Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 180                                19.04.2013 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 20 март                                                                                        2013 година

В открито заседание в следния състав

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: Р. ТИХОЛОВА

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: ……………………..П.В.………………………..

ПРОКУРОР: ………………………………………………………………………

Като разгледа докладваното от зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1070 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на Р.Х.Д. против решение № 1322 от 07.12.2012г., постановено по гр.дело № 2106/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.

Въззивницата Р.Х.Д. е останала недоволна изцяло от така постановеното решение, поради което го обжалва в срок. Твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, постановено е при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Подробни съображения излага във въззивната си жалба, докладвани в с.з. Моли да бъде отменено обжалваното решение и бъде постановено друго, с което да се отхвърли предявения срещу нея иск като неоснователен и недоказан ведно с всички законни последици.

Въззиваемите М.Х.В. и Х.Д.В. чрез пълномощника им адв. С.А., че подадената въззивна жалба е нередовна, а разгледана по същество е неоснователна и необоснована, поради което следва да бъде оставена без уважение. Твърдят, че в атакуваното решение първоинстанционният съд е изложил подробни мотиви, въз основа на които е приел, че предявените от ищците искове следва да бъдат уважени като основателни и доказани. Подробни съображения излагат в писмен отговор докладвани в с.з.  Молят да бъде оставен в сила обжалвания съдебен акт. Претендират и за направените разноски пред въззивната инстанция, за което представят списък на разноските.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Предявен е иск с правно основание чл.30 и сл. от ЗН.

От представеното по делото удостоверение за наследници с изх. № 000601/ 21.02.2012 г., издадено от Община Стара Загора се установява, че П. М. В., б.ж. на гр.Стара Загора е починала на 20.10.2009г., като за свои законни наследници е оставила съпруга си Х.Д.В., М.Х.В. и Р.Х.Д. /нейни дъщери/.

Страните не спорят, а това се установява и от приетия като доказателство по делото нотариален акт за дарение на недвижим имот №…, том …, нот. дело №… г., на нотариус И.Т., с район на действие - Районен съд гр.Стара Загора, че на 26.08.1997г. Х.Д.В. и наследодателя на страните П.М.В. са ДАРИЛИ НА Р.Х.Д. собствения си недвижим имот, представляващ: АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Стара Загора на адрес ул. „…" №…/…/, вх. "…", етаж: …/…/, апартамент …/…/.  Данъчната оценка на целия апартамент е …лв., а за даряваната от наследодателя П.М.В. 1/2 ид.ч., е в размер на …лв.Това е видно от приетото като доказателство по делото удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, с изх. №Д0001378/25.01.2012 г., издадено от Община Стара Загора.

Видно от договор, материализиран в нотариален акт за дарение на недвижим имот №…, том …, рег. №…, нот. дело №… г., на нотариус Л.И., с район на действие -района на Районен съд гр. Чирпан, наследодателят на страните П.М.В. е ДАРИЛА НА Р.Х.Д. собствените си недвижими имоти, находящи се в землището на с. Найденово, ЕКНМ 51072, Община Братя Даскалови, Старозагорска област, представляващи 3 броя ниви подробно описани в същия.

На 26.11.2009г. с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №…, том …, рег. №…, нот. дело №…г., на нотариус Л.И., с район на действие - района на Районен съд - гр. Чирпан, вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. Чирпан, Р.Х.Д. се е разпоредила с получените като дарение земеделски земи, посочени по-горе, като е продала същите на търговско дружество "ГРАНД АГРО" ООД. Продажната цена, която ответницата е получила след продажбата на дарените й от общия наследодател земеделски земи е в размер на …лв.

           На 30.09.1997г. с нотариален акт за дарение на недвижим имот №…, том …, дело №…г., на нотариус В.И., с район на действие - Районен съд гр. Нова Загора, Х.Д.В. и общият наследодател - П.М.В. са дарили на първия ищец М.Х.В., собствения си недвижим имот, находящ се в с.Караново обл.Сливен, представляващ дворно място с площ от 1400 кв.м., заедно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки, съставляващо УПИ II - 218 в квартал 38 по плана на село Караново, при граници: улица, парцела III - 217, парцела III - 220 и парцела 1-219. Данъчната оценка на целия имот, ведно с постройките в него, е в размер на … лв. видно от приложеното към настоящото Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, с изх. № Д000574/ 03.02.2012 г., издадено от Община Нова Загора, Отдел Местни данъци и такси.

За изясняване на делото от фактическа страна първоинстанционният съд е назначил съдебно - техническата експертиза, която е депозирала писмено заключение. От същото се установява, че средната пазарна оценка на собствените на общия наследодател П.М.В. недвижими имоти, които влизат в наследствената маса и са отчуждени от наследодателката приживе възлиза на …лева. Запазената част в стойностно изражение на всеки от наследниците е в размер на …лева, представляващи 1/ 4 ид.ч. от …лева.

Запазената част на първия ищец М.Х.В. е в размер на …лева. Тя е получена като от запазената й част в размер на …лева е извадена сумата от …лева - 1/2 идеална част от средната пазарна оценка на дареното й от наследодателката и ищеца Х.В. дворно място с площ от 1400 кв.м. заедно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки, съставляващо УПИ II - 218 в квартал 38 по плана на село Караново, при граници: улица, парцела III - 217, парцела III - 220 и парцела 1-219/. Според вещото лице запазената част за първия ищец М.Х.В. е 7 355/38 620 ид.ч., а запазената част за втория ищец Х.Д.В. е 9 655/38 620 ид.ч.

Съгласно разпоредбата на чл.28 от ЗН, когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследство. Разпоредбата на чл. 30 ал.1 от ЗН предвижда, че наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част, поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване, направени в негова полза завети и дарения, с изключение на обичайните дарове.

В конкретния случай страните по делото са законни наследници на наследодателя и съгласно чл.30 ЗН ищците имат право да искат намаляване на дарението. Ищцата М.В. е низходяща на наследодателя от първа степен, а ищецът Х.В. е съпруг. Съгласно чл.29 ал.З от ЗН в настоящата хипотеза, правилно районният съд е приел, че запазената част на всеки от тримата наследници е 1/4 от имуществото на наследодателя. В тези случаи разполагаемата част е равна на 1/4 ид.ч.

         С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че правилно и законосъобразно Старозагорския районен съд е приел, че след като масата по чл.31 от ЗН е на стойност … лева към момента на откриване на наследството, то всеки от тримата наследници има по 1/ 4 ид.ч. запазена част от наследството на наследодателя или …лева. Направилата искане за възстановяване на запазената част ищца М.Х.В. е получила дарен имот от наследодателя и другия ищец Х.Д.В., поради което и предвид разпоредбата на чл.30 ал. 1 от ЗН  1/2 ид.ч. от пазарната оценка на същия следва да се прихване от посочената запазена част. След извършеното прихващане накърняването на запазената част на М.Х.В. е с … лева, а на Х.Д.В. е с …лева. За допълване на запазената част на М.Х.В. извършеното дарение на недвижим имот с н.а. №…, том …, нот. дело №…г., на нотариус И.Т., с район на действие - района на Районен съд гр.Стара Загора, вписан във вх. рег. №3777, на парт. книга 45247, 45248, стр. 45249, следва да бъде намалено с 7 355/38 620 ид.ч., а за допълване на запазената част на Х.Д.В. - с 9 655/38 620 ид.ч.

         Пред районният съд ответницата Р.Х.Д. не е депозирал писмен отговор по чл.131 от ГПК, нито е посочила от кой имот да се извърши намалението на дарението въпреки, че районният съд й е дал тази възможност, предвидена в   чл.34 ЗН. Във въззивната си жалба също не сочи конкретни нарушения допуснати от първоинстанционният съд.

С оглед на гореизложените съображения, въззивният съд намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон.

 

         С оглед изхода на делото пред въззивният съд следва на въззиваемите да се присъдят направените разноски по делото за въззивната инстанция, които са в размер на … лв. – адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция.

 

         Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1322 от 07.12.2012г., постановено по гр.дело № 2106/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.  

 

ОСЪЖДА Р.Х.Д. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на М.Х.В. с ЕГН ********** и Х.Д.В. с ЕГН ********** и двамата със съдебен адрес: гр.Стара Загора ул.”…” № …ет….сумата от …лева /…лева/, представляваща направени разноски по делото за адвокат пред въззивната инстанция.

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: