Р Е Ш Е Н И Е

 

164                             12.04.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД           І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесети март                                                две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА                                 

         РУМЯНА ТИХОЛОВА       

       ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор……………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N 1061 по описа за 2013 година.

        

            Производството е образувано по въззивна жалба на адв. Д.А. като пълномощник на А.С.Й. против решение № 1428 от 19.12.2012г., постановено по гр.дело № 2126/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което са отхвърлени предявените от А.С.Й. против „Мах 1 България” ООД – гр. Стара Загора, представлявано от Х.Г.К. и Р.Щ. обективно съединени искове по чл.215 КТ за сумата от …лв., представляваща командировъчно възнаграждение и за сумата от …лв. лихва за забава в изплащането на главницата за периода от 28.08.2011г. до 19.03.2012г., като неоснователни и недоказани, присъдени са разноски.

 

Въззивникът обжалва решението, като счита, че е неправилно, като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и необосновано, тъй като правните изводи на съда не кореспондират със събраните доказателства. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се отмени решението и да се постанови ново, с което предявените искове да бъдат изцяло уважени.

 

Въззиваемият “Мах 1 България” ООД, гр.Стара Загора чрез процесуалния си представител адв. Св. З. оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно. Моли да се потвърди първоинстанционното решение.

 

Съдът, след като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

Производството е с правно основание чл.215 КТ и чл.86 ЗЗД.

 

Ищецът А.С.Й. твърди в исковата си молба, че работил в ответното дружество на длъжността „монтьор промишлено оборудване” по трудов договор. Със заповед на управителя на „МАХ 1 България” ООД Ст.Загора, трудовото му правоотношение било прекратено считано от 29.08.2011г. на основание чл.71 ал.1 от Кодекса на труда. Твърди, че ответното дружество го командировало в Република Австрия за срок от 180 дни, за периода от 09.07.2011г. до 11.01.2012г. в изпълнение на служебните му задължения съобразно трудовия договор. Заплатено му било само и единствено възнаграждението за положените от него часове труд, но не му били заплатени командировъчни пари в размер на …евро, съгласно командировъчната заповед и допълнителното споразумение към нея. Горната сума се получавала като за 30 дни по …евро на ден, в които бил командирован следвало да получи сума в размер на … евро; за 21 дни по … евро на ден сума в размер на … евро. Смита, че върху дължимите, но неизплатени суми, ответникът му дължи мораторна лихва за периода от 28.08.2011г. до завеждане на исковата молба - 19.03.2012г. в размер на …лв. Моли съда да постанови решение, с което да осъди „МАХ 1 България" ООД Ст.Загора да му заплати сумата …лева, представляващи неизплатено командировъчно възнаграждение, ведно със законната лихва и лихва за забава …лв. за периода 28.08.2011г. до 19.03.2012г. Ответникът „МАХ 1 България” ООД Ст.Загора оспорва предявения иск по основание и размер. Твърди, че работникът упражнявал трудовите си функции в календарно време за около 50 дни и за това време получил трудово възнаграждение, уговорено в трудовия договор, както и допълнително командировъчни за пътни, дневни, квартирни пари, паспортни, визови и др.такси и разходи за служебен багаж. Сумите, които били получени от ищеца по делото според счетоводните книги на дружеството били както следва: получени по ведомост – …евро и по документи - на 07.08.2011г. – …евро; на 23.08.2011г. - …евро; на 26.09.2011г. - …евро; на 29.08.2011г. - …евро. Общо ищеца получил от дружеството за периода, през който бил работник към ответното дружество сумата от …евро. Оспорва претенцията за лихва, като счита, че такава се дължи само при забавено плащане.

 

По делото не се спори и се установява от представения трудов договор №58/06.07.2011г. че ищецът е работил в ответното дружество на длъжност „монтьор промишлено оборудване”. Трудовият договор между страните е сключен за работно време 8 часа, със срок за изпитване на 6 месеца, уговорен в полза на работодателя, с основно месечно трудово възнаграждение в размер на …лева. Със заповед №14/26.08.2011г. на основание чл.71 ал.1 от КТ трудовото правоотношение на ищеца е прекратено преди изтичане на срока за изпитване, считано от 29.08.2011г. Страните не спорят, че със заповед №57/07.07.2011г. ищецът е бил командирован в Република Австрия за срок от 180 дни, за периода от 09.07.2011г. до 11.01.2012г. Представено е и допълнително споразумение към Командировъчна заповед №57/07.07.2011г.,  от 07.07.2011г., с което е договорено заплащане на положения труд по време на командировката в размер на …евро на час, както и други допълнителни условия по договора.

 

За изясняване на обстоятелствата по делото е назначена и изслушана съдебно-счетоводна експертиза, чието заключение не е оспорено от страните и съдът възприема като компетентно и добросъвестно. Видно от заключението на вещото лице, по отчетената Командировъчна заповед №57/07.07.2011г. на А.С.Й., за периода 09.07.2011г. до 28.08.2011г. са начислени дневни пари в общ размер …евро с левова равностойност 6263.55лв.; командировъчното възнаграждение за периода 09.07.2011г. до 28.08.2011г. е изплатено от ответното дружество в полза на ищеца, както следва: изплатен аванс с РКО от 08.07.2011г. – …евро, изплатен аванс с преводно нареждане от 23.08.2011г. - … евро, изплатени окончателно командировъчни с РКО от 29.08.2011г. – … евро. Общо изплатената сума за командировъчно възнаграждение възлиза на … евро с левова равностойност …лв. Вещото лице установява също, че командировъчното възнаграждение е изплатено своевременно, не е налице забава, поради което лихва не се дължи.

 

Ищецът А.С.Й. е оспорвил РКО от 29.08.2011г. за …евро и Авансов отчет към заповед №57/07.07.2011г., като заявява, че подписите за получил сумата в РКО и в авансовия отчет не са положени от него. Във връзка със заявеното оспорване е открито производство по оспорване по чл.193 ГПК и е назначена и изслушана съдебно-почеркова експертиза. От първоначалното заключение на вещото лице е видно, че ръкописния подпис положен от името на А.С.Й. в РКО от 29.08.2011г. за …евро не е изпълнен от А.С.Й.; двата ръкописни подписа положени от името на А.С.Й. в Авансов отчет към заповед №57 на 29.08.2011г. не са изпълнени от А.С.Й.. От допълнителното заключение на вещото лице се установява, че подписа положен от името на А.С.Й. в РКО от 29.08.2011г. за … евро е изпълнен от А.С.Й.. Като взе предвид заключенията на първоначалната и допълнителната съдебно-почеркови експертизи съдът намира, че оспорването на РКО от 29.08.2011г. за … евро и Авансов отчет към заповед №57/07.07.2011г. са доказани, същите не са подписани от ищеца. Представеният РКО от 29.08.2011г. за …евро е подписан от ищеца за получил сумата и удостоверява получаването на посочената в него сума за командировъчни, в това число и …евро, преведени по банков път. Цитираният РКО удостоверява получаването на цялата претендирана сума за командировки, а и ищецът не оспорва, че е получил … евро като аванс, предварително, посочено в РКО от 08.07.2011г. 

 

Предвид изложените обстоятелства, съдът намира, че искът по чл.215 КТ за сумата от 6263.55 лв. / 3202.50 евро/ е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен. С оглед неоснователността и недоказаността на иска за главница, неоснователен се явява и обективно съединения иск по чл.86 от ЗЗД за заплащане на лихва за забава в размер на …лв. за периода от 28.08.2011г. до 19.03.2012г., тъй като се касае за акцесорно задължение, обусловено от наличието на главно задължение, каквото по делото се установи, че не е налице.

      Ето защо въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно, законосъообразно и постановено в съответствие със събраните по делото доказателства, и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд  

                                                      Р  Е  Ш  И :

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 1428 от 19.12.2012 г., постановено по гр.дело № 2126/2012 г. на  Старозагорския районен съд.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: