О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер ………….               30.04.2013 г.                        град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд, ТРЕТИ граждански състав

На тридесети април 2013 г.

в закрито заседание в следния състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 1122 по описа за 2012 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

        Производството е на основание чл.233 и чл.274, ал.1, т.1 от ГПК/2008г./ и във вр. с чл.226 от КЗ.

       

        Постъпила е писмена Молба вх. № 5544/29.04.2013г. от ищцата по делото Н.П.М. чрез адв.Ж.З., в която заявява изрично, че на основание чл.233 от ГПК се отказва изцяло от иска си против ответника ЗК “ЛЕВ ИНС” АД гр.София поради постигнатата извънсъдебна спогодба с ответника по гр. дело № 1122/2012 год. по описа на Окръжен съд гр.Стара Загора и моли производството по същото да бъде прекратено.

 

Следователно е налице законовата хипотеза на отказ от целия иск от ищеца по смисъла на чл.233 от ГПК/2008г./, за което не е необходимо съгласието нито на ответника по делото, нито на третото лице-помагач.

 

Поради което с оглед направения пълен отказ от иска, делото следва да се прекрати изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

        Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по-нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.274- чл.278 от ГПК/2008г./.

 

        Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.233 и чл.274, ал.1, т.1 от ГПК/2008г./ във вр. с чл.226 от КЗ от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

        ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по първоинстанционното гр.д.№ 1122/2012г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора, поради пълен отказ от иска от ищцата по делото Н.П.М. ЕГН **********, от *** със съдебен адрес *** адв. Ж.З..

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :