Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 165                                12.04.2013 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 20 март                                                                                        2013 година

В открито заседание в следния състав

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: ……………………..П.В.………………………..

ПРОКУРОР: ………………………………………………………………………

Като разгледа докладваното от зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1057 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на “Арсенал” АД гр.Казанлък, чрез пълномощника му адв. Д.Г. против решение № 633 от 11.12.2012г., постановено по гр.дело №2222/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

Въззивникът “Арсенал” АД гр.Казанлък е останал недоволен от решението, поради което го обжалва изцяло и в срок. Моли въззивният съд да отмени атакуваното решение като неправилно, незаконосъобразно и немотивирано, постановено в противоречие с материалния закон и се произнесе по съществото на спора като отхвърли предявените искове с правно основание чл.344 ал.1 т. 1,2 и 3 от КТ по съображения, докладвани в с.з. Претендира и за направените разноски пред двете инстанции.

Въззиваемият З.В.Д. чрез пълномощника му адв. Й.М. е депозирал писмен отговор, с който заявява, че оспорва въззивната жалба. Твърди, че обжалваното решение е правилно – постановено в съответствие с материалния закон – чл.328 ал.1 т.6 и т.11 от КТ и е обосновано с оглед събраните по делото доказателства. Моли да бъде потвърдено изцяло. Претендира и за разноските пред въззивната инстанция.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 74, ал.1 от КТ- за обявяване за недействителен на трудовият договор № 130/11.07.2012г.; както и  с правно основание чл. 344, ал. 1 т. 1, 2 и 3  от КТ – за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на преди заеманата работа, за изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ.

По делото е установено, че с решение №168/11.06.2012г., постановено по гр. д. № 1113/2011г. по описа на Върховен касационен съд на РБ е отменено като незаконно уволнението на ищеца З.В.Д.  /въззиваем в настоящото производство/ от длъжността „Ръководител НПЛ Боеприпаси" в „Арсенал" АД - гр. Казанлък /въззивник в настоящото производство/, извършено на осн. чл. 330, ал.1, т. 6 от КТ, със заповед от 07.07.2010г., връчена на ищеца на 08.07.2010г.; възстановен е Д. на предишната му работа „Ръководител НПЛ Боеприпаси" в „Арсенал" АД - гр. Казанлък; дружеството е осъдено да му заплати обезщетение по чл. 225, ал.1 от КТ.

На 21.06.2012г. З.В.Д. получил съобщение от КРС по чл. 345 ал.1 от КТ. Не се спори, че в законоустановения двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване същия се е явил в дружеството, за да заеме длъжността.

Със Заповед № 1039/05.07.2012г. изпълнителният директор на „Арсенал" АД -Казанлък отменил заповед № 435/07.07.2010г. за прекратяване трудовото правоотношение с З.В.Д.; възстановил го на работа на длъжност „Ръководител НПЛ Боеприпаси" в завод 0, отдел 423 с таб. № 1029 и ОМЗ- …лв. Със същата заповед е разпоредено на З.В.Д. да бъде предложено подписването на допълнително споразумение към основния трудов договор, в което да бъдат отразени и актуализирани настъпилите изменения съгласно договореностите по КТД , както и да се извърши поправка и корекции в трудовата му книжка на осн. чл. 346 от КТ. Впоследствие на 11.07.2012г. страните по делото сключили трудов договор № 130, по
силата на който Д. е бил назначен на длъжност “ръководител
лаборатория” за неопределено време, при 8 часов
работен ден. За сключването на трудовия договор работодателят е
изпратил уведомление до Национална агенция за приходите. На
11.07.2012г. работникът е подписал и длъжностна характеристика за
длъжността “ръководител лаборатория”, в която са въведени нови изисквания за заемане на длъжността: владеене на чужди езици: английски език -технически и испански език - говорим и технически, приложена в представеното по делото ЛТД на въззиваемия, където се намира и копие от длъжностната характеристика на същия за длъжността “Ръководител НПЛ „Боеприпаси”.

Установено е също така по делото, че на 12.07.2012г. на въззиваемия З.В.Д. е връчено предизвестие, с което го уведомяват, че тъй като не притежава необходимата професионална квалификация за изпълняваната работа - владеене на чужди езици: английски език -технически и испански език - говорим и технически трудовото му правоотношение ще бъде прекратено на осн. чл. 328, ал.1, т.6 предл. второ КТ, след изтичане на законовия 30 -дневен срок, като при неспазване на срока на предизвестието ще му бъде изплатено обезщетение по чл. 220, ал.1 от КТ. С обжалваната Заповед № 1440/12.07.2012г. трудовото правоотношение със З.В.Д. е прекратено на осн. чл. 328, ал.1, т. 6 от КТ, поради това, че не притежава необходимата професионална квалификация за изпълняване на работата - владение на чужди езици: английски език - технически и испански - говорим и технически. Заповедта е връчена при отказ на 12.07.2012г., удостоверен с подписите на двама свидетели.

Не се спори по делото, а това се установява от представеното по делото удостоверение свидетелство № 948 от 05.04.1993г. на Езикова школа „Елит" Казанлък, че З.В.Д. има завършен шест месечен курс І-ІІ ниво английски език.

По делото е представено експертно решение № 0548/ 23.02.2011г.на ТЕЛК, от което е видно, че въззиваемият З.В.Д. е с 77% трайно намалена работоспособност поради общо заболяване: състояние след порезно нараняване на дясна ръка с …. Състояние след …., а от представеното удостоверение №17/25.06.2010 г., издадено от МДОЗС-Стара Загора и карта за диспансерно наблюдение, изд. от … -Стара Загора се установява, че ищецът страда от … заболяване. Във връзка с това обстоятелство е назначена по делото съдебно-медицинска експертиза, която е депозирала писмено заключение, което районният съд е кредитирал като обективно и компетентно изготвено. От същото се установява, че посочената в удостоверение № 17/25.06.2010 г. на МДОЗ - Стара Загора ЕООД диагноза представлява … заболяване. В международната класификация на болестите - 10 ревизия е с код С 62.1. Заболяването влиза в списъка за болестите по Наредба № 5/1987 г., т.е. към датата на уволнението З.В.Д. страда от … заболяване и е диспансеризиран в „Клиничен Онкологичен Център - Стара Загора ЕООД.

 

По първият иск правно основание чл. 74, ал.1 от КТ, въззивният съд споделя напълно изводите на първоинстанционния съд.

Съгласно чл. 74, ал.1 от КТ трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен. Установено е по делото, че на 11.07.2012г. въззивника “Арсенал” АД гр.Казанлък е предложил на въззиваемия З.В.Д. и той е подписал трудов договор № 130/11.07.2012г. за заемане на длъжността „ ръководител лаборатория", въпреки че първоначалния му трудов договор за длъжността „ ръководител ПНЛ “Боеприпаси” не е прекратен. С подписването на трудовия договор е изготвена нова длъжностна характеристика. Сключеният трудов договор№ 130 не представлява допълнителен трудов договор, същият няма и характера на споразумение по чл. 119 от КТ за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.

Настоящият състав не споделя доводите на въззивника, че след като въззиваемият е възстановен с решение на ВКС на предишната работа, то е следвало да се сключи с него нов договор, с идентични параметри, което на практика било извършено. Наличието на влязло в сила съдебно решение за възстановяване на уволнения работник на предишната му работа и явяването на работа в предвидения срок има за последица възстановяване на трудовото правоотношение, все едно да не е било прекратявано. Нов трудов договор с работника не следва се сключва. Още повече, че в случая новия трудов договор е с различно съдържание относно съществените условия на договора. Ето защо е недопустимо при наличието на не прекратен основен трудов договор за длъжността “ръководител ПНЛ “Боеприпаси” да се сключва нов основен трудов договор за длъжността “ръководител лаборатория”. С оглед изложеното правилно районният съд е приел, че сключеният с З.В.Д. трудов договор № 130/11.07.2012г. за заемане на длъжността  “ръководител лаборатория” е недействителен, поради което и искът като основателен следва да бъде уважен.

 

По отношение на иска с правно основание чл.344 ал.1 т.1 от КТ, въззивният съд намира следното:

С обжалваната заповед № 1440/12.07.2012г. на изпълнителния директор на “Арсенал” АД гр.Казанлък е прекратено трудовото правоотношение със З.В.Д. на основание чл.328 ал.1 т.6 предл. второ от КТ. Като мотиви е посочено, че лицето не притежава необходимата професионална квалификация за изпълняваната работа – владеене на чужди езици: английски език – технически и испански език технически и говорим. Заповедта е връчена на 12.07.2012г., веднага след като му е било връчено предизвестие по чл.326 от КТ.

Безспорно е установено по делото, че тези нови изисквания за длъжността са въведени с предложената от работодателя и подписаната
от въззиваемия длъжностна характеристика на 11.07.2012г., която му е връчена по повод на трудов договор № 130/11.07.2012г. за заемане на длъжността “ръководител лаборатория”. В обжалваната заповед
работодателят е посочил, че прекратява трудовото правоотношение на
въззиваемия за длъжността „ ръководител ПНЛ„Боеприпаси", на която той е бил възстановен по силата на влязло в сила съдебно решение. По делото не се спори, че въззиваемия не владее английски език -технически и испански език — говорим и технически. Правилно районният съд е приел, че това изискване е неотносимо към професионалната квалификация за заеманата длъжност “ръководител ПНЛ „Боеприпаси”. В хода на делото пред районния съд пълномощника на въззивника е заявил, че тези изисквания са въведени поради обстоятелството, че през последните две години дружеството е в търговски отношения с латиноамериканските държави. Доказателства обаче в тази посока не са представени по делото. В тази връзка правилно районният  съд е приел, че 
н
ововъведените изисквания за владеене на чужди езици представляват
изискване за заемане на длъжността по смисъла на  чл. 328 ал.1 т.11 от КТ, а не професионална   квалификация     за     изпълняване      на     работата.

Квалификационните изисквания за длъжността, от която въззиваемият е съкратен са: образование - висше с квалификация - инженер механик по специално производство на боеприпаси и допълнителна квалификация -научна степен и специализация. При издаване на уволнителната заповед работодателят посочва в нея фактите и обстоятелствата, от които произтича правото му и правното основание, което го урежда. Съдът правилно е приел, че в случая е налице несъответствие между посочените в заповедта фактически обстоятелства и правното основание. Този порок не опорочава заповедта, а съдът е длъжен да изследва законосъобразността на уволнението на основание посочените в заповедта факти и обстоятелства. В този смисъл е трайната съдебна практика. Съгласно разпоредбата на чл. 328, т. 11 КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях. Касае се за хипотеза на прекратяване на трудовия договор едностранно от работодателя. Следователно, за да е налице фактическия състав на визираната правна норма трябва да е извършена промяна в изискванията за заемане на длъжността. Промяната трябва да се отнася до изискванията на съответната длъжност, а не до произволни такива - само за да се създаде основанието и да се уволни работникът или служителят. Новите изисквания трябва да са такива, че без тях работникът или служителят да не може да изпълнява ефективно трудовите си задължения. По делото работодателят не е установил, че владеенето на английски и испански език е необходимо,  обосновано     с     оглед     изискванията     на     длъжността “ръководител НПЛ ”Боеприпаси”. Освен това от приложените в ЛТД на въззиваемия писмени доказателства: докладна от инж. Ц. за промяна на длъжностната характеристика; заповед №1067 от 09.07.2012г. трудов договор №130 от 11.07.2012г. и длъжностна характеристика връчена на въззиваемия на 11.07.2012г., може да се направи извод, че в конкретния случай работодателя е нарушил императивната разпоредба на чл.8 ал.1 от КТ като е злоупотребил с правото си  на работодател за промяна на изискванията за заемане и за изпълнение на определена длъжност с цел да се създаде основание за прекратяване на трудовия договор на въззиваемия на основание чл.328 ал.1 т.6 от КТ и да се дерогира специалната закрила по чл.333 ал.1 т.2 и 3 и ал.2 от КТ. Установено е по делото освен това, че реално въззиваемият не е бил допуснат от въззивника да изпълнява функциите си по длъжността, на която е бил възстановен с решение на ВКС по предходно дело.

Установено е по делото, че въззиваемият страда от онкологично заболяване, което попада в Наредба №5/20.02.1987 г. на МЗ-чл.1 ал.1 т.3. След като предвид горните съображения следва да се приеме, че действителното основание за прекратяване на трудовия договор е чл. 328, ал.1, т. 11 от КТ, а не посоченото в обжалваната заповед  - чл.328 ал.1 т.6 от КТ, то въззиваемият попада в категорията на работниците, спрямо които намира приложение предвидената по чл. 333, ал.1 от КТ предварителна закрила. Съгласно разпоредбата на чл.ЗЗЗ ал.1 и ал.2 КТ преди уволнението работодателят е бил длъжен да поиска разрешение от Инспекцията по труда и мнение от ТЕЛК. Доказателства, удостоверяващи спазване на процедурата не са представени от работодателя, не се и твърди за наличието на такива, поради което уволнението на З.В.Д. със Заповед № 1440/12.07.2012г., се явява незаконно, поради което и правилно първоинстанционният съд го е отменил като такова.

При уволнението на Д. ответното дружество е действало недобросъвестно. Обстоятелствата по делото са подведени под неправилно правно основание чл. 328, ал.1, т.6 от КТ с цел да се преодолее специалната закрила по чл. 333 от КТ. По този начин работодателят е нарушил законовото изискване трудовите права и задължения да се осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на закона.

При така установената фактическа обстановка, въззивният съд намира, че правилно КРС е приел, че предявеният иск за отмяна на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение и признаване на уволнението за незаконно е основателен и следва да бъде уважен като такъв.

 

По отношение на исковете с правно основание чл.344 ал.1 т.2 и 3 от КТ, въззивният съд намира следното:

         Основателни се явяват и другите два обективно съединени иска - за възстановяване на предишната работа и за изплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за времето, през което ищецът е останал без работа. С оглед основателността и доказаността на иска за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, съдът намира, че правилно са уважени и другите два обективно съединени иска, а именно: за възстановяване на преди заеманата длъжност и за присъждане на обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ. Правото на ищеца да бъде възстановен на преди заеманата длъжност предпоставя признаване за незаконна заповедта за уволнение и нейната отмяна. Искът за признаване незаконността на уволнението и неговата отмяна има преюдициален характер по отношение на останалите два обективно съединени иска и неговия изход определя изхода на останалите два предявени иска.

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че предявеният от З.В.Д.  иск за възстановяване на преди заеманата длъжност „ръководител НПЛ”Боеприпаси” в “Арсенал “ АД гр.Казанлък” като основателен и доказан правилно е бил уважен от първоинстанционният съд.

 

По отношение на иска за заплащане на обезщетение за времето, през което ищеца е останал без работа, въззивният съд счита, че същият е  основателен. Правилни са изводите на РС и тъй като във въззивната жалба няма конкретни оплаквания досежно този иск, настоящата инстанция намира, че не следва да излага допълнителни съображения.

        

С оглед на гореизложените съображения, въззивният съд намира, че решението на Казанлъшкия районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло. При постановяването му е са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон.

 

         С оглед изхода на делото пред въззивният съд следва на въззиваемия да се присъдят направените разноски по делото за въззивната инстанция, които са в размер на …лв. – адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция.

        

         Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 633 от 11.12.2012г., постановено по гр.дело №2222/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

ОСЪЖДААрсенал” АД, с ЕИК: 833067612, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина" № 100 ДА ЗАПЛАТИ на З.В.Д. с ЕГН **********, с настоящ адрес: гр. Казанлък, ж.к.”…” бл…., вх…., ет…, ап…., сумата от …лева /…лева/, представляваща направени разноски по делото за адвокат пред въззивната инстанция.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: