О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 414            10.04.2013 г.         град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,       ТРЕТИ граждански състав

На десети април 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар Николета Гочева

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 1082 по описа за 2012 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е по чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал.1 във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК/2008г./ и във вр. с чл.30, ал.1 от ЗН.

 

Постъпила е искова молба от ищеца К.Г.А., чрез неговата майка и законна представителка Б.К.А., двамата с постоянен адрес ***  против Ж.С.Г., Г.С.З. и Т.Г.Й.,***, с която моли съдът да постанови решение, с което да възстанови запазената част от наследството по предявения от малолетния К.Г.А. иск срещу тримата ответници  от наследството на Г.А.Й., починал на 18.02.2012г., в размер на 1/3 (една трета) идеални части в негова полза, чрез намаляване на извършеното дарение в същия размер, обективирано в нот. акт № 187, том Х, рег.   № 15283, дело № 1694 от 06.11.2007г. на нотариус Денчо Недялков, рег. № 181, с район на действие РС – гр. Стара Загора, вписан с акт№ 67, том. ХІ, дело № 10070/06.11.2007г., служба “Вписвания” РС- Стара Загора, с който Г.А.Й. дарява на сина си С. Г.Й. следния си собствен личен недвижим имот: ½ ид. част от дворно място, находящо се в ***, цялото с площ от 330кв.м., представляващо УПИ ІХ 3061 в кв. 70 по плана на града, заедно и реално с целия втори етаж от масивната жилищна сграда, построена в западната част на дворното място, заедно с ½ ид. част от общите части на сградата и заедно с ½ ид. част от избеното помещение, и ½ ид. част от таванското помещение, при граници на дворното място: север – УПИ Х 3062, изток – УПИ VІІ 3060, юг – УПИ І 3059 и запад – улица, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗНасл.

Ищецът, действащ чрез своята майка и законна представителка Б.К.А., моли на основание чл. 83, ал. 2 ГПК съдът да признае, че като малолетен не разполага с парични средства и моли да бъде освободен от заплащане на такси и разноски, за което представя необходимите доказателства, подробно описани в исковата молба. С допълнителна молба майката на ответника и негова законна представителка, посочва, че детето е сирак и малолетно, като моли направеното искане за освобождаване от такси и разноски в настоящото производство да бъде уважено, като в тази връзка представя удостоверение за трудово възнаграждение и декларация за СИС. С определението си от датата 13.09.2012 год. съдът е освободил ищеца от заплащането на дължимата ДТ по делото, но е оставил без уважение искането му за освобождаването му от дължимите разноски по делото. Същото Определение не е обжалвано и е влязло в законна сила.

 

След като се запозна с изложеното в исковата молба, с писмените доказателства към нея, с допълнителното изисканите и представени по делото писмени доказателства, и като взе предвид приложимите по случая материално-правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното:

 

        По делото е проведена процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./ за размяната на книжа /исковата молбата и всички приложения към нея/.

 

        По редовността на исковата молба съдът намери за установено следното:

 

Искът е с правно основание чл.30, ал.1 ЗН и ИМ е от категорията на актовете, които подлежат на задължително вписване съгл. чл. 11, б.в, във вр. с чл.4, б.з и б.а от Правилника за вписванията. Исковата молба е била надлежно вписана в Службата по вписванията гр.Стара Загора с вх.рег. № 5310, т.ІV, № 65/23.05.2012 год. /лист 64 от първоночолно образуваното гр.д. № 3025/2012 по описа на Районен съд гр.Стара Загора/.

 

        Освен това, по делото са представени кадастр. скица на поземления имот с идентификатор 68850.503.744, в който се намира сграда с идентификатор № 68850.503.474.1, като реално дарения втори жилищен етаж от тази сграда, представляваща самостоятелен обект и следва да има идентификатор. В ИМ имота предмет на дарението е описан съгласно нотариалния акт, а в допълнителната /уточняваща/ ИМ е посочен само идентификатор на поземления имот и този на цялата сграда, в която се намира реално обособения жил. етаж. Не е представена кадастр. схема на този самостоятелен жил. етаж – обект в сградата. Също така е налице отказ изх. № 94-15 207-24-10-468/28.02.2012Г. на Началника на СГКК – Стара Загора, за изменение на кадастралната карта и кадастр. регистър на гр. Стара Загора, на състоящо се нанасяне на нов самостоятелен обект – жилище, апартамент с проектен индентификатор 68850.503.474.1.1. Цитираният отказ е потвърден и от Административен съд-Стара Загора с решението по адм.дело № 92/12г. Именно поради тази причина е било прекратено и гр. дело № 7089/12г. по описа на РС-Стара Загора, по което е бил предявен иска за делба на същия имот. РС е прекратил производството поради обективната невъзможност да се индивидуализира процесния имот и да се представи кадастралната схема на самостоятелния обект – ІІ жил. етаж в сградата.

 

След изпълнение на процедурата по размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./, в рамките на законния 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./, първият ответник  Ж.С.Г. е подала подробен писмен отговор по реда на чл.131, ал.2-3 и чл.132 от ГПК/2008г./, в който прави изцяло оспорване на иска, като е била предупредена и за последиците по чл.133 от ГПК/2008г./.

Счита, че исковата молба е и нередовна и като такава моли да бъде оставена без движение, поради съображенията изложени в раздел І от отговора.

Също представя и моли да бъдат приети като писмени доказателства документите подробно описани в т.4 от доказателствените искания към отговора.

Моли да се задължи ищеца да представи кадастрална схема на втория жилищен етаж, като самостоятелен обект, както и ищеца да индивидуализира процесния недв.имот/земя, сграда, втори жилище н етаж/ в исковата молба съобразно вписването на имота в кадастралната карта на гр.Стара Загора.

Също моли да и бъде дадена възможност за събиране на гласни доказателства чрез разпита на едни свидетел при режим на довеждане от тяхна страна относно обстоятелството, кога е била уведомена майката и законна представител на ищеца Б.К.А. за смъртта на общия им наследодател Г.А.Й..

 

С определение от датата 25.01.2013г. съдът е оставил без движение иск.молба по гр.д. №1082/2012г. по описа на СтОС, като е дал едноседмичен срок на ищеца да уточни и конкретизира процесният имот по отношение на който иска да се намали дарението на основание чл.30 от ЗН, като бъде посочен отделен идентификатор на същия самостоятелен обект.

В тази връзка е постъпила и уточняваща писмена молба с вх.№1485 от 05.02.2013г., с която  ищецът моли да се удължи срока с два месеца за представяне по делото на скицата от АГКК на Стара Загора, в която етажите от жилищната сграда са обособени в самостоятелни обекти. Също твърди, че е узнал, че собственика на първия етаж от сграда е искал да стъпи в делото като трето лице- помагач, тъй като и той като собственик на този етаж , за да бъдат направени постъпки в АГКК Стара Загора за изменение на кадастралната скица и за обособяване на два етажа в самостоятелни обекти.

Моли също така да бъдат привлечени по делото, като трети лица-помагачи на страната на ищеца:

1.    Й. А.Й.

А. Й. ***, за коeто представя и преписи от настоящата молба, както и от първоначалната искова молба и приложенията към нея, за коeто твърди, че узнал по телефона , че същите са съгласни техният етаж да се обособи като обект с отделен кадастрален номер.

 

        Твърди, че без значение било по делото обстоятелството, че етажите не са с отделни кадастрални номера и всеки един от собствениците е владял своя етаж повече от 50 години.

        Счита, че няма никаква пречка да бъде възстановена запазената му част върху самостоятелният обект - втори етаж на сградата, за което е представил и данъчна оценка само за този етаж.

 

        Във връзка с уточняващата молба на ищеца и искането за продължаване на срока по чл.63, ал.1 от ГПК и за привличането на трето лице-помагач по делото е постъпило писмено становище от Ж.Г., с която моли същите процесуални искания на ищеца да бъдат оставени без уважение, като неоснователни.

 

По повод искането на ищцата за продължаването на срока за представяне на скица-кадастрална схема и искането да се допусне привличане на трети лица-помагачи в делото първоинстанционният съд намира за установено следното:

 

1. Искането за удължаване на срока за представяне на кадастрална схема на процесния имот, в която същия да бъде индивидуализиран чрез идентификатор, се явява процесуално допустимо, но по съществото си е неоснователно поради следното:

Съдът счита, че не са налице уважителни причини по смисъла на чл.63 ал.1 от ГПК. Ищецът ще е в невъзможност да представи кадастрална схема, тъй като е налице официален отказ изх.№94-15207-24-10-468/28.02.2012 г. на Началника на СГКК-Ст.Загора за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър на гр.Ст.Загора, чрез нанасяне на нов самостоятелен обект- жилище, апартамент с проектен идентификатор 68850.503.474.1.1. Цитирания отказ е потвърден и от Административен съд-Ст.Загора по адм.д. под № 92/2012 г. с влязло в сила съдебно решение. Доказателства в това отношение са представени пред съда с отговора на ИМ. Към настоящия момент втория реално обособен жилищен етаж от къщата няма идентификатор, поради което не може да бъде издадена кадастрална схема. Още повече, че самия ищец няма и активната легитимация да инициира производство пред АГКК-Ст.Загора за изменение на кадастралната карта, тъй като е лице, чуждо на собствеността на втория реално обособен жилищен етаж. Недопустимо е също така хода на настоящото дело да бъде поставено в зависимост и от евентуалните действия на други трети лица, за които се твърди, че са собственици на първия реално обособен    жилищен    етаж.    Тези    лица    са    чужди    на  спорното правоотношение, и развитието му в хода на делото е недопустимо да се поставя в зависимост от техните действия или бездействия. В тази връзка съдът следва да остави без уважение искането за удължаването на срока по чл.63, ал.1 от ГПК и да прекрати производството по делото поради неотстраняването в срок на указанията на съда за представянето на кадастрална схема на процесия втори жилищен етаж.

 

2.Относно привличането на трето лице-помагач. За да се допусне привличането на трето/и лице/а като помагач/и, е абсолютно необходимо да е налице правен интерес от привличането за третото лице-помагач от постановяване на благоприятно решение по спора за съответната главна страна, т.е когато съдебното решение по някакъв начин може да се отрази на правното положение на третото лице/чл.218 ГПК/. Такива са случаите: 1.Когато по изключение силата на съдебното решение се разпростира и спрямо третото лице; 2. Когато неблагоприятното решение спрямо подпомаганата страна може да послужи като повод тя да предяви иск срещу третото лице; 3. Когато е налице опасност от затрудняване или усложняване защитата на третото лице при неблагоприятно решение спрямо подпомаганата страна. В конкретния казус за посочените трети лица не е налице нито една от тези предпоставки. Първо в молбата не е посочено каква е връзката между тези две лица и спорното правоотношение-намаляване на запазена част от дарение. Твърди се, че са собственици на първия жилищен етаж, който фактически е реално обособен и си е тяхна собственост и няма никаква връзка с процесния втори етаж. Твърденията за извършване на последваща делба на сградата, която да обоснове евентуален правен интерес от встъпването в делото на посочените в молбата две лица, са несъстоятелни. Сградата е в режим на етажна собственост и не подлежи на последваща делба, тъй като втория жилищен етаж е построен от Г.А.З. /Й./, който се явява дарител по процесното дарение, по силата на учредено му право на строеж от баща му А. Й.З., което се установява от н.а. с №179, т.1, н.д.474/1964 г. на РС-Ст.Загора, а първия етаж на сградата е станал реална собственост на Й. А.Й. в следствие на извършена делба по гр.д.765/1972 г. по описа на РС-Ст.Загора. Липсва предмет на делба по отношение на тази сграда с общите й части. Що се отнася до дворното място- то по предназначението си е обща част, тъй като обслужва находящите се в него постройки, които принадлежат на различни собственици и като такова не подлежи на делба. Постановеното съдебно решение по настоящото дело няма да разпростре силата си спрямо посочените за привличане лица. Дори решението да е неблагоприятно за подпомаганата страна, т.е иска да бъде отхвърлен, това няма да доведе до предявяване на иск от подпомаганата страна спрямо третите лица. Не е налице и опасност и затрудняване на защитата на третите лица при неблагоприятно решение за подпомаганата страна. Посочените две лица НЯМАТ НИКАКВА МАТЕРИАЛНОПРАВНА ВРЪЗКА със спорното правоотношение по делото, поради което липсва правен интерес от привличането им на страната на ищеца.Във връзка с изложеното съдът следва да остави без уважение искането на ищеца за привличане на Й. А.Й. и А. Й.З. в качеството им на трети лица – помагачи на страната на ищеца.

 

В тази връзка исковата молба следва да бъде върната на ищеца и производството по наст. дело следва да бъде прекратено поради неотстраняването на посочените по-горе нередовности на първоначалната ИМ и допълващата и уточняваща ИМ от ищеца.

 

Ето защо предвид гореизложеното и на основание чл.129, ал.3 от ГПК с чл.63, ал.1 във връзка с чл.219, ал.1 от ГПК във вр. с чл.220 от ГПК във вр. с чл.30, ал.1 от ЗН, първоинстанционният Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца К.Г.А. с ЕГН **********, действащ чрез своята майка и законна представителка Б.К.А. с егн ********** и двамата от *** на основание чл.63, ал.1 от ГПК за продължаване на срока за представяне на кадастрална схема на процесния втори жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда, построена в западната част на дворно място, находящо се в ***, като неоснователно.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ и не ДОПУСКА искането на ищеца К.Г.А. с ЕГН **********, действащ чрез своята майка и законна представителка Б.К.А. с егн ********** и двамата от *** на основание чл.219, ал.1 от ГПК за привличането на Й. А.Й. и А. Й.З. в качеството им на трети лица – помагачи на страната на ищеца, като неоснователно.

 

ВРЪЩА исковата молба по гр. дело № 1082/2012г. по описа на Старозагорския окръжен съд, на ищеца К.Г.А. с ЕГН **********, действащ чрез своята майка и законна представителка Б.К.А. с егн ********** и двамата от *** поради неизпълнението в срок на указание на съда за представянето на кадастрална схема на процесния втори жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда, построена в западната част на дворно място, находящо се в ***.

 

       ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1082/2012г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

РАЗПОРЕЖДА да се връчи препис на страните от настоящото съдебно Определение, за сведение.

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за връщане на исковата молба и прекратяване на делото , както и определението , с което не се допуска третото-лице помагач и определението по чл.63, ал.1 от ГПК подлежат на обжалване в частна жалба в 1-седмичен срок от връчването им на страните, пред Апелативен съд – Пловдив.

 

 

 

 

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :