП на гр. Стара Загора е изпълнена в груб строеж до покрив включително. Има частично изградени външни и вътрешни преградни стени като процентът е висок. Частично изпълнени: ЕЛ инсталации, вътрешни В и К инсталации, РУС дограма, топлоизолация на източната и западната фасада. Изпълнена е топлоизолация на южната фасада. Подписан е Акт обр.№14 за приемане на конструкцията от 17.12.2010 год. Но ответникът не представи доказателства за уведомяване на ищцата за прехвърляне на собствеността върху имота. Поради което „Мираж ХМ" ООД не доказа по никакъв начин да е изпълнил задълженията си по чл.8 от договора.

Съгласно експертизата, строителството на обекта е преустановявано два пъти през периода на строителството от 13.08.2009г. и от 07.12.2009г.

 

От заключението на СТЕ се установи, че към настоящият момент сградата не е завършена и не е въведена в експлоатация с Акт обр.№16.

На основание чл.155 от ГПК не подлежат на доказване служебно известните на съда факти. Поради което, с ИМ е посочено от ищцата, че от справката в Служба по вписванията - Стара Загора е видно, че по партидата на „МИРАЖ-ХМ"ООД са наложени 2 възбрани върху Ателие под № 3.

По делото не се твърди и не са представени доказателства за извършено връщане на претендираните суми.

 

На следващо място, с отговора на исковата молба ответникът възрази срещу извънсъдебното разваляне на договора, като се позовава на разпоредбата на чл.87, ал.З от ЗЗД. Така също, направи неясно възражение за прихващане на „неустойката", която съда може да определи за плащане от „Мираж ХМ" ООД, срещу размера на „неустойката", която ищцата дължи за закъснение в плащането на вноската си по договора. Съдът намира, че в хода на процеса ответника не доказа твърденията си, че ищцата е неизправна страна, тъй като не бе представен сочения от ответника документ, удостоверяващ писмено уведомяване на ищцата от ,,МИРАЖ-ХМ" ООД за подписването на акт образец 14. Поради което, възражението му за прихващане остана недоказано.

 

При иска по чл. 55, ал. 1 от ЗЗД в тежест на ищеца е да докаже факта на плащането, а задължение на ответника е да установи, че е налице основанието за получаване. В случая платената сума е била по Предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и договаряне на построяването от 15.10.2008г., касаещ имота представляващ Ателие под № 3, със застроена площ общо 42,64 кв.м. Ответникът от своя страна не е върнал платената му сума, въпреки, че този договор е развален и се явява с отпаднало основание.

 

С оглед на гореизложеното се налагат следните правни изводи: Разпоредбата на чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД урежда връщане на даденото при отпадане на основанието.

Съгласно задължителната, константна и трайно установена практика, обективирана в ППВС № 1/1979г., на отпаднало основание може да се претендира връщане на платената сума въз основа на договор, развален поради неизпълнение.

Развалянето е крайно средство за ликвидирането на възникналото между страните правоотношение. Формата на разваляне на договора е в зависимост от формата на сключения договор. Когато с договора се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, развалянето му става по съдебен ред - чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Договорите, извън посочените в разпоредбата на чл. 87, ал. 3 ЗЗД подлежат на извънсъдебно разваляне. Нормата на чл. 87, ал. 1 ЗЗД предвижда, че развалянето е допустимо, ако длъжникът не изпълни задължението си след предоставения от изправната страна срок. Когато договорът е сключен в писмена форма, какъвто е настоящият случай, предупреждението трябва да се направи също в писмена форма. Предизвестие за разваляне не е необходимо при безполезност на престацията, или ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време - чл. 87, ал. 2 ЗЗД. /в този смисъл е Решение под №178 от 12.11.2010г. на ВКС- ТК-ІІ отд. по чл.290 от ГПК/.

 

По делото се установи, че е налице валиден предварителен договор за покупко- продажба на имот, инкорпориращ и клаузи на договор за СМР, по който ищцата предвид заплащане на падежиралите вноски се явява изправната страна.

От друга страна, ответникът не доказа, че падежът на последната вноска  в  размер  на  2000   евро  е  настъпил,   не  доказа  изпълнение и на задължението си за построяване на процесния апартамент към 21.07.2010 год. Противно на твърденията на ответника не се установи значителна степен на завършеност на строежа, а точно обратното. Към настоящия момент, единственият акт отразяващ етапа на завършеност за конструкцията по време на строителството е Акт обр.14 от 17.12.2010г.

 

На следващо място, ответникът не доказа и изпълнение на задължението си да прехвърли собствеността върху имота /чист от тежести/ в срок не по-късно от изграждане на груб строеж и подписване на Акт Образец 14. Нещо повече, върху имота видно от справка в Служба по вписванията - Стара Загора по партидата на ответника са наложени 2 възбрани. В този смисъл хипотезата на чл.87, ал.4 от ЗЗД от договора категорично не е налице.

 

При горното, изпратената нотариална покана до ответника, осемнадесет месеца след изтичане на срока за построяване на апартамента при наложени 2 възбрани върху имота е съответна на правото му по чл.87, ал.2 от ЗЗД за разваляне на договора без срок за изпълнение. От доказателствата е видно, че за ищцата е явно безполезно изпълнението при такава голяма забава, без изглед да приключи дори и към датата на поканата, при наличие на вписани възбрани върху имота собственост на ответника и предвид своевременната необходимост от жилище за ищцата.

Във връзка с това, с достигане до ответника на нотариалната покана, а именно на 19.01.2012г. договорът от 15.10.2008г., сключен между страните е развален на валидно правно основание при изправност на ищеца и виновно поведение на ответника.

Дори към датата на последното съдебно заседание ответникът не сочи нововъзникнали факти и доказателства за същите- например довършване на сградата, снабдяване с удостоверение за ползване и други действия сочещи изпълнението поне на едно задължение, поето от него с процесния договор. Също така не се установи и връщането на претендираните с исковата молба суми.

По възражението на ответника за прихващане на „неустойката" за закъснение в плащане на последна вноска по договора, същия не установи твърдението си, че падежът на последната вноска е настъпил. Това е така, защото ответникът не представи соченото уведомление до ищцата за подписване на акт образец 14. Предвид което съдът намира, че възражението на ответника за прихващане остана недоказано.

 

Предвид всичко изложено до тук съдът, като съобрази всички събрани по делото доказателства и съображенията подробно изложени по-горе, счита, че следва да уважи изцяло предявения от ищцата иск с правното си основание чл. 55, ал.1 от ЗЗД, с който се иска ответника да бъде осъден да заплати на ищцата сума в размер на 43 029.00 лева, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното заплащане на сумата, като неоснователен и недоказан.

 

На основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените от последната разноски по делото общо в размер на 5 921 лева, от които сумата от 1722 лева, представляваща внесената от ищцата дължима ДТ, сумата от  200 лева, представляваща възнаграждението на вещото лице от съдебно-техническата експертиза, което е заплатено от ищцата, както и сумата от 3999 лева, представляващи възнаграждение за един адвокат – адв. Д.Х. ***.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. чл.55, ал.1 от ЗЗД и чл.82 и чл.86 от ЗЗД, Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

                   Р      Е      Ш      И     :

 

ОСЪЖДА ответника „Мираж-ХМ” ООД, вписано в ТР към Агенцията за вписванията с ЕИК 123629277, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ж.к.”Железник”, ул.”Загорка” № 25, ет.1, ап.2, представлявано от управителя Х.Т.Н., ДА ЗАПЛАТИ на ищцата З.Б.Е.,***, със съдебен адрес за призоваване – *** чрез адв. Д.  Х. от АК – Ст.Загора,  сумата от 43 029.00 лева /четиридесет и три хиляди и двадесет и девет/ лева, представляваща левовата равностойност на 22 000 /двадесет и две хиляди/ евро, съставляваща платената от ищцата цена по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и договаряне на построяването от 15.10.2008 г. и Приложение № 1 /Финансово споразумение към  предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и договаряне на построяването от 15.10.2008 г./, която се явява платена с оглед на отпаднало основание, ведно със законната лихва върху подлежащата на връщане сума, считано от деня на предявяването на иска в съда на 15.02.2012 год. до окончателното й изплащане, както и сумата от 5 921.00 лева /пет хиляди деветстотин двадесет и един лева/, представляващи направените от ищцата  разноски по делото.

 

ОСТАВЯ без уважение ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ, заявено от ответника „Мираж-ХМ” ООД, вписано в ТР към Агенцията за вписванията с ЕИК 123629277, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ж.к.”Железник”, ул.”Загорка” № 25, ет.1, ап.2, представлявано от управителя Х.Т.Н., на неустойката, която съдът може да определи за плащане от ответника, срещу размера на неустойката, която ищцата З.Б.Е.,***, със съдебен адрес за призоваване – *** чрез адв. Д.  Х. от АК – Ст.Загора, дължи за закъснение в плащане на вноската си по договора, като НЕДОКАЗАНО.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2-седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

 

                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: