Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 162                                11.04.2013г.               град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  Гражданско отделение, Четвърти състав,

на двадесет и първи март 2013 година

в открито заседание в следния състав:               

        ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                              

Секретар П.Г.

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА – ДОКЛАДЧИК  ...

Гражданско дело № 1119  по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД.

 

         Постъпила е Искова молба вх. № 14177/04.06.2012г./ л.2 – 4 от първоначално образуваното гр.д. № 3370/2012г. по описа на РС – Ст. Загора/ от ищцата – пълнолетната българска гражданка М.И. Д.-Г. от гр. С., срещу ответника – юридическото лице „Дом строй“  ЕООД, гр. Ст. Загора, с която се иска от съда да развали два броя предварителни договора, като не иска тяхното изпълнение, а връщане на даденото капаро в двоен размер – 14 000 евро, поради виновното неизпълнение от страна на ответника, както и да му се заплатят всички направени разноски по делото. Ищцата твърди в исковата си молба, че има сключени два предварителни договора за покупко-продажба на недвижими имоти от 25.08.2011г. и 26.08.2011г., по силата на които ответникът се е задължил да й продаде Сушилня, находяща се в ****, съставляваща Сушилня № 3, с данъчна оценка 9812, 70 лв., и Сушилня, находяща се също в ****, съставляваща Сушилни № 1 и 2, с данъчна оценка 11 298, 20 лв. С предварителните договори страните са уговорили задатък в размер общо на 7000 евро, като писмените договори служат като разписки за получаването му от продавача- ответник. В исковата молба ищцата твърди, че ответникът не изпълнява задълженията по договорите по причина, за която той отговаря, а именно  – не само не е спазил срока за изповядване на сделката, но и не е узаконил обектите, които са предмет на договорката помежду им, нито има акт № 16 за тях. Отделно от това сочи, че ответникът не е изключителен собственик на предлаганите два недвижими имота. Поради това моли съда да обяви сключените два предврителни договора за развалени, като не иска тяхното реално изпълнение, а връщане на даденото капаро в двоен размер, т.е. сумата от 14 000 евро, ведно със законната лихва, както и да му се заплатят всички направени съдебно-деловодни разноски. В съдебно заседание лично и чрез процесуален представител поддържа иска. В този смисъл е и писмената й защита по делото.

 

         Ответникът – юридическо лице „Дом строй“ ЕООД- гр. Ст. Загора, депозира писмения си Отговор на Исковата молба в законния 1-месечен срок по чл.131 от ГПК. Оспорва допустимостта на обективно и субективно съединения иск за обявяване два броя предварителни договора за развалени на основание – липса на правен интерес от ищцата. Оспорва основателността на искането за присъждане двойния размер на даденото капаро, поради това, че няма доказателства двата предварителни договора да са били развалени. Освен това сочи, че ищцата към момента на подписване на предварителните договори не е заплатила капаро. Твърдението, изразено от нея, че предварителните договори служели за разписка, счита, че не отговаря на истината. Претендира да е изправна страна – изпълнило е всички свои задължения, поканило е ищцата с нотариална покана рег. № 6523 на нотариус рег. № 504, връчена му, на 20.09.2011г. да сключат окончателен договор. Представя констативен протокол № 36, том. 1, ОР № 1885, изготвен от нотариус Е.Кръстева на 30.09.2011г., с който сочи, че страните са уговорили определен час за сключване на окончателен договор, но ищцата е разгледала представените документи и не се е явила на сделката. Ответникът твърди, че неизпълнението на предварителния договор е по вина на ищцата. Моли на тези основания първия предявен иск да бъде отхвърлен като недопустим, а другия като неоснователен и недоказан. Моли за присъждане на направените по делото разноски. В съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа отговора. Представил е писмена защита по делото.

 

След като се запозна с направените в Исковата молба претенции, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени и гласни доказателства и с приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, ОС - Ст. Загора счита за изяснено и доказано следното:

 

Относно процесуланата допустимост на иска:

Съдът счита, че исковете се явяват процесуално допустими, своевременно предявени, родово и местно подсъдни на настоящия първоинстанционен ОС – Ст. Загора с оглед местоположението на недвижимите имоти – сушилни № 1 и 2 и № 3 и данъчната им оценка- над 25 000 лева за всеки един от тях по смисъла на чл. 104, ал.1, т.4 от ГПК, и като такива  следва да бъдат разгледани по съществото си с настоящия съдебен акт.

 

Относно материалната основателност на иска:

Видно от събраните по делото писмени доказателства се установи следното:

От представените и приети като доказателства по делото предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти от 25.08.2011г. и 26.08.2011г. се установява, че ответникът се е задължил да продаде на ищцата следния свой собствен недвижим имот, а именно: Сушилня, находяща се в ****, съставляващ Сушилня № 3, състоящ се от едно помещение, баня-тоалетна и тераса, със застроена площ от 38,60 кв. м., както и 4,119 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9,62 кв.м. , и обща площ на сушилнята от 48,22 кв.м., както и 4, 119 % от правото на строеж върху поземления имот, при граници: север – двор; изток – двор; юг – сушилня 1 и 2; запад – стълбищна площадка и сушилня 1 и 2, срещу продажната цена от 29 000 евро, както и Сушилня, находяща се в ****, съставляващ Сушилня № 1 и 2, състояща се от две помещения, баня – тоалетна и две тераси, със застроена площ от 44,45 кв. м., както и 4,744 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11,07 кв. м., и обща площ на сушилнята от 55,52 кв. м., както и 1,527 % от правото на строеж върху поземления имот, при граници съгласно утвърдения проект на Община Стара Загора: север – стълбищна клетка и сушилня № 3; изток – двор; юг – двор и запад – двор, срещу продажната цена от 38 000 евро. В раздел втори страните се уговарят да сключат окончателен договор на 30.09.2011г. (относно първия предварителен) и на 31.10.2011г. (относно втория).

От представената по делото нотариална покана от 14.09.2011г., се установява, че ищцата е уведомила ответника, че при непредоставяне на доказателства за изключителна собственост на имота от „Дом строй“ ЕООД, ще счита за невъзможно изпълнението на предварителните договори и ще иска дадените суми като капаро да му се върнат обратно на отпаднало основание.

В отговор от ответника е изпратена нотариална покана от 20.09.2011г., с която се твърди, че действително „Дом строй“ ЕООД има още двама съсобственици – А. А.Х.- ЕГН ********** и А.С.К.- ЕГН **********, които потвърждават всички условия по сключените договори от „Дом строй“-ЕООД и са готови да ги изпълнят.

На 30.09.2011 г. е трябвало да се проведе среща между страните, за което е съставен констативен протокол № 36, том.1 ОР № 1885, който отразява, че среща не се е състояла, ищцата е заявила, че желае да се състави констативния протокол, в който да се отрази по какви причини сделката няма да бъде осъществена, като се установява, че същата не се явява за сключване на сделката.

 

Видно от събраните по делото гласни доказателства – показанията на разпитания в публично съдебно заседание на 21.03.2013г./л.51 от делото/ свидетел, се установи следното:

Свидетелят А.Г. заявява, че знае за сключените предварителни договори. Присъствал е при сключването им при нотариуса и при даването на капарото. Знае, че капаро е платено в брой пред нотариуса. Плащането е станало на два пъти по всеки предварителен договор поотделно, в два дни, в деня след като непосредствено е сключен предварителния договор.

Съдът кредитира в значителна степен показанията на свидетеля, макар че е в особени отношения със страна по делото – ищцата, тъй като липсват данни да е пряко заинтересован от изхода на делото и показанията му кореспондират със събраните по делото писмени доказателства.

 

Следователно от писмените и гласни доказателства се установи по несъмнен и безспорен начин, че ответникът се явява неизправна страна, като същият не е изпълнил задължението си по предварителните договори да прехвърли собствеността върху недвижимите имоти, предмет на договорите, в срока предвиден в тях, поради което напълно законосъобразно, мотивирано и обосновано ищцата се отказва от договора. Поради това и съобразно чл.93, ал.2 от ЗЗД за последната възниква възможността да иска, а в тежест на ответника възниква задължението да заплати, на ищцата- възложител задатъка в двоен размер.

Налице е неизпълнение на договорните задължения от страна на ответника, поради което обективно и субективно съедининия иск се явява изцяло основателен и доказан. С оглед на това следва да се постанови позитивно съдебно решение, с което да се развалят двата предварителни договора за покупко-продажба на недвижими имоти от 25-ти и 26-ти август 2011г.

В процесния случай съдът намира, че описаната хипотеза по отношение правото на ищцата да получи двойния размер на задатъка, е изцяло налице. Ищцата е напълно изправна страна по 2 бр. предварителни договори, тъй като в предвидения в тях срок е искала и била в готовност да изпълни останалата част от своите задължения– да заплати цената на имота и да приеме собствеността и владението върху него. По така изложените съображения предявеният иск за сумата от 14 000 евро, представляваща двойния размер на платения по предварителните договори задатък, се явява изцяло основателен и доказан, и следва да бъде уважен в пълен размер, ведно с всички законни последици от това. Тази сума от общо 14 000 евро следва да се заплати от ответника на ищцата ведно със законната лихва върху тях от датата на първоначалното завеждане на иска в съда на 04.06.2012г./л.2 от първоначалното гр.д.№ 3370/2012г. по описа на РС- Ст.Загора/, до окончателното изплащане на сумите.

Съобразно изхода на спора искането на ищцата за присъждане на направените по делото съдебно- деловодни разноски се явява основателно за сумата от общо 2 800 лева, съобразно представения по делото Списък на разноските по чл.80 от ГПК/л.49 от делото/.

 

Настоящето първоинстанционно съдебно Решение може да се обжалва в законния 2– седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез първоинстанционния Окръжен съд – гр. Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд – гр. Пловдив.

 

Ето защо водим от гореизложените мотиви и на основание чл.235 от ГПК във вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД във вр. с чл.93, ал.2 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд – Стара Загора

 

                                 Р   Е   Ш   И  :

 

развалЯ предварителен договор за покупко продажба, сключен на 25.08.2011г. в който ответникът „Дом строй“ ЕООД, със седалище град Стара Загора, адрес на управление: ул.”Гео Милев” № 29, в качеството на продавач се задължава да продаде на ищцата М.И. Д.-Г.– ЕГН **********,***, в качеството й на купувач следния недвижим имот: Сушилня, находяща се в ****, съставляващ Сушилня № 3, състоящ се от едно помещение, баня-тоалетна и тераса, със застроена площ от 38, 60 кв. м., както и 4,119 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9,62 кв.м., и обща площ на сушилнята от 48, 22 кв.м., както и 4, 119 % от правото на строеж върху поземления имот, при граници: север – двор; изток – двор; юг – сушилня 1 и 2; запад – стълбищна площадка и сушилня 1 и 2, срещу задължението М.И. Д.-Г. да заплати продажната цена от 29 000 евро, поради виновно неизпълнение на поетите договорни задължения от страна на продавача – ответник по делото.

 

развалЯ предварителен договор за покупко-продажба, сключен на 26.08.2011г., в който ответникът „Дом строй“- ЕООД, със седалище град Стара Загора, адрес на управление: ***, с постоянен адрес град *** в качеството на продавач се задължава да продаде на ищцата М.И. Д.-Г. – ЕГН**********,***, в качеството й на купувач следния недвижим имот: Сушилня, находяща се в ****, съставляващ Сушилня № 1 и 2, състояща се от две помещения, баня – тоалетна и две тераси, със застроена площ от 44, 45 кв. м., както и 4,744 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11,07 кв. м., и обща площ на сушилнята от 55, 52 кв. м., както и 1, 527 % от правото на строеж върху поземления имот, при граници съгласно утвърдения проект на Община Стара Загора: север – стълбищна клетка и сушилня № 3; изток – двор; юг – двор и запад – двор, срещу задължението М.И. Д.-Г. да заплати продажната цена от 38 000 евро, поради виновно неизпълнение на поетите договорни задължения на продавача – ответник по делото.

 

Осъжда ответника „Дом строй“- ЕООД, ЕИК- 123754398, със седалище град Стара Загора, адрес на управление: ул.”Гео Милев” № 29 да заплати на ищцата М.И. Д.-Г. – ЕГН **********,***,  сумата от 7 000 евро/седем хиляди евро/, представляваща задатък, и сумата от 7 000 евро/седем хиляди евро/, представляваща неустойка, дължими по два предварителни договори за покупко продажба на недвижими имоти Сушилня № 3 и Сушилня № 1 и 2 – респективно от 25.08.2011г. и 26.08.2011г.- или общо сумата 14 000 евро/четиринадесет хиляди евро/,  ведно със законната лихва върху 14 000 евро от 04.06.2012г. до окончателното изплащане на сумите.

 

Осъжда ответника „Дом строй“- ЕООД, ЕИК- 123754398, със седалище град Стара Загора, адрес на управление: ул.”Гео Милев” № 29 да заплати на ищцата М.И. Д.-Г. – ЕГН **********,*** всички  направени по делото разноски в размер на общо 2 800 лв./две хиляди и осемстотин лева/.

 

Решението може да се обжалва в 2 седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд – Стара Загора пред Апелативен съд – Пловдив.

 

 

Окръжен съдия: